52010DC0655

/* KOM/2010/0655 slutlig */ RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2009


[pic] | EUROPEISKA KOMMISSIONEN |

Bryssel den 10.11.2010

KOM(2010) 655 slutlig

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONENTILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU:uppgifter för 2009

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONENTILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU:uppgifter för 2009

1. Inledning

I enlighet med artikel 9 i beslut (EG) nr 1753/2000[1] ska kommissionen överlämna årliga rapporter till rådet och Europaparlamentet som grundar sig på övervakningsuppgifter från medlemsstaterna. Den här rapporten rör övervakningsuppgifterna för 2009.

Från och med 2010 ersätts rapporteringen enligt beslut (EG) nr 1753/2000 av bestämmelserna om övervakning och rapportering i förordning (EG) nr 443/2009[2], eftersom beslutet upphävs genom förordningen.

2. TRENDER I FRÅGA OM NYA PERSONBILAR

2.1. Uppgiftskvalitet och bearbetning av uppgifter

Alla medlemsstater har lämnat in uppgifter om nybilsregistreringar för 2009. För vissa av medlemsstaterna var det nödvändigt att bearbeta uppgifterna manuellt eftersom man registrerat andra bränslen än de överenskomna eller eftersom det förekom okända fordon, korrigeringsfaktorer eller andra orimliga uppgifter. Dessa problem åtgärdades vid utvärderingen av uppgifterna och ledde inte till några större uppgiftsförluster. Man bör vara försiktig när man analyserar tidsserierna, eftersom vissa EU-medlemsstater saknas för vissa år, vilket framgår av tabellerna i avsnitt 3. Även om det läggs ner mycket arbete på att serierna ska vara konsekventa kan det finnas vissa trendbrott beroende på att metoderna och övervakningen förbättrats.

Jämfört med rapporterna från tidigare år gäller de aggregerade uppgifterna i den här rapporten alla bränsletyper – tidigare inrapporterades bara bensin och diesel – och till skillnad från tidigare rapporter har inte uppgifterna om koldioxidutsläpp korrigerats med 0,7 %. Korrigeringen på 0,7 % användes vid bedömningen av vilka framsteg tillverkarorganisationerna Acea, Jama och Kama gjort. Syftet var att korrigeringen skulle kompensera för ändrade testmetoder som infördes efter organisationernas frivilliga åtaganden[3]. Dessa åtaganden har nu ersatts av de mål som anges i förordning (EG) nr 443/2009. För att upprätthålla sammanhanget med tidigare rapporter kommer uppgifter per tillverkarorganisation även fortsättningsvis att tas med.

Uppgifter om alternativa drivmedel har för andra gången tagits med i övervakningsrapporten eftersom deras marknadsandel ökar alltmer och uppgiftskvaliteten förbättras. Det rör sig om fordon i drivmedelskategorierna LPG, naturgas, el, väte, hybrid, bensin-bioetanol, bensin-LPG, bensin-naturgas samt fordon som rapporteras i kategorin Övriga.

2.2. Genomsnittliga koldioxidutsläpp från nya personbilar

De genomsnittliga specifika koldioxidutsläppen från nya personbilar registrerade i Europeiska unionen 2009 var 145,7 g/km. Detta innebär en minskning med 5,1 %, eller 7,9 g/km, jämfört med 2008 (153,6 g/km), vilket är den största relativa minskningen av specifika utsläpp sedan övervakningen inleddes. En del av denna minskning kan bero på den finansiella och ekonomiska krisen samt på de skrotningsprogram som införts i flera medlemsstater. Uppgifterna tyder också på att fordonen har blivit mindre, eftersom den genomsnittliga motoreffekten, fordonsvikten och cylindervolymen minskade något 2009. Dieseldrivna fordon sänkte sina utsläpp med nära 6 gram, bensindrivna fordon med nästan 9 gram och fordon med alternativa drivmedel med drygt 11 gram 2009. Skillnaden mellan nya dieselfordon och nya bensinfordon minskade till cirka 2,3 gram. För tio år sedan var det över 17 grams skillnad mellan nya bensin- och dieselfordon.

Andelen nya bensinbilar översteg andelen nya dieselfordon 2009. Andelen fordon med alternativa drivmedel ökade betydligt 2009. Detta beror främst på ökningen av bensin-LPG-fordon som registrerades i Italien, vilken utgör 92,8 % av alla nya bensin-LPG-personbilar som registrerades i EU-27.

Tabell 1: Genomsnittliga koldioxidutsläpp från nya personbilar per drivmedel (EU-27)

Alla drivmedel | 1 347 | 1 356 | 1 372 | 1 379 | 1 373 | 1 337 |

Bensin | 1 237 | 1 235 | 1 238 | 1 235 | 1 228 | 1 206 |

Diesel | 1 463 | 1 479 | 1 501 | 1 510 | 1 508 | 1 498 |

Alternativa drivmedel | 1 415 | 1 404 | 1 392 | 1 271 | 1 237 | 1 169 |

2.4. Övervakningsuppgifter från enskilda tillverkarorganisationer

För att upprätthålla sammanhanget med tidigare rapporter presenteras uppgifterna i det här avsnittet per tillverkarorganisation. Under 2009 minskade koldioxidutsläppen från nya personbilar från alla tillverkarorganisationer. I jämförelse med 2008 minskade Acea sina genomsnittliga utsläpp med 7,3 gram, Jama med 11,2 gram, Kama med 9,7 gram och andra tillverkare med 18,4 gram. Både Kama och Jama hade lägre genomsnittliga utsläpp från nya personbilar än Acea för 2009, tvärtemot den situation som rådde 2007.

Tabell 7: Genomsnittliga koldioxidutsläpp från nya personbilar per organisation

Volkswagen | 1 396 | 131 | 150,7 | 1 595 889 |

Ford | 1 268 | 125 | 139,7 | 1 249 195 |

Fiat | 1 134 | 119 | 130,1 | 1 206 362 |

Renault | 1 308 | 127 | 137,7 | 1 079 984 |

Peugeot | 1 292 | 126 | 133,6 | 966 013 |

Citroën | 1 328 | 128 | 137,9 | 850 753 |

Opel | 1 329 | 128 | 147,6 | 802 686 |

Toyota | 1 277 | 126 | 131,7 | 691 518 |

BMW | 1 526 | 137 | 151,2 | 680 768 |

Daimler | 1 487 | 135 | 166,8 | 666 341 |

Audi | 1 605 | 141 | 160,2 | 586 764 |

Skoda | 1 266 | 125 | 147,9 | 446 671 |

Nissan | 1 348 | 129 | 154,3 | 359 094 |

Hyundai | 1 245 | 124 | 137,8 | 322 432 |

Seat | 1 253 | 125 | 140,1 | 307 811 |

Kia | 1 384 | 131 | 145,9 | 240 986 |

Vauxhall | 1 321 | 128 | 151,9 | 233 400 |

Honda | 1 354 | 129 | 147,3 | 231 810 |

Dacia | 1 182 | 121 | 151,9 | 226 618 |

Mazda | 1 251 | 124 | 149,5 | 199 299 |

Av alla tillverkare som registrerade fler än 10 000 fordon i Europeiska unionen 2009 är det en tillverkare – Maruti – som redan helt når det mål som satts för 2015. (Genomsnittsvikt: 932 kg, specifikt utsläppsmål: 110 g/km, genomsnittliga specifika utsläpp 2009: 104 g/km, registreringar 2009: 14 095).

[1] Europaparlamentets och rådets beslut nr 1753/2000/EG om att inrätta ett system för övervakning av de genomsnittliga specifika koldioxidutsläppen från nya personbilar, EGT L 202, 10.8.2000.

[2] Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 av den 23 april 2009 om utsläppsnormer för nya personbilar som del av gemenskapens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon, EUT L 140, 5.6.2009.

[3] Mer information om korrigeringen på 0,7 % finns i KOM(2002) 693 slutlig och KOM(2004) 78 slutlig.

[4] EU15 består av Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Förenade kungariket (utom Nordirland), Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Sverige, Tyskland och Österrike.

EU-10 består av Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern.

EU-12 består av EU-10, Bulgarien och Rumänien.

EU-25 består av EU-15 och EU-10.

EU-27 består av EU-15 och EU-12.

[5] Omfattar icke-identifierade nya personbilar (fordon där medlemsstaternas rapportering inte är korrekt).

[6] Total nybilsregistrering enligt EU-medlemsstaternas rapportering.

[7] http://ec.europa.eu/environment/air/transport/co2/co2_monitoring.htm.

[8] Mål för specifika utsläpp på grundval av formeln i bilaga I till förordning (EG) nr 443/2009.