11.2.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 44/171


Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 861/2006 av den 22 maj 2006 om gemenskapens finansieringsåtgärder för genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken och havsrättsligt arbete

KOM(2010) 145 slutlig – 2010/0080 (COD)

2011/C 44/31

Huvudföredragande: María Candelas SÁNCHEZ MIGUEL

Den 31 maj 2010 respektive den 12 maj 2010 beslutade rådet och Europaparlamentet att i enlighet med artikel 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, rådfråga Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om

”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 861/2006 av den 22 maj 2006 om gemenskapens finansieringsåtgärder för genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken och havsrättsligt arbete”

KOM(2010) 145 slutlig – 2010/0080 (COD).

Den 25 maj 2010 gav kommitténs presidium facksektionen för jordbruk, landsbygdsutveckling och miljö i uppdrag att utarbeta ett yttrande i ärendet.

Med hänsyn till ärendets brådskande karaktär utsåg Europeiska ekonomiska och sociala kommittén vid sin 464:e plenarsession den 14–15 juli 2010 (sammanträdet den 15 juli) María Candelas Sánchez Miguel till huvudföredragande. Yttrandet antogs med 135 röster för, inga röster emot och 4 nedlagda röster.

1.   Slutsatser

1.1   EESK ser positivt på de åtgärder som föreslagits för att ändra nuvarande förordning nr 861/2006, eftersom de syftar till att öka tydligheten hos finansieringen av datainsamlingen och genomförandet av vetenskapliga studier, samtidigt som de säkerställer objektiviteten hos de åtgärder som vidtas inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (GFP). Under debatterna om reformeringen av den gemensamma fiskeripolitiken har det blivit uppenbart att man behöver en solid grund för att garantera att genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken överensstämmer med de verkliga behoven så att den blir hållbar ur ekonomisk, social och miljömässig synvinkel.

1.2   De nya bestämmelserna syftar till att förtydliga systemet för finansiering av datainsamlingen och genomförandet av de vetenskapliga studier som är av intresse för den gemensamma fiskeripolitiken. Dessutom utvidgas området för det som avses med datainsamling då förvaltningen och användningen av dessa data regleras med hänsyn till rättssäkerheten för de uppgifter som erhålls. Medlemsstaternas kontroll av uppgifterna kommer att möjliggöra en strukturerad användning av dessa.

1.3   Finansieringen av driftskostnaderna för de regionala rådgivande nämnderna kommer inte att begränsas, som hittills, till igångsättningsfasen.

1.4   Dessutom föreslås att man täcker kostnaderna i samband med att representanter för rådgivande kommittén för fiske och vattenbruk deltar i sammanträden vid Internationella havsforskningsrådet (ICES) och vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF).

1.5   När det gäller de administrativa förfarandena för ansökan om och kontroll av finansieringen, måste medlemsstaternas fleråriga planer specificeras och godkännas av kommissionen så att de även i fortsättningen respekterar EU:s budgetdisciplin.

2.   Inledning

2.1   Den föreslagna förändringen av förordning (EG) nr 861/2006 syftar till att förtydliga tillämpningsområdet för de finansierade åtgärderna och framförallt förbättra innehållet i några artiklar med avseende på utgifterna för kontrollverksamheten och dess genomförande.

2.2   Ändringarna går i tre olika riktningar:

Ändringar som bygger på utvecklingen av lagstiftningsramen.

Ändringar som rör tillämpningsområdet så att det bättre uppfyller de nuvarande kraven.

Ändringar som tydliggör de åtgärder som täcks av denna förordning och som medlemsstaterna bör vidta i samband med datainsamling och genomförande av undersökningar om GFP.

2.3   Inom ramen för GFP-områdets internationella förbindelser klargörs dessutom typen av partnerskap (bilaterala, regionala eller multilaterala).

2.4   Likaså innehåller förslaget ett nytt administrativt förfarande för ansökningar om finansiering och behandling av ansökningar, där det tydligt framgår hur förfarandet ska tillämpas och övervakas av de organ som inrättats för detta syfte.

3.   EESK:s kommentarer

3.1   Europeiska ekonomiska och sociala kommittén ställer sig positiv till de förändringar som föreslås i förordning nr 861/2006, eftersom de innehåller regler för en vidareutveckling av förordningen. Man bör särskilt nämna kravet på att begära in uppgifter och genomföra vetenskapliga studier om tillståndet i våra hav och oceaner samt om fiskeriverksamheten, i syfte att säkerställa att de åtgärder som vidtas i fråga om fiskeripolitiken är välgrundade och garanterar en hållbar användning av befintliga resurser.

3.2   Det handlar om att förbättra inte bara öppenheten utan även användningen av finansieringen, och på så vis utvidga de förutsättningar under vilka finansiering kan beviljas. Finansieringen av datainsamlingen och medlemsstaternas kontroll av användningen av dessa uppgifter garanterar att forskningen är ett viktigt inslag i den gemensamma fiskeripolitiken och att den leder till en hållbar utveckling av fiskerisektorn.

3.3   Innehållet i förslaget kan analyseras under följande rubriker:

3.3.1

En gemenskapsram för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn och till stöd för vetenskapliga utlåtanden rörande den gemensamma fiskeripolitiken: Det speciella med förslaget är att finansieringen inte bara är avsedd för medlemsstaterna och de behöriga offentliga organen, utan också för den privata sektorn. Det handlar i stor utsträckning om att erkänna den privata vetenskapliga sektorns roll, vilket i dag sker i praktiken, och därför anser vi att det skulle öka öppenheten om den också omfattades av reglerna.

3.3.2

Internationellt samarbete med tredjeländer (bilaterala, regionala eller multilaterala avtal) om datainsamling och genomförandet av vetenskapliga studier: Detta innebär att man upprätthåller en vetenskaplig kontroll inte bara av våra egna fiskeresurser, utan också av resurserna i andra regioner där våra båtar bedriver fiske, så att den tekniska och vetenskapliga utvärderingen av deras fiskeriverksamhet och kontrollen av denna förbättras.

3.3.3

Finansiering av utgifter för företrädare för rådgivande kommittén för fiske och vattenbruk, i samband med att de deltar i sammanträden vid de regionala rådgivande nämnderna, ICES och STECF, i syfte att främja ett så brett beslutsfattande som möjligt: Denna finansiering är beroende av EU:s särskilda intresse för frågan. Vi anser att de ovannämnda organisationerna bör bli mer delaktiga, inte bara i datainsamlingen utan också i besluten om fiskerifrågor som ligger inom deras kompetensområde och som bidrar till att förbättra den gemensamma fiskeripolitiken.

3.3.4

Förfaranden för insamling, hantering och användning av uppgifter: Ändringen av avsnitt 2 i förordningen syftar till att harmonisera det nuvarande förfarandet för ansökan om stöd med förfarandet i de fleråriga programmen som läggs fram av medlemsstaterna och som godkänns av kommissionen. På så sätt underställs slutkontrollen av användningen gemenskapsreglerna för utgiftskontroll.

3.4   Slutligen anser EESK att detta ändringsförslag är relevant, även om reformeringen av den gemensamma fiskeripolitiken ännu inte genomförts, eftersom förslaget innebär att man på ett tidigare stadium kan dra fördel av de positiva effekter som utnyttjandet av de vetenskapliga och objektiva uppgifterna kan ha vid planeringen av de framtida åtgärder som ska genomföras så snart den nya politiken antagits. Man behöver således inte vänta till 2013. Under alla omständigheter kommer det att få stor betydelse för tillståndet i haven och oceanerna om man utökar och utvecklar samma metoder i tredjeländer.

Bryssel den 15 juli 2010

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs ordförande

Mario SEPI