28.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 354/67


Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets förordning om fastställande av en kontroll- och tillsynsplan för det område som omfattas av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten”

KOM(2009) 151 slutlig – 2009/0051 (CNS) (1)

2010/C 354/12

Den 18 januari 2010 beslutade rådet, och den 5 mars 2010 Europaparlamentet, att i enlighet med artikel 43 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (f.d. artikel 37 i EG-fördraget) rådfråga Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om

”Förslag till rådets förordning om fastställande av en kontroll- och tillsynsplan för det område som omfattas av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten”

KOM(2009) 151 slutlig – 2009/0051 (CNS) (1).

Eftersom kommittén stöder förslaget, som inte föranleder några särskilda kommentarer, beslutade EESK vid sin 461:a plenarsession den 17–18 mars 2010 (sammanträdet den 17 mars 2010) enhälligt att avge ett positivt yttrande om förslaget.

Bryssel den 17 mars 2010

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs ordförande

Mario SEPI


(1)  Bör vara COD, ej CNS.