10.3.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 58/3


ECB-RÅDETS YTTRANDE

av den 4 mars 2010

om en rekommendation från rådet rörande utnämningen av vice ordförande i Europeiska centralbanken

(CON/2010/19)

2010/C 58/03

Inledning och rättslig grund

Den 24 februari 2010 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska rådets ordförande om ett yttrande över ett förslag till rådets rekommendation rörande utnämningen av vice ordförande i Europeiska centralbanken.

ECB-rådets behörighet att avge ett yttrande grundar sig på artikel 283.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Allmänna kommentarer

1.

I rådets rekommendation, som överlämnats till Europeiska rådet och som Europaparlamentet och ECB-rådet nu ska yttra sig om, föreslås att Vítor CONSTÂNCIO utnämns till vice ordförande i ECB för en tid av åtta år från och med den 1 juni 2010.

2.

ECB-rådet anser att den förslagna kandidaten är en person som besitter den allmänt erkända auktoritet och yrkeserfarenhet inom den finansiella sektorn som krävs enligt artikel 283.2 i fördraget.

3.

ECB-rådet har ingen invändning mot rådets rekommendation att utnämna Vítor CONSTÂNCIO till vice ordförande i ECB.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 4 mars 2010.

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande