13.2.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 36/7


Förhörsombudets slutrapport i ärendena COMP/39.388 – Tyska elgrossistmarknaden och COMP/39.389 – Tyska elbalansmarknaden (1)

(2009/C 36/07)

Det utkast till beslut som lagts fram för kommissionen enligt artikel 9 i förordning (EG) nr 1/2003 rör ett visst uppträdande från E.ON:s sida. Enligt påståendena har E.ON dragit tillbaka kapacitet i syfte att höja elpriserna och hindrat tredje parters investeringar i elproduktion på den tyska elgrossistmarknaden samt gynnat närstående bolag och överfört kostnaderna till slutkonsumenten på den tyska elbalansmarknaden och hindrat kraftproducenter från andra medlemsstater från att sälja balanskraft på E.ON:s balansmarknader.

Kommissionen inledde ett förfarande i syfte att anta ett beslut enligt kapitel III i förordning (EG) nr 1/2003 och antog en preliminär bedömning i den mening som avses i artikel 9.1 i förordning (EG) nr 1/2003 den 7 maj 2008. Efterföljande diskussioner med kommissionen föranledde E.ON att lämna sina åtaganden den 27 maj 2008.

Den 12 juni 2008 offentliggjorde kommissionen ett tillkännagivande i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med artikel 27.4 i förordning (EG) nr 1/2003, med en sammanfattning av kommissionens betänkligheter och åtagandena samt en uppmaning till berörda tredje parter att lämna synpunkter på tillkännagivandet inom en månad efter offentliggörandet. De synpunkter som kom in bekräftade främst att åtagandena var tillräckliga för att undanröja de betänkligheter som kommissionen gav uttryck för i sin preliminära bedömning.

Mot bakgrund av de åtaganden som föreslagits av E.ON drar kommissionen nu slutsatsen att förfarandet ska slutföras, dock utan att det påverkar tillämpningen av artikel 9.2 i förordning (EG) nr 1/2003.

Kommissionen har i sitt beslut enligt artikel 9 i förordning (EG) nr 1/2003 inte kunnat fastställa att någon överträdelse av konkurrensbestämmelserna har skett, men det berörda företaget går med på att vidta korrigerande åtgärder för att undanröja de betänkligheter som kommissionen påpekat i sin preliminära bedömning. I denna process finns det en vilja på båda sidor att förenkla de administrativa och rättsliga krav som en fullständig undersökning av en misstänkt överträdelse innebär. I flera beslut som redan fattats av kollegiet (2) har det därför godtagits att ett korrekt rättsförfarande iakttas när det berörda företaget underrättar kommissionen om att det har fått tillräcklig tillgång till de uppgifter som det ansett nödvändiga för att föreslå åtaganden som undanröjer de betänkligheter som kommissionen givit uttryck för.

Detta ärende har också handlagts på samma sätt, vilket E.ON bekräftar en förklaring till kommissionen av den 29 oktober 2008.

Mot bakgrund av detta anser jag att rätten att höras har tillgodosetts i detta ärende.

Bryssel, den 10 november 2008.

Michael ALBERS


(1)  Enligt artiklarna 15 och 16 i kommissionens beslut 2001/462/EG, EKSG av den 23 maj 2001 om kompetensområdet för förhörsombudet i vissa konkurrensförfaranden (EGT L 162, 19.6.2001, s. 21).

(2)  Jfr beslut av den 22 juni 2005 COMP/39.116 – Coca-Cola, beslut av den 19 januari 2005 COMP/37.214 – DFB, beslut av den 14 september 2007 COMP/39.142 – Toyota.