5.11.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 263/3


Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/16/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om hissar

(Text av betydelse för EES)

(Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för direktivet)

2009/C 263/03

ESO (1)

Titel på och hänvisning till standarden

(samt referensdokument)

Första offentliggörandet EGT/EUT

Hänvisning till den ersatta standarden

Datum då den ersatta standarden upphör att ge förutsättelse om överensstämmelse

Anm. 1

CEN

EN 81-1:1998

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar – Del 1: Elektriska hissar

31.3.1999

 

 

EN 81-1:1998/A1:2005

2.8.2006

Anmärkning 3

Datum passerat

(2.8.2006)

EN 81-1:1998/A2:2004

6.8.2005

Anmärkning 3

Datum passerat

(6.8.2005)

EN 81-1:1998/AC:1999

 

 

 

Anmärkning 4: EN 81-28:2003 ersätter delvis punkt 14.2.3 i EN 81-1 och EN 81-2 när det gäller alarmsystem, och EN 81-1 och EN 81-2 torde ändras i enlighet med detta vid nästa översyn.

CEN

EN 81-2:1998

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar Del 2: Hydrauliska hissar

31.3.1999

 

 

EN 81-2:1998/A1:2005

2.8.2006

Anmärkning 3

Datum passerat

(2.8.2006)

EN 81-2:1998/A2:2004

6.8.2005

Anmärkning 3

Datum passerat

(6.8.2005)

EN 81-2:1998/AC:1999

 

 

 

Anmärkning 4: EN 81-28:2003 ersätter delvis punkt 14.2.3 i EN 81-1 och EN 81-2 när det gäller alarmsystem, och EN 81-1 och EN 81-2 torde ändras i enlighet med detta vid nästa översyn.

CEN

EN 81-21:2009

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar – Hissar för transport av personer och gods – Del 21: Nya person- och varupersonhissar i befintliga byggnader

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 81-28:2003

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar – Hissar för transport av personer och gods – Del 28: Alarmsystem för person- och varupersonhissar

10.2.2004

 

 

Anmärkning 4: EN 81-28:2003 ersätter delvis punkt 14.2.3 i EN 81-1 och EN 81-2 när det gäller alarmsystem, och EN 81-1 och EN 81-2 torde ändras i enlighet med detta vid nästa översyn.

CEN

EN 81-58:2003

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar – Del 58: Schaktdörrar – Brandprovning

1.2.2004

 

 

CEN

EN 81-70:2003

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar – Särskilda applikationer för person- och varupersonhissar – Del 70: Tillträde till hissar för personer inklusive personer med funktionsnedsättningar

6.8.2005

 

 

EN 81-70:2003/A1:2004

6.8.2005

Anmärkning 3

 

CEN

EN 81-71:2005+A1:2006

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar – Särskilda applikationer för person- och varupersonhissar – Del 71: Vandalsäkra hissar

11.10.2007

EN 81-71:2005

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(11.10.2007)

CEN

EN 81-72:2003

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar – Särskilda applikationer för person- och varupersonhissar – Del 72: Brandbekämpningshissar

10.2.2004

 

 

CEN

EN 81-73:2005

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar – Speciella säkerhetsregler för person- och varupersonhissar – Del 73: Hissars funktion i händelse av brand

2.8.2006

 

 

CEN

EN 12016:2004+A1:2008

Elektromagnetisk kompatibilitet – Produktfamiljestandard för hissar, rulltrappor och rullramper – Immunitet

28.10.2008

EN 12016:2004

Anmärkning 2.1

28.12.2009

CEN

EN 12385-3:2004+A1:2008

Stållinor – Säkerhet – Del 3: Information om användning och underhåll

28.10.2008

EN 12385-3:2004

Anmärkning 2.1

28.12.2009

CEN

EN 12385-5:2002

Stållinor – Säkerhet – Del 5: Kardellinor för hissar

6.8.2005

 

 

EN 12385-5:2002/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 13015:2001+A1:2008

Underhåll av hissar och rulltrappor – Regler för underhållsinstruktioner

28.10.2008

EN 13015:2001

Anmärkning 2.1

28.12.2009

CEN

EN 13411-7:2006+A1:2008

Lininfästningar för stållinor- Säkerhet – Del 7: Symmetriska killås

8.9.2009

EN 13411-7:2006

Anmärkning 2.1

28.12.2009

Anmärkning 1:

Det datum då den ersatta standarden upphör att gälla är i allmänhet det datum då den upphävs av det euro peiska standardi se rings organet. Användare av dessa standarder bör dock vara medvetna om att det i vissa undantagsfall kan vara ett annat datum.

Anmärkning 2.1:

Den nya (eller ändrade) standarden har samma tillämpningsområde som den ersatta standarden. Den ersatta standarden upphör att att gälla vid angivet datum.

Anmärkning 2.2:

Den nya standarden har ett bredare tillämpningsområde än den ersatta standarden. Den ersatta standarden upphör att att gälla vid angivet datum.

Anmärkning 2.3:

Den nya standarden har ett snävare tillämpningsområde än den ersatta standarden. Vid angivet datum upphör den (delvis) ersatta standarden att gälla för de produkter som omfattas av den nya standar den. De produkter som även fortsättningsvis omfattas av den (delvis) ersatta standarden, men som inte omfattas av den nya standarden, skall även fort sättningsvis anses uppfylla de väsentliga kraven i direktivet.

Anmärkning 3:

Om tillägg förekommer innefattar hänvisningen såväl standarden EN CCCCC:YYYY som eventuella tidigare tillägg och det nya, angivna, tillägget. Den ersatta standarden (kolumn 3) består därför av EN CCCCC:YYYY med eventuella tidigare tillägg, men utan det nya, angivna, tillägget. Vid angivet datum upphör den ersatta standarden att gälla.

ANMÄRKNING:

Närmare upplysningar om standarderna kan erhållas från de europeiska och nationella standardiseringsorgan som anges i bilagan till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG , ändrat genom direktiv 98/48/EG.

Offentliggörandet av hänvisningarna i Europeiska unionens officiella tidning innebär inte att de aktuella standarderna är tillgängliga på alla gemenskapsspråken.

Denna förteckning ersätter alla tidigare förteckningar som har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Kommissionen skall fortlöpande uppdatera denna förteckning.

Mer information återfinns på Europa-servern på Internet:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESO: Europeiskt standardi se ringsorgan:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM. Tel. +32 25500811, Fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM. Tel. +32 25196871, Fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE. Tel. +33 492944200, Fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu)