10.10.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 243/5


Sammanfattning av kommissionens beslut

av den 4 augusti 2009

om ett förfarande enligt artikel 86.3 i EG-fördraget om fastställande av åtgärder för att avhjälpa de konkurrenshämmande effekterna av den överträdelse som konstateras i kommissionens beslut av den 5 mars 2008 om Republiken Greklands upprätthållande av Public Power Corporation S.A.:s rättigheter till utvinning av brunkol

(Ärende COMP/B-1/38.700)

[delgivet med nr K(2009) 6244]

(Endast den grekiska texten är giltig)

2009/C 243/04

(1)

Den 4 augusti 2009 antog kommissionen ett beslut enligt artikel 86.3 i EG-fördraget om fastställande av åtgärder för att avhjälpa de konkurrenshämmande effekterna av den överträdelse som konstateras i kommissionens beslut av den 5 mars 2008 (nedan kallat beslutet från mars 2008) om Republiken Greklands upprätthållande av Public Power Corporation S.A.:s rättigheter till utvinning av brunkol.

(2)

Kommissionen offentliggör härmed huvudinnehållet i beslutet. En icke-konfidentiell version av hela beslutstexten på det giltiga språket och på engelska, franska och tyska finns tillgänglig på Generaldirektoratet för konkurrens webbplats på följande adress: http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/index.html

(3)

Detta beslut är riktat till Republiken Grekland och avser Greklands beviljande och upprätthållande av en monopolliknande tillgång till brunkol för det offentliga företaget Public Power Corporation S.A. (PPC) med säte i staden Aten i Grekland.

(4)

I sitt beslut från mars 2008 fann kommissionen att Republiken Grekland hade överträtt artikel 86.1 jämförd med artikel 82 i EG-fördraget genom att ge PPC positiv särbehandling i samband med utvinning av brunkol i Grekland. Detta har lett till att de ekonomiska aktörerna inte haft lika möjligheter att få tillgång till primärbränslen (dvs. brunkol) för elproduktion och till att PPC fått möjlighet att upprätthålla eller stärka sin dominerande ställning på den grekiska grossistmarknaden för el, eftersom nya aktörer utestängts eller hindrats från att gå in på marknaden. I beslutet från mars 2008 uppmanades Republiken Grekland att föreslå åtgärder för att avhjälpa överträdelsens konkurrenshämmande effekter.

(5)

Efter delgivandet av beslutet från mars 2008 har Republiken Grekland lämnat en förteckning över åtgärder som man har för avsikt att anta för att se till att PPC:s konkurrenter på den grekiska elmarknaden får tillgång till brunkol och till el producerad med brunkol. Till åtgärderna hör framför allt beviljandet av utvinningsrättigheter vid de grekiska brunkolsfyndigheterna i Drama, Elassona, Vevi och Vegora genom anbudsförfaranden riktade till andra företag än PPC.

(6)

I detta beslut riktat till Republiken Grekland påminner kommissionen om slutsatserna i beslutet från mars 2008, noterar de föreslagna korrigerande åtgärderna och gör dem bindande inom en viss tidsram. I beslutet bekräftas också kommissionens ursprungliga uppfattning som beskrivs i beslutet från mars 2008 att de korrigerande åtgärderna bör leda till att omkring 40 % av de grekiska brunkolsfyndigheterna görs tillgängliga för PPC:s konkurrenter.

(7)

Genom att genomföra de föreslagna åtgärderna skulle Republiken Grekland vidta de åtgärder som är nödvändiga för att avhjälpa de statliga åtgärdernas konkurrenshämmande effekter på det sätt som anges i artikel 1 i beslutet från mars 2008. I detta beslut anges att upphandlingsförfarandena för fyndigheterna i Drama, Elassona och Vegora ska inledas och genomföras senast inom sex månader från delgivningen av detta beslut. De utvalda anbudsgivarna ska tilldelas rättigheter senast inom tolv månader från delgivningen av detta beslut. När det gäller Vevi fastställs i detta beslut att tilldelningen av utvinningsrättigheter ska ske inom sex månader från delgivningen av beslutet, eftersom anbudsförfarandet för denna fyndighet redan har inletts.

(8)

I detta beslut fastställs också att Republiken Grekland ska se till att den brunkol som utvinns från fyndigheterna i Drama, Elassona och Vegora inte kan levereras till PPC om PPC inte lämnar ett tillförlitligt anbud. Detta villkor ska gälla så länge som PPC äger utvinningsrättigheterna till mer än 60 % av alla brunkolsfyndigheter som tilldelats utvinningsrättigheter i Grekland.