22.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/18


Meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 17.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen

Inbjudan att lämna anbud avseende tillhandahållande av regelbunden lufttrafik i enlighet med allmän trafikplikt

(Text av betydelse för EES)

(2009/C 16/05)

Medlemsstat

Frankrike

Berörd linje

Lorient (Lann Bihoué) — Lyon (Saint-Exupéry)

Avtalets giltighetstid

1 augusti 2009-31 juli 2013

Tidsfrist för inlämnande av anbud

Inlämning av ansökan: 26 mars 2009 (kl. 12.00)

Inlämnande av anbud (nästföljande förfarande): 4 maj 2009 (kl. 12.00)

Adress till den plats där texten med inbjudan att lämna anbud, och all annan relevant information och/eller dokumentation om det offentliga anbudsförfarandet och den allmänna trafikplikten, kan erhållas kostnadsfritt

Aéroport de Lorient

M. le Directeur

M. Franck Martin

F-56270 Ploemeur

Tel. (33) 02 97 87 21 61

Fax: (33) 02 97 87 21 88

f.martin@morbihan.cci.fr