8.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 3/5


Uppdatering av förteckningen över sådana uppehållstillstånd som avses i artikel 2.15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (EUT C 247, 13.10.2006, s. 1, EUT C 153, 6.7.2007, s. 5, EUT C 192, 18.8.2007, s. 11, EUT C 271, 14.11.2007, s. 14, EUT C 57, 1.3.2008, s. 31, EUT C 134, 31.5.2008, s. 14, EUT C 207, 14.8.2008, s. 12)

(2009/C 3/04)

Offentliggörandet av förteckningen över sådana uppehållstillstånd som avses i artikel 2.15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) grundar sig på de uppgifter som medlemsstaterna meddelat kommissionen i enlighet med artikel 34 i kodexen om Schengengränserna.

Utöver offentliggörandet i EUT görs en månatlig uppdatering som Generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet lägger ut på sin webbplats.

TYSKLAND

Ändring av informationen i förteckningen i EUT C 247, 13.10.2006

Avsnitt I Allmänt ska ersättas med följande:

”–

Aufenthaltserlaubnis

(uppehållstillstånd)

Niederlassungserlaubnis

(bosättningstillstånd)

Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG

(permanent uppehållstillstånd)

Aufenthaltskarte für Familienangehörige eines Unionsbürgers oder eines Staatsangehörigen eines EWR-Staates

(uppehållskort för familjemedlemmar till en medborgare i en EU- eller EES-medlemsstat)

Eine vor dem 28. August 2007 ausgestellte ’Aufenthaltserlaubnis – EU für Familienangehörige von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines EWR-Staates, die nicht Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der EU oder des EWR sind’, gilt gemäß §15 des Gesetzes über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern als Aufenthaltskarte fort

(Enligt avsnitt 15 i lagen beträffande allmän fri rörlighet för EU-medborgare är ett ’Aufenthaltserlaubnis – EU für Familienangehörige von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines EWR-Staates, die nicht Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der EU oder des EWR sind’ (uppehållstillstånd för familjemedlemmar till en medborgare i en EU- eller EES-medlemsstat, vilka själva inte är medborgare i en EU- eller EES-medlemsstat) utfärdat före den 28 augusti 2007 fortfarande giltigt som uppehållskort)

Fiktionsbescheinigung

(tillfälligt intyg) där den tredje rutan på sidan 3 (’der Aufenhaltstitel als fortbestehend (§ 81 Absatz 4 AufenthG’) är ikryssad. Inresa är endast möjlig i samband med att ett uppehållstillstånd eller visum löpt ut. Den första och den andra rutan för ikryssning möjliggör inte uttryckligen inresa utan visering.

Aufenthaltserlaubnis für Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft und ihre Familienangehörigen, die nicht Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind.

(uppehållstillstånd för schweiziska medborgare och deras familjemedlemmar som inte är schweiziska medborgare)

Dessutom berättigar följande handlingar, som utfärdats före den 1 januari 2005, till inresa utan visering:

Aufenthaltserlaubnis für Angehörige eines Mitgliedstaates der EWG

(uppehållstillstånd för medborgare i EG-länderna)

Aufenthaltsberechtigung für die Bundesrepublik Deutschland

(obegränsat uppehållstillstånd i Förbundsrepubliken Tyskland)

Aufenthaltsbewilligung für die Bundesrepublik Deutschland

(uppehållstillstånd i Förbundsrepubliken Tyskland för specifikt ändamål)

Aufenthaltsbefugnis für die Bundesrepublik Deutschland

(särskilt uppehållstillstånd i Förbundsrepubliken Tyskland)

Vid inresa utan visering gäller dessa tillstånd i stället för visering endast om de införts i passet eller åtföljer passet. De gäller inte om de utfärdats som en nationell handling i stället för ett identitetskort.

Handlingarna ’Aussetzung der Abschiebung (Duldung)’ (anstånd med utvisning (särskilt tillstånd att stanna)) och ’Aufenthaltsgestattung für Asylbewerber’ (uppehållstillstånd för asylsökande) berättigar inte heller till inresa utan visering.”.

SPANIEN

Uppgifterna ersätter den förteckning som offentliggjordes i EUT C 247, 13.10.2006

Autorización de Regreso

(tillstånd för återinresa)

Modelo uniforme de permiso de residencia conforme al Reglamento CE 1030/02 del Consejo de 13 de Junio de 2002

(enhetligt format för uppehållstillstånd i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1030/2002 av den 13 juni 2002)

Tarjeta de extranjeros ”régimen comunitario”

(”gemenskapssystemkort” för utländska medborgare)

Tarjeta de extranjeros ”estudiante”

(”studentkort” för utländska medborgare)

Lista de personas que participan en un viaje escolar dentro de la Unión Europea

(Förteckning över deltagare i skolresor inom Europeiska unionen)

Innehavare av följande giltiga ackrediteringsbevis utfärdade av utrikesministeriet får resa in utan visering:

identitetskort för ambassadörer (rött)

På pärmen anges ”Documento de Identidad Diplomático” (identitetshandling för beskickningspersonal) med hänvisningen ”Embajador/Ambassador” till vänster. Utfärdas till ackrediterade ambassadörer,

identitetskort för diplomater (rött)

På pärmen anges ”Documento de Identidad Diplomático” (identitetshandling för beskickningspersonal). Utfärdas till personal som har diplomatstatus och är ackrediterade vid diplomatiska beskickningar. Ett F införs i handlingen när den utfärdas till make/maka och barn,

konsulärt identitetskort (mörkgrönt)

På pärmen anges ”Documento de Identidad Consular” (konsulär identitethandling). Utfärdas till i Spanien ackrediterade karriärdiplomater med placering vid konsulat. Ett F införs i handlingen när den utfärdas till make/maka och barn,

identitetskort för anställda vid konsulat (ljusgrönt)

På pärmen anges ”Tarjeta de Identidad Consular” (konsulärt identitetskort). Utfärdas till ackrediterade administrativa tjänstemän vid konsulat i Spanien. Ett F införs i handlingen när den utfärdas till make/maka och barn,

identitetskort för administrativ och teknisk personal vid en ackrediterad diplomatisk beskickning (gult)

På pärmen anges ”Documento de Identidad Diplomático” (identitetshandling för beskickningspersonal). Utfärdas till administrativa tjänstemän vid ackrediterade diplomatiska beskickningar. Ett F införs i handlingen när den utfärdas till make/maka och barn,

identitetskort för diplomatisk, administrativ och teknisk personal i internationella organisationer och vid Europeiska unionens kontor (blått)

På pärmen anges ”Documento de Identidad Diplomático” (identitetshandling för beskickningspersonal). Utfärdas till diplomatpersonal och till administrativ och teknisk personal som är ackrediterad vid internationella organisationer och vid Europeiska unionens kontor. Ett F införs i handlingen när den utfärdas till make/maka och barn,

identitetskort för hushållspersonal vid diplomatiska beskickningar, karriärkonsulat, internationella organisationer och Europeiska unionens kontor samt för privat hushållspersonal hos ackrediterade diplomater och konsulattjänstemän (grått)

På pärmen anges ”Documento de Identidad Diplomático” (identitetshandling för beskickningspersonal), Utfärdas till personal i hushållstjänst vid diplomatiska beskickningar, karriärkonsulat, internationella organisationer och Europeiska unionens kontor samt till privat hushållspersonal hos ackrediterade diplomater och konsulattjänstemän. Ett F införs i handlingen när den utfärdas till make/maka och barn,

identitetskort för föräldrar till ackrediterad personal och för de senares barn från och med arton till och med tjugotre års ålder (beige)

På pärmen anges ”Tarjeta de Identidad” (identitetskort). Utfärdas till föräldrar till ackrediterad personal och till de senares barn från och med arton till och med tjugotre års ålder.

UNGERN

Uppgifterna ersätter den förteckning som offentliggjordes i EUT C 247, 13.10.2006

Uppehållstillstånd

Bevándoroltak és letelepedettek részére kiadott tartózkodási engedély, matrica nemzeti útlevélben elhelyezve

(Uppehållstillstånd för innehavare av invandrings- eller bosättningstillstånd, i form av klistermärke i ett nationellt pass, utfärdat i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1030/2002 av den 13 juni 2002

Utfärdandedatum: från och med den 1 juli 2007.

Under rubriken MEGJEGYZÉSEK (anmärkningar) för följande typer av uppehållstillstånd:

a)

”bevándorlási engedély” – för invandringstillstånd,

b)

”letelepedési engedély” – för bosättningstillstånd,

c)

”ideiglenes letelepedési engedély” – för tidsbegränsat bosättningstillstånd,

d)

”nemzeti letelepedési engedély” – för nationellt bosättningstillstånd,

e)

”huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező- EK” – för bosättningstillstånd i EU).

Tartózkodási engedély

(Uppehållstillstånd, i kortform tillsammans med ett nationellt pass, utfärdat i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1030/2002 av den 13 juni 2002)

Tartózkodási engedély

(Uppehållstillstånd i form av ett klistermärke anbringat på ett nationellt pass, utfärdat i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1030/2002 av den 13 juni 2002)

Letelepedési engedély

(Permanent uppehållstillstånd, tillsammans med ett nationellt pass som anger att permanent uppehållstillstånd utfärdats

Typ: inplastat kort

Utfärdandedatum: mellan 2002 och 2004

Giltighet: upp till fem år från utfärdandedatumet, men inte längre än 2009)

Tartózkodási engedély az Európai Gazdasági Térség Állampolgárai (EGT) és családtagjai számára

(Uppehållstillstånd för medborgare i en medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och deras familjemedlemmar

Typ: inplastat kort, ett dubbelsidigt pappersdokument i ID 2-format (105 × 75 mm) i ett värmelaminerat hölje

Utfärdat: från och med 2004

Giltighet: upp till 5 år, men inte längre än till den 29 juni 2012)

Állandó tartózkodási kártya

(Permanent uppehållskort, tillsammans med nationellt pass

Datum för införande: 1 juli 2007, på grundval av lag I från 2007 beträffande inresa för personer med rätt till fri rörlighet och vistelse.

Om det utfärdas för EES-medborgare och deras familjemedlemmar som beviljats permanent uppehållstillstånd är det giltigt tillsammans med ett nationellt ID-kort eller nationellt pass.

För tredjelandsmedborgare är det endast giltigt tillsammans med ett nationellt pass.)

Tartózkodási kártya EGT állampolgár családtagja részére

(Uppehållskort för familjemedlemmar till EES-medborgare

Datum för införande: 1 juli 2007, på grundval av lag I från 2007 beträffande inresa för personer med rätt till fri rörlighet och vistelse. Giltighet: högst 5 år. Den pappersbaserade dubbelsidiga handlingen är i ID 2-format, i ett värmelaminerat hölje.

Under rubriken ”EGYÉB MEGJEGYZÉSEK” (övriga anmärkningar): tartózkodási kártya EGT állampolgár családtagja részére (uppehållskort för familjemedlemmar till EES-medborgare)

Tartózkodási kártya magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére

(Uppehållskort för en familjemedlem till ungerska medborgare som är tredjelandsmedborgare)

Typ: klistermärke anbringat på ett nationellt pass

Utfärdandedatum: från och med den 1 juli 2007

Giltighet: 5 år från utfärdandedatum

Tartózkodási engedély-märke (”uppehållstillstånd”)

Under rubriken AZ ENGEDÉLY TÍPUSA (typ av tillstånd): Tartózkodási kártya (uppehållskort)

Under rubriken MEGJEGYZÉSEK (anmärkningar): tartózkodási kártya magyar állampolgár családtagja részére (uppehållskort för ungerska medborgares familjemedlemmar som är tredjelandsmedborgare)

Humanitárius tartózkodási engedély

(Uppehållstillstånd av humanitära skäl

Typ: Kortform, tillsammans med ett nationellt pass, utfärdat i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1030/2002 av den 13 juni 2002)

Anmärkning

Det uppehållstillstånd av humanitära skäl som utfärdas för asylsökande (i enlighet med avsnitt 29.1 c i lag II från 2007) eller för personer med inrese- och vistelseförbud (i enlighet med artikel 25 i Schengenavtalets tillämpningskonvention) ger dess innehavare endast rätt att vistas i Ungern men inte att resa inom EU eller korsa de yttre gränserna.

Andra handlingar

A menedékes személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló dokumentum

(Handling som bekräftar identiteten hos personer som omfattas av tillfälligt skydd och deras rätt till vistelse i landet, tillsammans med nationellt pass, utfärdat i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1030/2002 av den 13 juni 2002)

Menekült, illetve oltalmazott személyek részére kiadott magyar személyazonosító igazolvány menekültek esetén a konvenciós úti okmánnyal, oltalmazottak esetén a magyar hatóságok által kiállított úti okmánnyal együtt

(ID-kort utfärdat för flyktingar och personer som beviljats subsidiärt skydd

När det gäller flyktingar är det giltigt tillsammans med resehandlingar som utfärdats i enlighet med Genevekonventionen från 1951

När det gäller personer som beviljats subsidiärt skydd är det giltigt tillsammans med resehandlingar som utfärdats för personer som beviljats subsidiärt skydd)

Diáklista

(Förteckning över personer som deltar i skolresor inom EU)

Igazolvány diplomáciai képviselők és családtagjaik részére

(Särskilt intyg för diplomater och deras familjemedlemmar (diplomatiskt identitetskort), vid behov tillsammans med en D-visering utfärdad av utrikesministeriet)

Igazolvány konzuli képviselet tagjai és családtagjaik részére

(Särskilt intyg för anställda vid karriärkonsulat och deras familjemedlemmar (konsulärt identitetskort), vid behov tillsammans med en D-visering utfärdad av utrikesministeriet)

Igazolvány képviselet igazgatási és műszaki személyzete és családtagjaik részére

(Särskilt intyg för medlemmar av den administrativa och tekniska personalen vid diplomatiska beskickningar samt deras familjemedlemmar vid behov tillsammans med en D-visering utfärdad av utrikesministeriet)

Igazolvány képviselet kisegítő személyzete, háztartási alkalmazottak és családtagjaik részére

(Särskilt intyg för tjänstepersonal vid diplomatiska beskickningar, privat hushållspersonal och deras familjemedlemmar, vid behov tillsammans med en D-visering utfärdad av utrikesministeriet)