1.4.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CE 87/30


Tirsdag 10 mars 2009
Integriteten för hasardspel online

P6_TA(2009)0097

Europaparlamentets resolution av den 10 mars 2009 om integriteten för hasardspel online (2008/2215(INI))

2010/C 87 E/08

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av artikel 49 i EG-fördraget,

med beaktande av protokollet om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna i bilagan till EG-fördraget,

med beaktande av den rättspraxis som utvecklats av EG-domstolen (1),

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (2) (tjänstedirektivet),

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/65/EG av den 11 december 2007 om ändring av rådets direktiv 89/552/EEG om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television (3) (direktivet om audiovisuella medietjänster),

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (direktivet om elektronisk handel) (4),

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism (5),

mede beaktande av sin resolution av den 8 maj 2008 om vitboken om idrott (6),

med beaktande av den muntliga frågan från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd till kommissionen av den 16 oktober 2006 om spel och vadslagning på den inre marknaden (O-0118/2006) och den åtföljande debatten i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd den 14 november 2006, och det svar som gavs av kommissionsledamoten,

med beaktande av den rapport om hasardspel online, med fokus på integritet och uppförandekod för spelande, som utarbetats för Europaparlamentet av konsultbyrån Europe Economics Research Ltd,

med beaktande av den studie om hasardspeltjänster på EU:s inre marknad av den 14 juni 2006, som utarbetats för kommissionen av den juridiska konsultbyrån Swiss Institute of Comparative Law (SICL),

med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A6-0064/2009), och av följande skäl:

A.

Idag motsvarar värdet av intäkterna från hasardspel online, som 2004 uppgick till 2 till 3 miljarder EUR, cirka 5 procent av den totala spelmarknaden i EU, vilket konstaterats i den ovan nämnda studien från SICL, och en snabb tillväxt förefaller oundviklig.

B.

De inkomster som genereras av statlig och statligt auktoriserad hasardspelverksamhet är i den i särklass viktigaste inkomstkällan för idrottsorganisationerna i många medlemsstater.

C.

Hasardspelverksamhet, inbegripet hasardspel online, har av hävd varit strängt reglerad i samtliga medlemsstater utifrån subsidiaritetsprincipen, i syfte att skydda konsumenterna mot spelmissbruk och bedrägeri, för att förhindra penningtvätt och annan ekonomisk brottslighet, liksom uppgjorda matcher, samt för att bevara den allmänna ordningen. EG-domstolen accepterar begränsningar av etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster mot bakgrund av dessa mål i allmänhetens intresse, om de är proportionerliga och icke-diskriminerande.

D.

Samtliga medlemsstater har differentierat sådana begränsningar utifrån den typ av hasardspeltjänster som berörs, exempelvis kasinospel, vadhållning i idrottssammanhang, lotterier eller vadhållning vid hästkapplöpningar. En majoritet av medlemsstaterna har förbjudit verksamhet – inbegripet verksamhet som bedrivs av lokala operatörer – med kasinospel online, och många har på samma sätt förbjudit verksamhet med vadhållning online avseende idrottstävlingar och online-lotterier.

E.

Hasardspelverksamhet omfattades inte av tillämpningsområdet för direktiven 2006/123/EG, 2007/65/EG och 2000/31/EG, och parlamentet uttryckte oro inför en eventuell avreglering av hasardspel i sin ovannämnda resolution om vitboken om idrott.

F.

Medlemsstaterna har reglerat sina traditionella hasardspelmarknader för att skydda konsumenterna mot spelberoende, bedrägeri, penningtvätt och uppgjorda matcher. Dessa politiska mål är svårare att nå inom sektorn för hasardspel online.

G.

Kommissionen har inlett överträdelseförfaranden mot tio medlemsstater för att utreda om nationella åtgärder som begränsar gränsöverskridande utbud av hasardspeltjänster online, främst vadhållning avseende idrott, är förenliga med gemenskapslagstiftningen. Som kommissionen påpekat rör inte dessa förfaranden förekomsten av monopol eller nationella lotterier i sig, och de har heller ingen påverkan på liberaliseringen av hasardspelmarknaden i allmänhet.

H.

Allt fler prejudiciella frågor i fall som rör hasardspel hänvisas till EG-domstolen vilket tydligt visar på bristande tydlighet när det gäller tolkningen och tillämpningen av EG-rätten med avseende på hasardspel.

I.

Integritet inom ramen för denna resolution om hasardspel online innebär ett åtagande att förebygga inte bara bedrägeri och brott utan även spelmissbruk och hasardspel bland minderåriga genom att respektera konsumentskyddslagstiftning och straffrättslig lagstiftning, och att skydda idrottstävlingar från otillbörligt inflytande med anknytning till vadhållning i samband med idrottsevenemang.

J.

Hasardspel online innebär en kombination av flera riskfaktorer med kopplingar till spelberoende, bl.a. enkel tillgång till hasardspel, tillgång till olika hasardspel och färre sociala spärrar (7),

K.

Vadhållningsverksamhet avseende idrottsevenemang och andra hasardspel online har utvecklats snabbt och på ett okontrollerat sätt (särskilt gränsöverskridande spel online) och det alltid närvarande hotet om uppgjorda matcher och fenomenet med s.k. ”lay bets” (där man satsar på förloraren) vid vissa evenemang och matcher gör idrotten särskilt sårbar för olaglig vadhållningsverksamhet.

En marknad med insyn som skyddar allmänheten och konsumentintresset

1.

Europaparlamentet påpekar att i enlighet med subsidiaritetsprincipen och EG-domstolens rättspraxis har medlemsstaterna ett intresse och en rätt att reglera och kontrollera sina hasardspelmarknader i enlighet med sina traditioner och kulturer för att skydda konsumenterna mot beroende, bedrägeri, penningtvätt och uppgjorda matcher inom idrotten och skydda kulturellt grundade finansieringsstrukturer som finansierar idrottsverksamhet och andra vällovliga syften i medlemsstaterna. Parlamentet påpekar att alla övriga aktörer också har ett intresse av en väl övervakad och reglerad hasardspelmarknad. Parlamentet betonar att hasardspeloperatörer måste följa lagstiftningen i den medlemsstat där de tillhandahåller sina tjänster och där konsumenten är bosatt.

2.

Europaparlamentet betonar att hasardspeltjänster måste betraktas som en ekonomisk verksamhet av en mycket speciell karaktär pga. de aspekter avseende den sociala och allmänna ordningen och hälso- och sjukvården som är kopplade till denna verksamhet, och att konkurrens här inte leder till en bättre fördelning av resurser, vilket är orsaken till varför frågan om hasardspel måste betraktas från flera håll. Parlamentet understryker att ett rent inre marknads-perspektiv inte är lämpligt på detta mycket känsliga område och uppmanar kommissionen att särskilt uppmärksamma EG-domstolens synpunkter i denna fråga.

3.

Europaparlamentet ställer sig bakom det arbete som inleddes i rådet under det franska ordförandeskapet, där man tar upp frågor på området för hasardspel och vadhållning, online och i traditionell form. Rådet uppmanas att fortsätta hålla formella diskussioner om en eventuell politisk lösning på hur man ska fastställa och hantera problem i samband med hasardspel online, och kommissionen uppmanas att stödja denna process och genomföra studier och lägga fram lämpliga förslag, som rådet anser behövs för att nå gemensamma mål på området för hasardspel online.

4.

Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att samarbeta nära för att lösa de problem avseende den sociala och allmänna ordningen som beror på gränsöverskridande hasardspel online, exempelvis spelberoende och missbruk av personuppgifter eller kreditkort. Parlamentet uppmanar EU-institutionerna att samarbeta nära med medlemsstaterna i kampen mot alla oauktoriserade eller olagliga erbjudanden om hasardspeltjänster online och för att skydda konsumenter och förebygga bedrägeri. Parlamentet framhåller behovet av en gemensam ståndpunkt om hur detta ska ske.

5.

Europaparlamentet understryker att tillsynsmyndigheter och aktörer som verkar på området för hasardspel online, t.ex. hasardspelsoperatörer, tillsynsmyndigheter, konsumentorganisationer, idrottsorganisationer, branschorganisationer och medier, har ett gemensamt ansvar för integriteten när det gäller hasardspel online och för att informera konsumenterna om möjliga negativa konsekvenser av denna typ av spel.

Åtgärder mot bedrägeri och annan brottslig verksamhet

6.

Europaparlamentet konstaterar att brottslig verksamhet som penningtvätt och svart ekonomi kan kopplas till hasardspelverksamhet, och påverka integriteten för idrottsevenemang. Parlamentet anser att hot mot idrottens och idrottstävlingarnas integritet har stor påverkan på gräsrötternas deltagande, ett viktigt bidrag till folkhälsan och social integration. Parlamentet anser att om en idrott upplevs vara föremål för manipulation för att gynna spelare, funktionärer eller tredje part ekonomiskt, istället för att spelas enligt gängse värderingar och regelverk och för att underhålla supportrarna, kan allmänheten komma att tappa sitt förtroende.

7.

Europaparlamentet anser att tillväxten av hasardspel online medför ökade möjligheter för bedrägliga metoder som fusk, uppgjorda matcher, illegala vadslagningskarteller och penningtvätt eftersom hasardspel online kan anordnas och avvecklas mycket snabbt, och på grund av spridningen av operatörer till skatteparadis. Parlamentet uppmanar kommissionen, Europol och andra nationella och internationella institutioner att noga granska och rapportera om resultaten på detta område.

8.

Europaparlamentet anser att skyddet av integriteten för idrottsevenemang och tävlingar kräver samarbete mellan innehavare av rättigheter för idrottsevenemang, operatörer av vadslagning online och myndigheter på nationell, europeiska och internationell nivå.

9.

Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att organisatörer av idrottstävlingar, vadhållningsoperatörer och tillsynsmyndigheter samarbetar om åtgärder för att hantera risker som är kopplade till olaglig vadhållning och uppgjorda matcher inom idrotten, och förbereda inrättande av ett fungerande, rättvist och hållbart regelverk för att skydda idrottens integritet.

10.

Europaparlamentet påpekar att vadhållning vid idrottsevenemang är en form av kommersiellt utnyttjande av idrottstävlingarna. Parlamentet rekommenderar att medlemsstaterna skyddar idrottstävlingar från oauktoriserad kommersiell användning, särskilt genom att erkänna idrottsorganisatörers rättigheter, och vidta åtgärder för att garantera en rimlig ekonomisk ersättning som kommer alla nivåer inom yrkesmässig och ideell idrottsutövning till godo. Kommissionen uppmanas att undersöka om det är möjligt att ge organisatörer av idrottstävlingar immateriella rättigheter (en viss typ av porträtträttighet (8)) för deras tävlingar.

Förebyggande av nackdelar för konsumenterna

11.

Europaparlamentet anser att den hela tiden närvarande möjlighet att spela hasardspel online i avskildhet som Internet innebär, med direkta resultatet och med möjlighet att spela om stora summor pengar skapar nya risker för spelberoende. Parlamentet konstaterar dock att den totala effekten på konsumenterna av de specifika former av tjänster för hasardspel som erbjuds online ännu inte är känd och bör undersökas närmare.

12.

Europaparlamentet pekar på den växande oron för ungdomars möjlighet att få tillgång till hasardspel online, både lagligt och olagligt, och betonar behovet av effektivare ålderskontroller och att man förebygger minderåriga hasardspelare från att spela kostnadsfria demonstrationsspel på webbplatser.

13.

Europaparlamentet påpekar att särskilt unga människor kan ha svårt att skilja mellan begreppen tur, öde, chans och sannolikhet. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta upp de viktigaste faktorer som kan öka riskerna för att en (ung) person utvecklar ett spelberoende och även hitta verktyg för att angripa dessa faktorer.

14.

Europaparlamentet är oroat över det ökande samspelet mellan interaktiv tv, mobiltelefoner och webbplatser som tillhandahåller hasardspel på distans eller på Internet, särskilt de som riktas till minderåriga. Parlamentet anser att denna utveckling kommer att utgöra en ny utmaning när det gäller utformningen av regelverk och socialt skydd.

15.

Europaparlamentet anser att hasardspel online sannolikt innebär risker för konsumenterna och att det därför är legitimt för medlemsstaterna att begränsa friheten att tillhandahålla hasardspeltjänster online för att på så sätt skydda konsumenterna.

16.

Europaparlamentet framhåller att föräldrar har ett ansvar för att förebygga hasardspelande och spelberoende bland minderåriga.

17.

Europaparlamentet uppmanar samtidigt medlemsstaterna att anslå lämpliga medel till forskning om, förebyggande arbete och behandling av problem som rör hasardspel online.

18.

Europaparlamentet anser att vinsterna från hasardspel bör användas så att det kommer samhället till godo, inklusive finansiering av utbildning, hälso- och sjukvård, och yrkesmässigt och ideellt idrotts- och kulturutövande.

19.

Europaparlamentet stöder utarbetande av en standard för hasardspel online när det gäller åldersgränser, förbud mot kredit - och bonussystem för att skydda sårbara hasardspelare, information om möjliga följder av hasardspel, information om var man kan få hjälp vid beroende, vissa spels potentiella beroendeframkallande egenskaper, och så vidare.

20.

Europaparlamentet uppmanar samtliga aktörer att ta upp risken för social isolering som orsakas av spelberoende.

21.

Europaparlamentet anser att självregleringen när det gäller marknadsföring, främjande och tillhandahållande av hasardspel online inte är tillräckligt effektiv och framhåller därför behovet både av reglering och samarbete mellan branschen och myndigheterna.

22.

Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att samarbeta på EU-nivå för att vidta åtgärder mot eventuell aggressiv marknadsföring och annonsering från statliga eller privata operatörer när det gäller hasardspel online, inbegripet kostnadsfria demonstrationsspel, för att skydda i synnerhet spelare och sårbara konsumenter som barn och ungdomar.

23.

Europaparlamentet föreslår att man ska studera möjligheten att införa ett maxbelopp som en person kan använda för hasardspel per månad eller ålägga hasardspelsoperatörer på Internet att använda förbetalda kort för hasardspel online som ska säljas i butiker.

Uppförandekodex

24.

Europaparlamentet konstaterar att en uppförandekodex fortfarande kan vara ett användbart kompletterande verktyg för att uppnå vissa allmänna (och enskilda) mål och för att beakta den tekniska utvecklingen, förändringar i konsumenternas preferenser eller utvecklingen av marknadsstrukturerna.

25.

Europaparlamentet betonar att en uppförandekodex i slutändan fortfarande är en branschdriven, självreglerande strategi och därför endast kan tjäna som ett komplement till, inte som en ersättning för lagstiftning.

26.

Europaparlamentet framhåller även att effektiviteten med en uppförandekodex i stor utsträckning beror på hur den uppfattas av de nationella myndigheterna och konsumenterna och hur den tillämpas.

Övervakning och forskning

27.

Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att dokumentera omfattningen och tillväxten av sina marknader för hasardspel online, och de utmaningar som hasardspel online ger upphov till.

28.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta initiativ till forskning om hasardspel online och riskerna för att utveckla spelberoende, t.ex. om hur marknadsföring påverkar spelberoende, om det är möjligt att skapa en gemensam europeisk kategorisering av spel utifrån deras potential för att framkallande beroende, och möjliga förebyggande och läkande åtgärder.

29.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att särskilt undersöka vilken betydelse annonsering och marknadsföring (inklusive kostnadsfri demonstration av spel online) har för att direkt eller indirekt uppmuntra minderåriga att spela.

30.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen, Europol och de nationella myndigheterna att samla in och dela med sig av information om omfattningen av bedrägerier och annan brottslig verksamhet inom sektorn för hasardspel online, t.ex. bland aktörer som verkar inom denna sektor.

31

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i nära samarbete med de nationella regeringarna undersöka de ekonomiska och icke-ekonomiska effekterna av tillhandahållandet av gränsöverskridande hasardspeltjänster i förhållande till integritet, socialt ansvarstagande, konsumentskydd och frågor som rör beskattning.

32.

Europaparlamentet framhåller vikten för konsumentens hemmamedlemsstat att den kan kontrollera, begränsa och övervaka hasardspeltjänster som tillhandahålls på dess territorium.

33.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att klargöra var beskattning för hasardspel online ska ske.

*

* *

34.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.


(1)  Schindler 1994 (c-275/92), Läärä 1999 (C-124/97), Zenatti 1999 (C-67/98), Anomar 2003 (C-6/01), Gambelli 2003 (C-243/01, Lindman 2003 (C-42/02), Placanica 2007 (C-338/04), Unibet 2007 (C-432/05) UNIRE 2007 (C-260/04).

(2)  EUT L 376, 27.12.2006, s.36.

(3)  EUT L 332, 18.12.2007, s. 27.

(4)  EGT L 178, 17.7.2000, s. 1.

(5)  EUT L 309, 25.11.2005, s. 15

(6)  Antagna texter, P6_TA(2008)0198.

(7)  Yttrande från generaladvokat Yves Bot av den 14 oktober 2008 i mål C-42/07; ovan nämnda studie från SICL, s. 1450; professor Gill Valentine, Literature review of children and young people’s gambling (beställd av Förenade kungarikets myndighet för hasardspel (Gambling Commission), september 2008.

(8)  ”Portretrecht”, ett begrepp i nederländsk rätt.