1.4.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CE 87/342


Onsdag 11 mars 2009
Transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss ***III

P6_TA(2009)0110

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 mars 2009 om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets förordning om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss (PE-CONS 3724/2008 – C6-0047/2009 – 2005/0241(COD))

2010/C 87 E/58

(Medbeslutandeförfarandet: tredje behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av förlikningskommitténs gemensamma utkast (PE-CONS 3724/2008 – C6-0047/2009),

med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet (1), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2005)0592),

med beaktande av kommissionens ändrade förslag (KOM(2007)0645),

med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid andra behandlingen av ärendet (2), en behandling som avsåg rådets gemensamma ståndpunkt (3),

med beaktande av kommissionens yttrande över parlamentets ändringar i den gemensamma ståndpunkten (KOM(2008)0831),

med beaktande av artikel 251.5 i EG-fördraget,

med beaktande av artikel 65 i arbetsordningen,

med beaktande av betänkandet från parlamentets delegation till förlikningskommittén (A6-0102/2009).

1.

Europaparlamentet godkänner det gemensamma utkastet.

2.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna rättsakten i enlighet med artikel 254.1 i EG-fördraget.

3.

Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att underteckna rättsakten, efter kontroll av att alla förfaranden vederbörligen avslutats, och att i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

4.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna lagstiftningsresolution till rådet och kommissionen.


(1)  EUT C 74 E, 20.3.2008, s. 562.

(2)  Antagna texter, 24.9.2008, P6_TA(2008)0445.

(3)  EUT C 190 E, 29.7.2008, s. 17.