30.9.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CE 265/39


Tirsdag 20 oktober 2009
Veterinärkontroller för djur som importeras från tredjeland (kodifierad version) *

P7_TA(2009)0038

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 20 oktober 2009 om förslaget till rådets direktiv om fastställande av regler för hur veterinärkontroller ska organiseras för djur som importeras till gemenskapen från tredjeland (kodifierad version) (KOM(2008)0873 – C6-0033/2009 – 2008/0253(CNS))

2010/C 265 E/17

(Samrådsförfarandet – kodifiering)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2008)0873),

med beaktande av artikel 37 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0033/2009),

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 om en påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter (1),

med beaktande av artiklarna 86 och 55 i arbetsordningen,

med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A7-0028/2009), och av följande skäl:

A.

Enligt den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.

Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom det anpassats till rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.


(1)  EGT C 102, 4.4.1996, s. 2.