11.9.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 218/41


Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 87/372/EEG om vilka frekvensband som ska reserveras för det samordnade införandet av allmänt tillgänglig, alleuropeisk, cellulär, digital, landbaserad mobilkommunikation inom gemenskapen”

KOM(2008) 762 slutlig – 2008/0214 (COD)

2009/C 218/08

Den 5 december 2008 beslutade rådet att i enlighet med artikel 95 i EG-fördraget rådfråga Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 87/372/EEG om vilka frekvensband som ska reserveras för det samordnade införandet av allmänt tillgänglig, alleuropeisk, cellulär, digital, landbaserad mobilkommunikation inom gemenskapen

Den 2 december 2008 gav kommitténs presidium facksektionen för transporter, energi, infrastruktur och informationssamhället i uppdrag att svara för kommitténs beredning av ärendet.

Med hänsyn till ärendets brådskande karaktär utsåg Europeiska ekonomiska och sociala kommittén vid sin 451:a plenarsession den 25–26 februari 2009 (sammanträdet den 25 februari 2009) Bernardo HERNÁNDEZ BATALLER till huvudföredragande och antog följande yttrande med 101 röster för och 1 nedlagd röst:

1.   Sammanfattning

1.1

Kommittén upprepar sitt stöd för kommissionens förslag, mot bakgrund av att liberaliseringen av användningen av 900 MHz-spektrumbandet kräver ett lagstiftningsinitiativ på gemenskapsnivå.

2.   Bakgrund

2.1

Den 25 juli 2007 lade kommissionen fram ett förslag till direktiv om upphävande av direktiv 87/372/EEG (1), i syfte att ta bort reservationen av 900 MHz-bandet för GSM i medlemsstaterna, införd genom rådets direktiv 87/372/EEG av den 25 juni 1987, om vilka frekvensband som ska reserveras för det samordnade införandet av allmänt tillgänglig, alleuropeisk, cellulär, digital, landbaserad mobilkommunikation inom gemenskapen.

2.2

Frekvensbandet på 900 MHz är särskilt värdefullt eftersom det har goda spridningsegenskaper, täcker större avstånd än högre frekvensband och medger att moderna röst-, data- och multimedietjänster kan byggas ut till mindre tätbefolkade områden och landsbygdsområden.

2.3

Denna åtgärd ansågs nödvändig för att skapa goda förutsättningar för initiativet ”i2010 – Det europeiska informationssamhället för tillväxt och sysselsättning” (2), samt även för att öka konkurrensen genom att frekvensbandet 900 MHz används till andra teknikformer som ger användarna så stor frihet som möjligt vid valet av tjänster och teknik.

2.4

I enlighet med bestämmelserna i beslut nr 676/2002/EG gav kommissionen CEPT i uppdrag att utforma mindre restriktiva tekniska villkor. Inom ramen för detta uppdrag har man utformat villkor som bygger på principen att frekvensbandet 900 MHz kan samexistera med GSM och UMTS och vara fullt kompatibelt med dem.

2.5

EESK har lagt fram ett yttrande (3) till stöd för förslaget, eftersom man anser att det kommer att främja innovationsförmågan och konkurrenskraften, öka konkurrensen på marknaden för elektronisk kommunikation samt medföra en ökad valfrihet för konsumenterna.

2.6

Till följd av diskussionerna om lagstiftningsprocessen lade kommissionen den 19 november 2008 fram ett nytt förslag till direktiv (4) om ändring av direktiv 87/372/EEG.

3.   Kommissionens förslag

3.1

Enligt det nuvarande direktivet är medlemsstaterna för närvarande skyldiga att reservera frekvensbanden 890–915 MHz och 935–960 MHz för GSM. Denna restriktion innebär att banden inte får användas av andra alleuropeiska system än GSM för att förmedla avancerade, driftskompatibla tal-, data- och multimedietjänster som skickas med hög bandbredd. Dessa nya alleuropeiska system, däribland UMTS-systemet, erbjuder fler möjligheter än GSM-systemet och har blivit ekonomiskt bärkraftiga tack vare den tekniska utvecklingen sedan GSM-direktivet antogs för 20 år sedan.

3.2

Eftersom liberaliseringen av användningen av 900 MHz-spektrumbandet möjligen kan medföra snedvridning av konkurrensen, särskilt i de fall då vissa mobiloperatörer inte har tilldelats spektrum i 900 MHz-bredbandet, kan dessa missgynnas vad gäller kostnader och effektivitet i jämförelse med operatörer som kommer att kunna tillhandahålla 3G-tjänster via det bandet.

3.3

I förslaget definieras GSM-system som ”ett elektroniskt kommunikationsnät som uppfyller GSM-standarder, såsom de offentliggjorts av ETSI, särskilt EN 301 502 och EN 301 511”, och UMTS-system som ”ett elektroniskt kommunikationsnät som uppfyller UMTS-standarder, såsom de offentliggjorts av ETSI, särskilt EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 och EN 301 908-11”.

3.4

Enligt regelverket för elektronisk kommunikation, och särskilt direktiv 2002/20/EG (5), kan medlemsstater ändra och/eller granska rättigheter att använda spektrum och har därför verktyg att, när så krävs, hantera eventuella snedvridningar av konkurrensen. I detta syfte ska de vidta lämpliga åtgärder, särskilt genom att undersöka huruvida införandet av detta förslag kan snedvrida konkurrensen på de berörda mobilmarknaderna.

4.   Allmänna synpunkter

4.1   EESK bekräftar åter sitt stöd till kommissionens förslag, mot bakgrund av att om liberaliseringen av 900 MHz-bandet ska kunna uppnås krävs det lagstiftning på gemenskapsnivå.

4.1.1   Förslaget kommer dels att medföra att konkurrensen på den inre marknaden ökar, dels att den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen inom EU förstärks, eftersom man kommer att kunna installera UMTS-nät i tätorter, ytterområden och på landsbygden och samexistera med GSM 900/1800-nät förutsatt att lämpliga värden används för uppdelning av operatörerna.

4.2   Möjligheten för medlemsstaterna att använda förhandsåtgärder (”ex ante”) inom ramen för regelverket för elektronisk kommunikation, samt att granska dessa nyttjanderätter och omfördela dem för att motverka snedvridning av konkurrensen bekräftar att åtgärder av denna typ är relevanta, vilket kommittén redan påpekade vid sin granskning av regelverket för elektroniska kommunikationsnät. För att tillgodose kraven på erforderlig öppenhet upprepar EESK att det krävs perioder för information till allmänheten innan några sådana åtgärder antas.

4.3   Den ordning som anges i förslaget bör gynna hela sektorn för elektronisk kommunikation inom ramen för ett system med öppna och konkurrensutsatta marknader och påskynda industrins anpassning till strukturförändringar samt skapa en gynnsam miljö för företagsinitiativ och utveckling av företag inom hela unionen, i synnerhet bland de små och medelstora företagen.

4.4   En större flexibilitet vid förvaltningen av spektrumresurserna för trådlös elektronisk kommunikation bör även gynna konsumenterna rent generellt, i linje med tillträdespolitiken för trådlösa elektroniska kommunikationstjänster (WAPECS) (6), eftersom neutralitet i fråga om teknik och tjänster enligt detta synsätt betraktas som politiska mål i syfte att uppnå ett flexiblare och effektivare utnyttjande av spektret, såsom EESK redan påpekat.

4.5   Slutligen hoppas EESK att tillämpningen av förslaget kommer att bidra till att främja sysselsättningen samt förbättra levnads- och arbetsvillkoren och därigenom möjliggöra en harmonisering samtidigt som förbättringarna bibehålls, och till att åstadkomma ett fullgott socialt skydd, en dialog mellan arbetsmarknadens parter och en utveckling av de mänskliga resurserna för att möjliggöra en varaktigt hög sysselsättning.

Bryssel den 25 februari 2009

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs

Mario SEPI

Ordförande


(1)  Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphävande av rådets direktiv 87/372/EEG om vilka frekvensband som skall reserveras för det samordnade införandet av allmänt tillgänglig, alleuropeisk, cellulär, digital, landbaserad mobilkommunikation inom gemenskapen, KOM(2007) 367.

(2)  KOM(2005) 229 slutlig.

(3)  CESE yttrande ”Upphävande av GSM-direktivet”, EUT C 151, 17.6.2008, s. 25–27. Yttrande antaget vid plenarsessionen den 16 januari 2008. Föredragande: Bernardo Hernández Bataller.

(4)  Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 87/372/EEG om vilka frekvensband som ska reserveras för det samordnade införandet av allmänt tillgänglig, alleuropeisk, cellulär, digital, landbaserad mobilkommunikation inom gemenskapen, KOM(2008) 762 slutlig.

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/22/EG av den 7 mars 2002 om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster. EGT L 108, 24.4.2002, s. 21.

(6)  Wíreless Access Policy for Electronic Communications Services.