4.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 182/76


Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa delar och egenskaper på jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul” (kodifierad version)

KOM(2008) 690 slutlig – 2008/0213 COD

(2009/C 182/17)

Den 8 december 2008 beslutade rådet att i enlighet med artikel 95 i EG-fördraget rådfråga Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om

”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa delar och egenskaper på jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul”

(kodifierad version)

KOM(2008) 690 slutlig – 2008/0213 COD.

Eftersom kommittén till fullo stöder förslaget, som inte föranleder några särskilda kommentarer, beslutade EESK vid sin 450:e plenarsession den 14–15 januari 2009 (sammanträdet den 14 januari) med 186 röster för, en röst emot och sju nedlagda röster att avge ett positivt yttrande om förslaget.

Bryssel den 14 januari 2009

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs ordförande

Mario SEPI