15.2.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 41/8


MEDDELANDE TILL IMPORTÖRER

Import till gemenskapen av textilprodukter från Bangladesh

(2008/C 41/06)

Europeiska kommissionen informerar härigenom företag i gemenskapen om att rimliga tvivel finns rörande ursprunget för textilprodukter enligt HS-kapitlen 61 och 62 från Bangladesh, vilka åtnjuter förmånlig tullbehandling via Allmänna preferenssystemet.

Vid ett kontrollbesök som gemenskapen genomförde i Bangladesh med de lokala myndigheternas stöd inom ramen för administrativt samarbete, konstaterades det att en betydande del av ursprungsintygen enligt formulär A antingen var förfalskade eller utfärdade mot bakgrund av bedräglig eller vilseledande information.

Gemenskapsföretag som deklarerar eller lägger fram dokumentation som bevis på ursprung vid import av textilprodukter enligt HS-kapitlen 61 och 62 från Bangladesh, uppmanas därför vidta alla försiktighetsåtgärder som är nödvändiga, eftersom övergången av varorna i fråga till fri omsättning skulle kunna ge upphov till tullskulder och leda till att gemenskapens ekonomiska intressen skadas.

Detta meddelande ersätter meddelandet till importörer om import till gemenskapen av textilprodukter från Bangladesh inom ramen för Allmänna preferenssystemet, offentliggjort i EGT C 119 av den 30.4.1999, där importörerna uppmanas att alltid vara på sin vakt när det gäller ursprungsintyg enligt formulär A.