52008PC0558R(01)

Förslag till rådets förordning (EG) om ändring av förordning (EG) nr 1083/2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden i fråga om vissa inkomstgenererande projekt /* KOM/2008/0558 slutlig/2 - AVC/2008/0186 */


[pic] | EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION |

Bryssel den 18.9.2008

KOM(2008)558 slutlig/22008/0186 (AVC)

CORRIGENDUM Absence de l'acronymeAnnule et remplace le COM(2008)558 final du 15.9.2008ajout de l'acronyme 2008/0186 (AVC) sur les pages 1 et 6.Concerne toutes les versions linguistiques.

Förslag till

RÅDETS FÖRORDNING (EG)

om ändring av förordning (EG) nr 1083/2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden i fråga om vissa inkomstgenererande projekt

(framlagt av kommissionen)

MOTIVERING

Bakgrund |

Motiv och syfte Bestämmelserna i artikel 55 i förordning (EG) nr 1083/2006 verkar inte vara anpassade till de projekt som samfinansieras av Europeiska socialfonden (ESF), som främst finansierar icke-materiella insatser och inte infrastruktur (som inte är bidragsberättigande). Få projekt är inkomstgenererande och oftast endast under genomförandefasen. När det gäller små insatser som samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) eller Sammanhållningsfonden eller insatser som samfinansieras av ESF innebär bestämmelserna om övervakning – inkomster upp till tre år efter det att det operativa programmet avslutas kan beaktas – en oproportionerligt stor arbetsbelastning i förhållande till de belopp det handlar om. Bestämmelserna utgör också en viktig riskfaktor vid genomförandet av programmen. |

Allmän bakgrund Bland de nya reglerna för den ekonomiska förvaltningen som fastställs genom förordning (EG) nr 1083/2006 finns bestämmelser om ekonomiskt stöd från fonderna (avdelning V), och särskilt om inkomstgenererande projekt (artikel 55). Enligt artikel 55.1 i förordningen avses med inkomstgenererande projekt en insats som omfattar en investering i infrastruktur, vars användning innebär avgifter som användarna betalar direkt eller varje annan insats som omfattar försäljning eller uthyrning eller utarrendering av mark eller byggnader eller varje annat tillhandahållande av tjänster mot betalning. Med hänsyn till risken för överfinansiering av inkomstgenererande projekt har dessa projekt alltid särbehandlats i fråga om samfinansiering av fonderna. De inkomster som genereras påverkar högsta gemenskapsstöd och därför har en beräkningsmetod införts för de berörda projekten. Detta är syftet med artikel 55 i förordning (EG) nr 1083/2006. |

Gällande bestämmelser För den förra programperioden (2000–2006) genomfördes denna princip med hjälp av en schablonmetod. I artikel 29.4 i förordning (EG) nr 1260/1999 om strukturfondsprogrammen för 2000–2006 föreskrevs särskilt att för projekt som gäller ”investeringar i infrastruktur som genererar avsevärda nettointäkter” är högsta möjliga nivå för gemenskapens samfinansiering, för exempelvis mål 1, 40 % i stället för 75 % som i normala fall. Om det finns ”avsevärda intäkter” leder det alltså till en sänkning av den högsta möjliga nivån för gemenskapens samfinansiering. Sänkningen av stödnivå var schablonmässig och automatisk. Under tröskeln för ”avsevärda intäkter” var gemenskapsstödet i gengäld obegränsat. Kommissionen har föreslagit och rådet har beslutat att för perioden 2007–2013 använda en mer noggrann och krävande metod, som bygger på en beräkning av högsta bidragsberättigande utgift, i stället för en schablonmässig minskning av samfinansieringen. Hädanefter gäller artikel 55 i förordning (EG) nr 1083/2006 för fler typer av projekt som anses vara inkomstgenererande (och som definieras i artikel 55.1) och inte bara för projekt som gäller investeringar i infrastruktur som genererar ”avsevärda nettointäkter”, som fallet var under perioden 2000–2006. För inkomstgenererande projekt, när inkomsterna är otillräckliga för att investeringen ska vara ekonomiskt bärkraftig, utgörs högsta bidragsberättigande utgift för gemenskapens samfinansiering av den del av investeringen som behöver subventioneras. |

Förenlighet med Europeiska unionens politik och mål på andra områden Ej tillämpligt. |

Samråd med berörda parter och konsekvensanalys |

Samråd med berörda parter |

Metoder, målsektorer och deltagarnas allmänna profil Medlemsstaterna har vid flera tillfällen på informellt sätt haft tillfälle att yttra sig om tillämpningen av bestämmelserna i artikel 55, svårigheterna på fältet och de olika sätt på vilka man kan åtgärda dessa: – Om meddelandet om tolkningen av artikel 55: kommittén för samordning av fonderna har vid sina möten den 27 februari och den 21 maj 2008 undersökt vilken handlingsmarginal som föreligger inom ramarna för förordningen. – Om möjligheten att se över förordningen: medlemsstaterna har haft tillfälle att yttra sig vid två tillfällen, den 25 juni 2008 inom kommittén för samordning av fonderna och den 3 juli 2008 inom rådets grupp för strukturåtgärder. |

Sammanfattning av svaren och hur de har beaktats Vid dessa tillfällen har det framkommit att medlemsstaterna anser att det inte är fullt ut tillräckligt med en tolkning av förordning (EG) nr 1083/2006 för att lösa problemen. En mycket stor majoritet anser följaktligen att det behövs en översyn av artikel 55 och endast den artikeln. |

Extern experthjälp |

Någon extern experthjälp har inte behövts. |

Konsekvensanalys Kommissionen har undersökt vilket handlingsutrymme förordningen medger, för att se om det var möjligt att lösa medlemsstaternas problem genom en tolkning av förordningen. Det verkade enklast att utarbeta ett vägledande meddelande. I detta meddelande undersöks vilken flexibilitet som är möjlig i samband med genomförandet av övervakning, men det konstateras också att det inte är möjligt att beräkna högsta bidragsberättigande utgift proportionellt när det gäller små insatser, eller att undanta insatser som finansieras av ESF. En översyn av enbart artikel 55 skulle också göra det möjligt att koncentrera diskussionerna till en teknisk bestämmelse och att genomföra översynen snabbt, vilket är enda sättet att begränsa den tidsperiod under vilket det rättsliga läget är oklart. |

Rättsliga aspekter |

Sammanfattning av den föreslagna åtgärden Kommissionen förslår alltså en ändring av enbart artikel 55.5, medan övriga bestämmelser i förordning (EG) nr 1083/2006 förblir oförändrade. Förändringen innebär att bestämmelsen om att övervakningen ska stå i proportion till beloppen vid små insatser (vars totala kostnad ligger under 200 000 euro) ska ersättas med en regel om att bestämmelserna i artikel 55 inte ska tillämpas på insatser som samfinansieras av ESF eller som samfinansieras av Eruf eller Sammanhållningsfonden och vars totala kostnad ligger under 1 miljon euro. Kommissionen föreslår också att bestämmelsen ska tillämpas retroaktivt från och med den 1 augusti 2006. |

Rättslig grund I rådets förordning (EG) nr 1083/2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999, som antogs den 11 juli 2006, fastställs gemensamma regler för de tre fonderna. I denna förordning, som bygger på principen att Europeiska kommissionen och medlemsstaterna delar på ansvaret för förvaltningen, fastställs ett nytt programplaneringsförfarande och nya standarder för förvaltning, inbegripet ekonomisk förvaltning, övervakning, kontroll och utvärdering av projekten. |

Subsidiaritetsprincipen Förslaget avser ett område där gemenskapen är ensam behörig. Subsidiaritetsprincipen är därför inte tillämplig. |

Proportionalitetsprincipen Förslaget är förenligt med proportionalitetsprincipen av följande skäl: |

En översyn av enbart artikel 55 skulle göra det möjligt att koncentrera diskussionerna till en teknisk bestämmelse och att genomföra översynen snabbt, vilket är enda sättet att begränsa den tidsperiod då det rättsliga läget är oklart. Tröskelvärdet måste vara tillräckligt lågt för att det inte ska få oönskade ekonomiska följder för artikel 55 i förordning (EG) nr 1083/2006, som omfattas av principerna om sund ekonomisk förvaltning. Tröskeln 1 miljon euro har valts för att begränsa det gemenskapsstöd som inte längre skulle omfattas av artikel 55. |

En sådan ändring visar på att det finns en verklig vilja att förenkla förvaltningen av fonderna, och den skulle skynda på genomförandet av programmen, eftersom förvaltningen av små insatser som samfinansieras av Eruf eller Sammanhållningsfonden och insatser som samfinansieras av ESF skulle bli enklare och lättare. Ändringen skulle också underlätta genomförandet av mer innovativa projekt, särskilt på områdena miljö, social integration, energi och forskning. |

Val av regleringsform |

Föreslagen regleringsform: förordning. |

Övriga regleringsformer skulle vara olämpliga av följande skäl: Kommissionen har undersökt vilket handlingsutrymme förordningen medger, för att se om det var möjligt att lösa medlemsstaternas problem genom en ny tolkning av förordningen. I det vägledande meddelandet undersöks vilken flexibilitet som är möjlig i samband med genomförandet av övervakning, men det konstateras också att det inte är möjligt att beräkna högsta bidragsberättigande utgift proportionellt när det gäller små insatser, eller att undanta insatser som finansieras av ESF. |

Budgetkonsekvenser |

Förslaget påverkar inte gemenskapens budget. |

Ytterligare uppgifter |

Förenklingar |

Förslaget innebär en förenkling av lagstiftningen och de administrativa förfaranden som de nationella eller europeiska myndigheterna ska tillämpa. |

Vad gäller målen för sammanhållningspolitiken anser kommissionen att det är nödvändigt att åtgärda problemen genom att se över artikel 55.5 i förordning (EG) nr 1083/2006, och att göra två ändringar: Bestämmelserna i artikel 55 ska inte längre omfatta insatser som samfinansieras av ESF och ett tröskelvärde införs, under vilket projekt som samfinansieras av Eruf eller Sammanhållningsfonden inte omfattas, varken när det gäller beräkningen av högsta bidragsberättigande utgift eller när det gäller övervakning. Övriga bestämmelser i artikel 55 ändras inte. |

Förändringen innebär att bestämmelsen om att övervakningen ska stå i proportion till beloppen vid små insatser (vars totala kostnad ligger under 200 000 euro) ska ersättas med en regel om att bestämmelserna i artikel 55 inte ska tillämpas på insatser som samfinansieras av ESF eller som samfinansieras av Eruf eller Sammanhållningsfonden och vars totala kostnad ligger under 1 miljon euro. |

Upphävande av gällande lagstiftning Om förslaget antas kommer viss lagstiftning att upphöra att gälla. |

1. 2008/0186 (AVC)

Förslag till

RÅDETS FÖRORDNING (EG)

om ändring av förordning (EG) nr 1083/2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden i fråga om vissa inkomstgenererande projekt

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 161,

med beaktande av kommissionens förslag[1],

med beaktande av Europaparlamentets samtycke[2],

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande[3],

med beaktande av Regionkommitténs yttrande[4], och

av följande skäl:

2. Den rättsliga ramen för programperioden 2007–2013 har utformats och förhandlats fram med syfte att ytterligare förenkla programplaneringen och förvaltningen av fonderna, effektivisera stödet från fonderna och öka subsidiariteten vid genomförandet.

3. En mer noggrann och krävande metod som bygger på en beräkning av högsta bidragsberättigande utgift har införts för inkomstgenererande projekt som omfattas av artikel 55 i rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999[5].

4. Flera svårigheter har visat sig i samband med tillämpningen av bestämmelserna i artikeln, bl.a. leder den till en oproportionerligt stor arbetsbörda, framförallt när det gäller insatser som samfinansieras av Europeiska socialfonden och små insatser som finansieras av Eruf och Sammanhållningsfonden.

5. Svårigheterna kan leda till att förvaltningen av insatserna går långsammare, särskilt när det gäller projekt på områden som prioriteras av gemenskapen, t.ex. miljö, social integration, forskning, innovation och energi, och till felaktigheter i tillämpningen av bestämmelserna i artikel 55. Artikeln bör därför förenklas.

6. Förenklingen bör gälla för alla projekt som får stöd från strukturfonderna eller Sammanhållningsfonden under programperioden 2007–2013. Tillämpningen bör därför vara retroaktiv.

7. Förordning (EG) nr 1083/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 55.5 i förordning (EG) nr 1083/2006 ska ersättas med följande:

”5. Punkterna 1–4 i denna artikel gäller endast insatser som samfinansieras av Eruf eller Sammanhållningsfonden och vars totala kostnad överstiger 1 miljon euro.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning .

Den ska tillämpas från och med den 1 augusti 2006 för alla insatser som får stöd från strukturfonderna eller Sammanhållningsfonden under programperioden 2007–2013.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den […]

På rådets vägnar

Ordförande […]

[1] EUT C […], […], s. […].

[2] EUT C […], […], s. […].

[3] EUT C […], […], s. […].

[4] EUT C […], […], s. […].

[5] EUT L 210, 31.7.2006, s. 25. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1989/2006 (EUT L 411, 30.12.2006, s. 6).