52008PC0344

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv på bolagsrättens område om enmansbolag med begränsat ansvar (kodifierad version) /* KOM/2008/0344 slutlig - COD 2008/0109 */


[pic] | EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION |

Bryssel den 9.6.2008

KOM(2008) 344 slutlig

2008/0109 (COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

på bolagsrättens område om enmansbolag med begränsat ansvar (kodifierad version)

(framlagt av kommissionen)

MOTIVERING

1. Inom ”Medborgarnas Europa” fäster kommissionen stor vikt vid att gemenskapsrätten förenklas och förtydligas så att den blir mer tillgänglig och begriplig för medborgarna och därmed ger dem nya möjligheter och tillfällen att utöva de särskilda rättigheter som de kan åberopa.

Ett hinder för att uppnå detta mål är dock att ett stort antal bestämmelser som har ändrats flera gånger och ofta på ett väsentligt sätt finns spridda i såväl den ursprungliga rättsakten som i senare ändringsrättsakter. För att kunna fastställa vilka bestämmelser som gäller fordras därför att ett stort antal rättsakter kontrolleras och jämförs.

Gemenskapsrättens klarhet och överskådlighet är därför beroende av att ofta ändrade bestämmelser kodifieras.

2. Genom sitt beslut av den 1 april 1987 gav kommissionen[1] sina avdelningar i uppdrag att kodifiera rättsakter senast efter det att de ändrats för tionde gången, samtidigt som den underströk att detta var en minimiregel, och att avdelningarna i syfte att uppnå en klar och begriplig gemenskapslagstiftning borde sträva efter att med ännu kortare mellanrum kodifiera de texter som de har ansvar för.

3. Detta bekräftades i ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådet i Edinburgh[2] i december 1992, där också betydelsen av en kodifiering betonades, eftersom den garanterar rättssäkerhet i fråga om vilken lag som är tillämplig vid en viss tidpunkt i en viss fråga.

Kodifieringen ska genomföras i enlighet med gemenskapens normala lagstiftningsförfarande.

Eftersom rättsakterna inte får ändras i sak vid en kodifiering har Europaparlamentet, rådet och kommissionen i ett interinstitutionellt avtal av den 20 december 1994 enats om en påskyndad arbetsmetod i syfte att snabbt kunna anta kodifierade rättsakter.

4. Detta förslag avser en kodifiering av rådets tolfte direktiv 89/667/EEG av den 21 december 1989 på bolagsrättens område om enmansbolag med begränsat ansvar[3]. Det nya direktivet ersätter de olika rättsakter som omfattas av kodifieringen[4]. Förslaget följer de kodifierade texterna vad beträffar innehållet i sak och begränsar sig därmed till att föra samman texterna, vilket innebär att de ändringar som krävs till följd av kodifieringen endast är av formell karaktär .

5. Detta förslag till kodifiering har utarbetats på grundval av en föregående konsolidering på alla officiella språk av texten i direktiv 89/667/EEG och i ändringsrättsakter, som genomförts av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer med hjälp av ett databehandlingssystem . I de fall artiklarna har numrerats om framgår förhållandet mellan de gamla och nya artikelnumren av en tabell i bilaga III till det kodifierade direktivet.

ê 89/667/EEG

2008/0109 (COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

på bolagsrättens område om enmansbolag med begränsat ansvar

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 44,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande[5],

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget[6], och

av följande skäl:

ê

(1) Rådets tolfte direktiv 89/667/EEG av den 21 december 1989 på bolagsrättens område om enmansbolag med begränsat ansvar[7] har ändrats flera gånger[8] på ett väsentligt sätt. För att skapa klarhet och överskådlighet bör det direktivet kodifieras.

ê 89/667/EEG skäl 1

(2) Det är nödvändigt att samordna vissa skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 48 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga.

ê 89/667/EEG skäl 2 (anpassad)

(3) På detta område föreligger dels Ö rådets första Õ direktiv 68/151/EEG Ö av den 9 mars 1968 om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel [58] andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga inom gemenskapen Õ[9] och Ö rådets fjärde direktiv Õ 78/660/EEG Ö av den 25 juli 1978 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om årsbokslut i vissa typer av bolag Õ[10], samt Ö rådets sjunde Õ direktiv 83/349/EEG Ö av den 13 juni 1983 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om sammanställd redovisning Õ[11], vilka i fråga om offentlighet, giltigheten av bolagets förpliktelser, bolagets ogiltighet, årsbokslut och koncernbokslut gäller för alla bolag med kapitalandelar, dels Ö [rådets andra Õ direktiv 77/91/EEG Ö av den 13 december 1976] om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel [58] andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen när det gäller att bilda ett aktiebolag samt att bevara och ändra dettas kapital, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga Õ[12] och Ö rådets tredje direktiv Õ 78/855/EEG Ö av den 9 oktober 1978 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om fusioner av aktiebolag Õ[13] samt Ö rådets sjätte Õ direktiv 82/891/EEG Ö av den 17 december 1982 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om delning av aktiebolag Õ[14], vilka i fråga om bildande och kapital samt fusion och delning gäller endast för aktiebolag (public limited liability companies).

ê 89/667/EEG skäl 5 (anpassad)

(4) Ett rättsligt instrument som tillåter en begränsning av ensamföretagarens ansvar inom hela gemenskapen Ö är nödvändigt Õ, dock med förbehåll för den lagstiftning i medlemsstaterna som i undantagsfall kräver att en sådan företagare ska ansvara för sitt företags förpliktelser.

ê 89/667/EEG skäl 6 (anpassad)

(5) Ett bolag med begränsat ansvar kan vara ett enmansbolag redan från bildandet eller kan bli det genom att alla andelarna samlas på en hand. I avvaktan på en samordning av den nationella lagstiftningen om grupper av företag får medlemsstaterna föreskriva vissa särskilda bestämmelser eller påföljder för det fall då en fysisk person är ensam bolagsman i flera bolag eller då ett enmansbolag eller någon annan juridisk person är ensam bolagsman i ett bolag. Denna möjlighet har tillkommit enbart av hänsyn till de olikheter som finns mellan vissa nationella rättsordningar. Medlemsstaterna får i detta syfte i särskilda fall begränsa möjligheten att bilda enmansbolag eller föreskriva obegränsat ansvar för en ensam bolagsman. Medlemsstaterna har frihet att föreskriva regler som syftar till att möta den risk som ett enmansbolag utgör till följd av det finns endast en bolagsman, särskilt när det gäller att tillse att det tecknade kapitalet betalas in.

ê 89/667/EEG skäl 7

(6) Om alla andelar har samlats på en hand ska detta förhållande och den ende bolagsmannens identitet offentliggöras genom att föras in i ett offentligt register.

ê 89/667/EEG skäl 8

(7) Beslut som fattas av en ensam bolagsman i hans egenskap av bolagsstämma ska ges skriftlig form.

ê 89/667/EEG skäl 9

(8) Också avtal mellan en ensam bolagsman och det bolag som han företräder ska vara skriftliga, om inte avtalen avser löpande transaktioner på normala villkor.

ê

(9) Detta direktiv får inte påverka medlemsstaternas skyldigheter vad gäller de tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning och tillämpning av de direktiv som anges i bilaga II del B.

ê 89/667/EEG (anpassad)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De samordningsåtgärder som detta direktiv föreskriver ska vidtas i fråga om bestämmelserna i medlemsstaternas lagar eller andra författningar om Ö de Õ bolagsformer Ö som anges i bilaga I Õ:

ê 89/667/EEG

Artikel 2

1. Ett bolag kan ha en enda bolagsman redan vid bildandet eller få det genom att alla andelarna förenas på en hand (enmansbolag).

2. I avvaktan på en samordning av den nationella lagstiftningen om grupper av företag får medlemsstaterna föreskriva vissa särskilda bestämmelser eller påföljder, om

a) en fysisk person är ensam bolagsman i flera bolag, eller

b) ett enmansbolag eller någon annan juridisk person är ensam bolagsman i ett bolag.

Artikel 3

När ett bolag blir enmansbolag genom att alla dess andelar förenas på en hand ska uppgift om det och om den ende bolagsmannens identitet antingen förvaras i den akt eller föras in i det register som avses i artikel [3.1 och 3.2] i direktiv [68/151/EEG], eller också föras in i ett offentligt tillgängligt register som bolaget självt för.

Artikel 4

1. Den ende bolagsmannen ska utöva de befogenheter som tillkommer bolagsstämman.

2. De beslut som den ende bolagsmannen fattar enligt punkt 1 ska föras in i protokoll eller ges skriftlig form.

Artikel 5

1. Avtal mellan den ende bolagsmannen och det bolag som han företräder ska föras in i protokoll eller ges skriftlig form.

2. Medlemsstaterna behöver inte tillämpa punkt 1 när det gäller löpande transaktioner på normala villkor.

Artikel 6

Om en medlemsstat tillåter enmansbolag som avses i artikel 2.1 även då det är fråga om aktiebolag (public limited companies), ska detta direktiv tillämpas.

Artikel 7

Om lagstiftningen i en medlemsstat ger ensamföretagare möjlighet att upprätta företag med ett ansvar som är begränsat till tillgångar som har anslagits till en bestämd verksamhet, behöver medlemsstaten inte tillåta enmansbolag, under förutsättning att sådana skyddsåtgärder föreskrivs i fråga om de förstnämnda företagen som är likvärdiga med dem som föreskrivs i detta direktiv eller i några andra gemenskapsregler som är tillämpliga på de bolag som avses i artikel 1.

ê 89/667/EEG (anpassad)

Artikel 8

Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

ê

Artikel 9

Direktiv 89/667/EEG i dess lydelse enligt de rättsakter som anges i bilaga II del A ska upphöra att gälla, utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter vad gäller tidsfristerna för införlivande med nationell lagstiftning och tillämpning av de direktiv som anges i bilaga II del B.

Hänvisningar till det upphävda direktivet ska anses som hänvisningar till detta direktiv och ska läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga III.

Artikel 10

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning .

ê 89/667/EEG

Artikel 11

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den […]

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

[…] […]

é

BILAGA I

ê 89/667/EEG artikel 1 (anpassad)

Ö Bolagsformer som avses i artikel 1 Õ

- I Belgien:

Société privée à responsabilité limitée/ besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

ê 2006/99/EG artikel 1 och bilagan punkt A.4

- I Bulgarien:

- дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество.

ê 2003 års anslutningsakt artikel 20 och bilaga II, s. 340

- I Tjeckien:

Společnost s ručením omezeným.

ê 89/667/EEG

- I Danmark:

Anpartsselskaber.

- I Tyskland:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

ê 2003 års anslutningsakt artikel 20 och bilaga II, s. 340

- I Estland:

Aktsiaselts, osaühing.

ê 89/667/EEG

- I Irland:

Private company limited by shares or by guarantee.

- I Grekland:

Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.

- I Spanien:

Sociedad de responsabilidad limitada.

- I Frankrike:

Société à responsabilité limitée.

- I Italien:

Società a responsabilità limitata.

ê 2003 års anslutningsakt artikel 20 och bilaga II, s. 340

- I Cypern:

Ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση.

- I Lettland:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību.

- I Litauen:

Uždaroji akcinė bendrovė.

ê 89/667/EEG

- I Luxemburg:

Société à responsabilité limitée.

ê 2003 års anslutningsakt artikel 20 och bilaga II, s. 340

- I Ungern:

Korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság.

- I Malta:

Kumpanija privata/private limited liability company

ê 89/667/EEG

- I Nederländerna:

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

ê 1994 års anslutningsakt artikel 29 och bilaga I

- I Österrike:

Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

ê 2003 års anslutningsakt artikel 20 och bilaga II, s. 340

- I Polen:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

ê 89/667/EEG

- I Portugal:

Sociedade por quotas.

ê 2006/99/EG artikel 1 och bilagan punkt A.4

- I Rumänien:

Societate cu răspundere limitată.

ê 2003 års anslutningsakt artikel 20 och bilaga II, s. 340

- I Slovenien:

Družba z omejeno odgovornostjo.

- I Slovakien:

Spoločnosť s ručením obmedzeným.

ê 1994 års anslutningsakt artikel 29 och bilaga I

- I Finland:

Osakeyhtiö/aktiebolag.

- I Sverige:

Aktiebolag.

ê 89/667/EEG

- I Förande kungariket:

Private company limited by shares or by guarantee.

________________

é

BILAGA I I

Del A

Upphävt direktiv och en förteckning över dess efterföljande ändringar (som avses i artikel 9)

Rådets direktiv 89/667/EEG (EGT L 395, 30.12.1989, s. 40) |

Bilaga I punkt XI.A till 1994 års anslutningsakt (EGT C 241, 29.8.1994, s. 194) |

Bilaga II punkt 4.A till 2003 års anslutningsakt (EUT L 236, 23.9.2003, s. 338) |

Rådets direktiv 2006/99/EG (EUT L 363, 20.12.2006, s. 137) | Endast punkt A.4 i bilagan |

Del B

Tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning och tillämpning(som avses i artikel 9)

Direktiv | Tidsfrist för införlivande | Datum för tillämpning |

89/667/EEG | 31 december 1991 | Senast den 1 januari 1993 i fråga om den 1 januari 1992 befintliga bolag |

2006/99/EG | 1 januari 2007 |

_____________

BILAGA III

JÄMFÖRELSETABELL

Direktiv 89/667/EEG | Detta direktiv |

Artikel 1 inledningen | Artikel 1 |

Artikel 1 första till tjugosjunde strecksatserna | Bilaga I |

Artiklarna 2–7 | Artiklarna 2–7 |

Artikel 8.1 | - |

Artikel 8.2 | - |

Artikel 8.3 | Artikel 8 |

- | Artikel 9 |

- | Artikel 10 |

Artikel 9 | Artikel 11 |

- | Bilaga I |

- | Bilaga II |

- | Bilaga III |

_____________[pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic]

[1] KOM(87) 868 PV.

[2] Se bilaga 3 till del A i slutsatserna.

[3] Genomförd i enlighet med kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet - Kodifiering av gemenskapens regelverk, KOM(2001) 645 slutlig.

[4] Bilaga II del A till detta förslag.

[5] EUT C […], […], s. […].

[6] EUT C […], […], s. […].

[7] EGT L 395, 30.12.1989 s. 40. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/99/EG (EUT L 363, 20.12.2006, s. 137).

[8] Se bilaga II del A.

[9] EGT L 65, 14.3.1968, s. 8. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/99/EG.

[10] EGT L 222, 14.8.1978, s. 11. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/99/EG.

[11] EGT L 193, 18.7.1983, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/99/EG.

[12] EGT L 26, 30.1.1977, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/99/EG.

[13] EGT L 295, 20.10.1978, s. 36. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/63/EG (EUT L 300, 17.11.2007, s. 47).

[14] EGT L 378, 31.12.1982, s. 47. Direktivet ändrat genom direktiv 2007/63/EG.