52008PC0058

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 638/2004 om gemenskapsstatistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna /* KOM/2008/0058 slutlig - COD 2008/0026 */


[pic] | EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION |

Bryssel den 7.2.2008

KOM(2008) 58 slutlig

2008/0026 (COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om ändring av förordning (EG) nr 638/2004 om gemenskapsstatistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna

(framlagt av kommissionen)

MOTIVERING

1. BAKGRUND

1.1. Motiv och syfte

Syftet med detta förslag till ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 638/2004 om gemenskapsstatistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3330/91[1] är följande:

- Att minska antalet företag som enligt gemenskapslagstiftningen är skyldiga att rapportera till systemet för statistik över handeln inom gemenskapen (Intrastat) och därigenom minska statistikrapporteringsbördan.

- Att strama upp kvalitetskraven för sammanställningen av statistiken över handeln inom gemenskapen för att kompensera för den lägre tillförlitligheten till följd av att viss handel inte redovisas av företagen utan uppskattas av de nationella myndigheterna.

- Att tillgodose användarnas behov genom sammanställning av statistik över handel inom gemenskapen fördelad efter affärsverksamhetens särdrag.

- Att i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens uttalande[2] om beslut 2006/512/EG anpassa förordning (EG) nr 638/2004 till beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter[3] i dess ändrade lydelse enligt beslut 2006/512/EG. Genom det senare beslutet infördes ett föreskrivande förfarande med kontroll för åtgärder med allmän räckvidd vilka är avsedda att ändra icke väsentliga delar av en grundläggande rättsakt som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget, inbegripet genom strykning av vissa av dessa delar eller komplettering genom tillägg av nya icke väsentliga delar.

1.2. Allmän bakgrund

Kommissionen har åtagit sig att minska onödigt administrativt krångel och överreglering. Enligt beskrivningen i kommissionens meddelande ”Lagstifta bättre för tillväxt och arbetstillfällen i Europeiska unionen”[4] är förenkling av befintlig EU-lagstiftning (dvs. minskad börda för företagen) en av de viktigaste frågorna i detta arbete. I början av 2005 inledde kommissionen ett omfattande samråd med medlemsstaterna och näringslivet samt ett offentligt samråd via Internet. Därefter antog kommissionen den 25 oktober 2005 ett meddelande[5] med en ny förenklingsstrategi på EU-nivå. Kommissionen har fastställt ett första paket med lagstiftning som ska förenklas efter ett brett samråd och har startat en process som fortlöper och kompletteras med information från nya, mer systematiska översyner i syfte att kartlägga framtida prioriteringar för förenkling utifrån en bred analys av lagstiftningens effekter.

I bilaga 2 till meddelandet finns ett nytt s.k. rullande förenklingsprogram. I programmet redovisas de rättsakter som kommissionen planerar att se över och bedöma i syfte att förenkla dem under de kommande tre åren. Programmet tar upp många specifika problem som framkom i det omfattande samrådet och som är viktiga för näringslivets konkurrenskraft, t.ex. bolagsrätt och finansiella tjänster, transporter, konsumentskydd, avfall och utrikeshandelsstatistik.

Frågan om förenkling av statistiken togs upp i kommissionens meddelande om minskning av svarsbördan, förenkling och prioriteringar i fråga om gemenskapsstatistik[6]. Det är möjligt och önskvärt att förenkla statistiken över varuhandeln mellan medlemsstaterna (Intrastat).

I statistiken över handeln inom gemenskapen redovisas fysiska handelsflöden av lös egendom mellan medlemsstaterna. De nationella statistikmyndigheterna samlar varje månad in uppgifter från företag. I den statistik som sammanställs på grundval av dessa uppgifter ingår månatliga uppgifter om inkommande flöden (mottagande) och utgående flöden (avsändning), uttryckta i värde och kvantitet, fördelade på rapporterande medlemsstat och partnermedlemsstat och på varuslag enligt Kombinerade nomenklaturen.

Vid Ekofinrådets möte den 28 november 2006 välkomnades kommissionens initiativ om att minska statistikbördan. Kommissionen uppmanades där ”att analysera genomförbarheten av ett envägssystem [Intrastat] och alternativa metoder som i stort sett skulle ge samma resultat samt frågan om övergång och, med beaktande av denna analys, i oktober 2007 förelägga rådet en detaljerad färdplan för att göra ytterligare framsteg samt lämpliga tidtabeller”. Rådet betonade också att övergången till ett envägssystem, eller genomförandet av någon annan metod som leder till en väsentlig minskning av statistiskrapporteringsbördan, inte får påverka tillgängligheten, punktligheten och kvaliteten hos de nationella statistiska uppgifter som är av avgörande vikt för den europeiska ekonomiska politiken, såsom nationella räkenskaper och uppgifter om sammanlagda flöden mellan euroområdet och de övriga EU-medlemsstaterna.

För en närmare undersökning av olika sätt att modernisera statistiksystemet för handeln inom gemenskapen och att minska rapporteringsbördan har Eurostat inrättat en arbetsgrupp med särskild uppgift att förenkla Intrastat. I arbetsgruppen ingår företrädare för medlemsstaterna och sakkunniga vid kommissionen. Den är tänkt att vara ett förmedlingscentrum för studier och analyser som utförs av olika undergrupper i arbetsgruppen.

Arbetsgruppens och undergruppernas analyser har inriktats på två huvudsakliga förenklingsalternativ: byte till ett envägssystem för rapportering och höjning av tröskelvärdena för undantag från rapportering till Intrastat, vilket skulle inskränka täckningen av handeln. Alla andra alternativ konstaterades inte ha några betydande effekter på företagens rapporteringsbörda.

De två huvudalternativen har bedömts utifrån följande tre kriterier: börda på företagen, uppgifternas aktualitet och uppgifternas noggrannhet. Resultaten visar att alternativet med tröskelvärden är den lösning som låter sig bäst genomföras på kort sikt. Det var också den lösning som medlemsstaternas experter i arbetsgruppen föredrog. Alternativet med envägssystemet hade däremot stora nackdelar som inte kan lösas på kort sikt.

Medlemsstaterna fastställer nu sina tröskelvärden så att minst 97 % av värdet på deras handel täcks. I slutet av 2006 innebar detta att omkring 78 % av företagens handel med andra medlemsstater undantogs från kravet på rapportering. En minskad täckning ökar ytterligare antalet företag som undantas från kravet på rapportering till Intrastat.

Täckningsgraden i Intrastat skulle kunna sänkas relativt snabbt, främst med anledning av att höjda tröskelvärden inte ändrar systemets funktionssätt. Principerna och förfarandena i det nuvarande systemet ändras inte. Täckningen av handeln kan därför ändras ganska enkelt. Ändringarna av lagstiftningen och kompletterande åtgärder för att garantera de statistiska uppgifternas kvalitet är mindre omfattande och inte så komplicerade jämfört med de ändringar som krävs för att införa ett envägssystem.

En minskad täckning i Intrastat kommer dock samtidigt att innebära att uppgifterna blir mindre tillförlitliga. Flera skattningar av uppgifter som inte samlas in kommer att bli nödvändiga. Det kommer också att leda till minskad samanvändbarhet när det gäller avspeglingen av handelsflöden, särskilt på den mest detaljerade nivån i varuklassificeringen. På grund av olika skattningsmetoder i medlemsstaterna kan också samanvändbarheten komma att minska på aggregerad nivå. En minskad täckning kräver därför kompletterande åtgärder som garanterar en tillfredsställande kvalitet hos de statistiska uppgifterna.

Om man tittar litet längre fram är det också värdefullt att ytterligare undersöka möjligheten att på längre sikt övergå till rapportering i ett envägssystem för att en sådan eventuell ändring av det statistiska systemet ska kunna godtas av användarna. Bland de viktigaste frågorna att analysera i detta sammanhang är en betydande ökning av samanvändbarheten för att avspegla handelsflöden, en lösning av aktualitetsproblemet genom utformning av tillförlitliga metoder för skattning av saknade eller försenade uppgifter samt utarbetande av rutiner för kvalitetskontroll som tillgodoser nationella behov. Dessutom bör även vissa andra förenklingsalternativ följas upp, t.ex. sammanslagning av Intrastat och VIES-systemet (systemet för utbyte av information om mervärdesskatt) och vidareutveckling av IT-lösningar för automatisk rapportering[7].

Under de kommande åren kommer detta arbete att ske genom programmet för modernisering av den europeiska företags- och handelsstatistiken (Meets-programmet)[8]. Detta program är tänkt att börja genomföras under 2008 och ska löpa under fem år till och med 2013. Ett av de fyra målen i programmet är att genomföra studier med sikte på en förenkling av Intrastat. En budget på 8 965 miljoner euro kommer att avsättas till detta.

1.3. Förslag till lösning

En kortsiktig lösning måste vara förenlig med en eventuell förenklingslösning på längre sikt, t.ex. rapportering genom ett envägssystem. Den bör samtidigt utmynna i en betydande minskning av statistikrapporteringsbördan för företagen och garantera tillfredsställande kvalitet på de statistiska uppgifterna.

Förslaget är därför att täckningsgraden för inkommande varor ska vara 95 % och att den nuvarande täckningsgraden på 97 % ska behållas för avsända varor. En sådan lösning är förenlig med ett eventuellt framtida envägssystem grundat på insamling av uppgifter om avsända varor. Möjligheterna att minska rapporteringsbördan för små och medelstora företag är särskilt stor, eftersom de rapporterande företagen på den mottagande sidan domineras av sådana företag. Analysen har också visat att en minskad handelstäckning på 95 % bara påverkar de statistiska uppgifternas kvalitet i liten utsträckning, vilket användarna skulle kunna godta. Åtgärder för att förbättra kvaliteten och jämförbarheten när det gäller statistik som sammanställs av medlemsstaterna är dock önskvärda och kommer att föreslås i rättsakten.

Förutom en minskning av företagens statistikbörda beaktar förslaget även andra önskemål från användarna i fråga om handel fördelad efter affärsverksamhetens särdrag. Medlemsstaterna bör lämna årliga uppgifter om handel fördelade efter affärsverksamhetens särdrag, t.ex. för att visa hur de europeiska företagen verkar inom ramen för globaliseringen. Statistiken över affärsverksamhet kan kopplas samman med handelsstatistiken om tillgängliga uppgifter i registret över handel inom gemenskapen matchas med uppgifter från medlemsstaternas företagsregister. För närvarande sammanställer de flesta medlemsstater denna statistik på egen hand. Förslaget syftar till att införa en rättslig grund för en obligatorisk sammanställning. Samtidigt begärs samma uppgifter för handel med tredjeländer i förslaget till ändring av förordningen om Extrastat[9].

Genom rådets beslut 2006/512/EG ändrades rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om kommittéförfarandena. I och med detta infördes ett ”föreskrivande förfarande med kontroll” för åtgärder med allmän räckvidd vilka är avsedda att ändra icke väsentliga delar av grundläggande rättsakter. Förordning (EG) nr 638/2004 måste därför ändras i enlighet med detta.

1.4. Gällande bestämmelser

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 638/2004 av den 31 mars 2004 om gemenskapsstatistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3330/91[10]. Förordningen ska ändras genom detta förslag.

Kommissionens förordning (EG) nr 1982/2004 av den 18 november 2004 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 638/2004 om gemenskapsstatistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna och om upphävande av kommissionens förordningar (EG) nr 1901/2000 och (EEG) nr 3590/92[11]. Förslaget syftar till att ändra tillämpningsföreskrifterna.

1.5. Förenlighet med EU:s politik och mål på andra områden

Förslaget är förenligt med Europeiska unionens initiativ för bättre lagstiftning.

2. SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSANALYS

2.1. Samråd med berörda parter

I syfte att ytterligare undersöka olika sätt att modernisera systemet för statistik över handel inom gemenskapen och minska rapporteringen inrättade Eurostat i slutet av 2006 en arbetsgrupp som särskilt ska syssla med förenkling av Intrastat.

Den 13 november 2007 diskuterade Ekofinrådet återigen åtgärder för att minska statistikbördan och enades då om ett förslag som går ut på att på kort sikt begränsa täckningsgraden och samtidigt utarbeta en alternativ metod på längre sikt, t.ex. ett envägssystem, vilket dock kräver ytterligare utredning.

2.2. Extern experthjälp

Det har inte funnits något behov av extern experthjälp.

2.3. Konsekvensanalys

Följande tre alternativ har tagits upp:

Alternativ A: Behålla det nuvarande systemet och inte ändra lagstiftningen.Insamlingen av uppgifter om handeln inom gemenskapen regleras i gemenskapslagstiftningen. Kommissionens åtagande att minska företagens statistikbörda när det gäller uppgifter som ska lämnas till Intrastat kan därför bara fullgöras genom en ändring av gällande lagstiftning.

Alternativ B: Sänka kravet på täckningsgrad i Intrastat och kvalitetskraven genom att fastställa detta direkt i Europaparlamentets och rådets förordning.Täckningsgraden i Intrastat fastställs för närvarande i artikel 10.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 638/2004. Alternativ B skulle kräva en ändring av denna artikel och införande av kvalitetskrav för de statistiska uppgifterna.Täckningsgranden för handeln är dock en relativt teknisk parameter som är lämpligare att fastställa i tillämpningsföreskrifterna. Om täckningsgraden för handeln fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning och inte i tillämpningsföreskrifterna innebär detta också att den flexibilitet som behövs för göra eventuella ändringar av denna parameter i framtiden vid ytterligare förenklingar av statistiksystemet för handel inom gemenskapen minskar. Det skulle också vara svårt att i förväg fastställa alla kvalitetskraven i Europaparlamentets och rådets förordning, vilket inte heller skulle ge tillräcklig flexibilitet för eventuella ändringar.

Alternativ C: Låta den procentuella täckningsgraden för handeln utgå ut förordning (EG) nr 638/2004 och ge kommissionen befogenhet att fastställa minimitäckningsgraden i Intrastat och kvalitetskraven.Detta alternativ garanterar flexibilitet med hänsyn till eventuella framtida ändringar av täckningsgraden i Intrastat. Ändringarna skulle då baseras på en regelbunden översyn av tröskelvärdena i enlighet med kommittéförfarandet i nära samarbete med de nationella myndigheterna (Intrastatkommittén har tre möten per år) för att finna bästa möjliga kompromiss mellan statistikbördan och uppgifternas noggrannhet.Tillämpningsföreskrifterna skulle då i ett första steg ge medlemsstaterna möjlighet att i början av 2009 sänka täckningsgraden för inkommande flöden till minst 95 % av det inkommande värdet samtidigt som tröskelvärdet för avsändning behålls på 97 %.Bestämmelserna om kvalitetskrav kommer att ändras på samma sätt. Artikel 13.3 i förordning (EG) nr 638/2004 bör ge kommissionen befogenhet att vidta de åtgärder som behövs för att förbättra uppgifternas kvalitet. Det skulle vara bra att vara mer specifik när det gäller skattningar av uppgifter som saknas. Enligt gällande lagstiftning ansvarar varje medlemsstat för skattningar av uppgifter som saknas (artikel 12.2). Lagstiftningen bör därför ändras för att möjliggöra standardiserade förfaranden som antas i enlighet med kommittéförfarandet.

Kommissionen föredrar alternativ C, eftersom det innebär en specifik förenkling genom tröskelvärdena. Det ger bästa möjliga flexibilitet för justering av Intrastatsystemet, eftersom bestämmelserna kommer att skötas av Eurostat och Intrastatkommittén.

3. RÄTTSLIGA ASPEKTER

3.1. Sammanfattning av den föreslagna åtgärden

Det föreliggande förslaget ger ett regelverk för att undanta fler företag från att lämna uppgifter till Intrastat samtidigt som det bibehåller uppgifternas noggrannhet och tillgodoser användarkraven för handelsstatistik efter affärsverksamhetens särdrag.

3.2. Rättslig grund

Artikel 285 i EG-fördraget ger den rättsliga grunden för gemenskapens statistik. Rådet beslutar i enlighet med medbeslutandeförfarandet om åtgärder för att ta fram sådan statistik som behövs för gemenskapens verksamhet. I artikel 285 i EG-fördraget anges att framställningen av gemenskapsstatistik ska uppfylla kraven på opartiskhet, tillförlitlighet, objektivitet, vetenskapligt oberoende, kostnadseffektivitet och insynsskydd för statistiska uppgifter.

3.3. Subsidiaritetsprincipen

Subsidiaritetsprincipen gäller på så sätt att det föreslagna direktivet inte omfattas av gemenskapens exklusiva behörighet.

Syftet med den föreslagna åtgärden, dvs. att fastställs täckningsgrader, kvalitetskrav och sammanställning av statistik över handel efter affärsverksamhetens särdrag, kan inte i tillräcklig utsträckning uppnås av medlemsstaterna och kan därför bättre uppnås på gemenskapsnivå genom en gemenskapsrättsakt, eftersom det bara är kommissionen som kan samordna den harmonisering av statistiska uppgifter som behövs på gemenskapsnivå. Gemenskapen kan därför anta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget.

3.4. Proportionalitetsprincipen

Förslaget är förenligt med proportionalitetsprincipen av följande skäl:

- Förordningen begränsas till det minsta möjliga som krävs för att uppnå målet och går inte utöver vad som är nödvändigt för detta ändamål.

- En betydligt minskad börda för de företag som undantas från rapporteringen till Intrastat förväntas genom denna förordning. Arbetsbelastningen för de nationella statistikorganen kan dock komma att öka, eftersom kvalitetskraven kommer att innebära en utökat validerings- och kontrollarbete.

- Under 2008 planeras starten av Meets-programmet[12]. En del av budgeten för detta program har öronmärkts för kvalitetsförbättringar av Intrastatsystemet.

3.5. Val av regleringsform

Föreslagen regleringsform: Europaparlamentets och rådets förordning.

Övriga regleringsformer skulle vara olämpliga av följande skäl:

- Det anses allmänt att en förordning som antas av Europaparlamentet och rådet är lämplig för de flesta statistikåtgärder som kräver en detaljerad och enhetlig tillämpning i hela gemenskapen.

- En förordning är att föredra framför ett direktiv som grundrättsakt, eftersom den till skillnad från ett direktiv anger samma regler i hela gemenskapen utan att medlemsstaterna ges möjlighet att tillämpa den partiellt eller selektivt eller välja former och metoder för att uppnå målen.

- En förordning är också direkt tillämplig, vilket innebär att den inte behöver införlivas i nationell lagstiftning. Man kan då undvika den fördröjning det innebär att direktiv måste införlivas i nationell lagstiftning. Det leder också till bättre och snabbare lagstiftning.

Förslaget syftar till att ändra gällande bestämmelser i en förordning antagen av Europaparlamentets och rådet.

4. BUDGETKONSEKVENSER

Färre företag som rapporterar till Intrastatsystemet kommer inte att leda till några budgetkonsekvenser.

Tillämpning av strängare kvalitetskrav kan komma att kräva investeringar i forskning och i hjälpmedel för validering och anpassningar hos de nationella myndigheterna. Budgeten för Meets-programmet kan täcka dessa kostnader (2008:1 400 000; 2009: 1 355 000; 2010: 2 000 000; 2011: 1 500 000; 2012: 1 500 000; 2013: 1 210 000 euro har avsatts för Intrastat).

Sammanslagningen av två befintliga uppgiftssystem för att kunna visa handel efter affärsverksamhetens särdrag kan komma att innebära lägre kostnader för vissa nationella myndigheter.

5. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

5.1. Förenklingar

Detta förslag ingår i kommissionens rullande förenklingsprogram. Huvudsyftet är att minska svarsbördan för statistikrapportering för företag som rapporterar till Intrastatsystemet. En minskning av täckningsgraden för inkommande varor till 95 % innebär att ytterligare 190 000 företag undantas från kravet på rapportering av inkommande flöden till de nationella myndigheterna.

5.2. Upphävande av gällande lagstiftning

Genom förslaget kompletteras gällande lagstiftning.

5.3. Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Ej relevant för EES.

2008/0026 (COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om ändring av förordning (EG) nr 638/2004 om gemenskapsstatistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 285.1,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget, och

av följande skäl:

(1) I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 638/2004 av den 31 mars 2004 om gemenskapsstatistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3330/91[13] finns de grundläggande bestämmelserna om gemenskapsstatistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna.

(2) I samband med kommissionens meddelande om minskning av svarsbördan, förenkling och prioriteringar i fråga om gemenskapsstatistik[14] togs systemet för insamling av gemenskapsstatistik om varuhandel mellan medlemsstaterna (Intrastat) upp som ett område där förenkling är möjlig och önskvärd.

(3) Omedelbara åtgärder för att minska statistikbördan kan vidtas genom en sänkning av täckningsgraden för de uppgifter som samlas in genom Intrastat. Detta kan göras genom en höjning av tröskelvärdena under vilka berörda parter inte behöver lämna Intrastatuppgifter. Till följd av detta kommer andelen statistik baserad på skattningar av de nationella myndigheterna att öka.

(4) Medlemsstaterna bör till Eurostat varje år lämna aggregerade uppgifter om handeln uppdelad efter affärsverksamhetens särdrag. Användarna kommer då att få nya statistiska uppgifter om relevanta ekonomiska frågor, och en ny typ av analys kommer att bli möjlig, till exempel analys av hur de europeiska företagen fungerar inom ramen för globaliseringen, utan att detta leder till nya krav på statistik för de rapporterande företagen. En koppling mellan företagsstatistiken och handelsstatistiken bör upprättas genom en sammanslagning av uppgifterna från registret över aktörer inom gemenskapen och uppgifter som begärs med stöd av rådets förordning (EEG) nr 2186/93 av den 22 juli 1993 om samordning inom gemenskapen vid utarbetandet av företagsregister för statistiska ändamål[15].

(5) Kommissionen bör ges genomförandebefogenheter för att sänka minimitäckningen för uppgifter om handeln. Detta kommer att garantera flexibilitet med hänsyn till eventuella framtida ändringar grundade på en regelbunden översyn av tröskelvärdena i nära samarbete med de nationella myndigheterna, så att bästa möjliga kompromiss kan hittas mellan statistikbördan och uppgifternas tillförlitlighet.

(6) En sänkning av minimitäckningen av handeln kräver åtgärder som kompenserar för en mindre fullständig uppgiftsinsamling och därmed de negativa konsekvenserna för kvaliteten, särskilt uppgifternas noggrannhet. Kommissionen bör ges befogenhet att ställa strängare krav på kvalitetssäkring i medlemsstaterna och särskilt att fastställa kriterier för skattning av uppgifter om den handel som inte samlas in genom Intrastat.

(7) I förordning (EG) nr 638/2004 föreskrivs att vissa åtgärder ska antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter[16].

(8) Beslut 1999/468/EG har ändrats genom beslut 2006/512/EG, där det föreskrivande förfarandet med kontroll införs för åtgärder med allmän räckvidd vilka är avsedda att ändra icke väsentliga delar av en grundläggande rättsakt som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget, inbegripet genom strykning av vissa av dessa delar eller komplettering genom tillägg av nya icke väsentliga delar.

(9) För att detta nya förfarande ska vara tillämpligt på redan gällande rättsakter som antagits i enlighet med artikel 251 i fördraget, måste, enligt Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande[17] om beslut 2006/512/EG, de rättsakter som redan är i kraft anpassas i enlighet med tillämpliga förfaranden.

(10) När det gäller förordning (EG) nr 638/2004 bör kommissionen ges befogenhet att fastställa under vilka villkor kommissionen får anta olika eller särskilda regler som ska gälla för särskilda varor eller varurörelser, anpassa referensperioden för att beakta kopplingen till skyldigheter som rör mervärdesskatt och tullar, fastställa formerna för insamlingen av uppgifterna, särskilt vilka koder som ska användas, fastställa minimitäckningen i Intrastat, fastställa de villkor och kvalitetskrav som ska vara uppfyllda för att medlemsstaterna ska få förenkla de uppgifter som ska lämnas för små enskilda transaktioner, fastställa de aggregerade uppgifter som ska lämnas och de kriterier för skattningar som ska uppfyllas, anta tillämpningsföreskrifter för sammanställningen av statistiken genom att koppla samman uppgifter om affärsverksamhetens särdrag som registreras i enlighet med förordning (EEG) nr 2186/93 med statistik över avsändning och mottagande av varor, fastställa indikatorer och standarder för bedömningen av uppgifternas kvalitet, fastställa strukturen på de kvalitetsrapporter som medlemsstaterna ska lämna samt vidta andra åtgärder som är nödvändiga för att bedöma eller förbättra uppgifternas kvalitet. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av förordning (EG) nr 638/2004 eller att komplettera den genom tillägg av nya icke väsentliga delar, bör de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(11) Förordning (EG) nr 638/2004 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 638/2004 ska ändras på följande sätt:

1. I artikel 3 ska punkt 4 ersättas med följande:

”4. Kommissionen får anta olika eller särskilda regler som ska gälla för särskilda varor eller varurörelser. De åtgärder som syftar till att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, bl.a. för att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.3.”

2. I artikel 6 ska punkt 2 ersättas med följande:

”2. Referensperioden får anpassas av kommissionen för att beakta kopplingen till skyldigheter som rör mervärdesskatt och tullar. De åtgärder som syftar till att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, bl.a. för att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.3.”

3. I artikel 9.1 ska andra stycket ersättas med följande:

”Definitionerna av de statistiska uppgifter som avses i leden e–h ges i bilagan. Vid behov ska kommissionen fastställa formerna för insamlingen av dessa uppgifter, särskilt vilka koder som ska användas. De åtgärder som syftar till att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, bl.a. för att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.3.”

4. Artikel 10 ska ändras på följande sätt:

5. Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3. De tröskelvärden under vilka uppgiftslämnarna inte behöver lämna Intrastatuppgifter ska anges av kommissionen. De åtgärder som syftar till att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, bl.a. för att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.3.”

6. I punkt 4 ska andra stycket ersättas med följande:

”Dessa tröskelvärden ska anges av kommissionen. De åtgärder som syftar till att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, bl.a. för att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.3.”

7. Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5. Medlemsstaterna får på vissa villkor som uppfyller kvalitetskraven förenkla de uppgifter som ska lämnas för små enskilda transaktioner. Dessa villkor ska fastställas av kommissionen. De åtgärder som syftar till att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, bl.a. för att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.3.”

8. Artikel 12 ska ändras på följande sätt:

9. I punkt 1 ska led a ersättas med följande:

”a) 40 kalenderdagar efter referensmånadens slut då det handlar om aggregerade uppgifter som ska fastställas av kommissionen. De åtgärder som syftar till att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, bl.a. för att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.3.”

10. I punkt 2 ska följande mening läggas till:

”Skattningarna ska uppfylla kriterier som ska fastställas av kommissionen. De åtgärder som syftar till att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, bl.a. för att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.3.”

11. Följande punkt ska läggas till som punkt 4:

”4. Medlemsstaterna ska till kommissionen (Eurostat) överföra årlig handelsstatistik efter affärsverksamhetens särdrag.Denna statistik ska sammanställas genom en sammankoppling av uppgifter om affärsverksamhetens särdrag som registreras i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2186/93 av den 22 juli 1993 om samordning inom gemenskapen vid utarbetandet av företagsregister för statistiska ändamål[18] med den statistik som avses i artikel 3 i den här förordningen.Tillämpningsföreskrifter för sammanställningen av statistiken ska fastställas av kommissionen. De åtgärder som syftar till att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, bl.a. för att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.3.”

12. I artikel 13 ska punkt 3 ersättas med följande:

”3. Indikatorerna och standarderna för bedömning av uppgifternas kvalitet, strukturen på de kvalitetsrapporter som medlemsstaterna ska lämna och alla nödvändiga åtgärder för att bedöma eller förbättra uppgifternas kvalitet ska fastställas av kommissionen. De åtgärder som syftar till att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, bl.a. för att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.3.”

13. I artikel 14 ska punkt 3 ersättas med följande:

”3. När det hänvisas till denna punkt, ska artiklarna 5a.1–4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

[1] EUT L 102, 7.4.2004, s. 1.

[2] EUT C 255, 21.10.2006, s. 1.

[3] EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).

[4] KOM(2005) 97 slutlig, 16.3.2005.

[5] Kommissionens meddelande till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om genomförande av gemenskapens Lissabonprogram – En strategi för förenkling av lagstiftningen, KOM(2005) 535 slutlig, 25.10.2005.

[6] KOM(2006) 693 slutlig, 14.11.2006.

[7] En sammanslagning av Intrastat och VIES-systemet kan även ge ytterligare förenklingseffekter på andra områden än statistik. Kontakter mellan Eurostat och GD Skatter och tullar har visat att ett närmare samarbete mellan statistik- och skattemyndigheter kan vara till nytta för båda. Statistikmyndigheterna skulle kunna förbättra uppgifternas kvalitet, medan skattemyndigheterna skulle kunna dra nytta av ökad tillgänglighet till uppgifter och mer detaljerade uppgifter för kartläggning och motverkande av momsbedrägerier.

[8] KOM(2007) 433, 19.7.2007.

[9] Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemenskapens statistik rörande utrikeshandel med tredjeländer och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1172/95, KOM(2007) 653, 30.10.2007.

[10] EUT L 102, 7.4.2004, s. 1.

[11] EUT L 343, 19.11.2004, s. 3.

[12] KOM(2007) 433, 19.7.2007.

[13] EUT L 102, 7.4.2004, s. 1.

[14] KOM(2006) 693, 14.11.2006.

[15] EGT L 196, 5.8.1993, s. 1. Förordningen ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

[16] EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).

[17] EUT C 255, 21.10.2006, s. 1.

[18] EGT L 196, 5.8.1993, s. 1. Förordningen ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).