3.10.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 251/1


Europeiska centralbankens rekommendation till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2533/98 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter

(ECB/2008/9)

(2008/C 251/01)

MOTIVERING

1.   INLEDNING

Den 23 november 1998 antog Europeiska unionens råd förordning (EG) nr 2533/98 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter (1). Ett antal ändringar bör nu övervägas för att förordning (EG) nr 2533/98 även fortsättningsvis ska fungera som ett effektivt instrument för Europeiska centralbankssystemets (ECBS) insamling av statistiska uppgifter.

I enlighet med artikel 107.6 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen har ECB tidigare lagt fram sin rekommendation ECB/1998/10 avseende rådets förordning (EG) om Europeiska centralbankens insamling av statistisk information (2) till rådet. Det är därför lämpligt att använda samma förfarande för att presentera de ändringar som föreslås av förordning (EG) nr 2533/98.

2.   KOMMENTARER TILL ARTIKLARNA

Artikel 1

Allmän hänvisning till ECBS uppgifter

Av artikel 5.4. i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad ECBS-stadgan) framgår att rådet ska fastställa kretsen av uppgiftsskyldiga fysiska och juridiska personer. Av artikel 5.1 i ECBS-stadgan och artikel 2.1 i förordning (EG) nr 2533/98 framgår att ECB får samla in de statistiska uppgifter som krävs för att fullgöra ECBS uppgifter. Artikel 2.2 i förordning (EG) nr 2533/98 anger den referenspopulation av uppgiftslämnare från vilken ECB samlar in statistiken och räknar upp specifika statistiska ändamål för vilka uppgifter får samlas in. För att minska rapporteringsbördan blir det dock allt vanligare att uppgifter bara samlas in en gång men används för olika statistiska ändamål. Till följd av detta har det tydliga sambandet mellan referenspopulationen av uppgiftslämnare och specifika typer av statistik gått förlorad och bestämmelserna bör därför ändras.

Trots denna allmänna hänvisning till ECBS uppgifter rekommenderar ECB att man i vägledande syfte tar fram en förteckning över de statistiska ändamål för vilka statistik får samlas in från referenspopulation av uppgiftslämnare. Dessa skulle inkludera:

monetär och finansiell statistik: mot bakgrund av finansmarknadernas integration och de allt mer komplexa finansiella instrumenten är denna term lämpligare än den term som används för närvarande (”penning- och bankstatistik”),

betalnings- och betalningssystemsstatistik: genom att använda denna term istället för den aktuella termen ”betalningssystemsstatistik” förtydligas att den statistik som får samlas in omfattar uppgifter om betalningar som en del av betalningssystemsstatistiken. Enligt artikel 105.2 i fördraget ska ECBS främja väl fungerande betalningssystem. ECB behöver omfattande information om både betalningsinfrastrukturen och de betalningar som utförs via denna infrastruktur för sitt beslutsfattande och tillsynen över dessa marknadsstrukturer,

statistik över betalningsbalansen och utlandsställningen,

statistik avseende finansiell stabilitet: eftersom artikel 105.5 i fördraget stadgar att ECBS ska medverka till att de behöriga myndigheterna smidigt kan genomföra sin politik när det gäller tillsyn över kreditinstitut och det finansiella systemets stabilitet kan det bli aktuellt att samla in statistiska uppgifter för makroekonomisk analys.

Justering av referenspopulationen av uppgiftslämnare

De finansiella marknaderna blir alltmer komplexa, med allt starkare kopplingar mellan finansiella transaktioner och balansräkningspositioner för olika typer av finansförmedlare som monetära finansinstitut, försäkringsföretag och finansiella företag. Detta medför att ECB behöver tillgång till jämförbar, frekvent och aktuell statistik för dessa undersektorer så att man även i framtiden kan utföra sina uppgifter. ECB bör därför ha möjlighet att samla in nödvändig statistisk information under förutsättning att fördelarna med detta överväger kostnaderna och denna information ännu ej samlats in av andra enheter. Med anledning av detta måste nu referenspopulationen av uppgiftslämnare omfatta hela den sektor som de finansiella företagen utgör. Detta gäller särkilt försäkringsföretag och pensionsinstitut som, sett till de finansiella tillgångarna, är den näst största undersektorn inom sektorn finansiella företag. På grund av den ökande medvetenheten om de ekonomiska konsekvenserna av en åldrande befolkning och en allmän trend mot fonderade pensionssystem kommer sektorn försäkringsföretag och pensionsinstitut dessutom sannolikt att få allt större betydelse för ECB:s beslutsfattande. Dessa företag och institut har också blivit betydligt mer aktiva i förvaltningen av sina tillgångar, vilket ökar deras betydelse ur penningpolitiskt perspektiv.

Därutöver har finansiella serviceföretag en viktig funktion på finansmarknaderna och i sitt samarbete med andra finansiella undersektorer. Det är därför viktigt att också kunna samla in statistik från dessa enheter om detta bedöms som nödvändigt.

Mot bakgrund av att rådets förordning (EG) nr 2223/96 av den 25 juni 1996 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i gemenskapen (3) snart kommer att ändras bör den här förordningen göra en dynamisk hänvisning till den förordningen.

Övergångsbestämmelser bör permanentas

Rapportering av positioner inom länder i euroområdet och tillhörande transaktioner bör tillåtas och ske på permanent basis. Detta är nödvändigt för att kunna ta fram en betalningsbalans och finansräkenskaper för euroområdet som håller hög kvalitet. Det gällande regelverket etablerade denna rapportering för en övergångsperiod under de första åren efter det att den gemensamma valutan införts. Erfarenheterna har dock visat att sådan rapportering är absolut nödvändig för att undvika begränsningar i uppgiftsinsamlingssystemen och för att minimera rapporteringsbördan.

Statistiska principer

Förordning (EG) nr 2533/98 bör hänvisa till de statistiska principer som styr utveckling, framtagning och spridning av den statistik som behövs för att uppfylla ECBS uppgifter. Varken artikel 5 i ECBS-stadgan eller förordning (EG) nr 2533/98 innehåller för närvarande några bestämmelser om statistiska principer, medan artikel 285.2 i fördraget, som styr statistiken inom europeiska statistiksystemet (ESS), uttryckligen anger de principer som gäller för framställningen av gemenskapsstatistik (4). Genom att inkludera ECBS statistiska principer i förordning (EG) nr 2533/98 skulle man tydliggöra att ECBS statistikarbete styrs av dessa principer. Detta skulle även understryka att all europeisk statistik styrs av samma grundläggande idéer, även om den organisatoriskt sett är uppdelad i två parallella system med olika ledning.

Föreskrifter om insynsskydd

Utbyte av insynsskyddade uppgifter inom ECBS

För att minimera rapporteringsbördan och bara samla in uppgifter en gång samtidigt som man säkerställer en hög kvalitet på den statistik som tas fram samt att ECBS uppgifter utförs väl, är det nödvändigt att öka utbytet av insynsskyddade statistiska uppgifter inom ECBS. Ett entydigt rättsläge krävs också för överföringen av insynsskyddade uppgifter mellan ECB och de nationella centralbankerna samt mellan olika nationella centralbanker. För detta ändamål bör en överföring av insynsskyddade statistiska uppgifter som samlats in i enlighet med artikel 5 i ECBS-stadgan vara möjlig, förutsatt att den är nödvändig för att utföra ECBS uppgifter eller för att effektivt utveckla, ta fram och sprida statistik eller höja dess kvaliteten på statistiken. Av samma skäl bör information som redan är tillgänglig utnyttjas maximalt, oavsett för vilket ändamål den ursprungligen samlades in, samtidigt som man säkerställer att konfidentiell informationen inte blir offentlig. I realiteten är det så att information blir statistisk information genom att den används för att sammanställa statistik, oavsett för vilket ändamål den ursprungligen samlats in.

Utbyte av insynsskyddade uppgifter mellan ECBS och ESS

Ett utvidgat utbyte av insynsskyddade uppgifter mellan ECBS och ESS är nödvändigt för att minska rapporteringsbördan, för att effektivt utveckla, framställa eller sprida europeisk statistik samt för att öka dess kvalitet. Ett sådant informationsutbyte måste organiseras på ett sådant sätt att uppgiftslämnarnas förtroende för skyddet av de insynsskyddade uppgifterna upprätthålls. Bestämmelser med motsvarande ordalydelse som möjliggör ett sådant utbyte av insynsskyddade uppgifter mellan ESS och ECBS bör tas med både i förordning (EG) nr 2533/98 och i förslaget till förordning om europeisk statistik. Följande riktlinjer bör gälla:

1.

Utbyte av insynsskyddade uppgifter mellan ECBS och ESS får ske om detta är nödvändigt för att minimera rapporteringsbördan eller för att effektivt utveckla, framställa eller sprida europeisk statistik eller för att öka dess kvalitet.

2.

Utbyte av insynsskyddade uppgifter mellan ECBS och ESS bör endast ske för statistiska ändamål, d.v.s. uteslutande för sammanställning av statistik inom deras respektive kompetensområden.

3.

Insynsskyddade uppgifter som ingår i ett informationsutbyte får inte yppas i strid med gällande lagstiftning.

4.

ECBS och ESS bör informera uppgiftslämnarna om att insynsskyddade uppgifter kan bli föremål för informationsutbyte.

5.

Av tydlighetsskäl bör samma åtgärder avseende insynsskydd tillämpas på insynsskyddade uppgifter som omfattas av ett informationsutbyte mellan ECBS och ESS. Dessa skyddsåtgärder framgår av artikel 19 i förordning (EG) nr [XX] om europeisk statistik.

Utöver den information som omfattas av denna rekommendation påverkar de föreslagna rättsliga bestämmelserna inte sådana eventuella överenskommelser på nationell nivå som gäller utbytet av insynsskyddade statistiska uppgifter.

Den nya regleringen av insynsskyddet avser att spegla motsvarande bestämmelser som föreslagits i ECB:s yttrande CON/2007/35 av den 14 november 2007 på begäran av Europeiska unionens råd över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk statistik (5) så att samma överföringsmekanism används för att överföra uppgifter från ESS till ECBS som för att överföra uppgifter från ECBS till ESS.

Tillgång till inte direkt identifierbara insynsskyddade statistiska uppgifter för forskningsändamål

Tillgång till inte direkt identifierbara insynsskyddade statistiska uppgifter efterfrågas allt oftare för forskningsändamål, t.ex. för att analysera och förstå utvecklingen inom olika sektorer och länder. För närvarande är den rättsliga regleringen sådan att forskare i allmänhet får decentraliserad tillgång till sådana statistiska uppgifter på nationell nivå. Detta bör kompletteras med lämpliga rättsliga regler på ECBS-nivå som, under upprätthållande av insynsskyddet, gör det möjligt för forskare att få tillgång till sådana uppgifter.

Europeiska centralbankens rekommendation till:

”RÅDETS FÖRORDNING

om ändring av förordning (EG) nr 2533/98 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad stadgan), särskilt artikel 5.4 i denna,

med beaktande av Europeiska centralbankens (ECB) rekommendation,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande,

med beaktande av kommissionens yttrande,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr (XX) om europeisk statistik,

i enlighet med förfarandet i artikel 107.6 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen samt artikel 42 i stadgan, och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EG) nr 2533/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter (6) är en av hörnstenarna i det statistiska regelverk enligt vilket ECB, med de nationella centralbankernas stöd, samlar in statistiska uppgifter. ECB har baserat sitt arbete på denna förordning för att genomföra och kontrollera den samordnade insamlingen av statistiska uppgifter som behövs för att kunna utföra Europeiska centralbankssystemets (ECBS) uppgifter.

(2)

För att förordning (EG) nr 2533/98 även fortsättningsvis ska fungera som ett effektivt instrument för ECB:s insamling av statistiska uppgifter åt ECBS, är det viktigt att se över omfattningen på de rapporteringskrav som förordningen uppställer och att säkerställa att ECB även i framtiden har tillgång till statistisk information av tillräckligt hög kvalitet som omfattar alla ECBS-uppgifter. I detta sammanhang måste man ta hänsyn inte bara till genomförandet av ECBS uppgifter och dess oberoende, utan även till de statistiska principer som framgår av den förordningen.

(3)

Det är nödvändigt att ändra förordning (EG) nr 2533/98 så att ECB kan samla in de statistiska uppgifter som behövs för att utföra ECBS uppgifter enligt stadgan. I enlighet med detta bör de mål för vilka statistiska uppgifter får samlas in även omfatta sammanställningen av uppgifter för makroekonomisk analys som behövs för att utföra ECBS uppgifter enligt artikel 105.5 i fördraget.

(4)

Rapporteringskraven som är nödvändiga för att utföra ECBS uppgifter bör även ta hänsyn till strukturella utvecklingar på finansmarknaderna och till relaterade behov av statistisk information som inte var lika uppenbara när förordning (EC) nr 2533/98 antogs. Mot bakgrund av detta är det nödvändigt att tillåta insamling av statistiskt information från hela sektorn av finansiella företag, särkilt från försäkringsföretag och pensionsinstitut som, sett till de finansiella tillgångarna, är den näst största undersektorn inom sektorn finansiella företag i euroområdet.

(5)

För att möjliggöra en fortsatt sammanställning av statistik över betalningsbalansen av tillräcklig kvalitet är det nödvändigt förtydliga de rapporteringskrav som uppställs i samband med uppgifter om alla positioner och transaktioner mellan hemmahörande i deltagande medlemsstater.

(6)

Forskare behöver i allt större uträckning tillgång till inte direkt identifierbara insynsskyddade statistiska uppgifter för att analysera och förstå utvecklingen inom olika sektorer och länder. Det är därför viktigt att ECB och de nationella centralbankerna, under upprätthållande av insynsskyddet, får bevilja forskare tillgång till sådana detaljerade statistiska uppgifter på ECBS-nivå.

(7)

För att minimera rapporteringsbördan för uppgiftslämnarna och för att möjliggöra effektiv utveckling, framtagning och spridning av högkvalitativ statistik samt för att säkerställa att ECBS uppgifter kan utföras på ett smidigt sätt, är det nödvändigt att tillåta en maximal användning av existerande uppgifter för att sammanställa statistik, vilket även inkluderar ett utbyte av insynsskyddade uppgifter inom ECBS.

(8)

Mot bakgrund av artikel 285 i fördraget och artikel 5 i stadgan är det också viktigt att säkerställa ett nära samarbete mellan ECBS och det europeiska statistiksystemet (ESS), främst för att utveckla ett utbyte av insynsskyddade uppgifter mellan de två systemen för statistikändamål.

(9)

Europeisk statistik kommer sålunda att utvecklas, produceras och spridas av både ECBS och ESS, som dock arbetar enligt olika rättsliga förutsättningar som speglar de strukturer som respektive system omfattas av. Denna förordning bör därför gälla utan att det påverkar tillämpningen av förordning (EG) nr (XX).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2533/98 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1.4 ska ändras på följande sätt: orden ’i bilaga A’ ska ersättas med ’i rådets förordning (EG) nr 2223/96 av den 25 juni 1996 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i gemenskapen’.

2.

Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

’1.   För att ECB:s rapporteringskrav ifråga om statistiska uppgifter ska efterlevas har ECB rätt att med hjälp av de nationella centralbankerna i överensstämmelse med artikel 5.2 i stadgan insamla statistiska uppgifter för att utveckla, framställa eller sprida europeisk statistik inom ramen för referenspopulationen av uppgiftslämnare och för vad som krävs för att utföra ECBS uppgifter. Uppgifter får särskilt insamlas för att fullgöra ECB:s rapporteringskrav avseende statistik inklusive områdena monetär och finansiell statistik, betalnings- och betalningssystemsstatistik och statistik över finansiell stabilitet, betalningsbalans samt utlandsställningen.’.

b)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

’2.   I den utsträckning som statistiska uppgifter som ska inlämnas är nödvändiga för att fullgöra ECB:s rapporteringskrav i fråga om statistik, ska referenspopulationen av uppgiftslämnare omfatta följande uppgiftslämnare:

a)

Fysiska och juridiska personer som har sitt hemvist i en medlemsstat och som hör till sektorn ’finansiella företag’ enligt definitionen i ENS 95.

b)

Postgiroinstitut.

c)

Fysiska och juridiska personer som har sitt hemvist i en medlemsstat, om de innehar s.k. cross-borderpositioner eller har utfört s.k. cross-bordertransaktioner.

d)

Fysiska och juridiska personer som har sitt hemvist i en medlemsstat, om de har emitterat värdepapper eller elektroniska pengar.

e)

Fysiska och juridiska personer som har sitt hemvist i en deltagande medlemsstat om de innehar finansiella positioner gentemot hemmahörande i andra deltagande medlemsstater eller har genomfört finansiella transaktioner med hemmahörande i andra deltagande medlemsstater.’.

3.

Artikel 3 ska ändras på följande sätt:

a)

Följande mening ska läggas till i början:

’Principerna om opartiskhet, objektivitet, yrkesmässigt oberoende, kostnadseffektivitet, insynsskydd för statistiska uppgifter ska, tillsammans med principerna om minimering av rapporteringsbördan och hög kvalitet på slutprodukten, vara vägledande vid utveckling, framställning och spridning av statistik inom ECBS.’.

b)

Punkt a ska ersättas med följande:

’a)

ska ECB i görligaste mån använda befintlig statistik,’.

4.

Artikel 8 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

’2.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 20 i förordning (EG) nr (XX)

a)

ska översändande av insynsskyddade statistiska uppgifter inom ECBS som samlats in enligt artikel 5 i stadgan äga rum i) i den utsträckning och på den detaljnivå som är nödvändig för att utföra ECBS uppgifter enligt artikel 105 i fördraget eller ii) om sådant översändande är nödvändigt för att effektivt utveckla, ta fram eller sprida statistik enligt artikel 5 eller för att öka dess kvalitet,

b)

får ECB-rådet besluta att, inom ECBS, samla in och överföra insynsskyddade uppgifter som ursprungligen samlats in för något annat ändamål än vad som framgår av artikel 5 i stadgan, förutsatt att detta är nödvändigt för att effektivt utveckla eller ta fram statistik eller för att öka statistikens kvalitet samt att statistiken är nödvändig för att utföra ECBS uppgifter enligt artikel 105 i fördraget.’.

b)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

’3.   Utan att det påverkar tillämpningen av förordning (EG) nr (XX) ska uppgiftslämnare underrättas om vad de statistiska uppgifter som de lämnat kan komma att användas till på det statistiska området liksom övriga administrativa områden. Uppgiftslämnare ska ha rätt att erhålla information om den rättsliga grunden för överlämnandet och de vidtagna skyddsåtgärderna.’.

c)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

’4.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 12 i denna artikel, ska ECBS använda de insynsskyddade statistiska uppgifter som överlämnats till dem uteslutande för ECBS uppgifter, utom i följande situationer:

a)

Om uppgiftslämnaren eller annan juridisk eller fysisk person, enhet eller filial som kan identifieras, uttryckligen har givit sitt samtycke till att sagda statistiska uppgifter får användas för andra ändamål.

b)

Överföring till medlemmar av det europeiska statistiksystemet (ESS) i enlighet med punkt 11.

c)

För att bevilja vetenskapliga forskningsorgan tillgång till insynsskyddade statistiska uppgifter som inte medger direkt identifiering förutsatt att ett i förväg uttryckligen givet samtycke från den nationella myndighet som tillhandahöll uppgifterna föreligger.

d)

När det gäller nationella centralbanker, om de statistiska uppgifterna används inom tillsynsverksamheten eller för utövande, i överensstämmelse med artikel 14.4 i stadgan, av andra uppgifter än de som nämns i stadgan.’.

d)

Punkt 5 ska ersättas med följande:

’5.   Utbyte av insynsskyddade statistiska uppgifter får ske inom ECBS för att ge forskare tillgång till sådana uppgifter i enlighet med punkterna 3 och 4 c i denna artikel.’.

e)

Punkt 8 ska ersättas med följande:

’8.   Denna förordning ska tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av direktiv 95/46/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (7).’.

f)

I punkt 9 ska de två sista meningarna ersättas med följande mening:

’ECB ska utforma gemensamma regler och införa minimistandarder för att förhindra olagligt röjande och otillåten användning av uppgifter som överförts enligt punkterna 1 och 2.’.

g)

Följande punkter 11 till 13 ska läggas till:

’11.   Utan att det påverkar tillämpningen av nationella bestämmelser om utbyte av andra uppgifter än sådana insynsskyddade statistiska uppgifter som omfattas av den här förordningen, får överföring av insynsskyddade statistiska uppgifter mellan en ECBS-medlem som samlat in uppgifterna och en ESS-myndighet ske om överföringen är nödvändig för att effektivt utveckla, ta fram eller sprida europeisk statistik eller för att öka dess kvalitet inom ESS och ECBS respektive kompetensområde. All överföring utöver den första överföringen måste uttryckligen godkännas av den ECBS-medlem som samlat in uppgifterna.

12.   Om insynsskyddade statistiska uppgifter överförs mellan en ESS-myndighet och en ECBS-medlem, ska dessa uppgifter uteslutande användas för statistiska ändamål och får endast användas av sådan personal som arbetar med statistik inom sitt respektive arbetsområde.

13.   De skyddsåtgärder som avses i artikel 19 i förordning (EG) nr (XX) ska gälla alla insynsskyddade uppgifter som överförs mellan en ESS-myndighet och en ECBS-medlem enligt punkterna 11 och 12 ovan samt artikel 20.1 a i förordning (EG) nr (XX). ECB ska årligen publicera en rapport om insynsskyddet som beskriver de åtgärder som vidtagits för att garantera insynsskyddet för de statistiska uppgifterna.’.

5.

Bilagorna A och B ska utgå.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den [datum].

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.”

Utfärdad i Frankfurt am Main den 15 september 2008.

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  EGT L 318, 27.11.1998, s. 8.

(2)  EGT C 246, 6.8.1998, s. 12.

(3)  EGT L 310, 30.11.1996, s. 1.

(4)  ”Gemenskapsstatistik” utgör en del av ”europeisk statistik” som man hänvisar till i skälen till förordning (EG) nr [XX] om europeisk statistik.

(5)  EUT C 291, 5.12.2007, s. 1.

(6)  EGT L 318, 27.11.1998, s. 8.

(7)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.