19.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 325/81


Yttrande från Regionkommittén om ”Gemenskapsprogrammet för ett säkrare internet (2009–2013)”

(2008/C 325/14)

REGIONKOMMITTÉNS STÅNDPUNKT

Kommittén menar att de åtgärder som tidigare genomförts måste anpassas till nya krav med tanke på framväxten av ny teknik och nya tjänster som innebär nya faror och ökar de befintliga riskerna.

Kommittén rekommenderar att man åtminstone försöker uppnå samförstånd om ramarna för olagligt innehåll genom att jämföra de straffrättsliga bestämmelserna och se vad man har gemensamt. Åtgärderna bör stödja samordningen av arbetet med att sammanställa en europeisk svart lista över olagligt innehåll och främja att den används av internetleverantörer.

Kommittén uppmanar att de åtgärder som syftar till att öka medvetenhet hos slutanvändarna uttryckligen omfattar de lokala myndigheterna och regeringarna, som befinner sig närmast målgrupperna och har den största potentialen när det gäller att förmedla viktig information och genomföra konkreta program och projekt.

Kommittén rekommenderar att verksamheten för ökad medvetenhet bör följa fastställda strategier i arbetet med barn, föräldrar och lärare och att de säkerställer kvaliteten i åtgärderna. Programmet måste också stödja ett aktivare medieengagemang i medvetandehöjande kampanjer.

Kommittén anser att det är av särskild betydelse att ha ett så nära samarbete som möjligt mellan telejourer, brottsbekämpande organ och internetleverantörer, och andra aktörer, t.ex. lämpliga sociala organisationer och icke-statliga organisationer.

Kommittén uppmanar att man inom ramen för åtgärderna bör ta fram undervisningsmaterial i informationsteknik och mediekunskap som behandlar säkra online-miljöer. Åtgärderna bör inte bara inriktas på skydd av barn utan också på aktiv träning i säkrare internetanvändning (användarinflytande).

Föredragande

:

Ján Oravec (SK-PPE), Borgmästare i Štúrovo

Referensdokument

Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett flerårigt gemenskapsprogram för att skydda barn som använder internet och annan kommunikationsteknik

KOM(2008) 106 slutlig – 2008/0047 COD

I   POLITISKA REKOMMENDATIONER

REGIONKOMMITTÉNS STÅNDPUNKT

ALLMÄNNA KOMMENTARER

Allmänna anmärkningar om programmet

1.

Regionkommittén instämmer i att både teknik och användning har förändrats avsevärt sedan handlingsplanen för ett säkrare internet antogs. Barn är i allt högre utsträckning aktiva användare av online-teknik. Att skydda dem från skadligt innehåll och motverka spridning av olagligt innehåll samt fostra dem till en medveten och kritisk användning av internet är en mycket stor utmaning som politiker och lagstiftare, industri, slutanvändare och i synnerhet föräldrar, andra vårdnadshavare och lärare aktivt måste ta itu med.

2.

Kommittén instämmer i att de allvarligaste riskerna för barn när det gäller online-teknik är de fall då de kan skadas direkt, som offer för sexuella övergrepp som dokumenteras genom fotografier, filmer eller ljudinspelningar som sedan sprids via internet, vid direkt kontakt med människor som närmar sig dem i syfte att begå sexuella övergrepp (”grooming”), eller när de blir utsatta för mobbning på internet.

3.

ReK noterar resultatet av programutvärderingen av handlingsplanen för ett säkrare internet.

4.

Kommittén sätter värde på EU-programmen för ett säkrare internet, som är de enda alleuropeiska initiativ som är inriktade på skydd av barn i online-miljön.

5.

Kommittén instämmer i att de åtgärder som har genomförts har varit effektiva, men menar att de måste anpassas till nya krav med tanke på framväxten av ny teknik och nya tjänster som innebär nya faror och ökar de befintliga riskerna.

6.

ReK ser positivt på att det nya programmet underlättar samarbete och insamling av erfarenheter och goda metoder på alla nivåer i fråga om barns säkerhet på internet, vilket ökar mervärdet på EU nivå.

7.

Regionkommittén är medveten om svårigheterna med att finna en gemensam definition av begrepp som ”olagligt innehåll” och ”skadligt innehåll”, där bedömningarna är olika i olika länder och kulturer.

8.

ReK rekommenderar emellertid att man åtminstone försöker uppnå samförstånd om ramarna för olagligt innehåll genom att jämföra de straffrättsliga bestämmelserna och se vad man har gemensamt.

9.

Kommittén anser att de åtgärder som föreslås kommer att bidra till skyddet av barn som använder internet och annan kommunikationsteknik och kan anpassas till utvecklingen och hindra spridningen av olagligt innehåll via internet, särskilt spridningen via internet av material som bygger på sexuellt utnyttjande av barn, grooming och internetmobbning.

10.

Regionkommittén hoppas att ytterligare åtgärder kommer att vidtas för att stimulera och uppmuntra utveckling och tillämpning av tekniska lösningar för att komma åt olagligt innehåll och skadligt beteende på internet, samt främja samarbete och utbyte av goda metoder bland en stor mängd aktörer på lokal, regional, europeisk och internationell nivå.

11.

Regionkommittén föreslår att man varje år organiserar riktlinjekonferenser med deltagande av berörda parter på nationell, europeisk och internationell nivå, för att kunna diskutera aktuella utmaningar och satsningar, utbyta bästa metoder och främja samarbete.

12.

Kommittén är besviken över att de åtgärder som syftar till att öka allmänhetens medvetenhet (särskilt bland barn, föräldrar, andra vårdnadshavare och lärare) om möjligheter och risker i samband med användningen av internet samt metoder för att använda internet på ett säkert sätt inte uttryckligen omfattar de lokala och regionala myndigheterna, som befinner sig närmast målgrupperna och har den största potentialen när det gäller att förmedla viktig information och genomföra konkreta program och projekt.

13.

Kommittén stöder tanken på att upprätta och utveckla en kunskapsbas som kan användas för att ta itu med nuvarande och kommande risker och konsekvenserna av internetanvändning.

14.

ReK rekommenderar att man samordnar undersökningsverksamheten på relevanta områden inom och utom EU och utvecklar kunskap om barns (framtida) användning av online-teknik, relaterade risker och eventuella skadliga effekter på barn av användningen av online-teknik, inbegripet tekniska, psykologiska och sociala aspekter. Man bör också ta fram positiva exempel på hur man lär barn att förhålla sig kritiskt till medier.

15.

Regionkommittén stöder helhjärtat arbetet med att koppla satsningarna till programmet Safer internet plus, som bör förbättras.

16.

ReK uppmanar gemenskapsinstitutionerna och medlemsstaternas regeringar att inom ramen för deras befogenheter ge denna fråga den uppmärksamhet den kräver.

17.

Regionkommittén hoppas att ett genomförande av åtgärderna kommer att bidra verksamt till att minska hotet mot barn som använder internet och annan kommunikationsteknik.

II   ÄNDRINGSREKOMMENDATIONER

Ändringsförslag 1

Bilaga I – Handlingslinje 1

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

1.

Tillhandahålla kontaktpunkter för allmänheten för rapportering av olagligt innehåll och skadligt beteende online. Verksamheten bör garantera att kontaktpunkterna fungerar effektivt och att allmänheten får kännedom om dem samt att de har ett nära samband med andra åtgärder på nationell nivå och samarbetar på EU-nivå för att hantera gränsöverskridande frågor och utbyta bästa praxis.

1.

Tillhandahålla kontaktpunkter för allmänheten för rapportering av olagligt innehåll och skadligt beteende online. Verksamheten bör garantera att kontaktpunkterna fungerar effektivt och att allmänheten får kännedom om dem samt att de har ett nära samband med andra åtgärder på nationell nivå och samarbetar på EU-nivå för att hantera gränsöverskridande frågor och utbyta bästa praxis. Stöd bör ges för att sprida information om telejourer bland slutanvändare, och de lokala myndigheternas möjligheter att förmedla viktig information bör utnyttjas.

Motivering

Kontaktpunkter och telejourer kan endast utföra sina uppgifter effektivt om så många som möjligt av slutanvändarna känner till deras existens. De behöver därför maximal publicitet, något som de lokala myndigheterna är väl utrustade att tillhandahålla.

Ändringsförslag 2

Bilaga I – Handlingslinje 1

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

2.

Bekämpa skadligt beteende online, i synnerhet grooming och mobbning. Verksamheten bör syfta till att bekämpa grooming online, det vill säga att en vuxen försöker bli vän med barn i syfte att begå sexuella övergrepp, och mobbning. Åtgärderna bör inriktas på tekniska, psykologiska och sociologiska faktorer i samband med sådana frågor och på att främja samarbete och samordning mellan berörda aktörer.

2.

Bekämpa skadligt beteende online, i synnerhet grooming och mobbning. Verksamheten bör syfta till att bekämpa grooming online, det vill säga att en vuxen försöker bli vän med barn i syfte att begå sexuella övergrepp, och mobbning. Åtgärderna bör inriktas på tekniska, psykologiska och sociologiska faktorer i samband med sådana frågor och på att främja samarbete och samordning mellan berörda aktörer. Det är av särskild betydelse att ha ett så nära samarbete som möjligt mellan å ena sidan telejourer, brottsbekämpande organ och internetleverantörer, och å andra sidan andra aktörer, t.ex. lämpliga sociala organisationer och icke-statliga organisationer.

Motivering

Om effektiva motåtgärder ska kunna vidtas måste det finnas en snabb och stadig ström av information från telejourer och andra aktörer i kampen mot olagligt innehåll och skadligt beteende.

Ändringsförslag 3

Bilaga I – Handlingslinje 1

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

3.

Stimulera tillämpning av tekniska lösningar som kan användas för att vidta lämpliga åtgärder mot olagligt innehåll och skadligt beteende online. Verksamheten bör uppmuntra utveckling eller anpassning av effektiva tekniska verktyg som allmänt kan användas av berörda aktörer för att vidta lämpliga åtgärder mot olagligt innehåll och skadligt beteende online.

3.

Stödja och s Stimulera tillämpning av tekniska lösningar som kan användas för att vidta lämpliga åtgärder mot olagligt innehåll och skadligt beteende online. Verksamheten bör uppmuntra utveckling eller anpassning av effektiva tekniska verktyg som allmänt kan användas av berörda aktörer för att vidta lämpliga åtgärder mot olagligt innehåll och skadligt beteende online. Åtgärderna bör dessutom stödja samordningen av arbetet med att sammanställa en europeisk svart lista över olagligt innehåll och främja att den används av internetleverantörer.

Motivering

Nya tekniska lösningar bör inte bara stimuleras utan också stödjas. En europeisk svart lista skulle kunna bidra till att man förhindrar eller möjligen reagerar på olagligt innehåll.

Ändringsförslag 4

Bilaga I – Handlingslinje 2

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

3.

Stimulera involveringen av barn och ungdomar i skapandet av en säkrare internetmiljö. Åtgärderna bör syfta till att involvera barn och ungdomar för att man bättre ska förstå deras inställning till och erfarenheter av att använda online-teknik och hur man kan främja en säkrare online-miljö för barn.

3.

Stimulera involveringen av barn och ungdomar i skapandet av en säkrare internetmiljö. Åtgärderna bör syfta till att involvera barn och ungdomar för att man bättre ska förstå deras inställning till och erfarenheter av att använda online-teknik och hur man kan främja en säkrare online-miljö för barn. Inom ramen för åtgärderna bör man dessutom ta fram undervisningsmaterial i informationsteknik och mediekunskap som behandlar säkra online-miljöer och faran med olagligt innehåll och skadligt beteende. Åtgärderna bör inte bara inriktas på skydd av barn utan också på aktiv träning i säkrare internetanvändning (användarinflytande).

Motivering

En utbildad lärare kan använda interaktiva undervisningsmetoder för att göra barnen medvetna om farorna med internetanvändning, och samtidigt dra slutsatser av deras reaktioner på grundval av deras åsikter och erfarenheter av online-teknik.

Ändringsförslag 5

Bilaga I – Handlingslinje 2

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

4.

Öka informationen om lämpliga verktyg för att hantera skadligt innehåll på online. Verksamheten bör syfta till att öka informationen om prestanda och effektivitet hos olika verktyg för att hantera potentiellt skadligt innehåll på internet och utrusta användarna med information, instrument och applikationer som kan fungera som lämpligt stöd vid hanteringen av skadligt innehåll på olika plattformar.

4.

Öka informationen om lämpliga verktyg för att hantera skadligt innehåll på online och informera slutanvändarna om de möjligheter som finns att filtrera bort skadligt innehåll. Verksamheten bör syfta till att öka informationen om prestanda och effektivitet hos olika verktyg för att hantera potentiellt skadligt innehåll på internet och utrusta användarna med information, instrument och applikationer som kan fungera som lämpligt stöd vid hanteringen av skadligt innehåll på olika plattformar.

Motivering

Information om lämpliga eller nya sätt att hantera skadligt innehåll är viktigt inte bara för specialisterna på området, utan också för praktiskt taget varje slutanvändare, så att de kan göra sitt bästa för att reagera på ett så lämpligt och effektivt sätt som möjligt inför nya faror.

Ändringsförslag 6

Bilaga I – Handlingslinje 3

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

1.

Öka medvetenheten hos allmänheten och sprida information om säkrare användning av online-teknik. Verksamheten bör öka allmänhetens medvetenhet genom tillhandahållande av lämplig information om möjligheterna, riskerna och hur de kan hanteras på ett samordnat sätt inom EU. Verksamheten bör uppmuntra kostnadseffektiva sätt att sprida information till ett stort antal användare för att öka deras medvetenhet.

1.

Öka medvetenheten hos allmänheten och sprida information om säkrare användning av online-teknik och stödja ett aktivare medieengagemang i medvetandehöjande kampanjer. Verksamheten bör öka allmänhetens medvetenhet genom tillhandahållande av lämplig information om möjligheterna, riskerna och hur de kan hanteras på ett samordnat sätt inom EU. Verksamheten bör uppmuntra kostnadseffektiva sätt att sprida information till ett stort antal användare för att öka deras medvetenhet.

Motivering

Både lokala och nationella medier har en central roll att spela när det gäller att sprida information om säkrare användning av online-teknik. Man bör därför uppmuntra deras medverkan i processen och i medvetandehöjande kampanjer.

Ändringsförslag 7

Bilaga I – Handlingslinje 3

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

2.

Tillhandahålla kontaktpunkter där föräldrar och barn kan få svar på frågor om hur man tar sig fram säkert på internet. Verksamheten bör inriktas på att ge användarna relevant information och råd om de försiktighetsåtgärder som bör vidtas för att ta sig fram säkert på internet, så att de förmår göra välgrundade och ansvarsfulla val.

2.

Tillhandahålla kontaktpunkter där föräldrar och barn kan få svar på frågor om hur man tar sig fram säkert på internet. Verksamheten bör inriktas på att ge användarna relevant information och råd om de försiktighetsåtgärder som bör vidtas för att ta sig fram säkert på internet, så att de förmår göra välgrundade och ansvarsfulla val. Åtgärder ska vidtas som ökar allmänhetens medvetenhet om dessa kontaktpunkter så mycket som möjligt.

Motivering

Kontaktpunkterna kan endast fylla sin funktion om allmänheten eller slutanvändarna vet om att de finns och vet vart de kan vända sig för att få information och svar på sina frågor.

Ändringsförslag 8

Bilaga I – Handlingslinje 3

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

3.

Uppmuntra till förbättring av effektiva och kostnadseffektiva metoder och verktyg för ökad medvetenhet. Åtgärderna bör inriktas på att förbättra relevanta metoder och verktyg för ökad medvetenhet i syfta att göra dem effektivare och mer kostnadseffektiva i ett långsiktigt perspektiv.

3.

Kräva att verksamheten för ökad medvetenhet följer fastställda strategier i arbetet med barn, föräldrar och lärare. Uppmuntra till förbättring av effektiva och kostnadseffektiva metoder och verktyg för ökad medvetenhet. Åtgärderna bör inriktas på att förbättra relevanta metoder och verktyg för ökad medvetenhet i syfta att göra dem effektivare och mer kostnadseffektiva i ett långsiktigt perspektiv. Man bör i sammanhanget säkerställa kvaliteten i åtgärderna.

Motivering

Medvetandehöjande centrum är en av de viktigaste faktorerna för att kunna öka allmänhetens medvetenhet eftersom den information som de tillhandahåller kommer att förmedlas till allmänheten direkt eller genom olika informationskanaler. De måste därför kunna peka på faror och erbjuda svar. Det är mycket viktigt att samordna insatserna och bedriva ett nära samarbete med sakkunniga när det gäller medieutbildning och kunskaper om medier.

Bryssel den 9 oktober 2008.

Regionkommitténs

ordförande

Luc VAN DEN BRANDE