19.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 325/19


Yttrande från Regionkommittén om ”Handel med utsläppsrätter”

(2008/C 325/04)

REGIONKOMMITTÉNS STÅNDPUNKT

ReK uppmanar kommissionen att påskynda antagandet av lagstiftningen för att inkludera lufttransportsektorn i systemet för handeln med utsläppsrätter, och att snarast möjligt låta sjötransporterna ingå i detta system.

Kommittén är bekymrad över att direktivet inte uppmuntrar till minskade utsläpp av växthusgaser inom sektorn för avfallshantering, som är särskilt känslig vad gäller såväl utsläpp som markanvändning.

ReK rekommenderar att minst 30 % av inkomsterna från utauktioneringen av utsläppsrätter av medlemsstaterna ska tilldelas de regionala och lokala myndigheterna i syfte att främja användningen av förnybar energi och energieffektivitet i slutanvändning, så att gemenskapen kan uppfylla sitt åtagande att utnyttja 20 % förnybar energi 2020 och att öka energieffektiviteten med 20 % fram till 2020, att främja åtgärder för att minska växthusgaserna inom sektorer utanför systemet med utsläppsrätter, särskilt transport- och avfallssektorn.

Kommittén rekommenderar åtgärder för att stödja vissa energiintensiva industrier i händelse av koldioxidläckage.

Senast ett halvt år efter det att detta direktiv trätt i kraft ska kommissionen efter samråd med alla berörda arbetsmarknadsparter och Regionkommittén lägga fram en analytisk rapport för Europaparlamentet och rådet med konkreta förslag på hur man kan förhindra koldioxidläckage inom energiintensiva sektorer och delsektorer.

Föredragande

:

Pietro Marrazzo (IT–PSE), regionpresident i Lazio

Referensdokument

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG i avsikt att förbättra och utvidga gemenskapens system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser

KOM(2008) 16 slutlig – 2008/0013 (COD)

I   POLITISKA REKOMMENDATIONER

REGIONKOMMITTÉNS STÅNDPUNKT

Allmänna rekommendationer

1.

Regionkommittén erinrar om att lokala och regionala myndigheter på ett avgörande sätt bidrar till de europeiska initiativens framgång, och att de spelar en viktig roll för genomförandet av miljö-, industri- och energipolitiken.

2.

Kommittén stöder en konkret tillämpning av principen att ”förorenaren betalar” inom all gemenskapspolitik som rör miljöskydd och klimatfrågor. Internaliseringen av miljökostnaderna för varor och tjänster utgör ett viktigt element inom en korrekt offentlig politik som bygger på principerna om hållbar, balanserad och miljövänlig utveckling.

3.

ReK välkomnar därför kommissionens hittillsvarande arbete för att upprätta en effektiv koldioxidmarknad som inom ett system för fria förhandlingar lyckas fastställa priset på föroreningen från ett ton koldioxid.

4.

Kommittén välkomnar förslaget att justera och uppdatera systemet för handel med utsläppsrätter i linje med de hittills uppnådda resultaten och de problem som uppstått under systemets första år (2005–2007).

5.

Trots de framsteg som gjorts anser vi det dock nödvändigt att fortsätta att öka systemets öppenhet och tillförlitlighet på lång sikt. Man måste också vara uppmärksam på de sociala och miljömässiga återverkningar som de föreslagna åtgärderna kommer att få, särskilt på regional och lokal nivå.

Anpassningar av systemet med utsläppsrätter:

Tekniska anpassningar

6.

Den förenkling som kommissionen föreslår samt möjligheten att utesluta de minsta anläggningarna och förtydligandet av begreppet förbränningsanläggning bidrar till att göra koldioxidmarknaden i sin helhet tillförlitligare, effektivare och öppnare.

7.

ReK uppmanar emellertid kommissionen att precisera vilka motsvarande åtgärder som medlemsstaterna kan vidta för att minska utsläppen från små anläggningar förutom att generellt hänvisa till möjliga skattepolitiska åtgärder (koldioxidskatt).

8.

Vad beträffar utauktionering av utsläppsrätter vore det lämpligt att gradvis övergå från en helt kostnadsfri tilldelning till offentlig utauktionering. Regionkommittén hävdar med kraft att man måste skydda mindre bemedlade samhällsgrupper mot eventuella prisökningar på industriprodukter och andra energikällor, särskilt elavgifter, även genom att hjälpa dem att förbättra energieffektiviteten i deras bostäder.

9.

ReK stöder kommissionens förslag att överge den hittillsvarande strategin med nationella fördelningsplaner som antagits för varje medlemsstat, och välkomnar beslutet att fastställa gemensamma gemenskapsmål i syfte att uppnå en större enhetlighet och solidaritet i hela EU.

10.

Kommittén stöder kommissionens förslag om att inkludera processerna för avskiljning, transport och geologisk lagring av koldioxid i systemet för handel med utsläppsrätter och hoppas i samband med detta på tillräckligt stöd till forskning om denna teknik, som kräver fortsatt utveckling och fortsatta investeringar. Det förutsätter dock att man alltid tar hänsyn till den påverkan som koldioxidlagring kan ha på de ekosystem där lagringen sker.

11.

ReK framhåller den viktiga roll som forskningen på energi- och miljöområdet kan spela för minskningen av utsläppen och anpassningen till klimatförändringarna och hoppas att direktivet kan utgöra ett verkningsfullt instrument för att säkerställa en stadigvarande finansieringskälla för sådan verksamhet.

12.

Upptagningen av nya sektorer och verksamheter i systemet för handel med utsläppsrätter måste bedömas inte bara utifrån risken för att den europeiska industrin tappar konkurrenskraft i förhållande till de internationella marknaderna utan också utifrån den faktiska föroreningen från denna sektor, möjligheten till tekniska förbättringar inom de nya sektorerna och bedömningen av i vilken utsträckning som extrakostnaderna kan överföras på slutkonsumenterna.

13.

ReK uppmanar därför kommissionen att påskynda antagandet av lagstiftningen för att inkludera lufttransportsektorn i systemet för handeln med utsläppsrätter, och att snarast möjligt låta sjötransporterna ingå i detta system (se punkt 65 i yttrandet CdR 22/2008).

14.

ReK ställer sig bakom principen i det nya systemet för handeln med utsläppsrätter om samarbete och solidaritet mellan de tekniskt mest avancerade medlemsstaterna (som har mer energieffektiva industrisektorer) och de länder som släpar efter i utvecklingen (som har ekonomier med högre energiförbrukning och som behöver öka sin tillväxt).

Den internationella dimensionen i kampen mot klimatförändringarna

15.

ReK välkomnar det insatser som EU hittills gjort för att delta i de internationella förhandlingarna om genomförandet av Kyotoprotokollet, senast under konferensen på Bali, och lägga fast gemensamma globala strategier, särskilt vad gäller fördelningen mellan rika länder och utvecklingsländer av de insatser som måste göras. Regionkommittén hoppas därför att de resultat som hittills uppnåtts ytterligare ska stärkas och utvecklas genom de överenskommelser som träffas vid de kommande internationella konferenserna i Poznan och Köpenhamn.

16.

ReK efterlyser ytterligare åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och en utökning av de mål som satts upp för systemet för handel med utsläppsrätter i syfte att anpassa dem till målen om en övergripande minskning av utsläppen på 30 % till följd av internationella avtal på området.

17.

Regionkommittén betonar att det internationella avtal som eftersträvas måste leda till att berörda sektorer behandlas lika över hela världen. Därför bör man fastställa vilka minimikrav ett avtal måste uppfylla för att vara giltigt som internationellt avtal i den mening som avses i direktivet.

Nya sektorer som omfattas av lagstiftningen

18.

Regionkommittén betonar kravet på effektiva kostnads-/nyttoanalyser av upptagningen av nya produktionssektorer i systemet för handel med utsläppsrätter för att undvika en snedvridning av konkurrensen mellan olikartade industrisektorer till följd av begränsningen av produktionen av växthusgaser.

19.

Kommittén är bekymrad över att direktivet inte uppmuntrar till minskade utsläpp av växthusgaser inom sektorn för avfallshantering, som är särskilt känslig vad gäller såväl utsläpp som markanvändning.

20.

Regionkommittén vill påminna om att det parallellt med systemet med utsläppsrätter krävs stora ansträngningar för att i första hand övergå till miljövänliga transportslag. De nationella regeringarna måste här ta sitt ansvar för att bygga ut järnvägs- och vattenvägsinfrastrukturen samt allmänt främja intermodala transporter.

Företagens konkurrenskraft och konsumentskydd

21.

ReK konstaterar att kommissionen ännu inte fullt ut har bedömt risken för förlorad konkurrenskraft inom industrisektorerna och att det nya direktivet ännu inte innehåller några lämpliga åtgärder för stöd och försvar av de europeiska ekonomierna. Kommittén vill i sammanhanget betona vikten av en stabil och lockande miljö för investeringar och kravet på att i tid ta upp frågan om risken för att överföra utsläppen till länder med mindre stränga miljöbestämmelser och lägre kostnader (koldioxidläckage). Regionkommittén anser att kommissionen snarast möjligt för Europaparlamentet och rådet bör lägga fram förslag på fullständigt harmoniserade och EU-täckande bestämmelser rörande kostnadsfri tilldelning av utsläppsrätter. I dessa bestämmelser bör man framför allt ta hänsyn till situationen inom energiintensiva sektorer och delsektorer, där det finns en stor risk för koldioxidläckage.

22.

Kommittén föreslår att de ansträngningar som krävs för att bekämpa klimatförändringarna fördelas på lämpligt sätt mellan de berörda industriella aktörerna och slutkonsumenterna så att man undviker risken för att de extra kostnader som de antagna strategierna medför inte enbart överförs på den sistnämnda gruppen, särskilt inom vissa produktionssektorer.

23.

I kommissionens förslag tas inte tillräcklig hänsyn till behovet av att undvika negativa effekter på mindre bemedlade grupper, särskilt vad gäller direktivets eventuella inverkan på en ökning av elpriserna. Vi ber därför kommissionen att bättre bevaka marknaderna, stärka konsumenternas förtroende och begränsa riskerna för marknadsmanipulation.

24.

Regionkommittén anser att man vid tilldelningen av kostnadsfria utsläppsrätter bör ta hänsyn till de utsläppsminskningar som enskilda företag redan uppnått. I samband med detta skulle t.ex. de anläggningar som fungerar som riktmärke inom sin produktionssektor genom att de har de lägsta utsläppen av växthusgaser per produktionsenhet tilldelas 100 % kostnadsfria utsläppsrätter.

De lokala och regionala myndigheternas bidrag

25.

Regionkommittén understryker att de lokala och regionala myndigheterna befinner sig i frontlinjen vad gäller att ta itu med klimatförändringens konsekvenser och därför måste få delta aktivt i antagandet av alla strategier för bekämpning av och anpassning till dessa.

26.

ReK vill göra kommissionen uppmärksam på att man i samband med översynen av systemet för handel med utsläppsrätter inte bara måste beakta följderna för konkurrenskraften på nationell och internationell nivå, utan också riskerna för de olika regionernas konkurrenskraft och attraktionskraft internt inom EU.

27.

ReK förordar därför att man noga beaktar behoven inom politiken för regional utveckling och påpekar att vissa industriella anläggningar på grund av koldioxidmarknadens ökade öppenhet och effektivitet kan komma att genomgå omfattande omstruktureringar och att mindre effektiva anläggningar eller anläggningar som redan befinner sig i svårigheter kan tas ur produktionssystemet. I sådana fall föreslår kommittén att man vidtar åtgärder till stöd för den industriella omställningsprocess som ska genomföras och för de arbetstagare som berörs.

28.

Vad gäller utvecklingen och anpassningen av systemet för handel med utsläppsrätter måste åtgärderna allmänt göras mer samstämmiga och ambitiösare mål sättas upp som i enlighet med de internationella avtal som håller på att förhandlas siktar mot en 30-procentig minskning av utsläppen av växthusgaser senast 2020.

29.

ReK anser att man med de lokala och regionala myndigheternas hjälp i högre grad måste engagera allmänheten i EU:s insatser för att hindra den pågående klimatförändringen. Denna medvetandehöjande insats bör dels inriktas på att uppmuntra till ett positivt individuellt beteende, dels på att för allmänheten klargöra de stora industriella och tekniska frågor som ofta ligger till grund för de strategier som antas.

30.

Kommittén anser att man bör stärka de lokala och regionala myndigheternas arbete med att utbilda och informera slutanvändare och aktörer inom små och medelstora företag som omfattas av direktivet om systemet för handel med utsläppsrätter.

II   ÄNDRINGSFÖRSLAG

Ändringsförslag 1

Artikel 1.5 (artikel 9)

Kommissionens textförslag

Ändringsförslag

Artikel 9

Sammanlagd kvantitet utsläppsrätter i gemenskapen

Den sammanlagda kvantitet utsläppsrätter för gemenskapen som utfärdas varje år med början 2013, ska minska linjärt med början i mitten av perioden 2008–2012. Kvantiteten ska minska enligt en linjär faktor på 1,74 % jämfört med den genomsnittliga totala årliga kvantitet utsläppsrätter som utfärdas av medlemsstaterna i enlighet med kommissionens beslut om de nationella fördelningsplanerna för perioden 2008–2012.

Senast den 30 juni 2010 ska kommissionen offentliggöra den absoluta kvantiteten utsläppsrätter för 2013, baserat på den totala kvantitet utsläppsrätter som utfärdats av medlemsstaterna i enlighet med kommissionens beslut om de nationella fördelningsplanerna för perioden 2008–2012.

Kommissionen ska se över den linjära faktorn senast 2025.

Artikel 9

Sammanlagd kvantitet utsläppsrätter i gemenskapen

Den sammanlagda kvantitet utsläppsrätter för gemenskapen som utfärdas varje år med början 2013, ska minska linjärt med början i mitten av perioden 2008–2012. Kvantiteten ska minska enligt en linjär faktor på 1,74 % jämfört med den genomsnittliga totala årliga kvantitet utsläppsrätter som utfärdas av medlemsstaterna i enlighet med kommissionens beslut om de nationella fördelningsplanerna för perioden 2008–2012.

Senast den 30 juni 2010 ska kommissionen offentliggöra den absoluta kvantiteten utsläppsrätter för 2013, baserat på den totala kvantitet utsläppsrätter som utfärdats av medlemsstaterna i enlighet med kommissionens beslut om de nationella fördelningsplanerna för perioden 2008–2012.

Kommissionen ska se över den linjära faktorn senast 2025. Kommissionen ska senast 2018 se över direktivet med avseende på den fortsatta utvecklingen för perioden efter 2020.

Motivering

Den ändring av direktivet som föreslås avser perioden 2013–2020. Det är därför inte på sin plats med bestämmelser för tiden efter 2020. De djupgående ändringarna i förhållande till det handelssystem som gällt hittills motiverar däremot en allmän översyn senast 2018.

Ändringsförslag 2

Artikel 1.7 (artikel 10.3)

Kommissionens textförslag

Ändringsförslag

Minst 20 % av inkomsterna från utauktioneringen av utsläppsrätter enligt punkt 2, inklusive alla däri ingående inkomster från utauktionering enligt punkt b, bör användas i följande syfte:

Minst 20 50 % av inkomsterna från utauktioneringen av utsläppsrätter enligt punkt 2, inklusive alla däri ingående inkomster från utauktionering enligt punkt b, bör av medlemsstaterna och de lokala och regionala myndigheterna användas i följande syfte:

Ändringsförslag 3

Artikel 1.7 (artikel 10.3 f)

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

f)

Att hantera sociala aspekter som berör hushåll som består av låg- eller medelinkomsttagare, till exempel genom ökad energieffektivitet och isoleringsåtgärder.

f)

Att hantera sociala aspekter som berör hushåll som består av låg- eller medelinkomsttagare, till exempel, till exempel genom ökad med hjälp av ekonomiska åtgärder som kompensation för en eventuell prishöjning på el samtidigt som man hjälper dem till ökad energieffektivitet och bättre isoleringsåtgärder.

Motivering

Målet bör vara att minska energikonsumtionen och inte att kompensera för ökade energikostnader.

Ändringsförslag 4

Artikel 1.7 (artikel 10.3), lägg till en punkt 3a

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

 

3a   Minst 30 % av inkomsterna från utauktioneringen av utsläppsrätter enligt punkt 2, inklusive alla däri ingående inkomster från utauktionering enligt punkt b, ska av medlemsstaterna tilldelas de regionala och lokala myndigheterna i följande syfte:

a)

Att främja användningen av förnybar energi och energieffektivitet i slutanvändning, så att gemenskapen kan uppfylla sitt åtagande att utnyttja 20 % förnybar energi 2020 och att öka energieffektiviteten med 20 % fram till 2020.

b)

Att främja åtgärder för att minska växthusgaserna inom sektorer utanför systemet med utsläppsrätter, särskilt transport- och avfallssektorn.

c)

Att finansiera informationsinsatser för att uppmuntra till ett positivt beteende bland slutanvändarna för att uppväga eventuella prisökningar på el.

d)

Att finansiera utbildnings- och informationsinsatser för att uppmuntra till ett positivt beteende bland små och medelstora industriföretag och operatörer.

Motivering

De regionala och lokala myndigheterna bör tilldelas en roll inom åtgärderna för att minska utsläppen av växthusgaser och säkerställa en lämplig finansiering av dessa.

De regionala och lokala myndigheterna bör få en särskild roll när det gäller att främja användning av förnybara energikällor och energieffektivitet.

Man bör finansiera insatser på regional och lokal nivå för att minska växthusgasutsläppen inom sektorer som inte omfattas av direktivet om systemet för handel med utsläppsrätter, t.ex. avfalls- och transportsektorn.

Man bör finansiera utbildnings- och informationsinsatser som riktas såväl till allmänheten som till de aktörer inom industrin som omfattas av direktivet om systemet för handel med utsläppsrätter.

Ändringsförslag 5

Artikel 1.7 (artikel 10.5)

Kommissionens textförslag

Ändringsförslag

Senast den 31 december 2010 ska kommissionen anta en förordning om tidsschema, administration och andra aspekter av auktionsförfarandet i syfte att se till att det sker på ett öppet, tydligt och icke-diskriminerande sätt.   Auktionerna ska utformas så att aktörerna, särskilt små och medelstora företag som täcks av gemenskapssystemet, har fullt tillträde och så att inga andra deltagare kan undergräva auktionsförfarandet. Denna åtgärd, som syftar till att ändra icke-väsentliga delar av detta direktiv genom komplettering, ska antas enligt det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel [23.3].

Senast den 31 december 2010 ska kommissionen anta en förordning om tidsschema, administration och andra aspekter av auktionsförfarandet i syfte att se till att det sker på ett öppet, tydligt och icke-diskriminerande sätt.   Auktionerna ska utformas så att aktörerna, särskilt små och medelstora företag som täcks av gemenskapssystemet, har fullt tillträde och så att inga andra deltagare kan undergräva auktionsförfarandet. För att undvika oönskade spekulationsvinster kan tillgången till auktioner begränsas till faktiska marknadsaktörer. Denna åtgärd, som syftar till att ändra icke-väsentliga delar av detta direktiv genom komplettering, ska antas enligt det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel [23.3].

Motivering

Eftersom man kan förutse bristen på utsläppsrätter finns det en risk för att rent spekulativa element vållar orimliga prisökningar.

Ändringsförslag 6

Artikel 1.8 (artikel 10a, punkt 1)

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

1.   Senast den 30 juni 2011 ska kommissionen anta gemenskapstäckande och fullt harmoniserade genomförandebestämmelser för en harmoniserad tilldelning av utsläppsrätter enligt punkterna 2–6 och 8.

Sådana åtgärder, som syftar till att ändra icke-väsentliga delar av detta direktiv genom komplettering ska antas enligt det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel [23.3].

Den åtgärd som avses i första stycket får inte ge incitament till att öka utsläppen samt ska, i möjligaste mån, garantera att tilldelningen sker på ett sätt som främjar utnyttjandet av effektiv teknik för att bekämpa utsläpp av växthusgaser och förbättra energieffektiviteten, genom att beakta mest effektiv teknik, ersättningsmöjligheter, alternativa produktionsprocesser, utnyttjande av biomassa samt av avskiljning och lagring av växthusgaser. Gratisutdelning får inte förekomma för någon typ av elproduktion.

Efter det att gemenskapen slutit ett internationellt avtal om klimatförändringar som leder till obligatoriska minskningar av utsläppen av växthusgaser som är jämförbara med gemenskapens minskningar ska kommissionen se över dessa åtgärder i syfte att se till att fri tilldelning endast sker om den är fullt berättigad mot bakgrund av nämnda avtal.

1.   Senast den 30 juni 2011 ska kommissionen anta gemenskapstäckande och fullt harmoniserade genomförandebestämmelser för en harmoniserad tilldelning av utsläppsrätter enligt punkterna 2–6 och 8.

Sådana åtgärder, som syftar till att ändra icke-väsentliga delar av detta direktiv genom komplettering ska antas enligt det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel [23.3].

Den åtgärd som avses i första stycket får inte ge incitament till att öka utsläppen samt ska, i möjligaste mån, garantera att tilldelningen sker på ett sätt som främjar utnyttjandet av effektiv teknik, inklusive kraftvärme, för att bekämpa utsläpp av växthusgaser och förbättra energieffektiviteten, genom att beakta mest effektiv teknik, ersättningsmöjligheter, alternativa produktionsprocesser, utnyttjande av biomassa samt av avskiljning och lagring av växthusgaser. Gratisutdelning får inte förekomma för någon typ av elproduktion. Alla andra sektorer kan däremot tilldelas gratisrätter.

Efter det att gemenskapen slutit ett internationellt avtal om klimatförändringar som leder till obligatoriska minskningar av utsläppen av växthusgaser som är jämförbara med gemenskapens minskningar ska kommissionen se över dessa åtgärder i syfte att se till att fri tilldelning endast sker om den är fullt berättigad mot bakgrund av nämnda avtal.

Motivering

Man bör precisera att gratisutdelning (helt eller delvis) är möjlig inom andra sektorer än elsektorn.

Ändringsförslag 7

Artikel 1.8 (artikel 10a, punkt 3), lägg till en ny punkt 3a

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

I syfte att garantera likabehandling i förhållande till andra värmeproducenter kan elproducenter endast få gratis tilldelning för högeffektiv kraftvärmeproduktion enligt definitionen i direktiv 2004/8/EG, förutsatt att det finns en ekonomiskt motiverad efterfrågan. Varje år efter 2013 ska den totala tilldelningen av utsläppsrätter för värmeproduktion till sådana anläggningar justeras enligt den linjära faktor som avses i artikel 9.

I syfte att garantera likabehandling i förhållande till andra värmeproducenter kan elproducenter endast få Ggratis tilldelning av utsläppsrätter till elproducenter på basis av riktmärken för separat produktion för vid högeffektiv kraftvärmeproduktion enligt definitionen i direktiv 2004/8/EG får vid behov ske i syfte att garantera likabehandling i förhållande till andra värmeproducenter, förutsatt att det finns en ekonomiskt motiverad efterfrågan. Varje år efter 2013 ska den totala tilldelningen av utsläppsrätter för värmeproduktion till sådana anläggningar justeras enligt den linjära faktor som avses i artikel 9.

Ändringsförslag 8

Artikel 1.8 (artikel 10a, punkt 5)

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

5.   Det maximala antalet utsläppsrätter som ligger till grund för beräkningen av tilldelningen till anläggningar som endast deltagit i gemenskapssystemet från och med 2013 och framåt får, under 2013, inte överstiga de totala verifierade utsläppen från dessa anläggningar under 2005–2007. Varje därpå följande år ska den totala tilldelningen till sådana anläggningar justeras enligt den linjära faktor som avses i artikel 9.

5.   Det maximala antalet utsläppsrätter som ligger till grund för beräkningen av tilldelningen till anläggningar som endast deltagit i gemenskapssystemet från och med 2013 och framåt får, under 2013, inte överstiga det historiska genomsnittet av de totala verifierade utsläppen från dessa anläggningar under 2005–2007. Varje därpå följande år ska den totala tilldelningen till sådana anläggningar justeras enligt den linjära faktor som avses i artikel 9.

Motivering

Man bör klargöra att anläggningarna i fråga inte kan ha verifierade utsläpp eftersom de inte ingår i systemet för handel med utsläppsrätter under perioden 2008–2013.

Ändringsförslag 9

Artikel 1.8 (artikel 10a, punkt 6)

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

6.   Av den mängd utsläppsrätter för hela gemenskapen som under perioden 2013–2020 fastställs i enlighet med artiklarna 9 och 9a ska fem procent avsättas för nya deltagare, vilket är den högsta andel som kan tilldelas nya deltagare i enlighet med de bestämmelser som antagits med tillämpning av punkt 1 i denna artikel.

Tilldelningen ska justeras enligt den linjära faktor som avses i artikel 9.

Elproduktion från nya deltagare ska inte omfattas av gratis tilldelning.

6.   Av den mängd utsläppsrätter för hela gemenskapen som under perioden 2013–2020 fastställs i enlighet med artiklarna 9 och 9a ska fem procent avsättas för nya deltagare, vilket är den högsta andel som kan tilldelas nya deltagare i enlighet med de bestämmelser som antagits med tillämpning av punkt 1 i denna artikel. och som ska fastställas i förhållande till den förväntade utvecklingen av BNP inom gemenskapens industri år 2020. Under alla omständigheter får den högsta andel som kan tilldelas inte överstiga fem procent (5 %) av den sammanlagda kvantiteten utsläppsrätter i gemenskapen som fastställts i enlighet med artikel 9 och 9a för perioden 2013–2020.

Tilldelningen ska justeras enligt den linjära faktor som avses i artikel 9.

Elproduktion från nya deltagare ska inte omfattas av gratis tilldelning.

Motivering

Utsläppsrätterna för nya deltagare bör fastställas på grundval av den BNP-tillväxt som förväntas inom industrin år 2020. Procentsatsen 5 % förefaller överdriven i förhållande till den förväntade BNP-tillväxten inom gemenskapens industri.

Ändringsförslag 10

Artikel 1.8 (artikel 10a, punkt 8)

Kommissionens textförslag

Ändringsförslag

8.   Från och med 2013 och varje därpå följande år till 2020 ska anläggningar inom sektorer där det föreligger betydande risk för koldioxidläckage tilldelas gratis utsläppsrätter på upp till 100 procent av den kvantitet som fastställs i enlighet med punkterna 2–7.

8.   Från och med 2013 och varje därpå följande år till 2020 ska anläggningar inom sektorer där det föreligger betydande risk för koldioxidläckage tilldelas gratis utsläppsrätter på upp till 100 procent av den kvantitet som fastställs i enlighet med punkterna 2–7. I samband med detta ska de anläggningar som har de lägsta koldioxidutsläppen per produktionsenhet gynnas (riktmärken).

Motivering

Kommissionens förslag missgynnar företag som på frivillig basis redan gjort stora ansträngningar för att minska sina utsläpp av växthusgaser. Om ”rena” anläggningar i sådana företag behandlades på samma sätt som ”smutsiga” anläggningar vid tilldelningen av de kostnadsfria utsläppsrätterna skulle detta leda till en snedvridning av konkurrensen mellan företagen inom en och samma sektor inom gemenskapen. Det är därför bara rättvist att man tar vederbörlig hänsyn till redan gjorda prestationer. Den riktmärkesmodell som föreslås, där endast de ”renaste” anläggningarna tilldelas 100 % kostnadsfria utsläppsrätter, är hanterlig, överskådlig och konkurrensneutral.

Ändringsförslag 11

Artikel 1.8 (artikel 10b)

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

Åtgärder för att stödja vissa energiintensiva industrier i händelse av koldioxidläckage

Senast i juni 2011 ska kommissionen, mot bakgrund av utgången av de internationella förhandlingarna och den mån i vilken dessa leder till globala minskningar av växthusgasutsläppen samt efter att ha samrått med alla berörda arbetsmarknadsparter, lägga fram en analytisk rapport för Europaparlamentet och rådet med en utvärdering av situationen rörande energiintensiva sektorer och delsektorer som har fastställts vara förenade med betydande risker för koldioxidläckage. Rapporten ska åtföljas av lämpliga förslag rörande t.ex. följande:

Justering av andelen gratis utsläppsrätter som tas emot av dessa sektorer eller delsektorer i enlighet med artikel 10a.

Upptagande i gemenskapssystemet av importörer av produkter som producerats av de sektorer eller delsektorer som fastställs i enlighet med artikel 10a.

Eventuella bindande sektorsanknutna avtal som leder till globala utsläppsminskningar av den storleksordning som krävs för att på ett effektivt sätt hantera klimatförändringarna och som är möjliga att övervaka och verifiera samt omfattas av obligatoriska tillsynsarrangemang ska också beaktas vid övervägandet av lämpliga åtgärder.

Åtgärder för att stödja vissa energiintensiva industrier i händelse av koldioxidläckage

Senast ett halvt år efter det att detta direktiv trätt i kraft ska kommissionen efter samråd med alla berörda arbetsmarknadsparter och Regionkommittén lägga fram en analytisk rapport för Europaparlamentet och rådet med konkreta förslag på hur man kan förhindra koldioxidläckage inom energiintensiva sektorer och delsektorer.

Senast i juni 2011 ska kommissionen, mot bakgrund av utgången av de internationella förhandlingarna och den mån i vilken dessa leder till globala minskningar av växthusgasutsläppen samt efter att ha samrått med alla berörda arbetsmarknadsparter, lägga fram en analytisk rapport för Europaparlamentet och rådet med en utvärdering av situationen rörande energiintensiva sektorer och delsektorer som har fastställts vara förenade med betydande risker för koldioxidläckage. Rapporten ska åtföljas av lämpliga förslag rörande t.ex. följande:

Justering av andelen gratis utsläppsrätter som tas emot av dessa sektorer eller delsektorer i enlighet med artikel 10a.

Upptagande i gemenskapssystemet av importörer av produkter som producerats av de sektorer eller delsektorer som fastställs i enlighet med artikel 10a.

Eventuella bindande sektorsanknutna avtal som leder till globala utsläppsminskningar av den storleksordning som krävs för att på ett effektivt sätt hantera klimatförändringarna och som är möjliga att övervaka och verifiera samt omfattas av obligatoriska tillsynsarrangemang ska också beaktas vid övervägandet av lämpliga åtgärder.

Motivering

De regionala och lokala myndigheterna bör delta i kartläggningen av de sektorer och delsektorer som riskerar att utsättas för koldioxidläckage för att begränsa faran för att dessa företag, särskilt små och medelstora företag, tappar konkurrenskraft och arbetstillfällen.

Just investeringar i energiintensiva sektorer kräver som regel en stor mängd kapital och långa ledtider. Desto viktigare är det för de företag som berörs att de har ramvillkor som är tillförlitliga och förutsägbara. Planen att inte inleda diskussionerna om hur man kan ta hänsyn till den särskilda situationen i de energiintensiva sektorerna förrän 2011 strider mot de berörda företagens berättigade krav på förutsägbarhet. Osäkerheten kring de framtida ramvillkoren leder bevisligen till att investeringar skjuts upp eller till och med utlokaliseras till tredjeland. Kommissionen uppmanas därför att inleda dessa diskussioner så snart som möjligt och skapa öppenhet kring sin planering.

Ändringsförslag 12

Artikel 1.21 (artikel 27.1)

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

1.   Medlemsstaterna kan undanta vissa förbränningsanläggningar från gemenskapssystemet förutsatt att dessa anläggningar har en tillförd effekt på mindre än 25MW, att de har rapporterat utsläpp till den behöriga myndigheten som underskrider 10 000 ton koldioxidekvivalent (med undantag av utsläpp från biomassa) under vart och ett av de tre föregående åren och att de omfattas av åtgärder som kommer att leda till likvärdiga bidrag till utsläppsminskningarna, samt förutsatt att den berörda medlemsstaten uppfyller följande villkor:

a)

Den underrättar kommissionen om varje enskild anläggning av denna typ samt om de likvärdiga åtgärder som införts.

b)

Den bekräftar att det har införts övervakningsåtgärder för bedömning av om någon av anläggningarna under något kalenderår släpper ut 10 000 ton koldioxidekvivalent eller mer, med undantag av utsläpp från biomassa.

c)

Den bekräftar att en anläggning som under något kalenderår släpper ut 10 000 ton koldioxidekvivalent eller mer (med undantag av utsläpp från biomassa) eller som inte längre tillämpar de likvärdiga åtgärderna, kommer att återinföras i systemet.

d)

Den offentliggör den information som avses i leden a, b och c för synpunkter från alla berörda parter.

1.   Medlemsstaterna kan undanta vissa förbränningsanläggningar från gemenskapssystemet, också för att beakta anläggningsägarens åsikt, förutsatt att dessa anläggningar har en tillförd effekt på mindre än 25MW, att de har rapporterat utsläpp till den behöriga myndigheten som underskrider 10 000 ton koldioxidekvivalent (med undantag av utsläpp från biomassa) under vart och ett av de tre föregående åren och att de omfattas av åtgärder som kommer att leda till likvärdiga bidrag till utsläppsminskningarna. Medlemsstaterna ska besluta om dessa åtgärder i samarbete med regionala och lokala myndigheter på grundval av lämpliga riktlinjer som antagits av kommissionen.

2.   De anläggningar som avses i punkt 1 kan undantas från gemenskapssystemet förutsatt att den berörda medlemsstaten uppfyller följande villkor:

a)

Den underrättar kommissionen om varje enskild anläggning av denna typ samt om de likvärdiga åtgärder som införts. ,

b)

Den bekräftar att det har införts övervakningsåtgärder för bedömning av om någon av anläggningarna under något kalenderår släpper ut 10 000 ton koldioxidekvivalent eller mer, med undantag av utsläpp från biomassa. ,

c)

Den bekräftar, efter att ha rådfrågat de regionala och lokala myndigheterna, att en anläggning som under något kalenderår släpper ut 10 000 ton koldioxidekvivalent eller mer (med undantag av utsläpp från biomassa) eller som inte längre tillämpar de likvärdiga åtgärderna, kommer att återinföras i systemet. ,

d)

Den offentliggör den information som avses i leden a, b och c för synpunkter från alla berörda parter.

Motivering

Syftet är att skaffa information om vilka åtgärder för att minska utsläppen som vidtagits på regional nivå med tanke på att det är regionerna som utfärdar tillstånd att driva sådana små anläggningar.

Bryssel den 8 oktober 2008.

Regionkommitténs

ordförande

Luc VAN DEN BRANDE