4.12.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CE 295/103


Tisdag 2 september 2008
Ingående av protokollet till avtalet EG/Tadzjikistan om partnerskap och samarbete *

P6_TA(2008)0375

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 2 september 2008 om förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående av protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Tadzjikistan, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen (KOM(2007)0143 – C6-0254/2008 – 2007/0050(CNS))

2009/C 295 E/31

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av förslaget till rådets och kommissionens beslut (KOM(2007)0143),

med beaktande av avtalet om partnerskap och samarbete med Republiken Tadzjikistan,

med beaktande av artiklarna 44.2, 47.2 sista meningen, 55, 57.2, 71, 80.2, 93, 94, 133, 181a och artikel 300.2 andra meningen i EG-fördraget,

med beaktande av artikel 101 i Euratomfördraget,

med beaktande av artikel 6.2 i anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien,

med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0254/2008),

med beaktande av artiklarna 51, 83.7 och 43.1 i arbetsordningen,

med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A6-0320/2008).

1.

Europaparlamentet godkänner ingåendet av protokollet till avtalet.

2.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Republiken Tadzjikistan parlamentets ståndpunkt.