25.6.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 162/40


Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om typgodkännande av delar för belysnings- och ljussignalanordningar på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul” (kodifierad version)

KOM(2007) 840 slutlig – 2007/0284 (COD)

(2008/C 162/06)

Den 25 januari 2008 beslutade rådet att i enlighet med artikel 95 i EG-fördraget rådfråga Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om

”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om typgodkännande av delar för belysnings- och ljussignalanordningar på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul” (kodifierad version)

Eftersom kommittén till fullo stöder förslaget, som inte föranleder några särskilda kommentarer, beslutade EESK vid sin 442:a plenarsession den 13–14 februari 2008 (sammanträdet den 13 februari 2008) med 147 röster för, 1 röst emot och 7 nedlagda röster att avge ett positivt yttrande om förslaget.

 

Bryssel den 13 februari 2008,

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs

ordförande

Dimitris DIMITRIADIS