8.9.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 210/5


Tillkännagivande om inledande av en partiell interimsöversyn av utjämningsåtgärder som tillämpas på import av texturerat filamentgarn av polyestrar med ursprung i Indien

(2007/C 210/04)

Kommissionen har beslutat att inleda en partiell interimsöversyn på eget initiativ i enlighet med artikel 19 i rådets förordning (EG) nr 2026/97 av den 6 oktober 1997 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (nedan kallad ”grundförordningen”) (1). Översynen begränsas till att gälla subventionsnivån för vissa indiska exporterande tillverkare.

1.   Produkt

Den produkt som omfattas av översynen är texturerat filamentgarn av polyestrar med ursprung i Indien (nedan kallad ”den berörda produkten”), som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 5402 33 00. Detta KN-nummer nämns endast upplysningsvis.

2.   Gällande åtgärder

De åtgärder som nu är i kraft är en slutgiltig utjämningstull som införts genom rådets förordning (EG) nr 2094/2002 (2) på import av texturerat filamentgarn av polyestrar med ursprung i Indien.

3.   Grund för översynen

Kommissionen har tillräckliga prima facie-bevis för att de omständigheter som låg till grund för de gällande åtgärderna har ändrats och att dessa ändringar är av bestående karaktär.

Det verkar som om förmånerna från de två subventionssystemen, tullkreditsystemet (DEPBS) och systemet med befrielse från inkomstskatt enligt avsnitt 80 HHC i inkomstskattelagen (ITES) har minskat avsevärt. Detta beror på en ändring av den relevanta grundläggande indiska lagstiftning som dessa system baserar sig på.

Följaktligen har subventionsnivån troligen minskat för de företag vars åtgärder helt eller delvis baserades på förmåner genom ett eller båda av de nämnda systemen under den undersökningsperiod som användes i den undersökning som ledde till fastställandet av nivån på de nuvarande åtgärderna.

Detta visar på att de nämnda åtgärderna på import av den produkt som omfattas av översynen kanske inte längre behövs på den aktuella nivån för att motverka de nuvarande subventionerna. Det behövs därför en översyn av åtgärderna för företagen i fråga.

Bland företagen ingår de företag som anges i bilagan samt alla andra tillverkare av den produkt som omfattas av översynen och som ger sig tillkänna till kommissionen inom den tidsfrist som fastställs i punkt 5 b i nedan och inom samma tidsfrist kan visa 1) att de fick förmåner genom ett eller båda av de nämnda systemen under den undersökningsperiod som användes i den undersökning som ledde till fastställandet av nivån på de åtgärder de är föremål för (1 oktober 2000–30 september 2001) och att 2) den förmån som följde av de nämnda systemen har minskat på grund av de strukturella ändringarna i systemen.

Om översynen visar eller om någon annan berörd part inom tidsfristen i punkt 5 a i nedan lägger fram tillräcklig bevisning till stöd för att de exportörer av den berörda produkten som är föremål för denna översyn får förmåner från andra subventionssystem än de ovan nämnda, kan en undersökning av de systemen också göras inom ramen för denna översyn.

Om de ändrade subventionsmarginalerna till följd av denna undersökning kan påverka de åtgärder som tillämpas på de samarbetsvilliga företagen i den undersökning som ledde till nivån på de nuvarande åtgärderna eller på den övriga åtgärd som tillämpas på alla andra företag, kan procentsatserna komma att ändras i enlighet med detta.

Man bör notera att för de företag som är föremål för både utjämnings- och antidumpningsåtgärder, kan också antidumpningsåtgärden anpassas om utjämningsåtgärden skulle ändras.

4.   Förfarande

Kommissionen har efter samråd med rådgivande kommittén fastslagit att bevisningen är tillräcklig för att motivera att en partiell interimsöversyn på eget initiativ inleds. Kommissionen inleder därför en översyn enligt artikel 19 i grundförordningen.

I undersökningen kommer det att göras en bedömning av om det är lämpligt att fortsätta, upphäva eller ändra de åtgärder som nu tillämpas på de företag som har haft förmåner från ett eller båda av de nämnda subventionssystemen eller från andra subventionssystem om tillräcklig bevisning för detta läggs fram (se sjätte stycket i punkt 3 ovan). I undersökningen kommer man också att utifrån undersökningsresultaten i denna översyn utvärdera om det behövs en ändring av de åtgärder som tillämpas på andra företag som samarbetade i den undersökning som ledde till nivån på de nuvarande åtgärderna och/eller den övriga åtgärd som tillämpas på alla andra företag.

a)   Stickprovsförfarande

Eftersom ett stort antal parter förefaller vara berörda av förfarandet, kan kommissionen komma att besluta att tillämpa ett stickprovsförfarande enligt artikel 27 i grundförordningen.

i)   Stickprovsförfarande avseende exportörer/tillverkare

För att kommissionen skall kunna besluta om ett stickprovsförfarande är nödvändigt och i så fall göra ett urval, ombeds alla exportörer och tillverkare, eller företrädare som agerar på deras vägnar, att inom tidsfristen i punkt 5 b i och på det sätt som anges i punkt 6 ge sig till känna genom att kontakta kommissionen och lämna följande uppgifter om sitt eller sina företag:

Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, faxnummer och kontaktperson.

Omsättning i lokal valuta och volym (i ton) av den berörda produkten som såldes på export till gemenskapen under perioden 1 april 2006–31 mars 2007.

Omsättning i lokal valuta och volym (i ton) av den berörda produkten som såldes på hemmamarknaden under perioden 1 april 2006–31 mars 2007.

Uppgift om huruvida företaget avser att ansöka om en individuell subventionsmarginal (endast tillverkare kan ansöka om detta) (3)..

Noggrann beskrivning av företagets verksamhet när det gäller tillverkning av den berörda produkten, samt uppgift om produktionsvolym (i ton) av den berörda produkten, produktionskapacitet och investeringar i produktionskapacitet under perioden 1 april 2006–31 mars 2007.

Namn på och detaljerade uppgifter om verksamheten hos alla närstående företag (4) som är involverade i tillverkning eller försäljning (på exportmarknaden eller hemmamarknaden) av den berörda produkten.

Uppgift om huruvida företaget fick förmåner inom ramen för DEPBS eller ITES under i) den undersökningsperiod som användes i den undersökning som ledde till fastställandet av nivån på den åtgärd det för närvarande är föremål för (1 oktober 2000-30 september 2001) eller ii) under perioden 1 april 2006-31 mars 2007.

Andra relevanta uppgifter som kan vara kommissionen till hjälp vid urvalet.

Genom att lämna ovan nämnda uppgifter samtycker företaget till att ingå i urvalet. Om företaget väljs ut för att ingå i urvalet, innebär det att företaget måste besvara ett frågeformulär och gå med på att dess svar kontrolleras på plats. Om företaget uppger att det inte samtycker till att ingå i urvalet, anses det inte ha samarbetat i undersökningen. Följderna av att inte samarbeta framgår av punkt 7 nedan.

För att kommissionen skall få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för att göra ett urval bland exportörerna och tillverkarna kommer den också att kontakta myndigheterna i exportlandet samt alla kända intresseorganisationer för exportörer och tillverkare.

ii)   Slutligt urval

Alla berörda parter som önskar lämna uppgifter som kan vara av betydelse för urvalet för respektive stickprovsförfarande måste göra detta inom tidsfristen i punkt 5 b ii.

Kommissionen avser att göra det slutliga urvalet efter samråd med de berörda parter som har förklarat sig villiga att ingå i detta.

De företag som ingår i urvalet måste besvara ett frågeformulär inom tidsfristen i punkt 5 b iii och samarbeta med kommissionen i undersökningen.

Om företagen inte är tillräckligt samarbetsvilliga, får kommissionen, i enlighet med artiklarna 27.4 och 28 i grundförordningen, träffa sina avgöranden på grundval av tillgängliga uppgifter. Ett avgörande som träffas på grundval av tillgängliga uppgifter kan, såsom framgår av punkt 7 i detta tillkännagivande, vara mindre fördelaktigt för den berörda parten.

b)   Frågeformulär

För att kommissionen skall få de uppgifter som den anser nödvändiga för sin undersökning kommer frågeformulär att sändas till de företag som ingår i urvalet och till myndigheterna i det berörda exportlandet.

c)   Insamling av uppgifter och utfrågningar

Alla berörda parter uppmanas att lämna synpunkter samt uppgifter utöver svaren på frågeformuläret och att framlägga bevisning till stöd för dessa. Dessa upplysningar och bevisning till stöd för dessa skall ha inkommit till kommissionen inom den tidsfrist som anges i punkt 5 a i.

Kommissionen kan dessutom höra berörda parter, om de lämnar en begäran om detta och visar att det finns särskilda skäl att höra dem. Denna begäran måste göras inom den tidsfrist som anges i punkt 5 a ii.

5.   Tidsfrister

a)   Allmänna tidsfrister

i)   För att ge sig till känna, lämna in svar på frågeformulär eller lämna andra uppgifter

För att de berörda parternas uppgifter skall kunna beaktas vid undersökningen måste parterna, om inget annat anges, ge sig till känna genom att kontakta kommissionen och lämna sina synpunkter, besvarade frågeformulär och eventuella andra uppgifter, inklusive dem som nämns i det sjätte stycket i punkt 3, inom 40 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Det bör noteras att utövandet av de flesta av de förfaranderelaterade rättigheter som anges i grundförordningen är beroende av att parterna ger sig till känna inom denna tidsfrist.

ii)   För att begära att bli hörd

Alla berörda parter kan också inom samma tidsfrist på 40 dagar begära att bli hörda av kommissionen.

b)   Särskild tidsfrist för stickprovsförfarandet

i)

Uppgifterna enligt punkt 4.1 a i bör ha inkommit till kommissionen senast 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, eftersom kommissionen inom 21 dagar efter detta offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning avser att samråda om det slutliga urvalet med de berörda parter som förklarat sig villiga att ingå i urvalet för stickprovsförfarandet.

ii)

Alla andra uppgifter av betydelse för urvalet enligt punkt 4 a ii skall ha inkommit till kommissionen inom 21 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

iii)

Frågeformulärsvaren från de parter som ingår i urvalet skall ha inkommit till kommissionen senast 37 dagar efter det att dessa underrättats om att de ingår i urvalet.

6.   Skriftliga inlagor, svar på frågeformulär och korrespondens

Alla inlagor eller framställningar från berörda parter måste inges skriftligen (inte i elektronisk form, såvida inte annat anges) och innehålla den berörda partens namn, adress, e-postadress, telefonnummer och faxnummer. Alla skriftliga inlagor – inklusive sådana uppgifter som begärs i detta tillkännagivande, svar på frågeformulär och korrespondens – som de berörda parterna tillhandahåller konfidentiellt skall märkas ”Limited  (5)” och i enlighet med artikel 29.2 i grundförordningen åtföljas av en icke-konfidentiell sammanfattning som skall märkas ”FOR INSPECTION BY INTERESTED PARTIES”.

Kommissionens postadress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för handel

Direktorat H

Kontor J-79 4/23

B-1049 Bryssel

Fax (32-2) 295 65 05

7.   Bristande samarbete

Om en berörd part vägrar att ge tillgång till eller underlåter att lämna nödvändiga uppgifter inom utsatt tid eller lägger väsentliga hinder i vägen för undersökningen, kan enligt artikel 28 i grundförordningen positiva eller negativa avgöranden träffas på grundval av tillgängliga uppgifter.

Om det framkommer att en berörd part har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter skall dessa enligt artikel 28 i grundförordningen lämnas utan beaktande och tillgängliga uppgifter får användas. Om en berörd part inte samarbetar eller endast delvis samarbetar och tillgängliga uppgifter därför används, kan resultatet utfalla mindre gynnsamt för den berörda parten än det hade gjort om denna hade samarbetat.

8.   Tidsplan för undersökningen

Undersökningen kommer i enlighet med artikel 22.1 i grundförordningen att slutföras inom 15 månader efter att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

9.   Andra interimsöversyner enligt artikel 19 i grundförordningen

Räckvidden för denna översyn är den som anges i punkt 4 ovan. En part som önskar begära en översyn på andra grunder kan göra detta enligt bestämmelserna i artikel 19 i grundförordningen.

10.   Behandling av personuppgifter

Alla personuppgifter som samlas in inom ramen för denna undersökning kommer att behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (6).


(1)  EGT L 288, 21.10.1997, s. 1. Förordningen senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 461/2004 (EUT L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  EGT L 323, 28.11.2002, s. 21.

(3)  Företag som inte ingår i urvalet får enligt artikel 27.3 i grundförordningen ansöka om en individuell dumpningsmarginal.

(4)  För vägledning beträffande innebörden av närstående företag, se artikel 143 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 253, 11.10.1993, s. 1).

(5)  Detta innebär att dokumentet endast är avsett för internt bruk. Det är skyddat i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43). Det är ett konfidentiellt dokument i enlighet med artikel 29 i grundförordningen och artikel 12 i WTO-avtalet om subventioner och utjämningsåtgärder.

(6)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.


BILAGA

Indo Rama Synthetics Limited, 51-A, Industrial Area, Sector III, Pithampur, 453 001, Dist. Dhar, Madhya Pradesh

Welspun Syntex Limited, Kamani Wadi, 1st floor, 542, Jaganath Shankar Sheth Road, Chira Bazar, Mumbai 400 002