14.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 162/13


Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/22/EG om mätinstrument

(Text av betydelse för EES)

(Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för direktivet)

(2007/C 162/06)

ESO (1)

Titel på och hänvisning till standarden

(samt referensdokument)

Hänvisning till den ersatta standarden

Datum då standarden upphör att gälla

Anm. 1

CEN

EN 1359:1998

Gasmätare – Membrangasmätare

 

EN 1359:1998/A1:2006

 

 

CEN

EN 1434-1:2007

Värmemätare – Del 1: Allmänna krav

 

CEN

EN 1434-2:2007

Värmemätare – Del 2: Konstruktionskrav

 

CEN

EN 1434-4:2007

Värmemätare – Del 4: Typgodkännandeprovning

 

CEN

EN 1434-5:2007

Värmemätare – Del 5: Provning för förstaverifiering

 

CEN

EN 12261:2002

Gasmätare – Turbinmätare

 

EN 12261:2002/A1:2006

 

 

CEN

EN 12405-1:2005

Gasmätare – Omvandlingsutrustning – Del 1: Omvandling av volym

 

EN 12405-1:2005/A1:2006

 

 

CEN

EN 12480:2002

Gasmätare – Deplacementmätare av rotationstyp

 

EN 12480:2002/A1:2006

 

 

CEN

EN 14154-1:2005+A1:2007

Vattenmätare – Del 1: Allmänna krav

 

CEN

EN 14154-2:2005+A1:2007

Vattenmätare – Del 2: Installation och förutsättningar för användning

 

CEN

EN 14154-3:2005+A1:2007

Vattenmätare – Del 3: Metoder och utrustning för provning

 

CEN

EN 14236:2007

Gasmätare med ultraljud för hushåll

 

Anmärkning 1

Det datum då den ersatta standarden upphör att gälla är i allmänhet det datum då den upphävs av det europeiska standardiseringsorganet. Användare av dessa standarder bör dock vara medvetna om att det i vissa undantagsfall kan vara ett annat datum

Anmärkning 3

Om tillägg förekommer innefattar hänvisningen såväl standarden EN CCCCC:YYYY som eventuella tidigare tillägg och det nya, angivna, tillägget. Den ersatta standarden (kolumn 3) består därför av EN CCCCC:YYYY med eventuella tidigare tillägg, men utan det nya, angivna, tillägget. Vid angivet datum upphör den ersatta standarden att gälla

Anmärkning:

Närmare upplysningar om standarderna kan erhållas från de europeiska och nationella standardiseringsorgan som anges i bilagan till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG (2), ändrat genom direktiv 98/48/EG (3).

Offentliggörandet av hänvisningarna i Europeiska unionens officiella tidning innebär inte att de aktuella standarderna är tillgängliga på alla gemenskapsspråken.

Denna förteckning ersätter alla tidigare förteckningar som har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Kommissionen skall fortlöpande uppdatera denna förteckning.

Mer information återfinns på Europa-servern på Internet:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESO: Europeiskt standardiseringsorgan:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bryssel, tfn (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Bryssel, tfn (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tfn (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

(2)  EGT L 204, 21.7.1998, s. 37

(3)  EGT L 217, 5.8.1998, s. 18.