52007PC0822

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till rådets beslut 1999/468/EG, ändrat genom beslut 2006/512/EG, av vissa rättsakter som omfattas av det förfarande som anges i artikel 251 i fördraget, med avseende på det föreskrivande förfarandet med kontroll - Del III - Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll /* KOM/2007/0822 slutlig - COD 2007/0282 */


[pic] | EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION |

Bryssel den 19.12.2007

KOM(2007) 822 slutlig

2007/0282 (COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om anpassning till rådets beslut 1999/468/EG, ändrat genom beslut 2006/512/EG, av vissa rättsakter som omfattas av det förfarande som anges i artikel 251 i fördraget, med avseende på det föreskrivande förfarandet med kontroll Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll Del III

(framlagt av kommissionen)

2007/0282 (COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om anpassning till rådets beslut 1999/468/EG, ändrat genom beslut 2006/512/EG, av vissa rättsakter som omfattas av det förfarande som anges i artikel 251 i fördraget, med avseende på det föreskrivande förfarandet med kontroll Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll Del III

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 61 c, artikel 63 första stycket led 1 a och artikel 67,

med beaktande av kommissionens förslag[1],

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande[2],

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande[3],

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget[4], och

av följande skäl:

1. Rådets beslut 1999/468/EG om de förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter[5] har ändrats genom beslut 2006/512/EG, där det föreskrivande förfarandet med kontroll införs för åtgärder med allmän räckvidd vilka är avsedda att ändra icke väsentliga delar av en grundläggande rättsakt som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget, inbegripet genom strykning av vissa av dessa delar eller komplettering genom tillägg av nya icke väsentliga delar.

2. För att detta nya förfarande ska vara tillämpligt på redan gällande rättsakter som antagits i enlighet med artikel 251 i fördraget, måste, enligt Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande[6] om beslut 2006/512/EG, de rättsakter som redan är i kraft anpassas i enlighet med tillämpliga förfaranden.

3. Förenade kungariket och Irland, som har deltagit i antagandet och tillämpningen av de rättsakter som har ändrats genom denna förordning, deltar enligt artikel 3 i det protokoll om Förenade kungarikets och Irlands ställning som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen i antagandet och tillämpningen av denna förordning.

4. I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, deltar Danmark inte i antagandet av denna förordning, som därför inte är bindande för eller tillämplig i Danmark.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning avses med medlemsstat samtliga medlemsstater utom Danmark.

Artikel 2

De rättsakter som anges i bilagan ska i enlighet med den anpassas till motsvarande bestämmelser i beslut 1999/468/EG, ändrat genom beslut 2006/512/EG.

Artikel 3

Hänvisningar till bestämmelserna i de rättsakter som anges i bilagan ska anses som hänvisningar till dessa bestämmelser i den anpassade lydelse de får genom denna förordning.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning .

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Utfärdad i Bryssel den [...]

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

[…] […]

BILAGA

RÅDETS FÖRORDNING (EG) NR 44/2001 AV DEN 22 DECEMBER 2000 OM DOMSTOLS BEHÖRIGHET OCH OM ERKÄNNANDE OCH VERKSTÄLLIGHET AV DOMAR PÅ PRIVATRÄTTENS OMRÅDE [7]

När det gäller förordning (EG) nr 44/2001 bör kommissionen särskilt ges befogenhet att uppdatera eller göra tekniska anpassasningar av standardformulären i bilagorna. Eftersom sådana åtgärder har allmän räckvidd samt är avsedda att ändra icke väsentliga delar av förordning (EG) nr 44/2001, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som fastställs i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Förordning (EG) nr 44/2001 ska därför ändras på följande sätt:

1) Artikel 74.2 ska ersättas med följande:

”2. Uppdateringen eller den tekniska anpassningen av standardformulären i bilagorna V och VI ska antas av kommissionen. Sådana åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 75.2.”

2) Artikel 75 ska ersättas med följande:

”Artikel 75

1. Kommissionen ska biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5a.1–4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

RÅDETS FÖRORDNING (EG) NR 1206/2001 AV DEN 28 MAJ 2001 OM SAMARBETE MELLAN MEDLEMSSTATERNAS DOMSTOLAR I FRÅGA OM BEVISUPPTAGNING I MÅL OCH ÄRENDEN AV CIVIL ELLER KOMMERSIELL NATUR [8]

När det gäller rådets förordning (EG) nr 1206/2001 bör kommissionen särskilt ges befogenhet att uppdatera eller göra tekniska ändringar av standardformulären i bilagorna till den förordningen. Eftersom sådana åtgärder har allmän räckvidd samt är avsedda att ändra icke väsentliga delar av rådets förordning (EG) nr 1206/2001, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som fastställs i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Förordning (EG) nr 1206/2001 ska därför ändras på följande sätt:

1) Artikel 19.2 ska ersättas med följande:

”2. Uppdatering eller teknisk anpassning av formulären i bilagan ska göras av kommissionen. Sådana åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 20.2.”

2) Artikel 20 ska ersättas med följande:

”Artikel 20

1. Kommissionen ska biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5a.1–4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

RÅDETS FÖRORDNING (EG) NR 343/2003 AV DEN 18 FEBRUARI 2003 OM KRITERIER OCH MEKANISMER FÖR ATT AVGÖRA VILKEN MEDLEMSSTAT SOM HAR ANSVARET FÖR ATT PRÖVA EN ASYLANSÖKAN SOM EN MEDBORGARE I TREDJE LAND HAR GETT IN I NÅGON MEDLEMSSTAT[9]

När det gäller förordning (EG) nr 343/2003 bör kommissionen särskilt ges befogenhet att anpassa villkoren och förfarandena för genomförande av den humanitära klausulen och att anta de kriterier som är nödvändiga för att verkställa överföringar. Sådana åtgärder måste, eftersom det rör sig om åtgärder med allmän räckvidd avsedda att komplettera förordning (EG) nr 343/2003 genom tillägg av nya icke väsentliga delar, antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som fastställs i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Förordning (EG) nr 343/2003 ska därför ändras på följande sätt:

1) Artikel 15.5 ska ersättas med följande:

”5. Villkoren och förfarandena för genomförandet av denna artikel, inklusive samrådsmekanismer vid behov för att reglera meningsskiljaktigheter mellan medlemsstaterna i fråga om behovet av att sammanföra personerna i fråga eller lämplig plats för detta, ska antas av kommissionen. Sådana åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 27.3.”

2) Artikel 19.5 ska ersättas med följande:

”5. Kommissionen får anta kompletterande bestämmelser om hur överföringen ska verkställas. Sådana åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 27.3.”

3) Artikel 20.4 ska ersättas med följande:

”4. Kommissionen får anta kompletterande bestämmelser om hur överföringen ska verkställas. Sådana åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 27.3.”

4) Artikel 27.3 ska ersättas med följande:

”3. När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5a.1–4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) NR 805/2004 AV DEN 21 APRIL 2004 OM INFÖRANDE AV EN EUROPEISK EXEKUTIONSTITEL FÖR OBESTRIDDA FORDRINGAR [10]

När det gäller förordning (EG) nr 805/2004 bör kommissionen ges befogenhet att ändra standardformulären i bilagorna. Eftersom sådana åtgärder har allmän räckvidd samt är avsedda att ändra icke väsentliga delar av förordning (EG) nr 805/2004, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som fastställs i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Förordning (EG) nr 805/2004 ska därför ändras på följande sätt:

1) Artiklarna 31 och 32 ska ersättas med följande:

”Artikel 31

Ändringar av bilagorna

Kommissionen ska ändra standardformulären i bilagorna. Sådana åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 32.2.”

Artikel 32

Kommitté

1. Kommissionen ska biträdas av den kommitté som inrättats genom artikel 75 i förordning (EG) nr 44/2001.

2. När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5a.1–4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

[1] EUT C […], […], s. […].

[2] EUT C […], […], s. […].

[3] EUT C […], […], s. […].

[4] EUT C […], […], s. […].

[5] EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).

[6] EUT C 255, 21.10.2006, s. 1.

[7] EGT L 12, 16.1.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s, 1).

[8] EGT L 174, 27.6.2001, s.1.

[9] EUT L 50, 25.2.2003, s. 1.

[10] EUT L 143, 30.4.2004, s. 15. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1869/2005 (EGT L 300, 17.11.2005, s. 6, och EUT L 321, 21.11.2006, s. 145).