52007PC0626

Förslag till rådets förordning om ändring av Rådets förordning (EG) nr 889/2005 om införande av vissa restriktiva åtgärder mot Demokratiska republiken Kongo /* KOM/2007/0626 slutlig */


[pic] | EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION |

Bryssel den 17.10.2007

KOM(2007) 626 slutlig

Förslag till

RÅDETS FÖRORDNING

om ändring av rådets förordning (EG) nr 889/2005 om införande av vissa restriktiva åtgärder mot Demokratiska republiken Kongo

(framlagt av kommissionen)

MOTIVERING

1. Genom rådets förordning (EG) nr 889/2005 infördes vissa restriktiva åtgärder mot Demokratiska republiken Kongo i enlighet med gemensam ståndpunkt 2005/440/GUSP och med FN:s säkerhetsråds resolution 1596 (2005) och senare relevanta resolutioner.

2. I resolution 1771 (2007) av den 10 augusti 2007 fastställde FN:s säkerhetsråd bl.a. att de restriktiva åtgärderna avseende visst tekniskt bistånd inte skulle gälla tillhandahållande av tekniskt bistånd som endast är avsett för stöd till sådana enheter inom Demokratiska republiken Kongos armé och polisstyrka som håller på att integreras i provinserna Norra och Södra Kivu eller Ituri-distriktet. Förutsättningen är att det tekniska biståndet på förhand har meddelats den kommitté som upprättas genom punkt 8 i resolution 1533 (2004) och godkänts av Demokratiska republiken Kongos regering. Förordning (EG) nr 889/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

3. Förordning (EG) nr 889/2005 bör även anpassas till den senaste utvecklingen när det gäller sanktionsrutiner för fastställande av behöriga myndigheter, ansvar för överträdelser och jurisdiktion.

4. Förslag till

RÅDETS FÖRORDNING

om ändring av rådets förordning (EG) nr 889/2005 om införande av vissa restriktiva åtgärder mot Demokratiska republiken Kongo

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 60 och 301,

med beaktande av gemensam ståndpunkt 2007/654/GUSP av den 9 oktober 2007 om ändring av gemensam ståndpunkt 2005/440/GUSP om restriktiva åtgärder mot Demokratiska republiken Kongo[1],

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Genom rådets förordning (EG) nr 889/2005[2] infördes vissa restriktiva åtgärder mot Demokratiska republiken Kongo i enlighet med gemensam ståndpunkt 2005/440/GUSP och med FN:s säkerhetsråds resolution 1596 (2005) och senare relevanta resolutioner.

(2) I resolution 1771 (2007) av den 10 augusti 2007 fastställde FN:s säkerhetsråd bl.a. att de restriktiva åtgärderna avseende tekniskt bistånd inte skulle gälla tillhandahållande av tekniskt bistånd som endast är avsett för stöd till sådana enheter inom Demokratiska republiken Kongos armé och polisstyrka som håller på att integreras i provinserna Norra och Södra Kivu eller Ituri-distriktet. Förutsättningen är att det tekniska biståndet på förhand har meddelats den kommitté som upprättas genom punkt 8 i resolution 1533 (2004) och godkänts av Demokratiska republiken Kongos regering. Förordning (EG) nr 889/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

(3) Förordning (EG) nr 889/2005 bör även anpassas till den senaste utvecklingen när det gäller sanktionsrutiner för fastställande av behöriga myndigheter, ansvar för överträdelser och jurisdiktion.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 889/2005 ska ändras på följande sätt:

5. Artikel 3 ska ersättas med följande:

”Artikel 3

1. Genom avvikelse från artikel 2 får de behöriga myndigheter som anges på de webbplatser som förtecknas i bilagan, i den medlemsstat där den som tillhandahåller tjänsten är etablerad, bevilja tillhandahållande av

a) tekniskt bistånd, finansiering och ekonomiskt bistånd med anknytning till vapen och därtill hörande materiel endast avsedda för stöd till och för användning av Förenta nationernas uppdrag i Demokratiska republiken Kongo (MONUC),

b) tekniskt bistånd, finansiering och ekonomiskt bistånd med anknytning till vapen och därtill hörande materiel endast avsedda för stöd till och för användning av enheter inom Demokratiska republiken Kongos armé och polisstyrka, förutsatt att dessa enheter

i) har slutfört integreringsprocessen, eller

ii) opererar under befäl av de väpnade styrkornas integrerade generalstab eller Demokratiska republiken Kongos nationella polis, eller

iii) håller på att integreras inom den del av Demokratiska republiken Kongos territorium som inte ingår i provinserna Norra och Södra Kivu eller Ituri-distriktet,

c) tekniskt bistånd som godkänts av Demokratiska republiken Kongos regering och som endast är avsett för stöd till enheter inom Demokratiska republiken Kongos armé och polisstyrka som håller på att integreras i provinserna Norra och Södra Kivu eller Ituri-distriktet, förutsatt att tillhandahållandet av sådant bistånd eller sådana tjänster på förhand har meddelats sanktionskommittén, och

d) tekniskt bistånd, finansiering och ekonomiskt bistånd med anknytning till icke-dödande militär utrustning som endast är avsedd för humanitärt bruk eller som skydd, förutsatt att tillhandahållandet av sådant bistånd eller sådana tjänster på förhand har meddelats sanktionskommittén.

2. Tillstånd får inte ges till verksamhet som redan har ägt rum.”

6. Följande artikel ska införas som artikel 2a:

” Artikel 2a

Förbudet i artikel 2 b ska inte medföra ansvar av något slag för berörda fysiska eller juridiska personer eller enheter om dessa inte kände till eller inte hade rimlig anledning att misstänka att deras handlande skulle strida mot detta förbud.”

7. Följande artikel ska införas som artikel 6a:

” Artikel 6a

3. Medlemsstaterna ska utse de behöriga myndigheter som avses i artikel 3.1 och ange vilka de är på, eller genom, de webbplatser som förtecknas i bilagan.

4. Medlemsstaterna ska utan dröjsmål efter ikraftträdandet av denna artikel meddela kommissionen namnen på sina behöriga myndigheter och därefter även alla eventuella ändringar av dessa uppgifter.”

8. Artikel 7 ska ersättas med följande:

” Artikel 7

Denna förordning ska tillämpas

a) inom gemenskapens territorium,

b) ombord på alla flygplan och fartyg som omfattas av en medlemsstats jurisdiktion,

c) på varje person inom eller utanför gemenskapens territorium som är medborgare i en medlemsstat,

d) på varje juridisk person, enhet eller organ som har inrättats eller bildats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning, och

e) på varje juridisk person, enhet eller organ med avseende på varje form av affärsverksamhet som helt eller delvis bedrivs i gemenskapen.”

9. Bilagan till förordning (EG) nr 889/2005 ska ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning .

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den [...]

På rådets vägnar

Ordförande

”BILAGA

Webbplatser med uppgifter om de behöriga myndigheter som avses i artiklarna 3 och 6a samt adress för meddelanden till Europeiska kommissionen

(ifylls av medlemsstaterna)

BELGIEN

BULGARIEN

TJECKIEN

DANMARK

TYSKLAND

ESTLAND

GREKLAND

SPANIEN

FRANKRIKE

IRLAND

ITALIEN

CYPERN

LETTLAND

LITAUEN

LUXEMBURG

UNGERN

MALTA

NEDERLÄNDERNA

ÖSTERRIKE

POLEN

PORTUGAL

RUMÄNIEN

SLOVENIEN

SLOVAKIEN

FINLAND

SVERIGE

FÖRENADE KUNGARIKET

Adress för meddelanden till Europeiska kommissionen:

Europeiska kommissionen

GD Yttre förbindelser

Direktorat A. Krisfrågor och samordning inom ramen för GUSP

Enhet A2. Krishantering och konfliktförebyggande

CHAR 12/108

B-1049 Bryssel, Belgien

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tfn (32-2) 29 91 176/55 585

Fax (32-2) 29 90 873 ”

[1] EUT L 264, 10.10.2007, s. 11.

[2] EUT L 152, 15.6.2005, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).