52007PC0309
[pic] | EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION |

Bryssel den 8.6.2007

KOM(2007) 309 slutlig

2007/0105 (CNS)

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om ingående, på Europeiska gemenskapens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll till avtalet om samarbete och tullunion mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken San Marino rörande Republiken Bulgariens och Rumäniens deltagande som avtalsslutande parter till följd av deras anslutning till Europeiska unionen

(framlagt av kommissionen)

MOTIVERING

Avtalet om samarbete och tullunion mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken San Marino trädde i kraft den 1 april 2002.

Avtalet bör ändras för att inbegripa de nya medlemsstaterna som avtalsslutande parter.

Kommissionen bemyndigades den 25 april 2006 att inleda förhandlingar med San Marino om anpassning av avtalet, och dessa förhandlingar har slutförts.

Den rättsliga grunden för förslaget till rådsbeslut om ingående av ett protokoll är densamma som för avtalet.

Enligt artikel 6.2 i protokollet om villkoren och bestämmelserna för Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen skall kommissionen lägga fram ett utkast till protokollet för rådet, så att det kan ingås.

Rådet föreslås anta det bifogade beslutet om ingående av ett protokoll till avtalet om samarbete och tullunion mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och San Marino till följd av utvidgningen av EU.

2007/0105 (CNS)

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om ingående, på Europeiska gemenskapens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll till avtalet om samarbete och tullunion mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken San Marino rörande Republiken Bulgariens och Rumäniens deltagande som avtalsslutande parter till följd av deras anslutning till Europeiska unionen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 133 och 308 jämförda med artikel 300.2 andra meningen och artikel 300.3 första stycket,

med beaktande av protokollet om villkoren och bestämmelserna för Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen, särskilt artikel 6.2,

med beaktande av kommissionens förslag[1],

med beaktande av Europaparlamentets yttrande[2], och

av följande skäl:

1. Kommissionen bemyndigades den 25 april 2006 att inleda förhandlingar med San Marino om ett protokoll till avtalet om samarbete och tullunion mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken San Marino rörande Republiken Bulgariens och Rumäniens deltagande som avtalsslutande parter till följd av deras anslutning till Europeiska unionen. Dessa förhandlingar har slutförts.

2. Kommissionen har i enlighet med artikel 6.2 i protokollet om villkoren och bestämmelserna för Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen lagt fram ett utkast till protokoll för rådet.

3. Protokollet bör ingås.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Protokollet till avtalet om samarbete och tullunion mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken San Marino rörande Republiken Bulgariens och Rumäniens deltagande som avtalsslutande parter till följd av deras anslutning till Europeiska unionen (nedan kallat ”protokollet”) godkänns härmed på Europeiska gemenskapens och dess medlemsstaters vägnar.

Texten till protokollet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse den person som skall ha rätt att underteckna protokollet på gemenskapens och dess medlemsstaters vägnar.

Artikel 3

Rådets ordförande skall på gemenskapens och dess medlemsstaters vägnar överlämna det godkännandeinstrument som anges i artikel 3 i protokollet.

Utfärdat i Bryssel den [...]

På rådets vägnar

Ordförande

[…]

BILAGA

FINANSIERINGSÖVERSIKT |

DATUM: |

1. | BUDGETRUBRIK Ej tillämpligt | ANSLAG: |

2. | BENÄMNING: Protokoll till avtalet om samarbete och tullunion mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken San Marino rörande Republiken Bulgariens och Rumäniens deltagande som avtalsslutande parter till följd av deras anslutning till Europeiska unionen |

3. | RÄTTSLIG GRUND: Artiklarna 133 och 308 jämförda med artikel 300.2 första meningen och artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget Artikel 6.2 i protokollet om villkoren och bestämmelserna för Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen |

4. | MÅL: |

5. | BUDGETKONSEKVENSER: Inga | 12-MÅNADERS-PERIOD (miljoner euro) | INNEVARANDE BUDGETÅR [n] (miljoner euro) | FÖLJANDE BUDGETÅR [n+1] (miljoner euro) |

5.0 | UTGIFTER - GEMENSKAPSBUDGETEN (BIDRAG/STÖD) - NATIONELLA MYNDIGHETER - ANDRA | Inga | Inga | Inga |

5.1 | INKOMSTER - GEMENSKAPENS EGNA MEDEL (AVGIFTER/TULLAR) - MEDLEMSSTATERNA | Inga | Inga | Inga |

[n+2] | [n+3] | [n+4] | [n+5] |

5.0.1 | BERÄKNADE UTGIFTER |

5.1.1 | BERÄKNADE INKOMSTER |

5.2 | BERÄKNINGSMETOD: |

6.0 | KAN PROJEKTET FINANSIERAS MED DE MEDEL SOM ANSLAGITS UNDER DET BERÖRDA KAPITLET I BUDGETEN FÖR INNEVARANDE ÅR? | JA |

6.1 | KAN PROJEKTET FINANSIERAS GENOM ÖVERFÖRING MELLAN KAPITEL I BUDGETEN FÖR INNEVARANDE ÅR? | NEJ |

6.2 | ÄR EN TILLÄGGSBUDGET NÖDVÄNDIG? | NEJ |

6.3 | BEHÖVER MEDEL ANSLÅS I KOMMANDE BUDGETAR? | NEJ |

ANMÄRKNINGAR: |

Protokoll till avtalet om samarbete och tullunion mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken San Marino rörande Republiken Bulgariens och Rumäniens deltagande som avtalsslutande parter till följd av deras anslutning till Europeiska unionen

KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, REPUBLIKEN TJECKIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN ESTLAND, REPUBLIKEN GREKLAND, KONUNGARIKET SPANIEN, REPUBLIKEN FRANKRIKE, IRLAND, REPUBLIKEN ITALIEN, REPUBLIKEN CYPERN, REPUBLIKEN LETTLAND, REPUBLIKEN LITAUEN, STORHERTIGDÖMET LUXEMBURG, REPUBLIKEN UNGERN, REPUBLIKEN MALTA, KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA, REPUBLIKEN ÖSTERRIKE, REPUBLIKEN POLEN, REPUBLIKEN PORTUGAL, RUMÄNIEN, REPUBLIKEN SLOVENIEN, REPUBLIKEN SLOVAKIEN, REPUBLIKEN FINLAND, KONUNGARIKET SVERIGE OCH FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND (NEDAN KALLADE ”MEDLEMSSTATERNA”),

företrädda av Europeiska unionens råd,

och

EUROPEISKA GEMENSKAPEN,

likaledes företrädd av Europeiska unionens råd,

å ena sidan,ochREPUBLIKEN SAN MARINO,

å andra sidan,

SOM BEAKTAR avtalet om samarbete och tullunion mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken San Marino av den 16 december 1991 (nedan kallat ”avtalet”), som trädde i kraft den 1 april 2002,

SOM BEAKTAR Bulgariens och Rumäniens (nedan kallade "de nya medlemsstaterna") anslutning till Europeiska unionen den 1 januari 2007,

SOM BEAKTAR att de nya medlemsstaterna bör bli parter i avtalet,

SOM BEAKTAR att Europeiska unionens råd genom anslutningsfördraget bemyndigas att på de nuvarande medlemsstaternas och de nya medlemsstaternas vägnar ingå ett protokoll om anslutning av de nya medlemsstaterna till avtalet,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

De nya medlemsstaterna blir härmed parter i avtalet. De skall anta och beakta avtalet och de förklaringar som åtföljer det på samma sätt som de nuvarande medlemsstaterna.

Artikel 2

Detta protokoll utgör en integrerad del av avtalet.

Artikel 3

1. Detta protokoll skall godkännas av Europeiska unionens råd på medlemsstaternas och Europeiska gemenskapens vägnar och av San Marino, enligt deras egna förfaranden.

2. Parterna skall till varandra anmäla att dessa förfaranden har slutförts. Godkännandeinstrumenten skall deponeras hos Europeiska unionens råds generalsekretariat.

Artikel 4

Detta protokoll träder i kraft den första dagen i den månad som följer på den månad då det sista godkännandeinstrumentet deponerades.

Artikel 5

Texterna till avtalet och de förklaringar som åtföljer det har upprättats på bulgariska och rumänska språken.

De åtföljer detta protokoll och är lika giltiga som texterna på de övriga språk på vilka avtalet och de förklaringar som åtföljer det har upprättats.

Artikel 6

Detta protokoll är upprättat i två exemplar på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska språken, vilka alla texter är lika giltiga.

Utfärdat i […] den […][…] år tjugohundrasju.

För Europeiska unionens råd

[ ... ]

För Republiken San Marino

[ ... ]

[1] EUT C […], […], s. […].

[2] Europaparlamentets yttrande