52007PC0154

Förslag till Rådets beslut om ingående av relevanta avtal enligt artikel XXI i GATS-avtalet med Argentina, Australien, Brasilien, Kanada, Kina, det separata tullområdet Taiwan, Penghu, Kinmen och Matsu (kinesiska Taipei), Colombia, Kuba, Ecuador, Hongkong, Indien, Japan, Sydkorea, Nya Zeeland, Filippinerna, Schweiz och Förenta staterna om nödvändiga kompenserande anpassningar till följd av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Österrikes, Republiken Polens, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen /* KOM/2007/0154 slutlig - ACC 2007/0055 */


[pic] | EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION |

Bryssel den 27.3.2007

KOM(2007) 154 slutlig

2007/0055 (ACC)

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om ingående av relevanta avtal enligt artikel XXI i GATS-avtalet med Argentina, Australien, Brasilien, Kanada, Kina, det separata tullområdet Taiwan, Penghu, Kinmen och Matsu (kinesiska Taipei), Colombia, Kuba, Ecuador, Hongkong, Indien, Japan, Sydkorea, Nya Zeeland, Filippinerna, Schweiz och Förenta staterna om nödvändiga kompenserande anpassningar till följd av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Österrikes, Republiken Polens, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen

(framlagt av kommissionen)

MOTIVERING

Bestämmelserna och villkoren för hur WTO-medlemmar ger andra medlemmars tjänster och tjänsteleverantörer tillträde till sina marknader har preciserats i medlemmarnas GATS-bindningslistor för särskilda åtaganden. EG och dess medlemsstaters ursprungliga bindningslista över särskilda åtaganden (nedan kallad ”EG-GATS-bindningslistan”) är från 1994 och den gäller endast för de tolv medlemsstater som då var medlemmar av EU. De tretton medlemsstater som anslöt sig till EU 1995 och 2004 (nedan kallade ”de nya medlemsstaterna”) fortsatte att ha kvar sina enskilda GATS-bindningslistor som antogs innan de anslöt sig till EU.

För att garantera att de nya medlemsstaterna inte har kvar åtaganden som strider mot gemenskapens regelverk och att de omfattas av de övergripande begränsningarna i EG-GATS-bindningslistan var det nödvändigt att anmäla ändringen och tillbakadragandet av vissa särskilda åtaganden i listan över EG:s särskilda åtaganden och i de nya medlemsstaternas enskilda GATS-bindningslistor och att konsolidera de nya medlemsstaternas bindningslistor med den ursprungliga EG-bindningslistan.

EG inledde därför i enlighet med artikel XXI i GATS-avtalet förhandlingar med arton WTO-medlemmar som påstod att de berördes av ändringarna. Under förhandlingarna fastställde EG i enlighet med rådets slutsatser av den 26 juli 2006[1] den ersättning som skall betalas ut till de berörda WTO-medlemmarna. De anmälda ändringarna, tillbakadragandena och de överenskomna kompenserande anpassningarna införlivades i EG:s konsoliderade GATS-bindningslista. Listan certifierades i enlighet med tillämpliga WTO-bestämmelser den 15 december 2006.

EG blev sålunda den första WTO-medlem som med framgång använt GATS-bestämmelserna om ändring och tillbakadragande av handelsåtaganden på tjänsteområdet. Den framgångsrika konsolideringen av tjänstebindningslistorna ledde till att EG:s tjänsteåtaganden slutligen kan presenteras i ett enda dokument som omfattar 25 medlemsstater.

I väntan på att förhandlingarna med de ”berörda WTO-medlemsstaterna” avslutats och med beaktande av medlemsstaternas resterande behörighet enligt artikel 133.6 andra stycket i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen utgick EG-institutionerna från att det eventuella innehållet i överenskommelserna som man höll på att förhandla om kunde åtminstone i teorin kräva medlemsstaternas deltagande och eventuella individuella godkännande i frågor som kunde ha fallit under deras resterande behörighet. Kommissionen förde därför förhandlingarna med ”de berörda WTO-medlemmarna” på ”Europeiska gemenskapernas och deras medlemsstaters” vägnar.

Eftersom de överenskomna kompenserande anpassningarna inte innehåller bestämmelser som går utöver EG:s interna behörighet och inte medför en harmonisering av medlemsstaternas lagar eller andra författningar inom ett område där fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskaperna utesluter en sådan harmonisering faller i själva verket inget i överenskommelserna under medlemsstaternas resterande behörighet. Överenskommelserna måste därför enbart godkännas av rådet.

För att göra texten enhetlig och samtidigt göra det möjligt att även i framtiden göra åtaganden enligt GATS-avtalet i frågor som rör artikel 133.6 andra stycket i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen bör den konsoliderade EG-GATS-bindningslistan behålla sin nuvarande titel (”Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater – bindningslista över särskilda åtaganden”).

Syftet med detta kommissionsförslag till rådsbeslut är att formellt avsluta förhandlingarna med de WTO-medlemmar som anses ha berörts av konsolideringen av EG-GATS-bindningslistan.

2007/0055 (ACC)

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om ingående av relevanta avtal enligt artikel XXI i GATS-avtalet med Argentina, Australien, Brasilien, Kanada, Kina, det separata tullområdet Taiwan, Penghu, Kinmen och Matsu (kinesiska Taipei), Colombia, Kuba, Ecuador, Hongkong, Indien, Japan, Sydkorea, Nya Zeeland, Filippinerna, Schweiz och Förenta staterna om nödvändiga kompenserande anpassningar till följd av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Österrikes, Republiken Polens, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133.1 och 133.5 jämförda med artikel 300.2,

med beaktande av kommissionens förslag,

av följande skäl:

1. Fördraget om anslutning av Konungariket Norge, Republiken Österrike, Republiken Finland och Konungariket Sverige till Europeiska unionen trädde i kraft den 1 januari 1995[2].

2. Fördraget om Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen trädde i kraft den 1 maj 2004[3].

3. Enligt artikel XX i Allmänna tjänstehandelsavtalet (nedan kallat ”GATS-avtalet”) skall WTO-medlemmar i en bindningslista ange de särskilda åtaganden som de gör enligt del III i GATS-avtalet.

4. Den nuvarande bindningslistan för Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater (nedan kallade ”Europeiska gemenskaperna”) omfattar endast de särskilda åtagandena för de tolv stater som var medlemmar 1994. De enskilda bindningslistorna över särskilda åtaganden för medlemsstater som anslöt sig till Europeiska gemenskaperna 1995 och 2004 (nedan kallade ”de nya medlemsstaterna”) antogs innan de anslöt sig.

5. För att garantera att de nya medlemsstaterna omfattas av begränsningarna i listan över Europeiska gemenskapernas särskilda åtaganden och för att garantera förenlighet med gemenskapens regelverk måste vissa särskilda åtaganden i listan över Europeiska gemenskapernas särskilda åtaganden och i listorna över de nya medlemsstaternas särskilda åtaganden ändras eller dras tillbaka.

6. I syfte att presentera en konsoliderad bindningslista lämnade Europeiska gemenskaperna den 28 maj 2004 in en anmälan i enlighet med artikel V i GATS-avtalet där de meddelade att de hade för avsikt att ändra eller dra tillbaka vissa särskilda åtaganden i listan över Europeiska gemenskapernas särskilda åtaganden och i listorna över de nya medlemsstaternas åtaganden i enlighet med artikel V.5 i GATS-avtalet och i enlighet med bestämmelserna i artikel XXI.1 b i GATS-avtalet.

7. Efter det att anmälan hade lämnats in och i enlighet med artikel XXI.2 a i GATS-avtalet meddelade arton WTO-medlemmar (Argentina, Australien, Brasilien, Kanada, Kina, det separata tullområdet Taiwan, Penghu, Kinmen och Matsu (kinesiska Taipei), Colombia, Kuba, Ecuador, Hongkong, Indien, Japan, Sydkorea, Nya Zeeland, Filippinerna, Schweiz, Uruguay och Förenta staterna, nedan kallade ”de berörda WTO-medlemmarna”) att de berördes av anmälan.

8. Kommissionen förde förhandlingar med de berörda WTO-medlemmarna. Till följd av förhandlingarna nåddes en överenskommelse om kompenserande justeringar som rörde de ändringar och tillbakadraganden som man anmälde den 28 maj 2004.

9. Efter det att förhandlingarna hade avslutats fick kommissionen i enlighet med rådets slutsatser av den 26 juli 2006[4] tillstånd att underteckna överenskommelserna med samtliga berörda WTO-medlemmar. I syfte att inleda en certifiering i enlighet med tillämpliga WTO-bestämmelser överlämnade kommissionen den 14 september 2006 förslaget till konsoliderad bindningslista till WTO:s sekretariat. Certifieringen avslutades den 15 december 2006.

10. De överenskomna kompenserande justeringarna innehåller inte bestämmelser som går utöver EG:s interna behörighet och medför inte en harmonisering av medlemsstaternas lagar och andra förordningar inom ett område där fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskaperna utesluter en sådan harmonisering. Dessa kompenserande justeringar är ett tillfredsställande och balanserat resultat av förhandlingarna. De berörda överenskommelserna bör därför godkännas på Europeiska gemenskapens vägnar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Överenskommelserna med Argentina, Australien, Brasilien, Kanada, Kina, det separata tullområdet Taiwan, Penghu, Kinmen och Matsu (kinesiska Taipei), Colombia, Kuba, Ecuador, Hongkong, Indien, Japan, Sydkorea, Nya Zeeland, Filippinerna, Schweiz och Förenta staterna om nödvändiga kompenserande anpassningar enligt artikel XXI i GATS-avtalet till följd av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Österrikes, Republiken Polens, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen godkänds härmed på Europeiska gemenskapernas vägnar.

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den person som skall ha befogenhet att uttrycka Europeiska gemenskapernas medgivande till att vara bundna av överenskommelserna.

Texterna till överenskommelserna åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning .

Utfärdat i Bryssel den […]

På kommissionens vägnar

Ordförande

[…]

BILAGA

(De 17 överenskommelserna).

[1] 12019/06 Limited WTO 135 Services 34.

[2] EGT C 241, 29.8.1994.

[3] EUT L 236, 23.9.2003.

[4] 12019/06 Limited WTO 135 Services 34.