24.11.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 287/28


Meddelande om ansökan enligt artikel 30 i direktiv 2004/17/EG

(2006/C 287/11)

Ansökan från en medlemsstat

Den 24 oktober 2006 tog kommissionen emot en ansökan enligt artikel 30.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (1).

Ansökan kommer från Förenade kungariket och avser el- och gasleveranser i landet, med undantag för Nordirland (ansökan avser således el- och gasleveranser i England, Skottland och Wales). Ansökan offentliggjordes i EUT C 270, 7.11.2006, s. 10 Den ursprungliga tidsfristen löper ut den 25 januari 2007.

Eftersom kommissionen behöver fler upplysningar och mer tid på sig för att utreda ärendet förlängs härmed kommissionens tidsfrist för att fatta ett beslut med en månad, i enlighet med artikel 30.6 tredje meningen.

Den slutliga tidsfristen löper således ut den 26 februari 2007.


(1)  EUT L 134, 30.4.2004, s. 1.