25.7.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 172/21


Tillkännagivande om den utjämningstull som tillämpas på import till gemenskapen av sänglinne av bomull med ursprung i Indien: ändring av namnet på ett företag som omfattas av en individuell utjämningstullsats

(2006/C 172/06)

Import av sänglinne av bomull med ursprung i Indien omfattas av en slutgiltig utjämningstull som införts genom rådets förordning (EG) nr 74/2004 av den 13 januari 2004 (1).

Anunay Fab. Pvt. Ltd, ett företag i Indien vars export till gemenskapen av sänglinne av bomull omfattas av en utjämningstull på 7,6 % som införts genom artikel 1.3 i rådets förordning (EG) nr 74/2004, har meddelat kommissionen att det den 23 november 2005 ändrade sitt namn till Anunay Fab. Ltd sedan bolagets juridiska form förändrats.

Företaget anför att namnbytet inte inverkar på dess rätt att omfattas av den individuella tullsats som tillämpades på företaget under dess tidigare namn, Anunay Fab. Pvt. Ltd.

Kommissionen har undersökt de uppgifter som lämnats och dragit slutsatsen att namnbytet inte på något sätt påverkar slutsatserna i rådets förordning (EG) nr 74/2004. Hänvisningen till Anunay Fab. Pvt. Ltd i bilagan till förordning (EG) nr 74/2004 skall därför förstås som Anunay Fab. Ltd.

Taric-tilläggsnumret A498, som tidigare tilldelats Anunay Fab. Pvt. Ltd, skall gälla för Anunay Fab. Ltd.


(1)  EUT L 12, 17.1.2004, s. 1. Förordningen senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 122/2006 av den 23 januari 2006 (EUT L 22, 26.1.2006, s. 3).