25.7.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 172/6


Uppmaning att inkomma med synpunkter på utkast till kommissionens förordning

(2006/C 172/04)

Berörda parter kan inkomma med sina synpunkter inom en månad från dagen för offentliggörandet av utkastet till förordning. Synpunkterna skall sändas till följande adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Samråd (HT 364)

Registreringsenheten för statligt stöd

B-1049 Bryssel

Fax (32-2) 296 12 42

e-postadress: stateaidgreffe@ec.europa.eu

Utkast till kommissionens förordning (EG) nr …/..

av den …

om ändring av förordningarna (EG) nr 2204/2002, (EG) nr 70/2001 och (EG) nr 68/2001 vad avser tillämpningsperioden

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av [rådets förordning (EG) nr 994/98 av den 7 maj 1998 om tillämpningen av artiklarna 92 och 93 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen på vissa slag av övergripande statligt stöd (1),

särskilt punkterna a) i), ii), iv) och b) i artikel 1.1,

efter att ha offentliggjort ett utkast till denna förordning (2),

efter att ha hört rådgivande kommittén för statligt stöd, och

av följande skäl:

(1)

[Kommissionens förordning (EG) nr 2204/2002 av den 12 december 2002 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt sysselsättningsstöd (3), kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag (4) och kommissionens förordning (EG) nr 68/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd till utbildning (5) upphör att gälla den 31 december 2006. I sin handlingsplan för statligt stöd (6) föreslog kommissionen att dessa förordningar samlas i en enda förordning om gruppundantag och att andra områden som anges i artiklarna 1 och 2 i förordning (EG) nr 994/98 eventuellt tas med.

(2)

Innehållet i den framtida förordningen om gruppundantag beror särskilt på resultaten av de offentliga samråd som inleddes med handlingsplanen för statligt stöd och med kommissionens samrådsdokument om statligt stöd och innovation (7). Det krävs också diskussioner med företrädare för medlemsstaterna för att definiera vilka typer av stöd som kan anses vara förenliga med fördraget. För att kunna fortsätta pågående samråd och analysera resultaten av dessa bör förordningarna (EG) nr 2204/2002, (EG) nr 70/2001 och (EG) nr 68/2001 fortsätta att gälla till utgången av 2007.

(3)

Förordningarna (EG) nr 2204/2002, (EG) nr 68/2001 och (EG) nr 70/2001 bör därför ändras.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från rådgivande kommittén för statligt stöd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE

Artikel 1

I artikel 8.1 i förordning (EG) nr 68/2001 skall den andra meningen ersättas med följande:

”Den skall gälla till och med den 31 december 2007.”

Artikel 2

I artikel 10.1 i förordning (EG) nr 70/2001 skall den andra meningen ersättas med följande:

”Den skall gälla till och med den 31 december 2007.”

Artikel 3

I artikel 11.1 i förordning (EG) nr 2204/2002 skall den andra meningen ersättas med följande:

”Den skall gälla till och med den 31 december 2007.”

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den …

På kommissionens vägnar

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 142, 14.5.1998, s. 1.

(2)  EUT

(3)  EGT L 337, 13.12.2002, s. 3.

(4)  EGT L 10, 13.1.2001, s. 33. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 364/2004 (EUT L 63, 28.2.2004, s. 22).

(5)  EGT L 10, 13.1.2001, s. 20. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 363/2004 (EUT L 63, 28.2.2004, s. 20).

(6)  KOM(2005)0107 slutlig.

(7)  KOM(2005)0436 slutlig.