52006PC0267

Förslag till Rådets beslut om ändring av beslut 2003/631/EG om antagande av åtgärder avseende Liberia enligt artikel 96 i AVS–EG-partnerskapsavtalet i ett särskilt brådskande fall /* KOM/2006/0267 slutlig */


[pic] | EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION |

Bryssel den 30.5.2006

KOM(2006) 267 slutlig

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om ändring av beslut 2003/631/EG om antagande av åtgärder avseende Liberia enligt artikel 96 i AVS–EG-partnerskapsavtalet i ett särskilt brådskande fall

(framlagt av kommissionen)

MOTIVERING

Europeiska unionens förbindelser med Liberia styrs sedan den 25 mars 2002 av artiklarna 96 och 97 i AVS–EG-partnerskapsavtalet: genom rådets beslut 2002/274/EG av den 25 mars 2002[1] antogs lämpliga åtgärder i den mening som avses i artiklarna 96 och 97 i AVS–EG-partnerskapsavtalet.

Efter undertecknandet av det övergripande fredsavtalet i Accra i augusti 2003 inrättades en övergångsregering med uppgift att förbereda återuppbyggnaden i landet samt president- och parlamentsval. Efter att ha konstaterat brister i iakttagandet av de demokratiska principerna, rättsstatsprincipen och principen om gott styre antog rådet genom beslut 2003/631/EG av den 25 augusti 2003[2] nya lämpliga åtgärder, som skulle gälla till och med den 31 december 2004. Med hänsyn till de otillräckliga framstegen på det politiska planet förlängdes giltighetstiden för de lämpliga åtgärderna genom rådets beslut 2005/16/EG av den 22 december 2004[3] till och med den 30 juni 2006.

Europeiska unionens ordförandeskap och kommissionen företog gemensamt ett besök i Liberia den 24–25 april 2006 i syfte att utvärdera läget innan giltighetstiden för de lämpliga åtgärderna löpte ut.

I rapporten om detta utvärderingsbesök redovisas de fåtaliga resultat som Liberias regering har uppnått. Att inte mer har uppnåtts låter sig emellertid förklaras av en brist på finansiella medel och av den omständigheten att det inte var länge sedan den nuvarande regeringen trädde till. Vissa av de framsteg som uppnåtts antyder dessutom att Liberia har kommit in i ett lovande stadium av återhämtning: aktivt deltagande från regeringens sida i genomförandet av programmet för stöd för gott styre och ekonomisk förvaltning ( Governance and Economic Management Assistance Programme , GEMAP, en av det internationella samfundet initierad plan för bekämpning av korruption), genomförandet i oktober 2005 av val som ansågs vara fria, rättvisa och demokratiska samt återupprättandet av yttrandefriheten. Liberias regering förefaller således vara fast besluten att verka för gott styre, respekt för de mänskliga rättigheterna och rättsstatlighet. Detta företags framgång är emellertid fortfarande beroende av det internationella samfundets stöd, med tanke på att Liberia inte förfogar över betydande finansiella medel.

Med beaktande av den beslutsamhet som Liberias regering visar att fullfölja den sociala, ekonomiska och politiska återuppbyggnaden i landet förefaller det lämpligt att understödja och uppmuntra alla åtgärder som vidtas för att detta mål skall uppnås. De lämpliga åtgärder som antogs genom rådets beslut 2003/631/EG, ändrat genom beslut 2005/16/EG, bör därför upphävas. I syfte att följa utvecklingen av läget bör unionen att föra en förstärkt, strukturerad politisk dialog på grundval av artikel 8 i AVS–EG-partnerskapsavtalet med Liberias regering.

Kommissionen föreslår därför att rådet antar det bifogade beslutet.

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om ändring av beslut 2003/631/EG om antagande av åtgärder avseende Liberia enligt artikel 96 i AVS–EG-partnerskapsavtalet i ett särskilt brådskande fall

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 300.2 andra stycket,

med beaktande av det i Cotonou den 23 juni 2000 undertecknade AVS–EG-partnerskapsavtalet[4], ändrat genom det i Luxemburg den 25 juni 2005 undertecknade avtalet[5] om ändring av AVS–EG-partnerskapsavtalet, nedan kallat ”AVS–EG-partnerskapsavtalet”,

med beaktande av det interna avtalet[6] mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, rörande åtgärder och förfaranden för genomförande av AVS–EG-partnerskapsavtalet, särskilt artikel 3,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Genom rådets beslut 2002/274/EG av den 25 mars 2002 om avslutande av samrådet med Liberia enligt artiklarna 96 och 97 i AVS–EG-partnerskapsavtalet[7] antogs lämpliga åtgärder i den mening som avses i artiklarna 96.2 c och 97.3 i AVS–EG-partnerskapsavtalet.

(2) Genom rådets beslut 2003/631/EG av den 25 augusti 2003 om antagande av åtgärder avseende Liberia enligt artikel 96 i AVS–EG-partnerskapsavtalet i ett särskilt brådskande fall[8] antogs nya lämpliga åtgärder, i den mening som avses i artikel 96.2 b och c i AVS–EG-partnerskapsavtalet.

(3) Genom rådets beslut 2005/16/EG av den 22 december 2004 om ändring av beslut 2003/631/EG om antagande av åtgärder avseende Liberia enligt artikel 96 i AVS–EG-partnerskapsavtalet i ett särskilt brådskande fall[9] förlängdes giltighetstiden för de lämpliga åtgärderna till och med den 30 juni 2006.

(4) De åtgärder som Liberias regering vidtagit i ett budgetmässigt mycket besvärligt läge visar på dess beslutsamhet att få landet att göra framsteg på grundval av principen om gott styre, principen om respekt för de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen.

(5) De lämpliga åtgärder avseende Liberia som antagits på grundval av artikel 96 i AVS–EG-partnerskapsavtalet bör därför upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De lämpliga åtgärder avseende Liberia som antagits på grundval av artikel 96 i AVS–EG-partnerskapsavtalet upphävs härmed.

Artikel 2

Den intensiva politiska dialogen på grundval av artikel 8 i AVS–EG-partnerskapsavtalet skall fortsätta. Innehållet i den politiska dialogen framgår av det bifogade utkastet till skrivelse till Liberias utrikesminister.

Artikel 3

Detta beslut får verkan samma dag som det antas.

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning .

Utfärdat i Bryssel den

På rådets vägnar

Ordförande

BILAGA

UTKAST TILL SKRIVELSE TILL UTRIKESMINISTERN

Bryssel den

Hans Excellens George WALLACE

Utrikesminister

Liberia

Herr minister,

Europeiska unionen underrättade i sin skrivelse XXXX av den XXXX Liberias regering om att den hade för avsikt att förlänga giltighetstiden för de ”lämpliga åtgärder” som rådet antog den 25 augusti 2003 till och med den 30 juni 2006. I skrivelsen angavs att åtgärderna i fråga skulle upphävas så snart en demokratiskt vald och ansvarsskyldig president och regering hade tillträtt.

Europeiska unionen konstaterar med tillfredsställelse att den i oktober 2005 valda nya regeringen visar vilja att genomföra demokratiska förändringar och att reformera den offentliga sektorns sätt att fungera. Unionen gläder sig särskilt över

- att parlaments- och presidentvalen i oktober 2005 var fria och genomfördes på ett öppet och korrekt sätt,

- att yttrande- och pressfriheten respekteras,

- att regeringen understöder – och aktivt deltar i – genomförandet av programmet för stöd för gott styre och ekonomisk förvaltning ( Governance and Economic Management Assistance Programme , GEMAP), och

- att resultaten av externa granskningar av halvstatliga organ och statliga finansinstitut följs upp på lämpligt vis.

Det finns emellertid vissa problem som leder till fördröjningar i fullgörandet av regeringens åtaganden i fråga om de mänskliga rättigheterna och rättsstaten, särskilt följande:

- Kommissionen för de mänskliga rättigheterna håller på att organiseras om, efter den nya regeringens utnämning av nya kommissionsledamöter.

- Få rättsliga åtgärder har vidtagits gentemot de personer i säkerhetsstyrkorna som har gjort sig skyldiga till kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

- De nya säkerhetsstyrkorna är ännu inte till fullo operativa.

- Översynen av rättsväsendet har inte slutförts.

- Sannings- och försoningskommissionen torde inleda sin verksamhet i juni 2006, men de budgetmedel som ställts till kommissionens förfogande är inte tillräckliga för att den skall kunna utföra alla sina uppgifter.

Det krävs därför ytterligare framsteg på området de mänskliga rättigheterna och rättsstaten.

Europeiska unionen anser i ljuset av det som sägs ovan att Liberias regering visar goda avsikter och tillfredsställande beslutsamhet att förbättra den rådande situationen i Liberia. Den önskar uppmuntra Liberias regering att fortsätta på den väg som den slagit in på.

De ”lämpliga åtgärder” som antagits på grundval av artikel 96 i AVS–EG-partnerskapsavtalet bör därför upphävas.

I syfte att ytterligare främja respekten för de mänskliga rättigheterna samt demokratin, rättsstaten och gott styre kommer unionen att föra en förstärkt, strukturerad politisk dialog på grundval av artikel 8 i AVS–EG-partnerskapsavtalet med Liberias regering. Den politiska dialogen kommer att gälla följande:

- Uppföljning av kampen mot korruption samt genomförandet av GEMAP.

- Kommissionens för de mänskliga rättigheterna och Sannings- och försoningskommissionens framsteg.

- Reformeringen av rättsväsendet och säkerhetsstyrkorna.

- Vidtagandet av rättsliga åtgärder gentemot personer som är inblandade i kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Parterna kommer vid sitt första möte att fastställa de åtaganden som Liberias regering skall ingå.

Med utmärkt högaktning

På kommissionens vägnar | På rådets vägnar |

………………… | ………………. |

[1] EGT L 96, 13.4.2002, s. 23.

[2] EUT L 220, 3.9.2003, s. 3.

[3] EUT L 8, 12.1.2005, s. 12.

[4] EGT L 317, 15.12.2000, s. 3.

[5] EUT L 287, 28.10.2005, s. 4.

6 EGT L 317, 15.12.2000, s. 376.

[6] EGT L 96, 13.4.2002, s. 23.

[7] EUT L 220, 3.9.2003, s. 3.

[8] EUT L 8, 12.1.2005, s. 12.