52006PC0149

Förslag till Rådets förordning om anpassning av förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), till följd av Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen /* KOM/2006/0149 slutlig */


[pic] | EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION |

Bryssel den 5.4.2006

KOM(2006) 149 slutlig

Förslag till

RÅDETS FÖRORDNING

om anpassning av förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), till följd av Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

(framlagt av kommissionen)

MOTIVERING

Den 20 september 2005 antog rådet förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Detta innebar en ändring i det regelverk som låg till grund för anslutningsförhandlingarna med Bulgarien och Rumänien. I den nya förordningen beaktas inte resultaten från dessa förhandlingar, och inte heller själva utvidgningen i sig. Det är därför nödvändigt att före anslutningen anpassa såväl anslutningsakten som den nya förordningen om landsbygdsutveckling, så att dessa akter blir förenliga med varandra.

I första hand är det nödvändigt

- att anpassa anslutningsaktens bilagor om landsbygdsutveckling så att förhandlingsresultaten blir förenliga med det nya regelverket (i de fall hänvisningar i anslutningsakten har blivit obsoleta, eller om förhandlingsresultaten inte omedelbart är förenliga med den nya förordningen om landsbygdsutveckling),

- att anpassa artiklarna 29 och 34 i anslutningsakten, i fråga om hänvisningar till övergångs- eller genomföranderegler för landsbygdsutvecklingen,

- att anpassa den nya förordningen om landsbygdsutveckling så att den kan tillämpas för Bulgarien och Rumänien, och så att resultaten från anslutningsförhandlingarna beaktas.

Ledstjärnan i arbetet med dessa anpassningar har varit att inte ändra karaktären och de bärande principerna i resultaten från anslutningsförhandlingarna, samt att begränsa anpassningarna till vad som är absolut nödvändigt.

Förslagen får inga finansiella konsekvenser för gemenskapens budget.

Förslagen till ändringar i rättsakterna (två rådsbeslut och en rådsförordning) beskrivs nedan.

Leader – lägsta stödnivå för axel 4

Enligt förordning (EG) nr 1698/2005 måste varje landsbygdsutvecklingsprogram innehålla en Leaderaxel. Syftet med denna axel är att bevilja stöd för utarbetande och genomförande av lokala landsbygdsutvecklingsstrategier. En viss lägsta procentandel av EJFLU:s totala stöd för ett program måste reserveras för denna axel. Eftersom Bulgarien och Rumänien inte har någon erfarenhet av Leader, och i syfte att bygga upp den lokala kapacitet som behövs för att tillämpa Leadermetoden, bör den procentandel på i genomsnitt 2,5 % för Leaderaxeln som gäller för EU-10 tillämpas för Bulgarien och Rumänien endast under perioden 2010–2013. I rättsakten anges det också hur det stödbelopp som uppgår till denna procentandel skall beräknas.

Åtgärder under Leader+

De åtgärder som gemenskapen kommit överens om med Bulgarien och Rumänien i fråga om stöd för att bygga upp den kompetens som behövs på landsbygden för att utforma och genomföra lokala utvecklingsstrategier skiljer sig från bestämmelserna i förordning (EG) nr 1698/2005. På det här området bör resultaten från förhandlingarna med Bulgarien och Rumänien bibehållas.

Rådgivning

Bestämmelserna i förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för rådgivning skiljer sig från anslutningsfördragets bestämmelser för perioden 2007–2009, både när de gäller omfattning och stödnivåer. För att eliminera riskerna för dubbelfinansiering under programmens tre första år bör Bulgarien och Rumänien få välja mellan att antingen genomföra den åtgärd som anges i bilaga VIII till anslutningsakten eller den åtgärd som anges i förordning (EG) nr 1698/2005. Vid rådets möte den 19-20 september, då man nådde fram till en politisk överenskommelse om förordning (EG) nr 1698/2005, togs ett gemensamt uttalande från rådet och kommissionen angående Bulgarien och Rumänien till protokollet. För att se till att detta uttalande ger konkreta resultat sägs det i föreslaget att anslutningsfördragets åtgärd om rådgivning bör förlängas till och med år 2013 för jordbrukare som får stöd för delvis självförsörjande jordbruk.

Miljövänligt jordbruk samt djurskydd

Anslutningsförhandlingarna resulterade bland annat i en bestämmelse om att Bulgarien och Rumänien får medfinansiera miljö- och djurskyddsåtgärder med upp till 85 %. De nya finansieringsreglerna i förordning (EG) nr 1698/2005 innebär att medfinansieringsnivåerna inte längre anges på åtgärdsnivå utan på axelnivå. Som en anpassning till dessa regler föreslås det att Bulgarien och Rumänien i hela programmet, och under hela programperioden, får tillämpa en högsta medfinansieringsnivå på 82 % för axel 2 (i stället för 80 % som föreskrivs i förordning (EG) nr 1698/2005). Denna procentandel på 82 % baseras på den beräknade andel av ländernas totala utgifter för axel 2 som kommer att reserveras för miljö- och djurskyddsåtgärder. Detta innebär att anslutningsfördragets nivå behålls.

Komplettering av nationella direktstöd

Enligt rådets förordning (EG) nr 1290/2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken skall det finnas en enda fond för finansiering av landsbygdsutvecklingspolitiken. Denna fond ersätter de två tidigare finansieringsinstrumenten (EUGFJ:s utvecklings- respektive garantisektion). Det är därför nödvändigt att klargöra grundvalen för beräkningen av det tak på 20 % som gäller för komplettering av direktstöden i enlighet med bilaga VIII till anslutningsakten. Dessa belopp får föras över från den andra till den första pelaren i GJP och användas för detta ändamål under den pelaren. Enligt förslaget skall detta tak på 20 % endast gälla för den del som motsvarar EUGFJ:s garantisektion. Skälen till detta är att bestämmelsen måste ligga i linje med bestämmelserna för EU-10. Behoven för landsbygdsutveckling i de två länderna måste också beaktas, samtidigt som man måste vara på sin vakt mot alltför stora överföringar av anslag från den andra pelaren till den första pelaren.

Övergångs- och genomföranderegler

De hänvisningar till övergångs- och genomföranderegler som finns i anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien bör anpassas så att de överensstämmer med de förfaranden som föreskrivs i förordning (EG) nr 1698/2005.

Tekniska justeringar

Bulgarien och Rumänien bör läggas till i den förteckning över nya medlemsstater för vilka övergångsregler gäller i enlighet med förordning (EG) nr 1698/2005. Följande bestämmelser måste utgå ur bilaga VIII till anslutningsakten: 1) sådana som nu finns med i förordning (EG) nr 1698/2005 och som avser stöd till delvis självförsörjande jordbruk som genomgår en omstrukturering; stöd till producentgrupper; tekniskt stöd; 2) bestämmelser som inte längre är tillämpliga, nämligen kravet på att investeringsstöd endast kan beviljas jordbruksföretag för vilka man kan påvisa att det finns en ekonomisk bärkraft efter det att investeringen genomförts.

Förslag till

RÅDETS FÖRORDNING

om anpassning av förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), till följd av Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 4.3,

med beaktande av anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 56,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Genom rådets förordning (EG) nr 1698/2005[1] införs generella regler för gemenskapens stöd för landsbygdsutveckling under programperioden 2007–2013, och dessutom innehåller förordningen prioriteringar och åtgärder på det här politikområdet.

(2) Dessa generella regler och åtgärder bör anpassas så att de kan genomföras i Bulgarien och Rumänien från och med den dag då dessa länder ansluts till Europeiska unionen.

(3) Enligt förordning (EG) nr 1698/2005 måste det finnas en Leaderaxel i varje landsbygdsutvecklingsprogram, och dessutom måste en viss lägsta procentandel av EJFLU:s stöd till ett program reserveras för denna axel. Eftersom Bulgarien och Rumänien inte har någon erfarenhet av Leader, och i syfte att bygga upp den lokala kapacitet som behövs för att tillämpa Leadermetoden, bör det för perioden 2010–2013 finnas en regel om att i genomsnitt 2,5 % av EJFLU:s totala stöd för ett program i dessa länder skall reserveras för Leaderaxeln.

(4) För att Bulgarien och Rumänien fram till och med 2013 skall kunna omfattas av de övergångsåtgärder som avser stöd till delvis självförsörjande jordbruk samt startstöd för producentgrupper, bör de båda länderna läggas till i den förteckning över länder som omfattas av dessa åtgärder.

(5) Förordning (EG) nr 1698/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1698/2005 skall ändras på följande sätt:

1. I artikel 17.2 skall följande stycke läggas till:

”För Bulgarien och Rumänien skall i genomsnitt minst 2,5 % av EJFLU:s totala stöd för programmet under perioden 2010–2013 reserveras för axel 4. EJFLU:s stöd under perioden 2007–2009 för denna axel skall tas med i beräkningen av denna procentandel.”

2. I artikel 20 d skall inledningen ersättas med följande:

”övergångsåtgärder i Bulgarien, Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Rumänien, Slovenien och Slovakien i fråga om”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007, under förutsättning att anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien träder i kraft.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel

På rådets vägnar

Ordförande

[1] EUT L 277, 21.10.2005, s. 1.