52006DC0026
[pic] | EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION |

Bryssel den 25.1.2006

KOM(2006) 26 slutlig

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

Tematiskt program för samarbete med tredjeländerom migration och asyl

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Inledning 3

2. Bakgrund 3

2.1. Analys av frågan 3

2.2. Den nuvarande politiska ramen 4

2.3. Tidigare finansierade insatser och lärdom som dragits 5

2.4. Faktorer som motiverar ett tematiskt inriktat program 7

3. Det framtida tematiska programmet 7

3.1. Allmänt mål och räckvidd 7

3.2. Strategiska riktlinjer 9

3.2.1. Stärkande av sambanden mellan migration och utveckling 10

3.2.2. Främjande av en väl organiserad arbetskraftsinvandring 11

3.2.3. Bekämpning av illegal invandring och underlättande av återtagande av illegala invandrare 12

3.2.4. Skydd av migranter mot exploatering och utanförskap 12

3.2.5. Främjande av asyl och internationellt skydd för flyktingar 13

3.3. Principer för programplanering och genomförande 13

1. Inledning

I syfte att rationalisera och förenkla den nuvarande rättsliga ramen för gemenskapens yttre åtgärder har kommissionen inom ramen för budgetplanen för 2007–2013 föreslagit sex nya instrument. Tre av dem (instrumentet för humanitärt bistånd, stabilitetsinstrumentet och instrumentet för makroekonomiskt bistånd) är övergripande och avsedda att användas för att tillgodose särskilda behov och reagera på särskilda situationer. De övriga tre (instrumentet för stöd inför anslutningen, grannskapsinstrumentet och instrumentet för utvecklingssamarbete och ekonomiskt samarbete) är avsedda att användas för att genomföra särskilda strategier inom bestämda geografiska områden. I framtiden kommer dessa instrument att utgöra rättslig grund för gemenskapens utgifter inom ramen för programmen för externt samarbete, däribland de tematiska programmen, och att ersätta de gällande tematiska förordningarna.

Enligt förslagen om dessa nya instrument tillför tematiska program ett klart mervärde och inbegriper åtgärder som kompletterar de geografiska programmen, som fortfarande utgör den huvudsakliga ramen för gemenskapens samarbete med tredjeländer[1].

Kommissionen har förbundit sig att inleda överläggningar med Europaparlamentet och rådet om räckvidd, mål och prioriteringar för varje tematiskt program på grundval av formella meddelanden till de båda institutionerna. Denna process kommer att resultera i politiska riktlinjer för de efterföljande stegen i programplaneringen, särskilt för de tematiska strategidokument som skall utarbetas i enlighet med bestämmelserna för de ovannämnda instrumenten.

Syftet med detta meddelande är att föreslå grunddragen i det tematiska programmet för samarbete med tredjeländer om migration och asyl.

2. Bakgrund

2.1. Analys av frågan

Migrationsfrågan står i centrum för den politiska debatten i Europa och är en av de strategiska prioriteringarna i EU:s yttre förbindelser. Efter att under mer än två sekel ha varit ett utvandringsområde har Europa blivit ett av de viktigaste målen för internationell migration. Obalanserna mellan de rika, demokratiska och stabila europeiska staterna med en åldrande befolkning, å ena sidan, och de fattigare, mindre stabila staterna med en ung och snabbt växande befolkning, å andra sidan, förklarar denna utveckling, som kan väntas fortsätta under åren framöver.

Situationen på migrationsområdet utmärks för närvarande av det ökande antalet migranter, även kvinnliga migranter, framväxten av många olika typer av migration, den ökande människohandeln, tillväxten när det gäller utvandrade folkgrupper, integrationsproblemen för migranter och värdländer, de starkare banden med människor som bor kvar i ursprungslandet, diversifieringen när det gäller bestämmelseländer och ursprungsländer samt mångfaldigandet av migrationsvägarna. Migrationstrycket på Europa och andra industrialiserade länder ökar, samtidigt som migrationen syd–syd har blivit ett viktigt fenomen (som visar att man också måste beakta migrationen syd–syd och faktorer i samband med den). I några fall har länder som för kort tid sedan bara var ursprungs- eller transitländer nu också blivit värdländer, t.ex. vissa central- och östeuropeiska länder och vissa nordafrikanska länder. Dessa länder är emellertid inte alltid väl rustade att hantera migrationen, och deras infrastruktur och den personal som ansvarar för migrationsfrågor räcker inte alltid till för att klara av den. Samtidigt behöver de människor som planerar att emigrera råd och praktisk hjälp, och de som återvänder till ursprungslandet kan i många fall behöva stöd för sin återanpassning.

Även om några tillförlitliga uppskattningar inte kan göras kan det konstateras att den illegala invandringen breder ut sig alltmer. En betydande andel av de illegala invandrarna arbetar visserligen inom de europeiska ekonomierna och arbetsmarknaderna, men den illegala invandringen, som delvis är ett resultat av människosmuggling och människohandel, för också med sig en rad olika problem. Bestämmelseländerna, däribland alla EU-länderna, är i färd med att utarbeta särskilda strategier för att bekämpa illegal invandring och samtidigt göra sina strategier för att hantera migration och främja dess sociala aspekter och utvecklingsaspekter mera konsekventa. För att strategierna skall bli ändamålsenliga och effektiva krävs det emellertid att de tredjeländer som är ursprungs- eller transitländer är villiga att samarbeta.

Migration är också en del av utvecklingsländernas moderniseringsprocess, och en intensiv debatt pågår i frågan om hur migrationen kan bidra bättre till utveckling. En första fråga i samband med dessa överväganden är vilken utvecklingspotential som migranternas penningöverföringar har och särskilt hur överföringskostnaderna kan minskas och utvecklingsinriktade investeringar främjas. Utvecklingsländerna ser kanske vissa fördelar med att deras lågutbildade medborgare utvandrar, men utvandringen av medel- och högutbildad arbetskraft kan innebära en förlust av mänskliga resurser. Försöken att komma fram till hur problemet med brain drain (kompetensflykt) kan åtgärdas och hur brain circulation (kompetenscirkulation) i stället kan främjas utgör en andra huvudlinje i diskussionerna om migration och utveckling. Ytterligare en fråga, slutligen, som uppmärksammas är hur utvandrade folkgrupper kan uppmuntras att bidra till ursprungslandets utveckling.

I motsats till ekonomisk migration och migration av familjeskäl är migration som orsakas av konflikt eller osäkerhet i regel mera cyklisk. Massutvandring följs ofta av massåtervändande när säkerhetssituationen väl förbättrats. Detta slags påtvingad migration ger upphov till flyktingar som tar sig till näraliggande områden där de kan få skydd eller omedelbar tillflykt. Flyktingar kan anstränga de politiska, ekonomiska och sociala strukturerna i värdlandet, som inte alltid förfogar över den infrastruktur och de rättsliga och administrativa medel som behövs för att hantera situationen. Långt utdragna flyktingsituationer kan öka trycket på ekonomiska resurser och miljöresurser; de kan ibland skapa spänningar och utlösa sekundära migrationsströmmar.

Utvecklingen i alla dessa hänseenden påverkar EU:s bilaterala och regionala förbindelser med tredjeländer.

2.2. Den nuvarande politiska ramen

Genom Amsterdamfördraget skapades den rättsliga grunden för en gemenskapspolitik i fråga om invandring och asyl. De mål för denna politik som fastställdes i fördraget konkretiserades av Europeiska rådet vid dess möte i Tammerfors i oktober 1999 och prövades, efter att ha vidareutvecklats vid flera påföljande möten, på nytt av Europeiska rådet vid mötet i Haag i november 2004. Målen gäller hantering av migrationsströmmar, inrättande av ett gemensamt asylsystem, rättvis behandling av tredjelandsmedborgare samt partnerskap med tredjeländer inom ramen för en samlad, konsekvent och balanserad strategi. När det gäller samarbete med tredjeländer framhålls i Haagprogrammet särskilt att ”EU:s politik bör inrikta sig på att i fullt partnerskap bistå tredjeländer, vid behov med användande av befintliga gemenskapsmedel, i deras bemödanden att förbättra sin förmåga att hantera migration och skydd av flyktingar, förebygga och bekämpa illegal invandring, informera om lagliga kanaler för migration, lösa flyktingproblemen genom bättre tillgång till långsiktiga lösningar, bygga upp kapacitet för gränskontroll, stärka dokumentsäkerheten och ta itu med återvändandeproblemet.”[2]

Kommissionen reagerade på dessa uppmaningar genom att införa migrations- och asylrelaterade frågor i sin politiska dialog med tredjeländer och genom att integrera dessa frågor i sina samarbetsstrategier. Ett led i dessa strävanden har varit att föreslå övergripande strategier, nu senast genom meddelandet av den 30 november 2005 ”Prioriterade åtgärder för att lösa migrationsutmaningarna: Första uppföljningen av mötet på Hampton Court”[3].

Kommissionen lade 2003 fram ett förslag om ett nytt särskilt instrument, Aeneasprogrammet[4] (artikel 19 02 03 i budgeten), som skulle efterträda de förberedande åtgärder som finansierades från budgetrubriken B7-667 mellan 2001 och 2003, i syfte att understödja tredjeländer i deras ansträngningar att hantera migrationsströmmarna på ett bättre sätt. Detta instrument, som antogs genom medbeslutandeförfarandet 2004, upprättades för perioden 2004–2008 och fick en budget på 250 miljoner euro[5]. Med hänsyn till att EU:s nuvarande finansieringsram löper ut i slutet av 2006[6] kommer Aeneasprogrammets löptid att förkortas till tre år, och i stället kommer det upprättas ett nytt tematiskt program, som är ämnet för det här dokumentet. Genom detta program kommer bland annat Aeneasprogrammets verksamheter att fortsätta, inom ramen för budgetplanen 2007–2013.

2.3. Tidigare finansierade insatser och lärdom som dragits

a) Insatser inom ramen för de geografiska instrumenten

Även om det nya tematiska programmet inte kommer att omfatta de länder som ansökt om medlemskap i EU är det värt att notera att migration, asyl, gränskontroll och viseringsfrågor ägnades stor uppmärksamhet i samband med den senaste utvidgningen och att de kommer att ägnas stor uppmärksamhet också i fortsättningen. Mellan 1997 och 2003 betalades det ut totalt 413,3 miljoner euro för olika projekt på dessa områden inom ramen för de nationella Phareprogrammen för de dåvarande tio kandidatländerna. Ett stort antal av dessa projekt avsåg partnersamverkan (twinning) och innebar att experter från medlemsstaterna lånades ut till kandidatländernas förvaltningar.

För de geografiska instrumenten, bland annat Tacis och Meda, har programplaneringen omfattat ett belopp på omkring 450 miljoner euro för perioden 2002–2006, som får användas för att finansiera åtgärder med direkt anknytning till migration, framför allt i Balkanländerna, Medelhavsområdet och Östeuropa. De viktigaste områdena för dessa insatser har varit institutionell kapacitetsförstärkning, förbättrad gränskontroll, bekämpning av illegal invandring och människohandel, flyktingars och internflyktingars återvändande och återanpassning samt förbättring av strategierna för mottagande av asylsökande och flyktingar liksom av mottagningsförhållandena.

När det gäller Asien, Latinamerika och Afrika söder om Sahara har de hittills finansierade insatserna snarare gällt flyktingar och internflyktingar än själva migrationspolitiken.

b) Insatser inom ramen för de förberedande åtgärderna 2001–2003

Budgetrubriken B7-667 infördes 2001 för att möjliggöra förberedande åtgärder på migrations- och asylområdet. Den tillfördes totalt 10 miljoner euro för det första året. Anslaget ökade till 12,5 miljoner euro 2002 och till 20 miljoner euro 2003, vilket innebar att totalt 42,5 miljoner euro anslogs för de tre åren. Under dessa tre år samfinansierades 49 insatser (ofta till belopp understigande 1 miljon euro).

De viktigaste områdena för insatser var hantering av migrationsströmmar, förhindrande av illegal invandring, migranternas återanpassning i ursprungslandet, sambandet mellan migration och utveckling samt internationellt skydd. Geografiskt genomfördes åtgärderna främst i Balkanländerna (inledningsvis i Albanien), Östeuropa (särskilt i Ukraina och Ryssland), Medelhavsländerna (Marocko, Tunisien, Turkiet) och Asien (främst Afghanistan och Sri Lanka).

De insatser som finansierades från budgetrubriken B7-667 bidrog till att gemenskapens externa åtgärder på migrationsområdet blev mera synliga för medlemsstaterna och vissa tredjeländers myndigheter liksom för vissa specialiserade internationella organisationer och ett växande antal icke-statliga organisationer. De nya riktlinjerna för verksamhet som finansieras med medel från budgetrubriken B7-667 och den förhållandevis självständiga utvecklingen av denna verksamhet jämfört med gemenskapens externa bistånd i övrigt har emellertid ibland resulterat i att man har finansierat insatser som faller utom ramen för den befintliga programplaneringen.

Det ökade antalet svar som kommit in i samband med förslagsinfordringarna är emellertid utan tvivel ett tecken på ett växande intresse för detta instrument. En diversifiering kan vidare konstateras när det gäller samarbetspartnerna, även om det fortfarande krävs en förbättring i detta avseende.

c) Insatser inom ramen för Aeneasprogrammet

Aeneasprogrammet skall ses som en reaktion på de brister som konstaterades i samband med de förberedande åtgärderna. Den viktigaste förändringen var att det utarbetades ett programplaneringsdokument med vägledande prioriteringar för insatserna under programmets tre första år (2004–2006). Eftersom dokumentet utformades med beaktande av de nationella och regionala strategidokumenten och vägledande programmen, bidrar det till ökad överensstämmelse mellan de strategier som utarbetats inom ramen för de geografiska och de tematiska instrumenten.

Eftersom finansieringsbesluten för de förslag som valdes ut efter den första förslagsinfordringen 2004 antogs först helt nyligen[7], medan en ny förslagsinfordran för genomförande av det årliga arbetsprogrammet 2005 nyligen inletts[8] och det nya årliga arbetsprogrammet för 2006 håller på att utarbetas, är det ännu för tidigt att göra någon slutgiltig bedömning av Aeneasprogrammet.

Det enda som med säkerhet kan fastställas i detta skede är att Aeneasprogrammet har mobilisera ett ökat (men fortfarande begränsat) deltagande av statliga och icke-statliga organisationer i tredjeländer och EU-medlemsstaterna. Denna utveckling, som bland annat är en följd av ökad annonsering av förslagsinfordringarna, är mycket välkommen.

2.4. Faktorer som motiverar ett tematiskt inriktat program

Ett tematiskt inriktat program motiveras av behovet av att skapa en övergripande gemenskapsram för ett fördjupat samarbete mellan EU-aktörer, tredjeländer och internationella aktörer som berörs av migrationsfrågorna, i syfte att främja en ökad förståelse av problemen och bidra till ansträngningarna att finna väl avvägda och ömsesidigt tillfredsställande lösningar.

Det svarar också mot behovet av att integrera migrations- och asylfrågorna i gemenskapens samarbets- och utvecklingspolitik och kan samtidigt bidra till att gemenskapens egna intressen på de berörda områdena beaktas bättre och till att kravet på ökad konsekvens i politiken kan tillgodoses.

Den tematiska inriktningen ligger i linje med kommissionens önskemål om ökad synlighet för hur gemenskapens yttre politik bidrar till att lösa problem på migrationsområdet och kan underlätta synergier mellan gemenskapens och medlemsstaterna strategier på detta område.

Den bör också bidra till ökad flexibilitet som gör att det blir möjligt att effektivt och i tid reagera inför snabbt föränderliga förutsättningar och nya migrationstrender.

Ett tematiskt inriktat program svarar slutligen mot behovet av differentierade strategier som inbegriper alla länder längs samma migrationsvägar eller alla länder med likartade problem på migrations- och asylområdet.

3. Det framtida tematiska programmet

3.1. Allmänt mål och räckvidd

Liksom för Aeneasprogrammet bör det allmänna målet för det tematiska programmet på migrations- och asylområdet vara att ge tredjeländer specifikt, kompletterande bistånd i deras ansträngningar att säkerställa en bättre hantering av alla aspekter av migrationsströmmarna.

Bidraget från det tematiska programmet är inte avsett att ersätta insatser på samma områden som programplaneras och finansieras inom ramen för de geografiska instrumenten. Finansiering av migrationsrelaterade aktiviteter på landsnivå eller regional nivå bör alltså liksom tidigare i första hand övervägas inom ramen för de geografiska instrumenten. Eftersom de projekt som finansieras från det tematiska programmet i princip kommer att vara av begränsad storlek[9], är det tematiska programmet lämpligt för att komplettera insatser inom ramen för de geografiska instrumenten eller för att föreslå nya initiativ, eventuellt på pilotbasis, med beaktande av den strategi för de berörda tredjeländerna eller regionerna som gemenskapen fastställt.

Det tematiska programmet kommer också att föredras när det erbjuder gemenskapen ett mera ändamålsenligt eller effektivt redskap för att uppnå de förväntade resultaten, särskilt när det är fråga om att

- finansiera globala eller multilaterala initiativ,

- främja samarbetsinitiativ där ursprungs-, transit- och bestämmelseländer utvecklar och utbyter erfarenhet och arbetsmetoder när det gäller olika aspekter av migration,

- ge konkret uttryck, i samband med gemenskapens yttre förbindelser, för specifika gemenskapspolitiska prioriteringar eller för gemenskapens särskilda internationella förpliktelser eller åtaganden,

- inleda, om och när det behövs, preliminära åtgärder i länder och regioner där migration eller asyl håller på att bli prioriterade frågor men som inte omfattas av något strategidokument eller vägledande program eller vars vägledande program inte förutser möjligheten av insatser på detta område eftersom migrations- eller asylfrågor inte var prioriterade frågor när programmet godkändes,

- finansiera åtgärder, utan regeringens godkännande, genom icke-statliga organisationer eller andra aktörer i det civila samhället i fall då samarbetet är begränsat eller situationer då partnerskapet är utsatt för påfrestningar.

På tematisk nivå kommer det planerade programmet att omfatta de viktigaste av de åtgärdsområden som svarar mot de mest centrala aspekterna av migration, särskilt migration och utveckling, ekonomisk migration, förebyggande och bekämpning av illegal invandring, inbegripet migranters frivilliga återvändande och återanpassning, samt internationellt skydd. Programmet kommer inte att finansiera insatser som direkt syftar till att åtgärda de underliggande orsakerna till migration (t.ex. konflikt, fattigdom eller bristfälligt styre). Detta är en fråga för de mera omfattande samarbetsprogrammen, som för närvarande finansieras inom ramen för de geografiska instrumenten och framöver kommer att finansieras inom ramen för det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet och instrumentet för utvecklingssamarbete och ekonomiskt samarbete, som är bättre ägnade för detta. De åtgärder som finansieras på grundval av det tematiska programmet bör emellertid stå i överensstämmelse med gemenskapens ansträngningar att åtgärda de grundläggande orsakerna till migration. Det tematiska programmets begränsade räckvidd och specifika och tekniska natur gör det särskilt lämpligt när det är fråga om att stödja kapacitetsuppbyggnad, i synnerhet personalutbildning. Om utrustning med anknytning till aktiviteter som genomförs inom ramen för programmet får tillhandahållas, bör detta tillhandahållande emellertid inte utgöra huvudparten av insatsen.

Geografiskt sett bör det inte fastställas några begränsningar i förväg. Alla grannländer och utvecklingsländer som omfattas av det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet respektive instrumentet för utvecklingssamarbete och ekonomiskt samarbete bör alltså kunna komma i fråga för stöd från programmet[10]. Eftersom emellertid föremålet för det tematiska programmet i första hand, om än inte uteslutande, är migration till Europeiska unionen (söderifrån norrut och österifrån västerut), bör utvandrings- och transitregioner för migranter på väg till Europeiska unionen övervägas i första hand. Även framväxande regionala eller interregionala initiativ rörande migration bör, liksom de viktigaste migrationsströmmarna syd–syd, uppmärksammas på lämpligt sätt.

Det tematiska programmet bör slutligen också erbjuda en möjlighet att finansiera nyskapande åtgärder som väljs ut på grundval av sina inneboende kvaliteter och utan beaktande av geografisk region, förutsatt att de faller inom den räckvidd för programmet som anges ovan.

Respekt för demokratins principer och rättsstatsprincipen samt för de mänskliga rättigheterna, minoriteters rättigheter och de grundläggande friheterna utgör, tillsammans med iakttagande av relevanta internationella avtal, grundelement som måste beaktas vid genomförandet av det tematiska programmet. Åtgärder som finansieras från det tematiska programmet bör så långt möjligt förenas med åtgärder som syftar till att stärka demokrati, mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsnormer, anständiga arbetsförhållanden och en fungerande rättstat. Att mäta framstegen när det gäller dessa grundläggande värderingar kommer att vara ett centralt inslag i den behovsbedömning och resultatutvärdering som skall göras innan ytterligare medel för finansiering av fastställda åtgärder tilldelas. Detta tillvägagångssätt kommer att stärka tredjeländers egenansvar när det gäller migrations- och asylfrågor.

3.2. Strategiska riktlinjer

Med utgångspunkt i de mål och den räckvidd som anges ovan skulle det tematiska programmet kunna få samma inriktning som Aeneasprogrammet, men med de anpassningar som politikutvecklingen sedan 2004 nödvändiggör. De politikförändringar som rör migration och utveckling eller laglig ekonomisk migration får sannolikt de största förnyelseeffekterna på programmet. Detta kommer sig av att intresset när det gäller migrationspolitikens externa aspekter tills helt nyligen i huvudsak koncentrerats till målet att hantera migrationsströmmarna på ett bättre sätt i syfte att minska migrationstrycket på Europeiska unionen. Även om detta fortfarande är ett giltigt mål finns det numera ytterligare en aspekt, nämligen behovet av att utarbeta strategier som erkänner att det finns ett behov av migrerande arbetstagare för att EU:s ekonomier skall fungera inom sektorer där man står inför brist på arbetskraft och kompetens och som samtidigt maximerar, både för migranterna och för deras ursprungsländer, migrationens fördelar. Detta förutsätter ett tillvägagångssätt som inte bara omfattar gränskontroll och bekämpning av illegal invandring utan också inbegriper andra aspekter av migration, särskilt utveckling och sysselsättning.

Det framtida tematiska programmet skulle därmed innefatta följande fem huvudsakliga åtgärdsområden:

- Stärkande av sambanden mellan migration och utveckling.

- Främjande av en väl organiserad arbetskraftsinvandring.

- Bekämpning av illegal invandring och underlättande av återtagande av illegala invandrare.

- Skydd av migranter mot exploatering och utanförskap.

- Främjande av asyl och internationellt skydd, bl.a. genom regionala skyddsprogram.

3.2.1. Stärkande av sambanden mellan migration och utveckling

Migration är en integrerad del av utveckling, och det erkänns numera allmänt att det är nödvändigt att övergå från ”mer utveckling och mindre migration” till ”bättre migrationshantering och mer utveckling” som det synsätt som läggs till grund för politiken[11]. I december 2002 lade kommissionen fram ett meddelande[12] rörande integrering av migrationsrelaterade frågor i Europeiska unionens förbindelser med tredjeländer, som bland annat omfattande ett avsnitt om migration och utveckling. Samtidigt som det erkänns i meddelandet att gemenskapen bör ha som långsiktig prioritering att åtgärda de grundläggande orsakerna till migration, uppmanas unionen att ägna mer uppmärksamhet åt vissa särskilda aspekter av sambandet mellan migration och utveckling. Rådet godkände denna hållning och uppmanade kommissionen att vidareutveckla den[13]. Detta ledde till att kommissionen i september 2005 lade fram ytterligare ett meddelande[14] där den formulerade vissa konkreta riktlinjer som sannolikt inverkar positivt på sambandet mellan migration och utveckling. Det tematiska programmet bör understödja genomförande av de åtgärder som nämndes i meddelandet och som särskilt inbegriper följande åtgärder:

- Åtgärder för att uppmuntra utflyttade befolkningsgrupper att bidra till ursprungslandets socio-ekonomiska utveckling samt åtgärder för att öka nyttan av att migranter återvänder.

- Åtgärder för att mildra de negativa effekterna av kompetensflykt och för att främja kompetenscirkulation, t.ex. genom lämpliga former av tidsbegränsad migration.

- Åtgärder för att underlätta ekonomiska överföringar från migrerande arbetstagare (penningöverföringar) till ursprungslandet, särskilt genom minskning av kostnaderna för sådana överföringar och främjande av att överföringarna används för utvecklingsändamål.

- Åtgärder för att understödja frivilligt återvändande till och yrkesmässig och socio- ekonomisk reintegrering i ursprungslandet av migranter, även genom understödjande av offentlig politik på berörda områden och av sociala trygghetssystem.

- Kapacitetsuppbyggnad som möjliggör en bättre hantering av migration.

3.2.2. Främjande av en väl organiserad arbetskraftsinvandring

I sitt meddelande från 2003 om invandring, integration och sysselsättning[15] påvisade kommissionen, i linje med Lissabonagendan, behovet av ett aktivt förhållningssätt när det gäller laglig invandring för anställningsändamål. Ett sådant förhållningssätt krävs för att Europeiska unionen skall kunna bemöta de alltmer trängande demografiska, sociala och ekonomiska utmaningar som den ställs inför. Invandring är inte den enda lösningen på problemen men kan, åtminstone i det korta och medellånga perspektivet, bidra till att lindra följderna och samtidigt bidra till att tillgodose EU-arbetsmarknadernas behov.

I början av 2005 gav kommissionen ut en grönbok om en gemensam syn på ekonomisk migration[16], vars syfte är att ange de viktigaste utmaningarna samt möjliga lösningar när det gäller att upprätta en rättslig ram på gemenskapsnivå på detta område. Resultaten av det offentliga samrådet om denna grönbok inarbetades i den strategiska plan för laglig migration som kommissionen antog den 21 december 2005[17]. I denna strategiska plan, som innehåller en färdplan för ett brett spektrum av både lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder, understryker kommissionen att hanteringen av ekonomisk migration inte bara förutsätter en tydlig och harmoniserad politik när det gäller beviljande av rätt till inresa och vistelse, utan också dialog och samarbete med tredjeländer i syfte att gemensamt förbättra hanteringen av internationell arbetskraftsinvandring. I detta sammanhang har gemenskapens yttre förbindelser och samarbetspolitik gentemot tredjeländer en funktion att fylla. Principen om företräde för unionsmedborgare vid arbetskraftsinvandring måste dock ha företräde, eftersom det är klart att arbetskraftsresurserna inom EU måste utnyttjas till fullo. Det tematiska programmet skulle därvid kunna bidra när det gäller att genomföra följande:

- Sprida information om den rättsliga ramen för migration och om villkoren för inresa i och vistelse på unionens territorium.

- Sprida information om vilka möjligheter till och behov av arbetskraftsinvandring som finns i medlemsstaterna och om vilka kvalifikationer presumtiva migranter i tredjeländer har. Stödja yrkesutbildning före avresan för personer som har för avsikt att lagligen migrera till EU; i sådana fall bör det också ingå information om integration i medlemsstaterna och om migranters rättigheter och skyldigheter.

- Främja fastställande och genomförande av rättsliga ramar för migrerande arbetstagare i tredjeländer.

Med beaktande av de nyligen framlagda meddelandena om migration och utveckling och om en EU/EG-strategi för åtgärder för att bemöta krisen när det gäller mänskliga resurser på hälso- och sjukvårdsområdet i utvecklingsländer[18], bör de riktlinjer som föreslås i den andra och den tredje strecksatsen ovan genomföras med beaktande till fullo av behovet av att undgå kompetensflykt. Strukturella eller tillfälliga behov som redovisas inom vissa sektorer, yrkesområden eller regioner i tredjeländer och som blir ännu större genom kompetensflykt bör följaktligen uppmärksammas. En vittomfattande och konsekvent hållning när det gäller etisk rekrytering av arbetstagare skulle också komma att krävas.

3.2.3. Bekämpning av illegal invandring och underlättande av återtagande av illegala invandrare

Att förhindra illegal invandring är och förblir ett viktigt mål. Bemästrande av migrationen är följaktligen en strategisk prioritering på medellång sikt. Detta tematiska program bör bidra till dennna prioritering genom att stödja samarbetsprojekt med tredjeländer, särskilt samordning mellan institutioner som ansvarar för hanteringen av migration, på följande områden:

- Bekämpning av människosmuggling och människohandel.

- Information i syfte att motverka illegal invandring och höja medvetenheten om de risker som är förknippade därmed.

- Förebyggande och bekämpning av illegal invandring (bl.a. genom att utöka kapaciteten när det gäller gränskontroll, förbättra viserings- och passystem, inbegripet dokumentsäkerhet och eventuellt införande av biometriska kännetecken, och förbättra förmågan att upptäcka förfalskade dokument).

- Genomförande av avtal om återtagande som ingåtts med gemenskapen, däribland social och yrkessmässig återanpassning av de återvändande i syfte att göra deras återvändande varaktigt.

- Hjälp till tredjeländer när det gäller att hantera illegal invandring (t.ex. hjälp vid förhandlingar med andra tredjeländer om egna avtal om återtagande eller andra ordningar för återtagande samt vid genomförandet av sådana avtal eller ordningar, vilket kan inbegripa säkerställande av adekvata humanitära förhållanden i centrer där illegala invandrare inkvarteras innan de återsänds samt stöd för frivilligt återvändande och varaktig återanpassning av illegala invandrare i deras ursprungsländer).

I detta sammanhang bör det fästas vikt vid att grundläggande friheter och mänskliga rättigheter respekteras, och särskilda kriterier bör fastställas för att på ett mera effektivt sätt säkerställa att så sker och för att riktmärka projekt med avseende på deras människorättsliga konsekvenser.

3.2.4. Skydd av migranter mot exploatering och utanförskap

En prioritering för detta program, liksom tidigare för Aeneasprogrammet, bör vara att i tredjeländer främja migranters möjligheter till integration i värdsamhället och förbättra deras skydd mot dålig behandling, bland annat genom kapacitetsuppbyggnad hos icke-statliga aktörer och utbildning av viktiga aktörer. Åtgärderna skulle kunna avse följande:

- Utveckling av tredjeländers lagstiftning rörande laglig invandring, särskilt regler för inresa och vistelse, rättigheter och status för personer som beviljas inresa samt likabehandling av lagligen bosatta personer.

- Integration och icke-diskriminering samt åtgärder för att skydda invandrare från rasism och främlingsfientlighet, däribland information till invandrare om deras grundläggande rättigheter och vilka rättsliga medel som står till buds vid kränkningar av dessa rättigheter.

- Förebyggande och bekämpning av människohandel och alla former av slaveri.

Vid tillämpningen av dessa riktlinjer bör särskild hänsyn tas till skyddet av de migranter som löper störst risk att drabbas av dålig behandling och utanförskap, särskilt barn och kvinnor. Även migranters rätt till anständiga arbetsförhållanden och rättvis behandling på det sociala och det professionella planet bör beaktas.

3.2.5. Främjande av asyl och internationellt skydd för flyktingar

Asylrelaterade frågor har fått allt högre prioritet i EU:s yttre förbindelser och i utvecklingssamarbetet med tredjeländer som konfronterats med flyktingströmmar. På global nivå utgör Genèvekonventionen om flyktingars rättsliga ställning från 1951 och New York-protokollet från 1967 den rättsliga ramen för den internationella skyddsordningen. UNHCR:s initiativ Agenda for Protection och Convention Plus syftar till att underlätta en lösning av flyktingars situation genom specialavtal mellan stater, andra partner och UNHCR. De fokuserar på vidarebosättning, utvecklingsbiståndets inriktning och hantering av sekundära flöden av flyktingar och asylsökande. EU delar UNHCR:s uppfattning att lösningar på flyktingproblemen i första hand bör sökas i ursprungsregionen, där största delen av flyktingarna ofta finns. Dessa länder har sällan en tillräcklig institutionell och ekonomisk kapacitet för att ensamma kunna lösa problemen. Att stärka förmågan att erbjuda ett effektivt skydd och varaktiga lösningar i ursprungsregionerna – genom uppbyggnad av asylkapaciteten, lokal integration, återvändande och vidarebosättning – är ett mål som kommissionen eftersträvar i sitt yttre bistånd. Detta kommer också till synes i det förhållningssätt till den internationella skyddsordningen som EU tillämpar i sina regionala skyddsprogram av pilotkaraktär (t.ex. för de västra nya oberoende staterna och området kring de afrikanska stora sjöarna).

Ett av målen för Aeneasprogrammet har varit att stödja denna strävan och genomförandet av dessa pilotprogram. På samma sätt bör det tematiska programmet fortsätta att stödja varaktiga lösningar på utdragna flyktingkriser, särskilt genom att

- stärka tredjeländers institutionella förmåga att ge asyl och internationellt skydd och utveckla nationella regelramar,

- stödja registreringen av asylsökande och flyktingar,

- främja internationella normer och instrument för skydd av flyktingar,

- stödja bättre mottagningsförhållanden, lokal integration, varaktig återanpassning av flyktingar samt program för vidarebosättning.

Situationen för flyktingar och för ekonomiska migranter ser visserligen helt olika ut, men många av de initiativ som kommer att utvecklas inom ramen för de andra huvudsakliga åtgärdsområdena i programmet – t.ex. för att uppmuntra bidrag från utvandrade folkgrupper, underlätta penningöverföringar och skydda mot diskriminering – torde också komma flyktingar till godo.

3.3. Principer för programplanering och genomförande

Biståndet inom ramen för detta tematiska program kommer att programplaneras årligen av kommissionen, parallellt med och i överensstämmelse med programplaneringen av det bistånd som ges genom de geografiska programmen. Den fleråriga programplaneringen kommer att ske genom ett tematiskt strategidokument och ett flerårigt vägledande program. Det första tematiska strategidokumentet och det första fleråriga vägledande programmet kommer att avse perioden 2007–2010, det andra perioden 2011–2013.

Med utgångspunkt i det tematiska strategidokumentet och det fleråriga vägledande programmet kommer kommissionen att varje år utarbeta ett årligt arbetsprogram i vilket anges prioriterade åtgärdsområden, geografiska och tematiska områden, särskilda mål, förväntade resultat och vägledande belopp. Vid utarbetandet av det årliga arbetsprogrammet kan kommissionen även beakta eventuella nya prioriteringar och utvecklingar som inte förutsetts i det fleråriga vägledande programmet. Det årliga arbetsprogrammet kommer att genomföras med alla ändamålsenliga medel, i överensstämmelse med tillämpliga bestämmelser om finansiering och kontrakt, och med en viss grad av flexibilitet för att snabbt och effektivt kunna bemöta snabba lägesförändringar och nya trender och prioriteringar när det gäller migration.

Dessutom får kommissionen vid allvarliga och brådskande behov[19] eller allvarliga och oförutsedda omständigheter anta särskilda åtgärder som inte anges i det tematiska strategidokumentet eller det fleråriga vägledande programmet, i enlighet med tillämpliga bestämmelser i förordningarna om inrättande av det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet respektive instrumentet för utvecklingssamarbete och ekonomiskt samarbete.

Eventuella åtgärder i krissituationer bör dock i första hand övervägas med stabilitetsinstrumentet i åtanke.

Kommissionen kommer att biträdas av en kommitté i enlighet med ett förfarande som skall fastställas enligt tillämpliga rättsakter.

Förteckningen över partner som kan få finansiellt stöd inom ramen för de tematiska programmen bör vara så omfattande som möjligt och inbegripa federala, nationella, regionala och lokala regeringar, deras avdelningar och organ, kommuner, regionala och internationella organisationer och organ, icke-statliga organisationer och andra icke-statliga aktörer, forskningsinstitut, sammanslutningar, arbetsmarknadsparter och offentliga och privata aktörer både i Europeiska unionen och i tredjeländer, och tonvikten bör läggas vid partnerskap.

Kommissionen har för avsikt att försöka engagera tredjeländer i de åtgärder som finansieras genom de tematiska programmen för att utveckla deras egenansvar. I detta syfte kommer tredjeländer att genom lämpliga kanaler (t.ex. delegationer, gemensamma kommittéer, möten, regelbundet utbyte inom ramen för bilaterala samarbetsavtal) underrättas om förslagsinfordringar och åtgärder som planeras och genomförs. Även om tredjeländers formella samtycke och egenansvar bör eftersträvas, kommer de tematiska programmen att ge gemenskapen en viss grad av oberoende och flexibilitet gentemot de mottagande ländernas regeringar. Kommissionen kommer att kunna finansiera åtgärder genom icke-statliga organisationer eller andra aktörer i det civila samhället utan regeringens godkännande, i fall då samarbetet är begränsat eller i situationer då parterskapet är utsatt för påfrestningar.

Det kommer att göras en extern utvärdering av verksamheten under den första treårsperioden (2007–2009), som kommer att användas som underlag för utarbetandet av det andra tematiska strategidokumentet (för perioden 2011–2013). I mån av möjlighet bör man vid utvärderingen bedöma de sammantagna effekterna av åtgärder för att hantera migrationen och åtgärder i syfte att förbättra migrationens inverkan på utvecklingen, främja en kontrollerad arbetskraftsinvandring och förbättra det internationella skyddet. De partner som genomför projekt som finansieras genom de tematiska programmen bör få sina åsikter beaktade i samband med utvärderingen. Utvärderingsrapporten kommer att överlämnas till och diskuteras med rådet och Europaparlamentet.

ANNEX I

Projects selected for co-financing by the European Commission under the 2004 budget for the AENEAS Programme

(financial and technical assistance to third countries in the areas of migration and asylum)

Applicant | Project Title | Location | EC contribution | Actions and objectives |

Direccion General d'immigration de la Coopération pour le Developpement et du Volontariat de la Communauté de Madrid | Accompagnement à l'amélioration des conditions d'accueil et de protection des mineurs de 14 ans regroupés en provenance du territoire de la Communauté de Madrid | Espagne et Maroc | 1.999.999,00 € | Le projet a pour but de résoudre les problèmes qu´éprouvent des mineurs de moins de 14 ans d´origine marocaine, qui se trouvent tout seuls, non accompagnés et en situation irrégulière dans la région de Madrid. Il propose de mettre en place un mécanisme qui garantisse leur protection depuis leur identification et facilite de façon efficace et effective leur retour auprès de leur famille dans leur milieu et pays d´origine. |

UNHCR | Building an Asylum structure in Serbia and Montenegro | Serbia et Montenegro | 698.005,92 € | to assist Serbia and Montenegro in developing the asylum structure. |

ERA | Training Action for the Balkans , Three intensive seminars on Asylum and International Protection for 120 civil servants | Balkans | 512.617,00 € | Three seminars, one week each, will first and foremost give a general overview of all the issues related to the migration and asylum, in particular: legal migration; dialogue on migratory flows; readmission and reintegration of the returnees; illegal immigration. |

Ministry of Interior, Public Administration and Decentralisation of the Hellenic Republic | Building on Mechanism to effectively and sustainably implement readmission agreements between Albania, the EC and third countries | Albanie et Greece | 1.454.768,00 € | The main set of activities will be: capacity building of return and readmission entities in Albania; cooperative approaches to information exchange between administrations in the implementation of readmission agreements; building mechanisms of return to and from Albania including improving the identification of illegal immigrants bound for readmission and the re-integration of returnees. |

Ministry of Interior Italy Across Sahara | Italy, Libya and Niger | 1.567.158,27 € | enhancing cooperation between Libya and Niger in border control and fight against illegal migration, to organise their structures and to consider revision of legislation; training of trainers/officers of staff employed in specific sectors of interest |

IOM | Enhanced Capacity building in Migration Management to Support Effective Return and Sustainable reintegration of refugees in Sri Lanka | Sri Lnaka | 1.873.464,00 € | To enhance the capacity of the Government of Sri Lanka to manage migration with a particular focus on return migration. To enhance measures to assist in the sustainable reintegration of returning migrants |

IOM | Programme de renforcement et de soutien au Dialogue et a la gestion des migrations irrégulières et de Transit au Maghreb en provenance de l'Afrique de l'Ouest | EU, Maghreb, Afrique Sub-Saharien | 1.561.245,56 € | Renforcement du dialogue et des mécanismes de suivi et de coordination Coopération technique en matière de renforcement des capacités institutionnelles des pays de transit et d’origine Campagnes d’information auprès des migrants potentiels au sein des pays émetteurs |

IOM | An integrated approach to promoting legal migration through national capacity building | South Caucasus | 777.397,00 € | to prevent illegal immigration, facilitate discussions on conclusion of bilateral readmission agreements based on the EU-standard, enable improved reintegration, and promote legal migration within each South Caucasus country and bilaterally with targeted receiving EU member states through dialogue and capacity building. |

UNHCR | Strengthening protection and durable solutions for asylum seekers and refugees in Egypt | Egypt | 524.058,00 € | Strengthening Protection and Durable Solutions for Asylum-Seekers and Refugees in Egypt |

UNHCR | The cross border cooperation process | Belarus , Moldova, Ukraine | 1.307.898,40 € | develop a coordinating mechanism to effectively respond to asylum, migration and border management challenges in Belarus, Moldova and Ukraine, and in the region at large in close cooperation with Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania Poland, Romania, Slovakia. |

ILO | ILO/UNIFEM/EC Asian Programme of the Governance of Labour Migration | countries of the Mekong region China Korea Japan and South Asia countries | 1.955.335,00 € | contribute to the promotion of rights and gender-based governance of labour migration and the protection of Asian migrant workers from exploitative and abusive treatment |

IOM | TRIM | Libya | 2.000.000,00 € | the Action will strengthen Libya's capacities to address illegal transit immigration in a humane and orderly manner |

IOM | Regional Dialogue and Program on facilitating managed and legal migration between Asia and the EU | Asia | 848.583,00 € | develop legal migration and enhance regional dialogue and cooperation in facilitating managed migration from Asia to the EU |

CISP - Comitato Internazioanale per lo Sviluppo dei popoli | Projet réseau Afrique/Migration | Maghreb et Libye | 1.307.131,00 € | Le projet vise à renforcer l’engagement opérationnel et la collaboration régionale des acteurs de la société civile en matière de gestion des flux migratoires, en particulier l’immigration illégale et le trafic des êtres humains, par la mise en place et la livraison d’un ensemble de services en faveur des immigrés illégaux, par la croissance de la perception et des informations de l’opinion publique et des autorités locales maghrébines sur la réalité de la migration et, enfin, par le renforcement et l’élargissement du réseau Afrique Migration. |

Comune di Roma | W.A.R.M. | Albania | 1.215.196,00 € | Reintegration of Albanian returnees through their insertion on labour market and through micro-enterprises creation. |

Euro- Mediterranean Human Rights Network -EMHRN | Enhancing civil society participation in human rights management of migration | Libie et Maghreb | 535.598,00 € | Enhancing civil society participation in human rights management of migration and asylum in the Southern Mediterranean and Middle East |

Mairie de Cartaya | Programme de gestion integral de l'immigration seasonniere | Maroc Espagne | 1.196.000,00 € | Gestion intégrale de l´immigration saisonnière de travailleurs marocains vers un groupe de municipalités agricoles espagnoles. |

Guardia Civil Ministry of Interior | Project Seahorse | Maroc Mauritanie | 2.000.000,00 € | Establish and develop Maghreb- Sub Saharan African relations and dialogue on migration questions. |

MLAL - Progettomondo | Promotion d'une migration responsable | Maroc | 868.214,40 € | Promouvoir une migration responsable dans la région de Tadla Azilal en encourageant la conscientisation des jeunes sur les risques de l’émigration clandestine. |

World Bank | International migration from Middles East and North Africa | Middle East and North Africa | 733.570,00 € | identify and support the implementation of projects, policies, regional arrangements, and institutional reforms that will maximise the benefits of international migration flows and reduce their costs |

Croatian Law Centre | Protection of Asylum seekers in the Republic of Croatia and Region | Croatia and region | 1.000.000,00 € | Strengthening the protection in CRO and region (BH, SMN) by developing asylum system consistent with international standards. |

European Council on Refugees ,and Exiles - ECRE | The protection of refugees asylum seekers and forced migrants | Belarius, Moldova, Russia, Ukraine | 529.705,00 € | Improve the implementation in Belarus, Molodva, Ukraine and European Russia of national and international refugee and human rights instruments – leading to increased security and protection for refugees. |

Institut Universitaire Europeén | Action collective dee soutien à la réintégration des migrants de retour dans leur pays d'origine | Algerie Maroc Tunisie | 1.076.000,00 € | soutenir la réintégration durable des personnes en retour en Algérie, au Maroc et en Tunisie (Construction d’une base de données sur les personnes en retour, production de rapports sur le retour et la réintégration, rencontres sur le thème de la réintégration, présentation de propositions |

COOPI - Cooperazione Internazionale | ALBAMAR | Albanie et Maroc | 1.334.572,00 € | definition and implementation of an integrated support to Moroccan and Albanian migrants forcedly or voluntarily repatriated from Italy that are highly exposed to the risks of illegal migration and criminal activities |

VASA PRAVA - BiH | Strengthening the protection of asylum seekers | BiH | 616.562,98 € | ensuring a maximum protection and access to justice for asylum seekers, recognized refugees and other categories of persons under international protection in BiH, and victims of human trafficking, ensuring the full access to their rights via the provision of free legal aid and information campaigns |

Cabinet of Secretary for Security of the Macao Special Administrative Region | 2005/2006 MIGRAMACAO | Macao , China | 500.904,80 € | The aim of the MIGRAMACAU action is to ensure entities of Macao more effective management in all aspects of migration flows, including the prevention and combating of illegal immigration and trafficking in human beings through the cooperation with regional countries and the coordination with the EC |

29.993.983,33 € |

ANNEX II

AENEAS ANNUAL WORKPROGRAMME 2005

Regions |Regions and countries |Areas |Article |Objectives |Types of activities (indicative) |Indicative amounts (million €) |AWP | | All regions |Countries concerned by readmission negotiations | Readmission |Art. 2 § 1 e |Support implementation of readmission agreement with the EC, once initialled, signed or concluded. |Develop the exchange of information between the administrations concerned, improve the identification and the documentation of returnees, improve the infrastructure of reception and develop capacity of reception of non-national returnees before transfer to their country of origin. |3.35 |2005 | |North Africa |Countries of the region to be determined |Management of Migration+ Asylum and International Protection+ Fight against illegal migration |Art. 2 § 1 c & d |1. Improve conditions of reception of refugees in the region.2. Improve international protection, complying with international conventions and reinforce legal structures in the regions. Promote regional cooperation in the field of management of migration flows, especially transit migration, illegal migration and trafficking in human beings. |1. Improvement of the conditions of reception and of the capacity of registration and of documentation of asylum seekers and refugees as well as of integration in the host country.2. Development of a regional dialogue on asylum and strengthening of the legislative capacities and of the expertise available in the region.3. Development of exchange of expertise and advice with the EU.4. Development of the training of the administrations concerned. Development of the transnational coordination of the central services for fight against illegal immigration in view of encouraging coordination, dialogue, exchange of experience and information between the specialised services of the national administrations.5. Development and setting up of a protocol defining short and medium term immediate responsibility for the victims of shipwreck and clandestine passage. Setting-up of an entity for legal assistance and support to the investigators allowing to reconcile the humanitarian responsibility and the research of the authors of the most serious offences of trafficking of the human beings'.6. Development of a network of liaison officers for harbour and airport control of migration in order to improve the fight against illegal migration. |3,0 |2005 | |Eastern Europe, Southern Caucasus and Central Asia |All the countries of the region and Russia in particular |Legal migration |Art. 2 § 1 a & b |1. Improve the protection and the treatment of migrants.2. Improve the policies related to the management of immigration for labour purposes |1. Development of the training of staff and exchange of information and experience, creation of a network for information concerning migration for economic purposes.2. Support of actions for fight against racism and xenophobia towards migrants.3. Capacity building of regional and national authorities in order to evaluate the needs and perspectives for foreign workforce and putting in place of appropriate strategies and pilot projects. |3,0 |2005 | |Eastern Europe, Southern Caucasus and Central Asia |Moldova, Belarus, Armenia, Georgia, Azerbaijan, Tajikistan |Legal Migration |Art. 2 § 1 a & b |Facilitate the use of remittances in favour of the macroeconomic development of the countries concerned. |Support initiatives in view of using remittances for productive goals. |2,0 |2005 | |Eastern Europe, Southern Caucasus and Central Asia |Russia, Ukraine, Moldova and Belarus |Asylum and international protection. |Art. 2. § 1 c |Improve international protection |Improvement of the conditions of reception and of the capacity of registration and of documentation of their asylum seekers and refugees as well as of integration in the host country. |2,0 |2005 | |Eastern Europe, Southern Caucasus and Central Asia |All the countries of the region of Eastern Europe, Southern Caucasus and Central Asia |Fight against illegal migration |Art. 2 § 1 d |Fight against trafficking and smuggling of human beings |1. Promotion of cooperation and of information exchange at the regional level, management of transit migration and fight against false documents.2. Development of the capacities to persecute traffickers and of protection and reintegration of victims.3.Development of information and awareness-raising of candidates for migration.4. Staff training for detection of false documents. |5,0 |2005 | |Balkans |Region as a whole |Management of Migration |Art. 2 § 1 |Support the development of national policies according to a unified approach in the fields of migration and asylum and visa |Improve the management capacity of the institutions involved in the fields of asylum, migration and visa. |4,0 |2005 | |Turkey |Turkey |Asylum and international protection. |Art. 2 § 1 c |Reinforce asylum systems |Improve the necessary reception conditions and the capacity in the field of registration and documentation of asylum seekers and refugees as well as their integration in the host country. |1,0 |2005 | |Turkey |Turkey |Fight against illegal migration |Art. 2 § 1 d |Increase the fight against illegal migration |Contribute to the implementation of the action plan for fight against illegal immigration |1,0 |2005 | |Asia |China |Fight against illegal migration |Art. 2 § 1 d |Improve the cooperation EU/RPC in the field of the fight against illegal migration and smuggling of human beings. |Development of exchange of information, of cooperation and recognition of respective knowledge of systems between administrations of the RPC and the EU, especially in the field of return, false documents and biometrics. |4,0 |2005 | |Latin America |Region as a whole (and in particular the countries of the Andean Community Argentina and Uruguay). |Legal Migration |Art. 2 § 1 a & b |Support the development of the interregional dialogue EU/LAC |1. Promote a more efficient use of remittances in the macro-economic development of the country.2. Establish and/or develop systems for data collection and treatment in the field of migration flows. |3,0 |2005 | |Sub-Saharan Africa |All the countries of the region. |Migration and development + Legal Migration |Art. 2 § 1 a & b & d | Support improvement of laws, policies and management structures in the field of migration especially through actions of regional character. |1. Reinforce the link between migration and development (notably by improving transfer systems for remittances, enhancing the role of diasporas, limiting 'brain drain', favouring "brain circulation" and starting experiences at intra-regional level).2. Facilitation and circulation of legal migrants.3. Fight against smuggling of human beings and illegal immigration.4. Develop the capacity of authorities and responsible organisations to collect and analyse data on migrants and to manage the questions related to migration. |5,0 |2005 | |Sub-Saharan Africa |Countries receiving important quantities of refugees (with a priority for Tanzania) |Asylum and International Protection |Art. 2. § 1 c |Develop sustainable solutions in favour of refugees |Reinforce the capacity of protection in the host regions especially in order to 1) support the management capacity of the national authorities 2) develop registration and documentation systems for refugees et 3) tackle the problems concerning their integration in the host regions |4,0 |2005 | | | | | | | |40,350,000 | | |

[1] Se meddelandet från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 3 augusti 2005 "Yttre åtgärder genom tematiska program inom ramen för den kommande budgetplanen för perioden 2007–2013” (KOM(2005) 324 slutlig).

[2] 14292/1/04 REV 1, Ordförandeskapets slutsatser – Bryssel den 8 december 2004, punkt 1.6.1.

[3] KOM(2005) 621.

[4] Programmet har fått sin benämning efter hjälten i Vergilius epos Aeneiden.

[5] 30 miljoner euro för 2004, 45 miljoner euro för 2005, 45 miljoner euro för 2006, 60 miljoner euro för 2007 och 70 miljoner euro för 2008 (vägledande årlig fördelning).

[6] Detta förklarar också varför den reviderade versionen för 2006 av referensdokumentet för Aeneasprogrammet 2004–2006, i vilken detta programs verksamheter för budgetåren 2007 och 2008 måste planeras och som ingick i den handlingsplan för genomförande av Haagprogrammet som godkändes av rådet den 10 juni 2005 (punkt 2.7 b), inte längre kommer att genomföras.

[7] 26 projekt i Nordafrika, Balkanländerna, Östeuropa, Södra Asien och Östra Asien kommer att samfinansieras av gemenskapen till ett totalt belopp på högst 30 miljoner euro. Se bilaga I.

[8] Genom detta arbetsprogam kommer gemenskapen att kunna samfinansiera projekt i såväl norra Afrika som Afrika söder om Sahara samt i Mellanöstern, Östeuropa, Centralasien, Balkanländerna, Turkiet, Kina, Latinamerika och de Västindiska öarna till ett belopp av totalt 45 miljoner euro. Se bilaga II.

[9] Bidrag från Aeneasprogrammet som tilldelas efter en förslagsinfordran skall för närvarande uppgå till minst 500 000 euro och får uppgå till högst 2 000 000 euro. Det får inte överstiga 80 % och inte understiga 50 % av de totala bidragsberättigande kostnaderna för åtgärden.

[10] När det gäller länder i olika stadier av processen inför anslutningen, t.ex. länderna på västra Balkan, kommer samarbetet om migration och asyl även i fortsättningen att finansieras inom ramen för instrumentet för stöd inför anslutningen och utgöra en integrerad del av de nationella programmen.

[11] Detta är rubriken för ett seminarium som år 2005 arrangerades av International Centre for Migration Policy Development (ICMPD).

[12] KOM(2002) 703.

[13] Se rådets (Allmänna frågor) slutsatser av den 19 maj 2003 om migration och utveckling.

[14] KOM(2005) 390.

[15] KOM(2003) 336.

[16] KOM(2004) 811.

[17] KOM(2005) 669.

[18] KOM(2005) 642.

[19] Se även ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möte i Bryssel den 15–16 december 2005, bilaga I – Övergripande strategi för migration.