22.12.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 325/2


Meddelande om ansökan enligt artikel 30 i direktiv 2004/17/EG – förlängning av tidsfristen

Ansökan från en medlemsstat

(2005/C 325/02)

Den 8 november 2005 tog kommissionen emot en ansökan enligt artikel 30.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (1).

Ansökan kom från Förenade kungariket och avser elproduktionen i landet, med undantag för Nordirland (ansökan avser således elproduktionen i England, Skottland och Wales). Ansökan offentliggjordes i EUT C 305, s. 19, den 2 december 2005. Den ursprungliga tidsfristen löper ut den 9 februari 2006.

Eftersom kommissionen behöver fler upplysningar och mer tid på sig för att utreda ärendet förlängs härmed kommissionens tidsfrist för att fatta ett beslut med en månad, i enlighet med artikel 30.6 tredje meningen.

Den slutliga tidsfristen löper således ut den 10 mars 2006.


(1)  EUT L 134, 30.4.2004, s. 1.