26.2.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 50/10


Förslag till lagstiftning vilka antogs av kommissionen

(2005/C 50/09)

Dokument

Del

Datum

Titel

KOM(2004) 393

 

28.5.2004

Ändrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ökat hamnskydd

KOM(2004) 747

 

28.10.2004

Ändrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om harmonisering av medlemsstaternas lagar och andra författningar om konsumentkrediter, om upphävande av direktiv 87/102/EG och om ändring av direktiv 93/13/EG (framlagt av kommissionen enligt artikel 250.2 i EG-fördraget)

Dessa texter finns tillgängliga på EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/