19.1.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 13/12


Förslag till lagstiftning vilka antogs av kommissionen

(2005/C 13/06)

Dokument

Del

Datum

Titel

KOM(2004) 404

 

2.6.2004

Förslag till RÅDETS BESLUT om gemenskapens ståndpunkt i associeringsrådet beträffande genomförandet av artikel 75 i Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Arabrepubliken Egypten, å andra sidan

KOM(2004) 493

 

14.7.2004

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om Europeiska socialfonden

KOM(2004) 494

 

14.7.2004

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om inrättandet av Sammanhållningsfonden

KOM(2004) 495

 

14.7.2004

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om Europeiska regionala utvecklingsfonden

KOM(2004) 496

 

14.7.2004

Förslag EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om europeiska grupperingar för gränsöverskridande samarbete (EGGS)

KOM(2004) 515

 

20.7.2004

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om upprättandet av ett frivilligt system med FLEGT-licenser för import av timmer till Europeiska gemenskapen

KOM(2004) 532

 

30.7.2004

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om införande av humana normer för fångstmetoder för vissa djurarter

KOM(2004) 554

 

12.8.2004

Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett tilläggsprotokoll till avtalet om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Sydafrika, å andra sidan, med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Ungerns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

KOM(2004) 672

 

15.10.2004

Förslag till RÅDETS BESLUT om gemenskapens anslutning till föreskrift nr 94 om godkännande av fordon med avseende på skydd för passagerare vid frontalkollision och föreskrift nr 95 om godkännande av fordon med avseende på skydd för passagerare vid sidokollision från Förenta Nationernas ekonomiska kommission för Europa.

KOM(2004) 736

1

29.10.2004

Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett protokoll till Europa-Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Tunisien, å andra sidan, med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

KOM(2004) 736

2

29.10.2004

Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett protokoll till Europa-Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Tunisien, å andra sidan, med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

KOM(2004) 737

 

29.10.2004

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om tvångslicensiering av patent för tillverkningen av läkemedel för export till länder med folkhälsoproblem

KOM(2004) 771

 

3.12.2004

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av de korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från och med den 1 juli 2004 på löner till tjänstemän, kontraktsanställda och tillfälligt anställda vid Europeiska gemenskaperna som tjänstgör i tredje land och till en del av de tjänstemän som är kvar i tjänst i de tio nya medlemsstaterna under en period av högst 15 månader efter anslutningen

KOM(2004) 776

 

6.12.2004

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av volframkarbid och smält volframkarbid med ursprung i Folkrepubliken Kina

KOM(2004) 779

 

8.12.2004

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som infördes genom förordning (EG) nr 769/2002 på import av kumarin med ursprung i Folkrepubliken Kina till att även omfatta import av kumarin avsänd från Republiken Indien eller Konungariket Thailand oavsett om den deklarerats ha ursprung i Republiken Indien eller Konungariket Thailand eller inte.

KOM(2004) 783

 

8.12.2004

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 2287/2003 när det gäller möjligheterna till fiske efter havskräfta i Nordsjön

KOM(2004) 797

 

10.12.2004

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 2287/2003 när det gäller möjligheterna till fiske efter sill/strömming i Östersjön

KOM(2004) 805

 

14.12.2004

Förslag till RÅDETS BESLUT om en gemensam ståndpunkt inom Gemensamma rådet EU–Mexiko rörande en rättelse till beslut 3/2004 av Gemensamma rådet EU–Mexiko av den 29 juli 2004

KOM(2004) 810

 

16.12.2004

Förslag RÅDETS BESLUT om följderna av Tjeckiens och Polens anslutning för Europeiska gemenskapens deltagande i konventionen om en internationell kommission för att skydda floden Oder mot föroreningar och i konventionen om en internationell kommission för att skydda floden Elbe

KOM(2004) 812

 

17.12.2004

Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett bilateralt avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Vitryssland om handel med textilprodukter

KOM(2004) 814

 

20.12.2004

Forslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 2500/2001 för att möjliggöra genomförandet av gemenskapsstöd enligt artikel 54.2 c i budgetförordningen

Dessa texter finns tillgängliga på EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/.