52005PC0022

Kommissionens yttrande enligt artikel 251.2 tredje stycket c i EG-fördraget om Europaparlamentets ändringar av rådets gemensamma ståndpunkt om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEGKOM(2003) 117 slutlig - 2003/0052 (COD) om ändring av Kommissionens förslag enligt artikel 250.2 i EG-fördraget /* KOM/2005/0022 slutlig - COD 2003/0052 */


Bryssel den 25.1.2005

KOM(2005) 22 slutlig

2003/0052 (COD)

KOMMISSIONENS YTTRANDE enligt artikel 251.2 tredje stycket c i EG-fördraget om Europaparlamentets ändringar av rådets gemensamma ståndpunkt om förslaget till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEGKOM(2003) 117 slutlig - 2003/0052 (COD)

OM ÄNDRING AV KOMMISSIONENS FÖRSLAGenligt artikel 250.2 i EG-fördraget

2003/0052 (COD)

KOMMISSIONENS YTTRANDE enligt artikel 251.2 tredje stycket c i EG-fördraget om Europaparlamentets ändringar av rådets gemensamma ståndpunkt om förslaget till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEGKOM(2003) 117 slutlig - 2003/0052 (COD)

1- BAKGRUND

Förslag antogs till Europaparlamentets och rådets förordning om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG.(KOM(2003) 117 slutlig) antaget av kommissionen den 14 mars 2003.

Ekonomiska och sociala kommittén avgav sitt yttrande den 16 juli 2003.

Regionkommittén beslutade att inte avge något yttrande om förslaget.

Europaparlamentet avgav sitt yttrande (första behandlingen) den 20 april 2004.

Kommissionen antog sitt ändrade förslag den 26 april 2004.

Rådets gemensamma ståndpunkt överlämnades till Europaparlamentet den 8 september 2004.

Europaparlamentet avgav sitt yttrande (andra behandlingen) den 15 december 2004.

I detta yttrande redovisas, enligt artikel 251.2 tredje stycket c i EG-fördraget, kommissionens ståndpunkt beträffande Europaparlamentets ändringar.

2- SYFTET MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG

1. Syftet med utkastet till förordning är att ersätta, kodifiera och förenkla de fyra befintliga rådsdirektiven om gränsvärden för resthalter av växtskyddsmedel (direktiv 76/895/EEG, 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG), att harmonisera alla gränsvärden för resthalter av bekämpningsmedel på EU-nivå och att bestämma vilken roll medlemsstaterna, kommissionen, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och andra parter skall spela vid fastställandet av gränsvärdena.

2. Enligt förordningen skall gränsvärdena för resthalter av bekämpningsmedel vara direkt tillämpliga och verkställbara i medlemsstaterna och stödjas av allmänt tillgängliga konsumentriskbedömningar för vilka Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) har ett övergripande ansvar. I fall där ett bekämpningsmedel inte är godkänt för användning inom gemenskapen, där användning utanför gemenskapen inte är godtagbar med hänsyn till konsumenternas exponering för rester eller där det finns otillräckliga uppgifter för att en riskbedömning skall kunna göras skall ett standardiserat värde på 0,01 mg/kg tillämpas.

3. I förordningen definieras medlemsstaternas skyldigheter vad beträffar kontroll och efterlevnad av gränsvärdena samt inrapportering av uppgifter om kontroll och efterlevnad till EFSA för offentliggörande i en årsrapport som skall sammanställas av EFSA.

3. Kommissionens yttrande om Europaparlamentets ändringar

3.1. Sammanfattning av kommissionens ståndpunkt

Europaparlamentet har antagit 35 ändringar. Alla ändringar kan godtas av kommissionen utan förbehåll.

3.2. Parlamentets ändringar vid andra behandlingen

De antagna ändringarna är resultatet av en kompromiss mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen som nåddes vid förhandlingar under andra behandlingen inom medbeslutandeförfarandet. Den text som utformats är en tillfredsställande kompromiss som kommissionen kan godta. Vissa ändringar som gäller fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester motsvarar allmän praxis som redan tillämpas, vilket nu tas med i lagstiftningen. Andra ändringar gäller utveckling och tillämpning av nya metoder. Kommissionen stöder alla ändringar, och har framfört detta vid förhandlingarna. Ändringarna är förenliga med det ursprungliga förslaget, och de utgör en förbättring av nuvarande lagstiftning.

4. Slutsats

I enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget ändrar kommissionen sitt förslag enligt ovan.