52005DC0544

Rapport från Kommissionen - Årsredovisning för Sammanhållningsfonden (2004) {SEK(2005)1396} /* KOM/2005/0544 slutlig */


[pic] | EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION |

Bryssel den 7.11.2005

KOM(2005) 544 slutlig

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

ÅRSREDOVISNING FÖR SAMMANHÅLLNINGSFONDEN (2004) {SEK(2005)1396}

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN ÅRSREDOVISNING FÖR SAMMANHÅLLNINGSFONDEN (2004) 3

1. Budgetgenomförande 3

2. Ekonomiskt läge och villkorat stöd 7

3. De tio kandidatländernas anslutning till unionen 8

4. Samordning med transportpolitik och miljöpolitik 9

4.1. Transport 9

4.2. Miljö 9

5. Kontroller och slutsatser av kontrollerna 10

6. Oriktigheter och innehållande av stöd 10

7. Utvärdering 11

8. Information och publicitet 12

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

ÅRSREDOVISNING FÖR SAMMANHÅLLNINGSFONDEN (2004)

Denna rapport läggs fram i enlighet med artikel 14.1 i förordning (EG) nr 1164/1994 om inrättandet av en sammanhållningsfond. Den omfattar Sammanhållningsfondens verksamhet under 2004.

1. BUDGETGENOMFÖRANDE

För åtaganden från Sammanhållningsfonden år 2004 stod 2 723 606 000 euro (i 1999 års priser) till förfogande för de tre EU–15-medlemsstaterna Portugal, Spanien och Grekland och 2 897 000 000 euro (i 1999 års priser) till förfogande för de tio nya medlemsstaterna. Tillväxten i bruttonationalinkomst (BNI) per capita i Irland har lett till att detta land sedan den 1 januari 2004 inte längre kommer i fråga för stöd från Sammanhållningsfonden. I beloppen ovan ingår medel för tekniska stödåtgärder på 1 001 118 euro för de tre ”gamla” medlemsstaterna och 1 500 000 euro för de tio nya medlemsstaterna.

Åtagandebemyndigandena utnyttjades nästan helt (99,96%). Endast 2 084 326 euro av det totala beloppet fördes över till 2005.

Utnyttjande av åtagandebemyndiganden 2004 (euro)

Åtagandebemyndiganden | Ursprungligt belopp | Överfört från andra budgetrubriker | Slutligt tillgängligt | Utnyttjat | Återtaget | Överfört till 2005 |

Budgeten 2004 | 2 784 500 000 | 2 835 258 341 | 5 619 758 341 | 5 619 403 018 | 355 322 | 2 084 326 |

Överfört från 2003 | 3 377 996 | 0 | 3 377 996 | 3 377 996 | 0 | 0 |

Återuppfört | 7 413 307 | 0 | 7 413 307 | 7 413 307 | 0 | 0 |

Återbetalat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Summa | 2 795 291 303 | 2 835 258 341 | 5 630 549 644 | 5 630 194 321 | 355 322 | 2 084 326 |

Totalt 134,8 miljoner euro i betalningsbemyndiganden överfördes till Sammanhållningsfonden. Betalningsbemyndigandena (inklusive detta belopp) utnyttjades till 95,16% 2004.

Utnyttjande av betalningsbemyndiganden 2004 (euro)

Betalnings- bemyndiganden | Ursprungligt belopp | Överfört från andra budgetrubriker | Slutligt tillgängligt | Utnyttjat | Återtaget | Överfört till 2005 |

Budgeten 2004 | 2 641 600 000 | 134 811 585 | 2 776 411 585 | 2 642 101 718 | 134 309 867 | 0 |

Överfört från 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Återuppfört | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Återbetalat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Summa | 2 641 600 000 | 134 811 585 | 2 776 411 585 | 2 642 101 718 | 134 309 867 | 0 |

Medelsutnyttjande 2004 per medlemsstat

Åtagandebemyndiganden 2004 (euro)

Medlemsstat | Miljö | Transport | Både miljö och transport | Summa |

Belopp | Andel i% | Belopp | Andel i% | Belopp | Belopp | % |

Spanien | 724 068 354 | 42.6 | 977 541 835 | 57,4 | 1 101 600 | 1 702 711 789 | 30,3% |

Grekland | 296 658 028 | 55,4 | 239 009 533 | 44,6 | - | 535 667 561 | 9,5% |

Portugal | 261 887 832 | 54,6 | 217 955 247 | 45,4 | - | 479 843 079 | 8,5% |

Cypern | - | 0 | 18 257 000 | 100 | - | 18 257 000 | 0,3% |

Tjeckien | 171 710 713 | 54,2 | 144 816 038 | 45,8 | 371 280 | 316 898 031 | 5,6% |

Estland | 65 595 930 | 62,1 | 31 561 105 | 37,9 | 8 539 200 | 105 696 235 | 1,9% |

Ungern | 188 216 500 | 50,0 | 188 216 500 | 50,0 | - | 376 433 000 | 6,7% |

Lettland | 80 196 588 | 42,2 | 102 876 822 | 57,8 | 6 892 365 | 189 965 775 | 3,4% |

Litauen | 45 991 729 | 21,9 | 148 920 771 | 78,1 | 14 659 500 | 209 572 000 | 3,7% |

Malta | 7 418 000 | 100 | - | 0 | - | 7 418 000 | 0,1% |

Polen | 698 528 072 | 49,4 | 707 162 832 | 50,6 | 8 947 500 | 1 414 368 404 | 25,2% |

Slovakien | 125 556 724 | 65,1 | 67 417 276 | 34,9 | - | 192 974 000 | 3,4% |

Slovenien | 19 295 525 | 29,7 | 45 605 942 | 69,3 | 45 000 | 64 946 467 | 1,2% |

Tekniska stödåtgärder | - | - | - | - | 4 381 678 | 4 381 678 | 0,1% |

Summa | 2 685 123 995 | 48,2* | 2 889 340 901 | 51,8* | 44 938 123 | 5 619 403 018 | 100% |

* Belopp för åtgärder som avser både miljö och transport har inte beaktats.

Betalningsbemyndiganden 2004 (euro)

Uppgifterna för de nya medlemsstaterna i den första tabellen nedan avser endast betalningar för projekt som godkänts inom ramen för Sammanhållningsfonden från och med den 1 maj 2004 (stöd inför anslutningen för ISPA-projekt har alltså inte beaktats). I tabellen därefter visas betalningar verkställda 2004 för ISPA-projekt som godkänts före anslutningen.

Medlemsstat | Miljö | Transport | Både miljö och transport | Summa |

Belopp | Andel i% | Belopp | Andel i% | Belopp | Belopp | % |

Spanien | 1 052 792 007 | 54,3 | 886 931 978 | 45,7 | 3 084 | 1 939 727 070 | 73,4% |

Grekland | 85 219 745 | 24,3 | 265 538 804 | 75,7 | 1100 | 350 759 649 | 13,3% |

Irland | 8 179 679 | 31,6 | 17 669 517 | 68,4 | 0 | 25 849 196 | 1,0% |

Portugal | 123 130 259 | 38,9 | 193 354 445 | 61,1 | 0 | 316 484 704 | 12,0% |

Cypern | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - |

Tjeckien | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - |

Estland | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - |

Ungern | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - |

Lettland | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - |

Litauen | 0 | - | 3 719 306 | 100 | 0 | 3 719 306 | 0,1% |

Malta | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - |

Polen | 0 | - | 2 486 700 | 100 | 0 | 2 486 700 | 0,1% |

Slovakien | 244 720 | 15,5 | 1 335 490 | 84,5 | 0 | 1 580 210 | 0,1% |

Slovenien | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - |

Tekniska stödåtgärder | 0 | - | 0 | - | 1 494 883 | 1 494 883 | 0,1% |

Summa | 1 269 566 410 | 48,1* | 1 371 036 240 | 51,9* | 1 499 067 | 2 642 101 718 | 100% |

* Belopp för åtgärder som avser både miljö och transport har inte beaktats.

För tredje året i följd gick utvecklingen i riktning mot ökad prioritering av transportprojekt, även om tendensen var mindre utpräglad än under de två föregående åren.

Nya medlemsstater – Betalningar 2004 med anknytning till tidigare ISPA-projekt

Medlemsstat | Miljö | Transport | Summa |

Belopp | Andel i% | Belopp | Andel i% | Belopp |

Tjeckien | 17 801 156 | 26,5 | 49 355 929 | 73,5 | 67 157 085 |

Estland | 10 196 374 | 42,7 | 13 675 285 | 57,3 | 23 871 659 |

Lettland | 9 844 972 | 42,2 | 13 490 711 | 57,8 | 23 335 683 |

Litauen | 3 948 533 | 27,5 | 10 395 195 | 72,4 | 14 343 728 |

Ungern | 25 960 588 | 71,9 | 10 122 098 | 28,1 | 36 082 686 |

Polen | 80 792 048 | 36,6 | 139 872 597 | 63,4 | 220 664 645 |

Slovenien | 6 024 627 | 78,9 | 1 611 175 | 21,1 | 7 635 802 |

Slovakien | 17 390 376 | 46,6 | 19 933 084 | 53,4 | 37 323 460 |

Tekniska stödåtgärder | 68 076 |

TOTALT | 171 958 668 | 40,0 | 258 456 071 | 60,0 | 430 482 824 |

Bemödandena att reglera utestående åtaganden för åtgärder som inletts före 2000 fortsatte. Under 2004 avslutades sålunda totalt 50 projekt. Omkring 33,4% av de åtagandebelopp som var utestående i början av året betalades eller drogs tillbaka. I slutet av 2004 hade de utestående åtagandena minskat till endast 15% av Sammanhållningsfondens årsbudget (jämfört med mer än 50% i slutet av 2002 och 39% i slutet av 2003). Bemödandena att minska de utestående åtagandena kommer att fortsätta under 2005 i samarbete med de nationella myndigheter som ansvarar för projektgenomförandet och de därmed sammanhängande betalningsframställningarna.

Reglering 2004 av åtaganden för perioden 1993-1999 (euro)

Medlemsstat | Urspr. belopp att reglera | Tillbakadraget | Utbetalat | Återstår att reglera |

Spanien | 650 933 534 | 4 952 169 | 268 409 585 | 377 571 780 |

Grekland | 424 708 187 | 86 288 597 | 29 744 454 | 308 675 136 |

Irland | 51 096 704 | 0 | 4 037 714 | 47 058 990 |

Portugal | 139 854 914 | 5 852 657 | 23 728 888 | 110 273 369 |

Summa | 1 266 593 339 | 97 093 423 | 325 920 642 | 843 579 275 |

2. EKONOMISKT LÄGE OCH VILLKORAT STÖD

I rådets förordning om Sammanhållningsfonden[1] anges vissa villkor när det gäller mottagarlandets makroekonomiska förvaltning som gäller för finansiering från fonden. Om rådet konstaterar att en medlemsstat inte har genomfört sitt stabilitets-eller konvergensprogram på ett sådant sätt att ett för stort offentligt underskott kan undvikas får inga nya projekt eller, i fråga om stora projekt i flera stadier, inga nya stadier av ett projekt finansieras av fonden i den medlemsstaten.

Sju medlemsstater som beviljats stöd från Sammanhållningsfonden, varav sex nya medlemsstater, ansågs 2004 ha ett alltför stort underskott i de offentliga finanserna.

När det gäller de sex nya berörda medlemsstaterna ( Cypern, Malta, Polen, Slovakien, Tjeckien och Ungern ) fastställde rådet i ett beslut den 5 juli 2004 att de hade ett alltför stort underskott och rekommenderade att detta skulle rättas till senast 2005 (Cypern), 2006 (Malta), 2007 (Polen och Slovakien) och 2008 (Tjeckien och Ungern). Den 22 december 2004 konstaterade kommissionen att samtliga länder utom Ungern hade vidtagit effektiva åtgärder med anledning av rådets rekommendationer och att ytterligare mått och steg inom ramen för förfarandet vid alltför stora underskott därför inte var nödvändiga vid den tidpunkten. I januari 2005 kom rådet fram till samma slutsats. När det gäller Ungern fastställde rådet den 18 januari 2005 att landet inte vidtagit några effektiva åtgärder med anledning av rådets rekommendationer och antog den 8 mars en ny rekommendation där Ungern uppmanades att senast den 8 juli 2005 vidta effektiva åtgärder för att uppnå underskottsmålet för år 2005.

Den 5 juli 2004 fastställde rådet i ett beslut att Greklands offentliga underskott var alltför stort och rekommenderade att detta skulle rättas till senast 2005. Den 18 januari 2005 fastställde rådet i ett beslut att Grekland inte hade vidtagit några effektiva åtgärder med anledning av rådets rekommendation, och den 17 februari 2005 antog det ett beslut där Grekland förelades att vidta åtgärder för att komma till rätta med situationen. Rådet rekommenderade ett strikt genomförande av budgeten för 2005 och en ytterligare justering på minst 0,6% av BNP 2006, välkomnade den nya uppdatering av det grekiska stabilitetsprogrammet som skulle läggas fram den 21 mars 2005 och fastställde fristen för de ytterligare åtgärder som begärts till den 21 mars. Rådet gjorde en förnyad bedömning av situationen i Grekland den 12 april 2005 på grundval av ett meddelande från kommissionen av den 12 april. Det drog slutsatsen att den grekiska regeringen håller på att vidta effektiva åtgärder med anledning av rådets föreläggande.

3. DE TIO KANDIDATLÄNDERNAS ANSLUTNING TILL UNIONEN

Vid anslutningen till EU den 1 maj 2004 uppfyllde alla de åtta nya medlemsstater som tidigare fått stöd från ISPA samt Cypern och Malta kriterierna för att få stöd från Sammanhållningsfonden.

Projekt som tidigare godkänts inom ramen för finansieringsinstrumentet ISPA övergick automatiskt till att bli projekt inom ramen för Sammanhållningsfonden och omfattas sedan dess av Sammanhållningsfondens bestämmelser.

För perioden 2004–2006 har 24 miljarder euro (i löpande priser) avsatts för strukturstöd i EU:s tio nya medlemsstater, varav mer än en tredjedel (8,5 miljarder euro) anslagits till Sammanhållningsfonden.

Tabell : Anslag från Sammanhållningsfonden till de anslutande länderna för perioden 2004–2006

Land | Anslagsfördelning (medelvärde, miljoner euro i 2004 års priser) |

Cypern | 53,94* |

Tjeckien | 936,05 |

Estland | 309,03 |

Ungern | 1 112.67 |

Lettland | 515,43 |

Litauen | 608,17 |

Malta | 21,94 |

Polen | 4 178,60 |

Slovakien | 570,50 |

Slovenien | 188,71 |

Summa | 8 495,04 |

* Inklusive Fonden för fiskets utveckling (FFU).

4. SAMORDNING MED TRANSPORTPOLITIK OCH MILJÖPOLITIK

4.1. Transport

Något mer än hälften (51,8%) av de totala åtagandena från Sammanhållningsfonden år 2004 avsåg transportsektorn. Liksom tidigare uppmanades medlemsstaterna av kommissionen att särskilt prioritera järnvägsprojekt. Godkända projekt 2004 per medlemsstat redovisas i bilagan.

Sammanhållningsfonden ställer särskilt medel till förfogande för transportinfrastrukturnät med anknytning till transeuropeiska nät. En tillfredsställande samordning mellan strukturfonderna och Sammanhållningsfonden är av stor betydelse när det gäller att säkerställa kontakt och samband mellan unionens centrala regioner och de regioner som är strukturellt missgynnade genom sitt läge som öar, inlandsregioner eller avlägset belägna regioner.

Europaparlamentet och rådet antog den 29 april 2004 ett beslut om ändring av beslutet om gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet. I det nya beslutet anges 30 prioriterade projekt av europeiskt intresse till en kostnad av omkring 225 miljarder euro. Medlemsstaterna uppmanas i beslutet att prioritera dessa projekt. De berörda medlemsstaterna ombeds att särskilt uppmärksamma dem i samband med Sammanhållningsfonden och, mer allmänt, strukturfonderna.

Efter de nya medlemsstaternas anslutning den 1 maj 2004 undersökte kommissionen infrastruktursituationen när det gäller de transeuropeiska näten och särskilt kostnaderna för de 30 prioriterade projekten och för projekt såsom järnvägstrafikledningssystemet ERTMS och programmet-inom ramen för initiativet för ett gemensamt europeiskt luftrum-för modernisering av lufttrafikkontrollen (SESAME)[2] samt deras finansiering. [Efter att i juli 2004 ha offentliggjort resultaten av sin genomgripande översyn av finansieringsramen för de transeuropeiska näten (KOM(2004) 475) har kommissionen i budgetplanen för perioden 2007–2013 föreslagit en höjd maximisats vid samfinansiering].

4.2. Miljö

År 2004 var ett viktigt år för miljöprojekten. Något mindre än hälften (48,2%) av de totala åtagandena från Sammanhållningsfonden avsåg detta år miljöprojekt. Liksom tidigare prioriterades på detta område dricksvattenförsörjning, rening av avloppsvatten och hantering av fast avfall. Sammanhållningsfonden bidrar till förverkligandet av gemenskapens mål för hållbar utveckling, särskilt när det gäller förvaltning av naturresurser, avfall och klimatförändringar. Godkända projekt och åtgärder 2004 per medlemsstat redovisas i bilagan.

Sammanhållningsfonden bidrog till att främja genomförandet av miljölagstiftning, inte bara genom att direkt finansiera infrastrukturer utan också genom att ställa tillämpning av direktiven som villkor för sitt stöd. Detta berör både problemområdesinriktade insatser, inom t.ex. avfallshantering och avloppsrening, och miljökonsekvensbeskrivningar.

Vattenförvaltning och hantering av fast avfall (avfallshantering) har av de nya medlemsstaterna slagits fast som viktiga utgiftsprioriteringar. Investerings-och infrastrukturbehoven är i flertalet fall fortsatt stora inom t.ex. avfallshantering och vattenförvaltning (särskilt rening av avloppsvatten från tätbebyggelse), men också när det gäller luftkvalitet och ansträngningarna att minska industriföroreningar. Det är därför viktigt att de nya medlemsstaterna kan få finansiellt stöd från Sammanhållningsfonden för att förbättra sin miljöinfrastruktur.

5. KONTROLLER OCH SLUTSATSER AV KONTROLLERNA

I Irland, Spanien, Grekland och Portugal gjordes 10 kontrollbesök som avsåg projekt och 6 kontrollbesök som avsåg förvaltnings-och kontrollsystem.

De främsta bristerna på projektnivå gällde, även om situationen skilde sig åt mellan de berörda medlemsstaterna, förfarandena för kontraktstilldelning vid offentlig upphandling. När det gäller de system som medlemsstaterna inrättat för att uppfylla kraven i kommissionens förordning (EG) nr 1386/2002 beträffande förvaltnings-och kontrollsystemen gjordes framsteg under 2004, även om vissa problem identifierades 2003 i Grekland, Spanien och Portugal och meddelades de nationella myndigheterna inom ramen för partnerskapen.

Alla de tio nya medlemsstaterna överlämnade en beskrivning av sina förvaltnings-och kontrollsystem till kommissionen, som konstaterade att systemen överensstämde med normerna enligt gemenskapslagstiftningen. Detta tyder på en god start för de nya medlemsstaterna när det gäller att införa rätt genomförandesystem. Kommissionen kommer att fortsätta att granska systemen under de kommande åren. I enlighet med den revisionsstrategi som antagits för Generaldirektoratet för regionalpolitik kommer man sålunda att genomföra kontroller under år 2005 och göra stickprovsundersökningar på basis av ett urval projekt för att pröva om kraven är uppfyllda. Undersökningarna kommer att göras i alla de tio nya medlemsstaterna.

Tio kontrollbesök som avsåg projekt gjordes i Lettland, Ungern, Estland, Polen, Tjeckien, Slovakien och Slovenien. Kontrollerna omfattade framför allt en granskning av de finansiella flödena i samband med projekten och av om man hade följt bestämmelserna om stödberättigande utgifter.

6. ORIKTIGHETER OCH INNEHÅLLANDE AV STÖD

Enligt artikel 3 i kommissionens förordning (EG) nr 1831/94[3] om oriktigheter och återvinning av belopp som felaktigt har utbetalats i samband med finansiering från sammanhållningsfonden och om organisationen av ett informationssystem på detta område skall de mottagande medlemsstaterna till kommissionen anmäla varje oriktighet som har varit föremål för administrativa eller rättsliga undersökningar.

För år 2004[4] anmälde tre gamla medlemsstater, Grekland, Spanien och Portugal, sammanlagt 275 (262, 1 respektive 12) fall av oriktigheter till kommissionen. Irland meddelade kommissionen inom ramen för den ovannämnda förordningen att inget fall av oriktigheter konstaterats under 2004. De fall som anmäldes av de grekiska myndigheterna gällde bidrag från gemenskapen på sammanlagt 126 058 589 euro. I flertalet fall avsåg oriktigheterna underlåtenhet att helt följa reglerna om offentlig upphandling. I resterande fall handlade det om att ersättningskraven gällt icke–stödberättigande utgifter. Det fall som anmäldes av de spanska myndigheterna gällde ett bidrag från gemenskapen på 384 407 euro, och de 12 fall som anmäldes av de portugisiska myndigheterna gällde bidrag från gemenskapen på sammanlagt 22 234 344 euro. Två av de nya medlemsstaterna, nämligen Polen och Lettland, anmälde totalt sex fall av oriktigheter (5 respektive 1). De av de polska myndigheterna anmälda fallen gällde bidrag från gemenskapen på sammanlagt 802 426 euro. Det fall som anmäldes av de lettiska myndigheterna gällde ett bidragsbelopp på 1 273 euro. Det rör sig om samma typ av oriktigheter som de ovannämnda.

7. UTVÄRDERING

I slutet av 2004 inledde GD Regionalpolitik en dialog om ”kvalitetssäkringsförmåga” med alla medlemsstater som får stöd från Sammanhållningsfonden. Kommissionen överlämnade en beskrivning, baserad på förordningens krav, av vilka åtgärder som måste vidtas innan en ansökan når kommissionen. Medlemsstaterna uppmanades att själva undersöka hur de nuvarande systemen i deras förvaltningsorganisation fungerar och genom denna undersökning söka kartlägga eventuella hinder för projektberedningen. Med hänsyn till resultatet av undersökningen skulle medlemsstaterna kunna lägga fram förslag till lämpliga tekniska stödåtgärder för samfinansiering före utgången av perioden 2000–2006.

Enligt artikel 13 i förordning (EG) nr 1164/94 är kommissionen och medlemsstaterna skyldiga att vid genomförandet av projekt som samfinansieras inom ramen för Sammanhållningsfonden säkerställa att gemenskapsstödet är effektivt. För detta krävs att man tillämpar övervaknings-och utvärderingsmetoder. Vid behov får kommissionen och medlemsstaterna göra förhandsbedömningar och utvärderingar av projekt i samarbete med Europeiska investeringsbanken.

Varje projektansökan skall i detta syfte åtföljas av en kostnads-nyttoanalys. Den skall visa att de ekonomiska och sociala fördelarna på medellång sikt står i rimlig proportion till det finansiella stöd som beviljas. Det ankommer på kommissionen att granska analysen med hjälp av den vägledning för kostnads-nyttoanalys som offentliggjordes 2003[5] och som används som gemensamt referensdokument både av dem som driver projekten och av kommissionen själv.

GD Regionalpolitik inledde i januari 2004 en stickprovsbaserad utvärdering i efterhand omfattande 200 projekt som samfinansierats av Sammanhållningsfonden i Grekland, Spanien, Irland och Portugal under perioden 1993–2002. Den sammanfattande rapporten och de fyra landundersökningarna slutfördes i januari 2005 efter ett nära samarbete med de direkt berörda avdelningarna i kommissionen. De viktigaste undersökningsresultaten redovisas i bilagan (avsnitt 5.4).

8. INFORMATION OCH PUBLICITET

Två informationsmöten för samtliga 25 medlemsstater hölls i Bryssel den 24 juni och den 24 november 2004. Vid mötet i november 2003 hade flera delegationer framfört ett önskemål om att kommissionens avdelningar skulle se över kommissionens beslut 96/455/EG av den 25 juni 1996 angående de informations-och publicitetsåtgärder som skall genomföras av medlemsstaterna och kommissionen i fråga om sammanhållningsfondens verksamhet. De påpekade att vissa åtgärder visat sig alltför svåra att genomföra och ansåg att några bestämmelser inte var förenliga med förordning (EG) nr 1164/94 i dess ändrade lydelse från 1999. En kommissionsförordning som ersatte kommissionens beslut från 1996 har därefter antagits i april 2004[6].

I syfte att underlätta tillämpningen av den nya förordningen har GD Regionalpolitik lagt ut ett förklarande faktablad på webbplatsen Inforegio http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/regpub_fr.htm och informerat om förordningen i sin tidskrift Inforegio Panorama (nr 14, september 2004), som innehåller en rad artiklar om Sammanhållningsfonden.

GD Regionalpolitik har också uppdaterat referenswebbplatsen för Sammanhållningsfonden (( http://europa.eu.int/comm/regional_policy/funds/procf/cf_en.htm ) för att ge allmänheten grundläggande information om Sammanhållningsfonden. På denna webbplats, som inrättades våren 2005, finns länkar till rättsakter och där finns också finansiella uppgifter, kartor och exempel på projekt på 19 gemenskapsspråk och på bulgariska och rumänska.

[1] Artikel 6 i rådets förordning (EEG) nr 1164/94, ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1264/1999.

[2] ERTMS: European Rail Traffic Management System. SESAME: Single European Sky Air Trafic Management Modernisation Programme.

[3] EGT L 191, 27.7.1994, s.9

[4] Läget per den 14 mars 2005. Uppgifterna inbegriper inte anmälningar avseende fjärde kvartalet 2004.

[5] http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide02_fr.pdf

[6] Kommissionens förordning (EG) nr 621/2004 av den 1 april 2004 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1164/94 när det gäller informations-och offentlighetsåtgärder rörande Sammanhållningsfondens verksamhet.