17.3.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 65/50


Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets förordning om fastställande av en gemenskapsskala för klassificering av slaktkroppar av vuxna nötkreatur”

KOM(2005) 402 slutlig – 2005/0171 CNS

(2006/C 65/10)

Den 7 oktober 2005 beslutade rådet att i enlighet med artikel 262 i EG-fördraget rådfråga Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ovannämda yttrande.

Facksektionen för jordbruk, landsbygdsutveckling och miljö, som svarat för kommitténs beredning av ärendet, antog sitt yttrande den 9 november 2005. Föredragande var Frank Allen.

Vid sin 422:a plenarsession den 14–15 december 2005 (sammanträdet den 14 december) antog Europeiska ekonomiska och sociala kommittén följande yttrande med 127 röster för och 5 nedlagda röster:

1.   Inledning

1.1

Detta förslag avser en kodifiering av rådets förordning (EEG) nr 1208/81 av den 28 april 1981 om fastställande av en gemenskapsskala för klassificering av slaktkroppar av vuxna nötkreatur (1). Den nya förordningen ersätter de olika rättsakter som omfattas av kodifieringen (2). Förslaget följer de kodifierade texterna vad beträffar innehållet i sak och begränsar sig därmed till att föra samman texterna, vilket innebär att de ändringar som krävs till följd av kodifieringen endast är av formell karaktär.

2.   Allmänna kommentarer

2.1

Kommittén anser att det är ytterst värdefullt att samtliga texter samlas i en enda förordning. Inom ramen för ”Medborgarnas Europa” fäster kommittén i likhet med kommissionen stor vikt vid att gemenskapsrätten förenklas och förtydligas så att den blir mer tillgänglig och begriplig för medborgarna och därmed ger dem nya möjligheter att utöva de särskilda rättigheter som de kan åberopa.

2.2

Kommittén har fått försäkringar om att kodifieringen inte innebär någon konkret ändring utan endast syftar till att göra gemenskapslagstiftningen klar och överskådlig. Vi ger därför vårt fulla stöd till denna målsättning och välkomnar förslaget på grundval av ovanstående försäkran.

Bryssel den 14 december 2005

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs

ordförande

Anne-Marie SIGMUND


(1)  Utförd i enlighet med Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet, Kodifiering av gemenskapens regelverk, KOM(2001) 645 slutlig.

(2)  Bilaga III till detta förslag.