10.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 306/2


Tillkännagivande om inledande av en översyn vid giltighetstidens utgång av utjämningsåtgärder som tillämpas på import av film av polyetentereftalat (PET-film) med ursprung i Indien

(2004/C 306/02)

Kommissionen har, efter offentliggörandet av ett tillkännagivande (1) om att giltighetstiden snart skulle löpa ut för de utjämningsåtgärder som tillämpas på import av PET-film med ursprung i Indien (nedan kallat ”det berörda landet”), tagit emot en begäran om översyn enligt artikel 18 i rådets förordning (EG) nr 2026/97 (2) (nedan kallad ”grundförordningen”).

1.   Begäran om översyn

Begäran om översyn ingavs den 10 september 2004 av följande tillverkare i gemenskapen: DuPont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH, Nuroll SpA och Toray Plastics Europe (nedan kallade ”de sökande”). Dessa tillverkare svarar tillsammans för en betydande del, i detta fall över 50 %, av gemenskapens produktion av PET-film.

2.   Produkt

Den produkt som berörs är film av polyetentereftalat (PET-film) med ursprung i Indien (nedan kallad ”den berörda produkten”), som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 3920 62 19 och ex 3920 62 90. Dessa KN-nummer nämns endast upplysningsvis.

3.   Gällande åtgärder

De åtgärder som för närvarande är i kraft är en slutgiltig utjämningstull som infördes genom rådets förordning (EG) nr 2597/1999 (3).

4.   Grund för översynen

De sökande har lämnat bevisning till stöd för att det är sannolikt att subventioneringen och skadan fortsätter om åtgärden upphör att gälla.

Det hävdas att exportörerna och tillverkarna av den berörda produkten har erhållit och fortsatt kommer att erhålla en rad subventioner från Indiens myndigheter. Dessa påstådda subventioner utgörs av förmånssystem för industrier som är belägna i industriella frizoner för bearbetning på export och för exportorienterade företag, förhandslicenser, systemet med dokument för förhandsbefrielse, tullkreditsystemet, befrielse från inkomstskatt, förmånstullar i exportfrämjande syfte vid import av kapitalvaror, certifikat för tullfri påfyllning av insatsmaterial, delstatsregeringen i Maharashtras stimulanssystem, delstaten Uttaranchals stimulanssystem avseende omsättningsskatt, särskilda importlicenser, kapitaltillskott och exportkrediter.

De samlade subventionerna beräknas vara betydande.

Det görs gällande att de ovannämnda systemen utgör subventioner, eftersom de innebär ett finansiellt bidrag från Indiens statliga eller regionala myndigheter och medför en förmån för mottagarna, dvs. exportörer och tillverkare av PET-film. De uppges vara knutna till exportresultat och därmed selektiva och utjämningsbara, eller på andra grunder vara selektiva och utjämningsbara.

De sökande har framlagt bevisning till stöd för att importen av den berörda produkten från Indien har ökat i absoluta tal.

Det görs vidare gällande att importens omfattning och priserna på den importerade produkten bl.a. har fortsatt att inverka negativt på gemenskapsindustrins priser, vilket i sin tur har haft en väsentlig negativ inverkan på gemenskapsindustrins samlade resultat, ekonomiska situation och sysselsättning.

5.   Förfarande

Kommissionen har efter samråd med rådgivande kommittén fastslagit att bevisningen är tillräcklig för att motivera att en översyn vid giltighetstidens utgång inleds. Kommissionen inleder därför en översyn enligt artikel 18 i grundförordningen.

5.1   Förfarande för fastställande av sannolikheten för subventionering och skada

Syftet med undersökningen är att fastställa om det är sannolikt eller osannolikt att subventioneringen och skadan fortsätter eller återkommer om åtgärderna upphör att gälla.

a)   Stickprovsförfarande

Eftersom ett stort antal parter förefaller vara berörda av förfarandet kan kommissionen komma att besluta att tillämpa ett stickprovsförfarande enligt artikel 27 i grundförordningen.

i)

Stickprovsförfarande för undersökning av subventionering i Indien

För att kommissionen skall kunna besluta om ett stickprovsförfarande är nödvändigt och i så fall göra ett urval ombeds alla exportörer och tillverkare, eller företrädare som agerar på deras vägnar, att inom den tidsfrist som anges i punkt 6 b i och i den form som anges i punkt 7 i detta tillkännagivande ge sig till känna genom att kontakta kommissionen och lämna följande uppgifter om sitt eller sina företag:

Namn, adress, e-postadress, telefon-, fax- eller telexnummer samt kontaktperson.

Omsättning (i lokal valuta) och volym (i ton) för försäljningen av den berörda produkten på export till gemenskapen och (separat) till andra länder under perioden 1 oktober 2003–30 september 2004.

Omsättning (i lokal valuta) och volym (i ton) för försäljningen av den berörda produkten på den inhemska marknaden under perioden 1 oktober 2003–30 september 2004.

Uppgift om huruvida företaget avser att ansöka om en individuell utjämningstullsats (4) (endast tillverkare kan ansöka om detta).

Noggrann beskrivning av företagets verksamhet när det gäller tillverkning av den berörda produkten.

Produktionsvolym (i ton) för den berörda produkten, produktionskapacitet och investeringar i produktionskapacitet under perioden 1 oktober 2003–30 september 2004.

Namn på, och noggrann beskrivning av verksamheten hos, alla närstående företag (5) som är inbegripna i tillverkning eller försäljning (på exportmarknaden eller på den inhemska marknaden) av den berörda produkten.

Andra relevanta uppgifter som kan vara kommissionen till hjälp vid urvalet.

Uppgift om huruvida företaget eller företagen samtycker till att ingå i urvalet, vilket innebär att de skall besvara ett frågeformulär och godta av att deras svar kontrolleras genom en undersökning på platsen.

Uppgift om huruvida företaget är erkänt som ett exportorienterat företag.

Uppgift om huruvida företaget är beläget i en industriell frizon för bearbetning på export.

För att kommissionen skall få de upplysningar som den anser vara nödvändiga för urvalet bland exportörerna och tillverkarna kommer den även att kontakta myndigheterna i exportlandet samt alla kända sammanslutningar av exportörer och tillverkare.

ii)

Stickprovsförfarande avseende gemenskapstillverkare

Eftersom ett stort antal gemenskapstillverkare stöder klagomålet avser kommissionen att undersöka skadan för gemenskapsindustrin genom ett stickprovsförfarande.

För att kommissionen skall kunna göra ett urval ombeds alla gemenskapstillverkare att inom den tidsfrist som anges i punkt 6 b i lämna följande uppgifter om sitt eller sina företag:

Namn, adress, e-postadress, telefon-, fax- eller telexnummer samt kontaktperson.

Företagets totala omsättning i euro under perioden 1 oktober 2003–30 september 2004.

Noggrann beskrivning av företagets verksamhet när det gäller tillverkning av den berörda produkten.

Värde (i euro) av försäljningen av den berörda produkten på gemenskapsmarknaden under perioden 1 oktober 2003–30 september 2004.

Försäljningsvolym (i ton) för den berörda produkten på gemenskapsmarknaden under perioden 1 oktober 2003–30 september 2004.

Produktionsvolym (i ton) för den berörda produkten under perioden 1 oktober 2003–30 september 2004.

Namn på och noggrann beskrivning av verksamheten hos alla närstående företag som är inbegripna i tillverkning eller försäljning av den berörda produkten.

Andra relevanta uppgifter som kan vara kommissionen till hjälp vid urvalet.

Uppgift om huruvida företaget eller företagen samtycker till att ingå i urvalet, vilket innebär att de skall besvara ett frågeformulär och godta att deras svar kontrolleras genom en undersökning på platsen.

iii)

Slutligt urval för stickprovsförfarandet

Alla berörda parter som önskar lämna uppgifter av betydelse för urvalet måste göra detta inom den tidsfrist som anges i punkt 6 b ii.

Kommissionen avser att göra det slutgiltiga urvalet efter samråd med de berörda parter som har förklarat sig villiga att ingå i detta.

Företag som ingår i urvalet skall besvara ett frågeformulär inom den tidsfrist som anges i punkt 6 b iii och måste visa samarbetsvilja i samband med undersökningen.

Om företagen inte samarbetar i tillräcklig utsträckning, kommer kommissionen i enlighet med artikel 27.4 och artikel 28 i grundförordningen att grunda sina slutsatser på tillgängliga uppgifter. En slutsats som grundas på tillgängliga uppgifter kan, såsom framgår av punkt 8 i detta tillkännagivande, vara mindre fördelaktig för den berörda parten.

b)   Frågeformulär

För att kommissionen skall få de uppgifter som den anser nödvändiga för sin undersökning kommer frågeformulär att sändas till de tillverkare inom gemenskapsindustrin som ingår i urvalet för stickprovsförfarandet, till alla sammanslutningar av tillverkare i gemenskapen, till de exportörer och tillverkare i Indien som ingår i urvalet för stickprovsförfarandet, till alla sammanslutningar av exportörer och tillverkare, till importörerna, till alla sammanslutningar av importörer som nämns i begäran eller som samarbetade i den undersökning som ledde till införandet av de åtgärder som är föremål för denna översyn samt till myndigheterna i det berörda exportlandet.

Alla parter bör omgående kontakta kommissionen per fax för att ta reda på om de nämns i begäran och vid behov begära ett frågeformulär inom den tidsfrist som anges i punkt 6 a i, eftersom alla berörda parter omfattas av den tidsfrist som anges i punkt 6 a ii.

c)   Insamling av uppgifter; utfrågningar

Alla berörda parter uppmanas att lämna synpunkter samt uppgifter utöver svaren på frågeformuläret och att framlägga bevisning till stöd för dessa. Uppgifterna och bevisningen skall inkomma till kommissionen inom den tidsfrist som anges i punkt 6 a ii.

Kommissionen kan höra berörda parter, om de lämnar en begäran om detta och visar att det finns särskilda skäl att höra dem. Denna begäran skall lämnas inom den tidsfrist som anges i punkt 6 a iii.

5.2   Förfarande för bedömning av gemenskapens intresse

I enlighet med artikel 31 i grundförordningen kommer det, ifall det bekräftas att subventioneringen och skadan sannolikt skulle fortsätta eller återkomma, att fattas ett beslut om huruvida det inte skulle strida mot gemenskapens intresse att bibehålla respektive upphäva utjämningsåtgärderna. Gemenskapsindustrin, importörer och deras intresseorganisationer samt representativa användare och representativa konsumentorganisationer får därför ge sig till känna och lämna uppgifter till kommissionen inom den allmänna tidsfrist som anges i punkt 6 a ii, förutsatt att de kan visa att det finns ett objektivt samband mellan deras verksamhet och den berörda produkten. De parter som handlat i enlighet med föregående mening får inom den tidsfrist som anges i punkt 6 a iii begära att bli hörda och skall härvid ange de särskilda skäl som finns att höra dem. Det bör noteras att de uppgifter som lämnas enligt artikel 31 kommer att beaktas endast om de åtföljs av styrkande handlingar när de lämnas.

6.   Tidsfrister

a)   Allmänna tidsfrister

i)

För att begära ett frågeformulär

Berörda parter som inte samarbetade i den undersökning som ledde till de åtgärder som är föremål för denna översyn bör snarast möjligt, dock senast 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, begära ett frågeformulär.

ii)

För att ge sig till känna, lämna in besvarade frågeformulär eller lämna andra uppgifter

För att de berörda parternas uppgifter skall kunna beaktas vid undersökningen måste parterna, om inget annat anges, ge sig till känna genom att kontakta kommissionen, lämna sina synpunkter, lämna in besvarade frågeformulär eller lämna eventuella andra uppgifter inom 40 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Det bör noteras att de flesta av de processuella rättigheter som anges i grundförordningen endast är tillämpliga om parterna ger sig tillkänna inom denna tidsfrist.

Företag som ingår i urvalet för ett stickprovsförfarande måste besvara frågeformuläret inom den tidsfrist som anges i punkt 6 b iii.

iii)

För att begära att bli hörd

Alla berörda parter får inom den ovannämnda tidsfristen på 40 dagar också begära att bli hörda av kommissionen.

b)   Särskilda tidsfrister när det gäller stickprovsförfarande

i)

De uppgifter som anges i punkt 5.1 a i skall vara kommissionen till handa inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, eftersom kommissionen har för avsikt att inom 21 dagar efter detta offentliggörande samråda om det slutliga urvalet med de berörda parter som förklarat sig villiga att ingå i urvalet för ett stickprovsförfarande.

ii)

Alla andra uppgifter av betydelse för urvalet enligt punkt 5.1 a iii skall vara kommissionen till handa inom 21 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

iii)

Svar på frågeformuläret från parter som ingår i urvalet skall vara kommissionen till handa inom 37 dagar från och med dagen för underrättelsen om att de ingår i urvalet.

7.   Skriftliga inlagor, besvarade frågeformulär och korrespondens

Alla inlagor eller framställningar från berörda parter skall inges skriftligen (inte i elektronisk form, såvida inte annat anges) och skall innehålla den berörda partens namn, adress, e-postadress, telefonnummer och fax- eller telexnummer. Alla skriftliga inlagor, inbegripet sådana uppgifter som begärs i detta tillkännagivande, besvarade frågeformulär och korrespondens som de berörda parterna tillhandahållit konfidentiellt skall förses med påteckningen ”För begränsad spridning” (6) och i enlighet med artikel 29.2 i grundförordningen åtföljas av en icke-konfidentiell sammanfattning som skall förses med påteckningen ”För granskning av berörda parter”.

Kommissionens postadress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för handel

Direktorat B

Kontor: J-79 5/16

B-1049 Bryssel

Fax (32-2) 295 65 05

Telex COMEU B 21877

8.   Bristande samarbete

Om en berörd part vägrar att ge tillgång till eller underlåter att lämna nödvändiga uppgifter inom utsatt tid eller i betydande mån hindrar undersökningen, kan enligt artikel 28 i grundförordningen preliminära eller slutgiltiga, positiva eller negativa avgöranden träffas på grundval av tillgängliga uppgifter.

Om det visar sig att någon berörd part har lämnat oriktiga eller vilseledande upplysningar skall dessa lämnas utan beaktande och tillgängliga uppgifter får användas. Om en berörd part inte samarbetar eller endast delvis samarbetar och avgörandena därför enligt artikel 28 i grundförordningen träffas på grundval av tillgängliga uppgifter, kan resultatet utfalla mindre gynnsamt för den berörda parten än det hade gjort om denna hade samarbetat.

9.   Tidsplan för undersökningen

Undersökningen kommer i enlighet med artikel 22.1 i grundförordningen att slutföras inom 15 månader efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.


(1)  EUT C 62, 11.3.2004, s. 4.

(2)  EGT L 288, 21.10.1997, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 461/2004 (EUT L 77, 13.3.2004, s. 12).

(3)  EGT L 316, 10.12.1999, s. 1.

(4)  Företag som inte ingår i urvalet får enligt artikel 27.3 i grundförordningen ansöka om en individuell subventionsmarginal.

(5)  För vägledning beträffande innebörden av begreppet närstående företag, se artikel 143 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 253, 11.10.1993, s. 1).

(6)  Detta innebär att dokumentet endast är för internt bruk. Det är skyddat i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43). Det är ett konfidentiellt dokument i enlighet med artikel 29 i rådets förordning (EG) nr 2026/97 (EGT L 288, 21.10.1997, s. 1) och artikel 12 i WTO-avtalet om subventioner och utjämningsåtgärder.