1.10.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 244/20


FÖRTECKNING ÖVER FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNING VILKA ANTOGS AV KOMMISSIONEN FRÅN DEN 1 AUGUSTI TILL DEN 31 AUGUSTI 2004  (1)

(2004/C 244/05)

Dokument

Del

Datum för antagande

Titel

KOM(2004) 545

 

9.8.2004

Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2287/2003 vad gäller fiskemöjligheterna i grönländska vatten

KOM(2004) 559

1

16.8.2004

Förslag till rådets beslut om undertecknandet av Avtalet om samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å den andra, i bekämpandet av bedrägerier och annan olaglig verksamhet som skadar deras ekonomiska intressen

KOM(2004) 559

2

16.8.2004

Förslag till rådets beslut om ingåendet av Avtalet om samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å den andra, i bekämpandet av bedrägerier och annan olaglig verksamhet som skadar deras ekonomiska intressen

KOM(2004) 563

 

18.8.2004

Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 87/328/EEG när det gäller lagring av sperma från nötkreatur som är avsedd för handel inom gemenskapen

KOM(2004) 571

 

26.8.2004

Förslag till rådets förordning om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den preliminära tullen på import av vissa grafitelektrodsystem med ursprung i Republiken Indien

Dessa texter finns tillgängliga på EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex


(1)  Denna lista begränsar sig till KOM-dokument vilka uppfyller villkoren för offentliggörande.