52004PC0183

Förslag till rådets förordning om ingående av ett avtal genom skriftväxling om förlängning av protokollet om fastställande för perioden 1 juli 2004-30 juni 2005 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Kap Verde om fiske utanför Kap Verdes kust /* KOM/2004/0183 slutlig - CNS 2004/0058 */


Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ingående av ett avtal genom skriftväxling om förlängning av protokollet om fastställande för perioden 1 juli 2004-30 juni 2005 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Kap Verde om fiske utanför Kap Verdes kust

(framlagt av kommissionen)

MOTIVERING

Protokollet till fiskeavtalet mellan EG och Republiken Kap Verde löpte ut den 30 juni 2004.

De båda parterna möttes i Praia den 20-21 oktober 2003 inom ramen för den gemensamma kommitté som föreskrivs i artikel 9 i fiskeavtalet mellan Kap Verde och EG.

Parterna har beslutat att förlänga det protokoll som löpt ut med ett år, för perioden 1 juli 2004-30 juni 2005. Förlängningen genom skriftväxling paraferades av parterna den 21 oktober 2003 i syfte att fastställa de tekniska och ekonomiska villkoren för gemenskapsfartygens fiskeriverksamhet i Kap Verdes vatten under perioden 1 juli 2004-30 juni 2005.

Mot bakgrund av detta föreslår kommissionen att rådet godkänner avtalet genom skriftväxling om förlängning av protokollet.

Ett förslag till rådets beslut om provisorisk tillämpning av avtalet genom skriftväxling om förlängning av protokollet behandlas i ett separat förfarande i väntan på att det slutgiltigt skall träda i kraft.

2004/0058 (CNS)

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ingående av ett avtal genom skriftväxling om förlängning av protokollet om fastställande för perioden 1 juli 2004-30 juni 2005 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Kap Verde om fiske utanför Kap Verdes kust

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37 jämförd med artikel 300.2 och 300.3 första stycket i detta,

med beaktande av kommissionens förslag [1],

[1] EGT C [...] [...], s. [...]

med beaktande av Europaparlamentets yttrande [2], och

[2] EGT C [...] [...], s. [...]

av följande skäl:

(1) Enligt avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Kap Verdes regering om fiske i Kap Verdes vatten [3], skall de avtalsslutande parterna innan giltighetstiden för det protokoll som bifogas avtalet löper ut inleda förhandlingar för att gemensamt komma överens om protokollets innehåll inför nästa period, och om eventuella ändringar av eller tillägg som skall göras i bilagan.

[3] EGT L 212, 9.8.1990, s. 1.

(2) Parterna har beslutat att genom ett avtal genom skriftväxling förlänga det nuvarande protokollet, som godkändes genom förordning (EG) nr 301/2002 [4], med ett år i avvaktan på förhandlingarna om ändringar av det protokoll som skall ingås.

[4] EGT L 47, 19.2.2002, s. 2.

(3) Det ligger i gemenskapens intresse att godkänna denna förlängning.

(4) Fördelningen av fiskemöjligheter mellan medlemsstaterna i det protokoll som löpt ut måste bekräftas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet genom skriftväxling om förlängning av protokollet om fastställande för perioden 1 juli 2004-30 juni 2005 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Kap Verde om fiske utanför Kap Verdes kust godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Avtalstexten bifogas denna förordning.

Artikel 2

De fiskemöjligheter som fastställs i protokollet skall fördelas mellan medlemsstaterna enligt följande:

>Plats för tabell>

Om licensansökningar från dessa medlemsstater inte uttömmer de fiskemöjligheter som fastställs i protokollet får kommissionen beakta licensansökningar från alla övriga medlemsstater.

Artikel 3

De medlemsstater vars fartyg fiskar enligt detta avtal skall meddela kommissionen hur stora mängder av varje bestånd som fångas i Kap Verdes fiskezon, i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 500/2001 [5].

[5] EGT L 73, 15.3.2001, s. 8.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den

På rådets vägnar

Ordförande

AVTAL

i form av skriftväxling om förlängning av protokollet om fastställande för perioden 1 juli 2004-30 juni 2005 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Kap Verde om fiske utanför Kap Verdes kust

A. Skrivelse från gemenskapen

Jag kan härmed bekräfta att en överenskommelse har nåtts om en tillfällig ordning för att säkerställa en förlängning av det nu gällande protokollet (1 juli 2001-30 juni 2004) om fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning som bifogas fiskeavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och regeringen i Republiken Kap Verde, i avvaktan på förhandlingar om ändringar av det protokoll som skall ingås:

1. Den ordning som har gällt under de tre senaste åren förlängs från och med den 1 juli 2004 till och med den 30 juni 2005.

Gemenskapens ekonomiska ersättning under denna tillfälliga ordning skall motsvara det årliga belopp som föreskrivs i artikel 2 i nu gällande protokoll. Den ekonomiska ersättningen skall betalas ut senast den 31 januari 2005. Betalningen av de riktade åtgärder som avses i artikel 3 skall ske så snart villkoren i artikel 3 i protokollet har uppfyllts.

2. Under den interimistiska perioden skall fiskelicenser beviljas inom de gränser som fastställs i artikel 1 i nu gällande protokoll, mot avgifter eller förskottsbetalningar som motsvarar de som fastställs i punkt 2 i bilagan till protokollet.

Jag skulle vara tacksam om Ni ville bekräfta mottagandet av denna skrivelse och meddela om Ni godtar dess innehåll.

Högaktningsfullt

På Europeiska unionens råds vägnar

B. Skrivelse från Republiken Kap Verdes regering

(Adressat)

Jag har äran bekräfta mottagandet av Er i dag daterade skrivelse med följande lydelse:

"Jag kan härmed bekräfta att en överenskommelse har nåtts om en tillfällig ordning för att säkerställa en förlängning av det nu gällande protokollet (1 juli 2001-30 juni 2004) om fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning som bifogas fiskeavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och regeringen i Republiken Kap Verde, i avvaktan på förhandlingar om eventuella ändringar av det protokoll som skall ingås:

1. Den ordning som har gällt under de tre senaste åren förlängs från och med den 1 juli 2004 till och med den 30 juni 2005.

Gemenskapens ekonomiska ersättning under denna tillfälliga ordning skall motsvara det årliga belopp som föreskrivs i artikel 2 i nu gällande protokoll. Den ekonomiska ersättningen skall betalas senast den 31 januari 2005. Betalningen av de riktade åtgärder som avses i artikel 3 skall ske så snart villkoren i artikel 3 i protokollet har uppfyllts.

2. Under den tid som den tillfälliga ordningen tillämpas skall fiskelicenser beviljas inom de gränser som fastställs i artikel 1 i det protokoll som för närvarande tillämpas, mot betalning av avgifter eller förskott som motsvarar de som fastställs i punkt 2 i bilagan till protokollet."

Jag kan bekräfta att Kap Verdes regering godtar innehållet i Er skrivelse och att Er skrivelse liksom denna utgör ett avtal i enlighet med Ert förslag.

Högaktningsfullt

På Republiken Kap Verdes regerings vägnar

RÄTTSLIG FINANSIERINGSÖVERSIKT

Politikområde: Yttre aspekter av gemenskapens fiskeripolitik

Verksamhet: Internationella fiskeavtal

Åtgärdens beteckning: Förlängning av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i fiskeavtalet EG/Kap Verde för perioden 1.7.2004-30.6.2005

1. BERÖRDA BUDGETPOSTER (NUMMER OCH BETECKNING)

110301 (ex B78000): "Internationella fiskeavtal"

2. ALLMÄNNA UPPGIFTER

2.1 Sammanlagda anslag för åtgärden (avsnitt B): 730 000 euro i åtagandebemyndiganden/betalningsbemyndiganden

2.2 Tillämpningsperiod: 1.7.2004-30.6.2005

2.3 Total utgiftsberäkning: 763 192 euro

a) Förfalloplan för åtagandebemyndiganden/betalningsbemyndiganden (finansiellt stöd) (se punkt 6.1.1)

Belopp i euro

>Plats för tabell>

b) Tekniskt och administrativt stöd och stödutgifter (se punkt 6.1.2)

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

c) Total budgetkonsekvens i form av personalutgifter och övriga administrativa utgifter(se punkterna 7.2 och 7.3)

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

2.4 Förenlighet med den ekonomiska planeringen och budgetplanen

X Förslaget är förenligt med den befintliga ekonomiska planeringen

| | Detta förslag förutsätter en omplanering av de berörda posterna i budgetplanen,

| | inbegripet, i förekommande fall, tillämpning av reglerna i det interinstitutionella avtalet.

2.5 Påverkan på inkomsterna

X Inga budgetkonsekvenser (berör tekniska aspekter på genomförandet av en åtgärd)

eller

| | Budgetkonsekvenser - följande konsekvenser för intäkterna kommer att förekomma:

OBS: alla preciseringar och observationer som rör metoden för att beräkna hur inkomsterna påverkas bör införas på ett separat blad som bifogas denna finansieringsöversikt.

Miljoner euro (avrundat till en decimal)

>Plats för tabell>

(Om flera budgetrubriker påverkas skall varje rubriks nummer anges i tabellen)

3. BUDGETTEKNISKA UPPGIFTER

>Plats för tabell>

4. RÄTTSLIG GRUND

Artikel 37 i fördraget jämförd med artikel 300.2 och 300.3 första stycket.

Avtal Kap Verde (EGT L 212, 9.8.1990).

5. BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN OCH SKÄL FÖR ÅTGÄRDEN

5.1 Behovet av gemenskapsåtgärder

5.1.1 Mål för åtgärden

Protokollet till fiskeavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kap Verde löper ut den 30 juni 2004.

Parterna möttes i Praia den 20-21 oktober 2003 inom ramen för den gemensamma kommitté som föreskrivs i artikel 9 i fiskeavtalet mellan Kap Verde och EG. Parterna har därför beslutat att förlänga det protokoll som löpt ut med ett år, för perioden 1 juli 2004-30 juni 2005. Förlängningen genom skriftväxling paraferades av parterna den 21 oktober 2003 i syfte att fastställa de tekniska och ekonomiska villkoren för gemenskapsfartygens fiskeriverksamhet i Kap Verdes vatten under perioden 1 juli 2004-30 juni 2005.

Syftet med förlängningen är att möjliggöra för gemenskapens redare att fortsätta sin fiskeriverksamhet i Kap Verdes exklusiva ekonomiska zon i väntan på att förhandlingarna om ändringar i protokollet skall avslutas.

5.1.2 Åtgärder som vidtagits till följd av förhandsbedömningen

Någon särskild förhandsbedömning har inte gjorts av förslaget att tillfälligt förlänga det nuvarande protokollet, vilket motiveras av förslagets begränsade varaktighet - det rör sig bara om ett år - och av att villkoren är exakt desamma som tidigare. Innan ett nytt protokoll föreslås skall en grundlig utvärdering göras av det nuvarande protokollet, där även förlängningsperioden skall ingå (se även kapitel 8.2 i finansieringsöversikten).

Här anges några bedömningsgrunder för utvärderingen av det protokoll som för närvarande är giltigt:

Föreliggande protokoll är det fjärde protokoll som ingås sedan ramavtalet mellan de båda parterna slöts 1990.

Avtalet avser främst tonfiskfiske (117 fartyg) samt ett mindre antal bottenlångrevsfartyg som bedriver fiske efter demersala arter (630 GRT, med högst 4 fartyg som fiskar samtidigt). Det är ett av de viktigaste avtal om fiske efter tonfisk som EG har slutit i Atlanten.

De totala fiskemöjligheterna i protokollet för 2001-2004 motsvarar notfartyg för tonfisk, 18 spöfiskefartyg för tonfisk (10 i föregående protokoll), 62 ytlångrevsfartyg (26 i föregående protokoll) och 630 GRT bottenlångrevsfartyg. Detta innebär en betydande ökning av antalet fartyg jämfört med föregående protokoll.

Det visar sig att det genomsnittliga utnyttjandet, uttryckt i antalet uttagna licenser, var mycket bra för ytlångrevsfartyg och för spöfiskefartyg för tonfisk, bra för notfartygen för tonfisk, men obefintligt för bottenlångrevsfartygen.

Bestämmelserna för tonfisk i detta protokoll är en integrerad del av avtalspaketet om tonfiskfisket i Atlanten som gör det möjligt för gemenskapens flotta att följa gemensamma fiskbestånd.

Utnyttjande enligt fiskeavtalet EG/Kap Verde (antal fartyg)

>Plats för tabell>

Eftersom tonfisk är en utpräglad vandringsfisk kan fångsterna inom en bestämd zon variera avsevärt från ett fiskeår till ett annat. Man kan inte förutsäga vilka fångster gemenskapens fiskeflotta ska få i Kap Verdes vatten.

I allmänhet har fångsterna varit mindre än referenstonnaget (1000-2000/7000 ton).

Det är tvärtom möjligt att det faktum att Kap Verde från och med oktober 2003 på nytt har tillstånd att exportera fiskeriprodukter till EG kommer att leda till att EG:s fiskeflotta kommer att öka sin närvaro i Kap Verdes exklusiva ekonomiska zon och öka antalet landningar av fisk för de lokala konservfabrikerna.

Protokollet är naturligtvis positivt för gemenskapen eftersom värdet av fångsterna vida överskrider kostnaderna för protokollet. Det genomsnittliga handelsvärdet för tonfisk ligger på mer än 1 000 euro per ton.

Förutom det direkta kommersiella värdet av fångsterna innebär protokollet följande fördelar:

Garanterad sysselsättning ombord på fiskefartygen.

Multiplikatoreffekt när det gäller sysselsättningen i hamnarna, på fiskauktionerna, på beredningsanläggningarna, inom fartygsindustrin samt inom tjänstesektorn etc.

Sysselsättning i regioner där det inte finns någon alternativ sysselsättning till fisket.

Bidrag till gemenskapens försörjning med fisk.

Det bör understrykas att det enligt rådets riktlinjer om förhandling om fiskeavtal med AVS-länder måste tas hänsyn till gemenskapens intressen av att bibehålla eller upprätta fiskeförbindelser med länderna i fråga.

5.1.3 Åtgärder som vidtagits som följd av en efterhandsutvärdering

Det kommer att göras en grundlig utvärdering av det protokoll som löper ut 2004 innan det läggs fram ett förslag till protokoll för perioden efter juli 2005. Den period som omfattas av förlängningen kommer att ingå (se kapitel 8.2 i finansieringsöversikten).

Det bör framhållas att endast den första delen av de riktade åtgärder som utgör en stor del av den ekonomiska ersättningen har använts av Kap Verdes myndigheter. Kap Verdes myndigheter har åtagit sig att så snart som möjligt översända en rapport om utnyttjandet av den första delen, planeringen av utnyttjande och begäran om återstående delar.

5.2 Planerad verksamhet och villkor för finansiering via budgeten

Inom ramen för det förlängda protokollet (2004-2005) kommer EG att betala en ekonomisk ersättning på 680 000 euro. Av detta belopp kommer 41 % (280 000 euro) att användas för riktade åtgärder för utveckling av Kap Verdes fiskesektor (vetenskapliga och tekniska program, kontroll och övervakning av fisket, stipendier och utbildning och program för kontroll av fiskeriprodukternas kvalitet).

Den ekonomiska ersättningen skall betalas ut senast den 31 januari 2005 till ett konto som tillhör statskassan. Betalningen av de riktade åtgärderna skall ske så snart villkoren i artikel 3 i protokollet har uppfyllts.

5.3 Genomförandebestämmelser

Kommissionen ansvarar för att protokollet genomförs med hjälp av sina anställda i såväl Bryssel som vid delegationen i Kap Verde.

6. BUDGETKONSEKVENSER

6.1 Totala budgetkonsekvenser för del B (för hela programperioden)

6.1.1 Finansiellt stöd

Belopp i euro

>Plats för tabell>

6.1.2 Tekniskt och administrativt stöd, stödutgifter och

IT-utgifter (åtagandebemyndiganden)

Belopp i euro

>Plats för tabell>

6.2. Kostnadsberäkning per åtgärd för del B (för hela programtiden)

Belopp i euro

>Plats för tabell>

7. EFFEKTER PÅ PERSONALRESURSER OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

Behoven av personal och administrativa resurser skall täckas inom ramen för anslagen till det generaldirektorat som förvaltar åtgärden.

7.1. Personalbehov

>Plats för tabell>

7.2 Total budgetkonsekvens av ytterligare personalbehov

>Plats för tabell>

Beloppen avser totala utgifter för 12 månader.

7.3 Övriga administrativa utgifter till följd av åtgärden

>Plats för tabell>

Beloppen avser åtgärdens totala utgifter för 12 månader.

(1) Ange vilken typ av kommitté samt vilken av de två kategorierna den tillhör.

I. Totalbelopp per år (7.2 + 7.3) // 33 192 euro

II. Varaktighet // 1 år

III. Totalkostnad för åtgärden (IxIII) // 33 192

8. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

8.1 Metod för uppföljning

Den ekonomiska ersättningen (400 000 euro/år) skall utbetalas varje år till ett konto som tillhör Kap Verdes statskassa, som anvisats av Kap Verdes myndigheter. Staten Kap Verde är ensam ansvarig för utnyttjandet av den ekonomiska ersättningen.

De belopp som anslagits till finansiering av riktade åtgärder (280 000 euro per år) skall betalas till fiskeriministeriet genom årliga delbetalningar på grundval av fördelningen i artikel 3 i protokollet.

En rapport över användningen av de medel som är avsedda för riktade åtgärder skall varje år överlämnas till kommissionen senast 3 månader efter den dag då protokollet trädde i kraft. Kommissionen har rätt att begära ytterligare information och på nytt granska utbetalningarna mot bakgrund av det faktiska genomförandet av åtgärderna.

Vid behov kan EG och Kap Verde vid vilken tidpunkt som helst sammanträda inom ramen för en gemensam kommitté för att diskutera frågor i samband med genomförandet av protokollet i syfte att se till att detta tillämpas på rätt sätt.

8.2 Föreskrifter och tidsplan för utvärderingen

Innan protokollet förnyas i juli 2005 kommer hela perioden för det nuvarande protokollet (även förlängningen) att utvärderas på grundval av uppgifter som gör det möjligt att mäta resultat (fångster, fångsternas värde) och konsekvenser (antal skapade och varaktiga arbetstillfällen, kostnader för protokollet i relation till fångsternas värde). För att se till att fisket i regionen sker på ett hållbart sätt kommer en utvärdering av ekonomisk, social och miljömässig inverkan att göras före eventuella förnyade protokoll i framtiden.

9. BESTÄMMELSER OM BEDRÄGERIBEKÄMPNING

Eftersom den ekonomiska ersättningen betalas av gemenskapen i direkt utbyte mot fiskemöjligheter, får tredjelandet använda den hur det vill. Enligt föreskrifterna i avtalet skall dock rapporter om hur vissa anslag används lämnas in till kommissionen. Alla de åtgärder som avses i artikel 3 i protokollet skall omfattas av en årlig rapport om genomförandet och om de resultat som uppnåtts. Kommissionen förbehåller sig rätten att begära ytterligare information om de resultat som uppnåtts och att på nytt se över utbetalningarna mot bakgrund av det faktiska genomförandet av åtgärderna.

Dessutom måste de medlemsstater vars fartyg fiskar enligt detta avtal till kommissionen intyga att de uppgifter som lämnas i fartygens mätbrev stämmer så att licensavgifterna kan beräknas på korrekt grund.

Enligt det förlängda protokollet är gemenskapens fartyg även skyldiga att fylla i fångstdeklarationer (som måste överlämnas till kommissionen och Kap Verdes myndigheter) vilka ligger till grund för den slutliga sammanställningen av fångster som sker inom ramen för protokollet och av avgifter.