30.4.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/25


Yttrande från Regionkommittén om ”Förslag till rådets direktiv om genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster”

(2004/C 121/06)

REGIONKOMMITTÉN HAR AVGETT DETTA YTTRANDE med beaktande av

förslaget till rådets direktiv om Genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster (KOM(2003) 657 slutlig – SEK 2003/1213 –2003/0265 (CNS)),

kommissionens beslut av den 5 november 2003 att i enlighet med artikel 265 första stycket i EG-fördraget rådfråga Regionkommittén i ärendet,

presidiets beslut av den 7 maj 2002 att ge utskottet för ekonomisk politik och socialpolitik i uppdrag att utarbeta ett yttrande i ärendet,

det utkast till yttrande (CdR 19/2004 rév. 1) som antogs den 2 mars 2004 av utskottet för ekonomisk politik och socialpolitik (föredragande: Mona-Lisa Norrman, landstingsfullmäktigeledamot i Jämtlands läns landsting (SE–PSE),

Yttrandet antogs enhälligt vid Regionkommitténs 54:e plenarsession den 21–22 april 2004 (sammanträdet den 22 april).

1.   Regionkommitténs ståndpunkt

1.1

Regionkommittén uttrycker besvikelse över det liggande förslagets begränsade omfattning. Kommittén konstaterar att kommissionen inte förmått fullgöra uppdraget från statscheferna i Nice 2000 om att göra ett direktivförslag som verkar för jämställdhet utanför arbetslivet grundat på artikel 13 i EG-fördraget. ReK beklagar de eftergifter som gjorts av hänsyn till olika intressenter, avseende omfattningen på det föreslagna direktivet.

1.2

ReK vill arbeta för att undanröja bristande jämställdhet mellan kvinnor och män och aktivt främja jämställdhet bl.a. genom att stödja EG-fördraget, Nicefördraget och ramstrategin i det femte handlingsprogrammet (2001-2005) där det kombinerade angreppssättet är jämställdhetsintegrering i all politik och särskilda åtgärder med inriktning på kvinnor.

1.3

Regionkommittén anser att det är en väsentlig skillnad mellan att genomföra principen om jämställdhet och att genomföra principen om lika behandling inom vissa områden. Jämställdhet är ett mycket vidare begrepp som handlar om att ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden med bl.a. en jämn fördelning av makt och inflytande. Att använda likabehandling som ensam strategi är inte tillräckligt för att uppnå verklig jämställdhet. I praktiken kan den befästa ojämställdhet och kan inte kompensera för tidigare könsdiskriminering.

1.4

Regionkommittén är överens med kommissionens förslag om principen att könsdiskriminering skall förbjudas när det gäller kvinnors och mäns tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster.

1.5

Eftersom likabehandling som ensam strategi för jämställdhet kan förstärka ojämställdhet välkomnar ReK därför särskilt artikel 3 som handlar om att principen om likabehandling innebär att varken direkt eller indirekt diskriminering på grund av könstillhörighet får förekomma. Artikeln är nödvändig för att förhindra att personer behandlas sämre på grund av sitt kön samt missgynnas på grund av skenbart könsneutrala bestämmelser.

1.6

Kommittén välkomnar att förslagets definitioner av direkt diskriminering, indirekt diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier överensstämmer med direktiven 2000/43/EG, 2000/78/EG och 2002/73/EG om ändring av direktiv 76/207/EEG.

1.7

ReK välkomnar även att artiklarna 7-10 och 13 om tillämpning, bevisbörda och sanktioner överensstämmer med tidigare antagna direktiv som baserats på artikel 13 EG-fördraget.

1.8

Regionkommittén instämmer i kommissionens synpunkter om att könstillhörighet inte skall vara en faktor för beräkningar av premier, förmåner för försäkringar och andra finansiella tjänster. ReK understryker att detta är särskilt viktigt när det gäller statliga pensionssystem och privata pensionsförsäkringar.

1.9

Kommittén anser att diskrimineringslagar, oavsett grund, skall innehålla samma skydd. Förslaget till direktiv kommer inte att täcka samma områden som det redan existerande direktivet mot diskriminering av ras och etnisk tillhörighet inom och utanför arbetslivet. Kommittén befarar att kommissionens sätt att steg för steg lägga fram särdirektiv skapar intryck av att det finns en hierarki i diskrimineringen.

1.10

ReK anser att förslaget innehåller alltför många undantag och områden där direktivet inte kommer att gälla. I artikel 1 (4) i förslaget utesluts områdena utbildning, media, reklam. Kommittén anser att om ett direktiv på området könsdiskriminering skall kunna bidra till jämställdhet så förutsätter det att dessa områden ingår.

1.11

Regionkommittén framhåller att man inte är överens med kommissionen om att ett liknande förbud mot könsförnedrande texter och bilder i media och reklam, såsom mot rasistiska texter, skulle begränsa tryckfrihetens grundläggande principer. Enligt FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna kan inskränkningar i tryckfriheten göras i lag i syfte att trygga tillbörlig hänsyn till och respekt för andras fri- och rättigheter samt för att tillgodose det demokratiska samhällets rättmätiga krav på moral, allmän ordning och allmän välfärd (artikel 29).

1.12

Effekten av artikel 141 i EG-fördraget, om lika lön för kvinnor och män för lika eller likvärdigt arbete, innebär inte att kvinnor och män beskattas lika. ReK anser därför att även beskattning är ett område som behöver ses över ur jämställdhetssynpunkt.

2.   Regionkommitténs rekommendationer

Kommitténs bedömning

2.1

EU spelar en central roll för att både nuvarande och kommande medlemsstater skall följa den fundamentala principen om jämställdhet mellan kvinnor och män. I all verksamhet skall gemenskapen undanröja bristande jämställdhet mellan kvinnor och män och aktivt främja jämställdhet mellan dem. Regionkommittén rekommenderar därför kommissionen att göra ett mer omfattande direktiv i enlighet med statschefernas uppdrag till kommissionen.

2.2

ReK ser på samma sätt som kommissionen detta direktiv som ett första svar på statschefernas uppdrag och understryker vikten av att kommissionen fortsätter lagstiftningsarbetet. Regionkommittén kan bidra i arbetet mot ett mer omfattande direktiv.

2.3

ReK rekommenderar kommissionen att föreslå ett direktiv om jämställdhet mellan kvinnor och män där förutom varor och tjänster även områdena beskattning, utbildning, social trygghet inklusive socialförsäkringar och hälsovård, våld mot kvinnor samt bilden i media och reklam ingår. Ett sådant direktiv skulle kunna medföra en annan tydlighet och tillgänglighet för medlemsländer och medborgare.

2.4

Kommittén rekommenderar kommissionen att se till att detta direktiv åtminstone är likvärdigt direktivet om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung beträffande vilka områden i samhällslivet som skall omfattas.

2.5

ReK stödjer direktivförslaget om likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster, men beklagar direktivets begränsade omfattning.

2.6

Kommittén betonar att jämställdhet inte uppnås enbart genom lagstiftning utan genom att kvinnor och män har samma möjligheter i politik, arbetsliv och övrigt liv. Regionkommittén anser att kampen mot könsdiskriminering också handlar om att öka kunskapen om genus- och jämställdhetsfrågor och att förändra attityder och värderingar. ReK samarbetar gärna med kommissionen för att arrangera seminarier om jämställdhet och jämställdhetsarbete.

2.7

Jämställdhetsintegrering innebär att införliva jämställdheten mellan kvinnor och män i gemenskapens hela politik och i samtliga instanser. Regionkommittén vill stödja kommissionens arbete med att utveckla metoder för jämställdhetsintegrering och anser att ett nödvändigt hjälpmedel för att synliggöra kvinnors och mäns livsvillkor är att medlemsstaternas offentliga statistik är uppdelad på kön och ålder.

2.8

Regionkommittén instämmer i förslaget att könsdiskriminerande försäkringsvillkor och andra finansiella tjänster skall avskaffas.

2.9

Kommittén anser att artikel 4, som förbjuder försäkringar och premier som baseras på kön, har en för lång övergångsperiod (6 + 2 år). Dessutom förefaller denna artikel överdrivet rigid så till vida att direktivet endast skall omfatta försäkringsavtal som slutits efter det att direktivet trätt i kraft. Man tar därmed inte hänsyn till att pensionssystem och privata pensionsavtal som ingåtts före denna tidpunkt kan vara könsdiskriminerande under flera generationer framåt i tiden.

2.10

ReK instämmer med förslaget i artikel 12 om att bestämmelser som strider mot principen om likabehandling (artikel 3) som finns i (a) lagar, regleringar och administrativa bestämmelser skall upphävas och att (b) individuella avtal eller kollektivavtal, interna regler för företag samt regler för vinstdrivande eller icke-vinstdrivande föreningar förklaras eller kan förklaras ogiltiga eller ändras.

2.11

De mest uppenbara former av kvinnoförtryck som t.ex. våld mot kvinnor och sexuell exploatering berörs inte av direktivet. Kommittén understryker vikten av att kommissionen kommer med nya initiativ på området.

2.12

För Regionkommittén är det en viktig uppgift att arbeta för jämställdhet mellan kvinnor och män i lokala och regionala myndigheters verksamheter. ReK vill bidra till en framgångsrik jämställdhetspolitik som är integrerad i all politik och som formar samhället och människors vardag.

Bryssel den 22 april 2004

Regionkommitténs

ordförande

Peter STRAUB