52004AB0010

Europeiska centralbankens yttrande av den 31 mars 2004 på begäran av Europeiska unionens råd om ett förslag till rådets förordning om omräkningskurserna mellan euron och valutorna för de medlemsstater som inför euron (kodifierad version) (CON/2004/10)

Europeiska unionens officiella tidning nr C 088 , 08/04/2004 s. 0020 - 0020


Europeiska centralbankens yttrande

av den 31 mars 2004

på begäran av Europeiska unionens råd om ett förslag till rådets förordning om omräkningskurserna mellan euron och valutorna för de medlemsstater som inför euron (kodifierad version)

(CON/2004/10)

(2004/C 88/10)

1. Den 2 februari 2004 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska unionens råd om ett yttrande över ett förslag till rådets förordning om omräkningskurserna mellan euron och valutorna för de medlemsstater som inför euron (nedan kallat "förslaget till förordning").

2. ECB är behörig att avge ett yttrande, eftersom förslaget till förordning grundas på artikel 123.4 tredje meningen i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, där det föreskrivs att ECB skall höras. I enlighet med artikel 17.5 första meningen i arbetsordningen för ECB har detta yttrande antagits av ECB-rådet.

3. Med målsättningen att förtydliga och förenkla gemenskapsrättsakter som har ändrats, kodifieras i förslaget till förordning rådets förordning (EG) nr 2866/98 av den 31 december 1998 om omräkningskurserna mellan euron och valutorna för de medlemsstater som inför euron(1) samt dess ändringsrättsakt till en enda text utan att deras innehåll ändras i sak. Förordning (EG) nr 2866/98 låste oåterkalleligen omräkningskurserna mellan euron och valutorna för de 11 medlemsstater som införde euron den 1 januari 1999. Förordningen ändrades sedan genom förordning (EG) nr 1478/2000 för att inkludera omräkningskursen mellan euron och den grekiska drakman. ECB avgav yttrandena CON/98/61(2) och CON/00/12(3) om förordning (EG) nr 2866/98 respektive förordning (EG) nr 1478/2000.

4. ECB välkomnar kodifiering av gemenskapens regelverk, särskilt inom det område som berör ekonomiska och monetära unionen, eftersom detta bidrar till ett regelverk som är tydligt, effektivt och genomförbart.

5. ECB noterar även med tillfredsställelse att förslaget till förordning inte ändrar förordning (EG) nr 2866/98 och förordning (EG) nr 1478/2000 i sak. Eftersom förordning (EG) nr 2866/98 endast har ändrats en gång för att inkludera omräkningskursen för den grekiska drakman, föreslår ECB att orden "på ett väsentligt sätt" i skäl 1 i den föreslagna förordningen skall strykas.

6. ECB noterar också att förordning (EG) nr 2866/98 och förordning (EG) nr 1478/2000 antogs enhälligt på grundval av artikel 123.4 första meningen respektive artikel 123.5 i fördraget. Förslaget till förordning förväntas däremot att antas på grundval av artikel 123.4 tredje meningen i fördraget. Där föreskrivs att rådet med kvalificerad majoritet skall vidta de övriga åtgärder som behövs för att snabbt införa euron som gemensam valuta. ECB anser att dessa "övriga åtgärder" inte innefattar åtgärder beträffande omräkningskurserna.

7. ECB konstaterar att kodifiering är ett förfarande där rättsakter som är föremål för kodifiering upphävs och formellt ersätts med en enda ny rättsakt(4). ECB anser att det faktum att kodifieringen inte avser att ändra rättsakternas innehåll i sak, inte innebär att den kodifierade rättsakten inte skall antas på den rättsliga grund som är erforderlig med tanke på dess innehåll. Med beaktande av punkt 6 beträffande tillämpningsområdet för de åtgärder som det hänvisas till i artikel 123.4 tredje meningen i fördraget, ifrågasätter ECB om denna bestämmelse är en tillämplig rättslig grund för att kodifiera förordningar om omräkningskurser, såsom förordning (EG) nr 2866/98 och förordning (EG) nr 1478/2000. Eftersom förordning 2866/98 bara har ändrats en gång, kunde en alternativ lösning vara att kodifiera förordning (EG) nr 2866/98 och förordning (EG) nr 1478/2000 när nästa rådsförordning antas på grundval av artikel 123.5 i fördraget, dvs. om och när undantaget för en medlemsstat utanför euroområdet upphävs. Om en kodifiering av något (principiellt) skäl behövs omedelbart, skulle en lämpligare grund för att anta den kodifierade förordningen kunna vara artikel 123.4 första meningen i fördraget, helst tillsammans med artikel 123.5 i fördraget.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 31 mars 2004.

Jean-Claude Trichet

ECB:s ordförande

(1) EGT L 359, 31.12.1998, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning EG nr 1478/2000 (EGT L 167, 7.7.2000, s. 1).

(2) EGT C 412, 31.12.1998, s. 1.

(3) EGT C 177, 27.6.2000, s. 11.

(4) Se Interinstitutionellt avtal av den 20 december 1994, punkt 1 (EGT C 102, 4.4.1996, s. 2).