52003XC1231(07)

Meddelande från OLAF

Europeiska unionens officiella tidning nr C 321 , 31/12/2003 s. 0051 - 0051


Meddelande från OLAF

(2003/C 321/13)

I enlighet med artikel 280.5 i EG-fördraget har kommissionen för Europaparlamentet och rådet lagt fram sin årliga rapport om skyddet av gemenskapens ekonomiska intressen och bedrägeribekämpning för år 2002. Rapporten omfattar medlemsstaternas och gemenskapens gemensamma ansträngningar under 2002 i kampen mot bedrägerier och oegentligheter och de viktigaste resultaten från detta arbete. Rapporten har utarbetats i nära samarbete med medlemsstaterna.

Rapporten finns på EU:s elva officiella språk på webbplatsen

http://europa.eu.int/comm/ anti_fraud/reports/index_en.html