52003XC1231(01)

Förklarande anmärkningar till bilaga III - Definition av begreppet "Ursprungsprodukter" och metoder för administrativt samarbete - Till avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska Gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och republiken Chile, å andra sidan

Europeiska unionens officiella tidning nr C 321 , 31/12/2003 s. 0022 - 0025


Förklarande anmärkningar till bilaga III - Definition av begreppet "Ursprungsprodukter" och metoder för administrativt samarbete - Till avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska Gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och republiken Chile, å andra sidan

(2003/C 321/06)

Artikel 1 f - Pris fritt fabrik

Priset fritt fabrik för en produkt skall inbegripa följande:

- Värdet på allt levererat material som använts vid tillverkningen.

- Alla kostnader (materialkostnader liksom andra kostnader) som tillverkaren faktiskt haft. Exempelvis skall priset fritt fabrik för inspelade videokassetter, grammofonskivor, cd-skivor, medier som bär mjukvara och andra liknande produkter i vilka det finns ett inslag av immateriella rättigheter i görligaste mån inbegripa alla kostnader som tillverkaren haft för de immateriella rättigheter som använts vid tillverkningen av produkten i fråga, oavsett om innehavaren av dessa rättigheter har sitt huvudkontor eller sin hemvist i tillverkningslandet.

Prissänkningar i kommersiellt syfte (t.ex. för förtidsbetalning eller leveranser av stora volymer) skall inte beaktas.

Artikel 4.1 e - Helt framställda produkter - Jakt

Med ordet "jakt" i artikel 4.1 e avses även fiske som bedrivits i inlandsvatten (dvs. vattendrag och sjöar) i gemenskapen eller i Chile.

Artikel 9 - Ursprungsregel för artiklar som ingår i en sats

Ursprungsregeln för artiklar som ingår i en sats gäller endast för satser i den mening som avses i den allmänna bestämmelsen 3 för tolkning av Harmoniserade systemet.

Enligt denna bestämmelse måste varje produkt som satsen består av, med undantag av produkter vars värde inte överskrider 15 % av satsens sammanlagda värde, uppfylla ursprungsvillkoren för det nummer enligt vilket produkten skulle ha klassificerats om den var en separat produkt och inte ingick i en sats, oavsett enligt vilket nummer hela satsen klassificeras enligt den allmänna bestämmelse 3 som anges ovan.

Denna bestämmelse gäller även om toleransnivån på 15 % åberopas för den produkt som är avgörande för hela satsens klassificering enligt den allmänna bestämmelsen 3.

Artikel 14 - Tullrestitution vid felaktigheter

I de fall ursprungsintyget har utfärdats eller fyllts i felaktigt kan tullrestitution eller tullbefrielse endast medges om följande tre villkor uppfylls:

a) Det felaktigt utfärdade eller ifyllda ursprungsintyget återsänds till myndigheterna i exportlandet, eller myndigheterna i importlandet bekräftar skriftligen att ingen förmånsbehandling har beviljats eller kommer att beviljas.

b) De material som använts vid tillverkningen av produkten skulle ha varit berättigade till tullrestitution eller tullbefrielse enligt gällande bestämmelser om ursprungsintyg inte hade använts för att ansöka om förmånsbehandling.

c) Återbetalningstiden har inte överskridits och villkoren för återbetalning enligt nationell lagstiftning i det berörda landet är uppfyllda.

Artikel 16 - Styrkande handlingar för begagnade varor

Ursprungsintyg får även utfärdas för begagnade eller andra varor i de fall då avsevärd tid förflutit mellan, å ena sidan, tidpunkten för tillverkningen och, å andra sidan, tidpunkten för exporten, och de sedvanliga styrkande handlingarna på grund av detta inte längre är tillgängliga, under förutsättning att

a) tidpunkten för tillverkning eller import ligger så långt tillbaka i tiden att ekonomiska aktörer enligt den nationella lagstiftningen i exportlandet inte längre behöver bevara den bokföring som avser tillverkningen eller importen i fråga,

b) varorna kan anses ha ursprungsstatus på grundval av andra bevis, såsom deklarationer av tillverkaren eller någon annan ekonomisk aktör, utlåtande från en expert, märkning på varorna eller beskrivning av dem osv, och

c) det inte finns några tecken på att varorna inte skulle uppfylla de villkor som fastställs i ursprungsreglerna.

Artiklarna 16 och 23 - Uppvisande av ursprungsintyg vid elektronisk överföring av importdeklarationen

Om importdeklarationen överförs elektroniskt till tullmyndigheterna i importlandet skall dessa myndigheter inom ramen för och enligt den gällande tullagstiftningen i importlandet fastställa när och i vilken utsträckning handlingar som styrker ursprungsstatus faktiskt skall överlämnas.

Artikel 16 - Varubeskrivning på varucertifikatet EUR.1

Stora sändningar eller allmän varubeskrivning

Om det fält på varucertifikatet EUR.1 som är avsett för beskrivning av varorna inte räcker till för att ange de uppgifter som krävs för identifiering av varorna, särskilt när det gäller stora sändningar, får exportören på bifogade fakturor för varorna och, vid behov, på ytterligare kommersiella dokument specificera de varor för vilka certifikatet gäller, under förutsättning att

a) fakturanumren anges i fält 10 på varucertifikatet EUR.1,

b) fakturorna och de eventuella ytterligare kommersiella dokumenten är varaktigt fästade på certifikatet innan detta uppvisas för tullen eller de behöriga statliga myndigheterna i exportlandet, och

c) tullmyndigheterna eller de behöriga statliga myndigheterna har försett fakturorna och de eventuella ytterligare kommersiella dokumenten med ett stämpelavtryck som officiellt förbinder dem med certifikatet.

Artikel 16 - Varor som exporteras av ett tullombud

Ett tullombud får agera som ett befullmäktigat ombud för den person som äger varorna eller har en liknande förfoganderätt över dem, även i de fall då personen inte är etablerad i exportlandet, under förutsättning att tullombudet kan visa att varorna har ursprungsstatus.

Artikel 16 - Dokument som åtföljer ett varucertifikat EUR.1

En faktura som avser varor som exporteras från endera partens territorium inom ramen för den förmånsberättigade handeln och åtföljer ett varucertifikat EUR.1 får vara upprättad i ett tredjeland.

Artikel 16 - Termer och förkortningar använda på varucertifikat EUR.1 för länder, grupper av länder eller territorier

Varor med ursprung i gemenskapen kan i fält 4 på certifikatet(1) anges ha sitt ursprung i

- gemenskapen, eller

- både en medlemsstat och gemenskapen.

Andra termer som otvetydigt avser gemenskapen får också användas, såsom Europeiska gemenskapen, Europeiska unionen eller en förkortning, såsom EG, EU osv. (inbegripet motsvarande översättningar till de språk på vilka avtalet upprättats).

Chile kan på motsvarande sätt anges som ursprungsland genom användande av dess officiella förkortningar CL (Iso-Alpha-2) och CHL (Iso-Alpha-3)(2).

Artikel 17 - Tekniska skäl

Ett varucertifikat EUR.1 kan avvisas av "tekniska skäl" om det inte upprättats på det föreskrivna sättet. Dessa fall får föranleda att ett certifikat som påtecknats i efterhand uppvisas vid ett senare tillfälle, t.ex. i följande situationer:

- Varucertifikatet EUR.1 har upprättats på ett annat formulär än det som föreskrivs (t.ex. ingen guillochering som bakgrund, avsevärda skillnader jämfört med förlagan vad gäller storlek och färg, inget löpnummer, formuläret är tryckt på något annat språk än de som officiellt föreskrivs).

- Något av de obligatoriska fälten (t.ex. fält 4) har inte fyllts i (gäller inte fält 8).

- Varans klassificering enligt tulltaxan (åtminstone fyrställigt nummer)(3) har inte angetts i fält 8.

- Varucertifikatet EUR.1 har inte stämplats och undertecknats (dvs. i fält 11).

- Varucertifikatet EUR.1 är påtecknat av en icke-behörig myndighet.

- Den stämpel som har använts är ny och ännu inte anmäld.

- Det varucertifikat EUR.1 som uppvisas är en kopia eller en fotokopia och inte originalet.

- Uppgiften i fält 5 avser ett land som inte är part i avtalet (t.ex. Israel eller Kuba).

Åtgärder

Varucertifikatet skall märkas "EJ GODTAGET DOKUMENT" med uppgift om skäl och sedan återlämnas till importören, så att denne kan ansöka om att få ett nytt certifikat utfärdat i efterhand. Tullmyndigheten får emellertid behålla en fotokopia av det avvisade dokumentet för kontroll i efterhand eller om det finns anledning att misstänka bedrägeri.

Artikel 20 - Praktisk tillämpning av bestämmelserna om fakturadeklarationer

Följande riktlinjer skall följas:

a) Uppgift om de produkter som inte har ursprungsstatus och som därigenom inte kan omfattas av fakturadeklarationen får inte anges i själva deklarationen. Dessa uppgifter skall dock anges tydligt på fakturan så att missförstånd kan undvikas.

b) Deklarationer på fotokopior av fakturor kan godtas om de är undertecknade av exportören på samma villkor som originalet. De godkända exportörer som är befriade från kravet på att underteckna fakturadeklarationer är också befriade från att underteckna fakturadeklarationer på fotokopior av fakturor.

c) Fakturadeklaration på baksidan av fakturan kan godtas.

d) Fakturadeklarationen får göras på ett separat blad av fakturan under förutsättning att bladet kan anses tillhöra fakturan. Kompletterande formulär får inte användas.

e) En fakturadeklaration på en etikett som sedan anbringats på fakturan kan godtas under förutsättning att det inte finns något tvivel om att etiketten har anbringats av exportören. Exempelvis skall exportörens stämpel eller underskrift täcka både etiketten och fakturan.

Artikel 20 - Värderingsgrund vid upprättande och godtagande av fakturadeklarationer från exportörer

Priset fritt fabrik får med beaktande av den värdegräns som fastställs i artikel 20.1 b användas som värderingsgrund för att avgöra när en fakturadeklaration kan användas i stället för varucertifikat EUR.1. Om priset fritt fabrik används som värderingsgrund skall importlandet godta fakturadeklarationer som gjorts på grundval av det priset.

Om det på grund av att sändningen levererats gratis inte finns något pris fritt fabrik skall det tullvärde som fastställts av myndigheterna i importlandet användas som värderingsgrund.

Artikel 21 - Godkänd exportör

Med begreppet "exportör" avses personer eller företag som, oavsett om de är producenter eller handlare, uppfyller alla villkor som fastställs i bilaga III. Ett tullombud kan inte få status som godkänd exportör i den mening som avses i bilaga III.

Den exportör som önskar få status som godkänd exportör skall lämna en skriftlig begäran. Vid bedömningen av denna begäran skall tullmyndigheterna eller de behöriga statliga myndigheterna särskilt beakta följande:

- Huruvida exportören regelbundet exporterar varor. Tullmyndigheterna eller de behöriga statliga myndigheterna bör därvid snarare beakta exportens regelbundenhet än antalet sändningar eller ett visst belopp.

- Huruvida exportören vid varje tillfälle kan bevisa ursprungsstatusen för de varor som exporteras. Vid denna bedömning är det nödvändigt att beakta huruvida exportören känner till de tillämpliga ursprungsreglerna och innehar alla dokument som styrker ursprunget. När det rör sig om producenter skall myndigheterna förvissa sig om att företagets lagerbokföring möjliggör identifiering av varornas ursprung eller, när det gäller nya företag, att det installerade systemet kommer att möjliggöra sådan identifiering. När det rör sig om handlare skall de normala handelsflödena hos dessa granskas närmare.

- Huruvida exportören erbjuder tillräckliga garantier, med beaktande av dennes tidigare exportverksamhet, för varornas ursprungsstatus och för sin förmåga att fullgöra alla skyldigheter.

När ett tillstånd beviljats skall exportörerna

- åta sig att upprätta fakturadeklarationer endast för de varor för vilka de vid tidpunkten för upprättandet innehar alla nödvändiga bevis eller bokföringshandlingar,

- åta sig fullt ansvar för tillståndets användning, särskilt i fråga om felaktiga deklarationer om ursprung eller annat missbruk av tillståndet,

- åta sig ansvaret för att den person som inom företaget sörjer för upprättandet av fakturadeklarationer känner till och förstår ursprungsreglerna,

- åta sig att bevara alla handlingar som styrker ursprunget under minst tre år från och med den dag då fakturadeklarationen upprättas,

- åta sig att när som helst för tullmyndigheterna eller de behöriga statliga myndigheterna visa upp bevis om ursprunget och tillåta att dessa myndigheter när som helst utför kontroller hos dem.

Tullmyndigheterna eller de behöriga statliga myndigheterna skall regelbundet kontrollera de godkända exportörerna. Vid dessa kontroller skall det granskas huruvida tillståndet används korrekt, och beslutet om hur ofta de skall utföras kan om möjligt baseras på kriterier för riskanalys.

Tullmyndigheterna eller de behöriga statliga myndigheterna skall meddela Europeiska gemenskapernas kommission det nationella system för tillståndsnumrering som används vid beviljande av status som godkänd exportör. Kommissionen skall vidarebefordra denna information till övriga länders tullmyndigheter.

Artikel 24 - Import i delleveranser

En importör som önskar tillämpa bestämmelserna i denna artikel måste innan den första delleveransen exporteras upplysa exportören om att det krävs ett enda ursprungsintyg för hela produkten.

Om varje delleverans uteslutande består av ursprungsprodukter, och om ursprungsintyg åtföljer sådana delleveranser, skall tullmyndigheterna i importlandet godta dessa enskilda ursprungsintyg för de berörda delleveranserna i stället för ett enda ursprungsintyg som är utfärdat för hela produkten.

Artikel 31 - Avslag, utan kontroll, av begäran om förmånsbehandling

Detta täcker fall då ursprungsintyget anses vara oanvändbart, bl.a. av följande skäl:

- Fältet för varubeskrivning (fält 8 på EUR.1) har inte fyllts i eller avser andra varor än de som visas upp.

- Ursprungsintyget har utfärdats av ett land som inte är part i avtalet, även om de varor för vilka ursprungsintyget gäller har ursprung i gemenskapen eller Chile (t.ex. EUR.1 utfärdat i Israel för varor med ursprung i Chile).

- Ett av de obligatoriska fälten på varucertifikatet EUR.1 bär spår av icke-bestyrkta raderingar eller ändringar (t.ex. i fälten för varubeskrivning, antal kollin, bestämmelseland eller ursprungsland).

- Giltighetsiden för varucertifikatet EUR.1 har löpt ut av andra skäl än de som täcks av bestämmelserna (t.ex. exceptionella omständigheter), med undantag för de fall då varorna visas upp innan giltighetstiden löpt ut.

- Ursprungsintyget visas upp i efterhand för varor som ursprungligen importerats på ett bedrägligt sätt.

- I fält 4 på varucertifikatet EUR.1 anges ett land som inte är part i det avtal som åberopas för beviljande av förmånsbehandling.

Åtgärder

Ursprungsintyget skall märkas med frasen "OANVÄNDBART" och skall, i syfte att förhindra ytterligare försök att använda det, behållas av den tullmyndighet för vilken det visades upp. Utan att det inverkar på de rättsliga åtgärder som inleds i enlighet med nationell lagstiftning skall importlandets tullmyndigheter närhelst så är lämpligt och utan dröjsmål underrätta tullmyndigheterna eller de behöriga statliga myndigheterna i exportlandet om detta avslag.

Artikel 31 - Tidsgräns för kontroll av ursprungsintyg

Inget land skall vara skyldigt att besvara en begäran om kontroll i efterhand som framställs enligt artikel 31, om den inkommit senare än tre år efter dagen för utfärdande av varucertifikat EUR.1 eller efter dagen för upprättande av fakturadeklarationen.

Tillägg I - Inledande anmärkning nr 6.1

Den särskilda regeln för textilmaterial gäller inte för foder och mellanfoder. "Fickfoder" är ett särskilt tyg som endast används för tillverkning av fickor och kan således inte betraktas som normalt foder eller mellanfoder. Följaktligen skall regeln tillämpas på "fickfoder" (för byxor). Regeln skall tillämpas på tyger som säljs som längdvara och på färdiga fickor med ursprung i tredjeland.

Artiklarna 17 och 31

>Plats för tabell>

(1) Identiska termer och förkortningar får lagligen användas i fält 2 i varucertifikat EUR.1.

(2) Identiska termer och förkortningar får lagligen användas i fält 2 i varucertifikat EUR.1.

(3) Ursprungsbeviset kan därför lagligen innehålla en mera specifik klassificering av varan enligt tulltaxan.