52003XC1030(04)

Tillkännagivande enligt artikel 19.3 i rådets förordning nr 17 - Ärende COMP/C.2/37.214 - Gemensam försäljning av mediarättigheterna till tyska bundesligan (Text av betydelse för EES)

Europeiska unionens officiella tidning nr C 261 , 30/10/2003 s. 0013 - 0015


Tillkännagivande enligt artikel 19.3 i rådets förordning nr 17 - Ärende COMP/C.2/37.214 - Gemensam försäljning av mediarättigheterna till tyska bundesligan

(2003/C 261/07)

(Text av betydelse för EES)

1. ANMÄLAN

1. Den 25 augusti 1998 ansökte tyska fotbollsförbundet (Deutsche Fußballbund, DFB) om ett icke-ingripandebesked eller i förekommande fall ett undantag enligt artikel 81.3 i EG-fördraget för sin centrala försäljning av TV- och radiorättigheter och andra tekniska nyttjandeformer(1) av matcher i första och andra bundesligan för män ("Bundesliga" respektive "2. Bundesliga").

2. DFB är det nationella tyska fotbollsförbundet. Ligaförbundet (Ligaverband) har medlemskap i DFB. Medlemmarna i ligaförbundet är de ackrediterade fotbollsklubbarna och aktiebolagen i första och andra bundesligan ("klubbarna"). DFL (Deutsche Fußball-Liga) sköter den operativa verksamheten för sin enda huvudman, nämligen ligaförbundet. DFB:s ansökan har ändrats flera gånger sedan den ursprungliga anmälan lämnades in, efter en intern strukturreform av DFB och upprättandet av ligaförbundet 2001. Den 19 februari 2003 tog ligaförbundet över DFB:s omarbetade anmälan.

3. Enligt DFB:s stadgar har ligaförbundet rätt att organisera de fotbollsturneringar som DFB har rättigheterna till och att exklusivt och i sitt eget namn sälja nyttjanderättigheterna till dessa(2). Därmed förhindras klubbarna, som åtminstone har delad nyttjanderätt till sändningsrättigheterna, att självständigt avyttra dessa rättigheter.

4. Företaget Infront Buli GmbH (Infront) förvärvade under namnet BULI Vermarktungs GmbH (BULI) genom ett avtal från den 28 juni 2002 så gott som samtliga centralt sålda rättigheter. Vid tiden för avtalets ingående var BULI ett dotterbolag till KirchMedia GmbH & Ko KGaA. BULI har numera lösgjorts från Kirchkoncernen och ägs av oberoende investerare. Infront saluför som rättighetsinnehavare underrättigheter till TV-sändningar och andra sändningar av matcher i bundesligorna.

5. Den anmälda ordningen är tillåten enligt nationell tysk lagstiftning(3).

6. Kommissionen har fått in olika synpunkter efter offentliggörandet av den ordning som ursprungligen anmäldes. Enligt de tyska och brittiska konkurrensmyndigheterna utgör den centrala försäljningen en konkurrensbegränsning och de anser inte heller att den är nödvändig för solidariteten mellan klubbarna. De får stöd för denna ståndpunkt från några av de större klubbarna. Förbunden hävdar däremot att den anmälda ordningen utgör den enda garantin för en komplett återgivning och en effektiv marknadsföring av sportevenemangen och den nödvändiga solidariteten mellan klubbarna. TV-bolagen instämmer i stort sett och framhåller att de som användare är intresserade av att förvärva sändningsrättigheter till alla matcher, vilket skulle försvåras om rättigheterna såldes individuellt. Uppköpare av sporträttigheter är av samma uppfattning och de hävdar att systemet inte innebär någon snedvridning av konkurrensen på andra marknadssidan och inte heller har någon märkbar påverkan på handeln enligt artikel 81.1.

7. Enligt kommissionens uppfattning är den hittillsvarande centrala försäljningen oförenlig med artikel 81 i EG-fördraget. Genom denna ordning snedvrids konkurrensen inom de tidigare marknadsleden för TV-rättigheter till reguljära fotbollsmatcher och motsvarande rättigheter till mobiltelefoni och Internetsändningar. Konkurrensen begränsas även inom de senare TV-marknadsleden på marknaderna för fri TV och betal-TV och inom de senare marknadsleden på de marknader där mobiltelefon- och Internetoperatörer kan konkurrera om kunderna. Enligt den nuvarande ordningen har klubbarna i första och andra bundesligan ingen som helst rätt att sälja rättigheterna till sina matcher inom tyska mästerskapet och att agera som självständiga leverantörer. Den centrala marknadsföringen i kombination med försäljningen av exklusiva rättigheter till ett enda sändningsföretag leder dessutom till att endast några få sändningsföretag eller andra som använder innehållet har möjlighet att konkurrera.

8. Det är inte nödvändigt att utestänga klubbarna helt och hållet från försäljningen av sina matcher för att uppnå de möjliga effektivitetsvinsterna för medieföretag och klubbar och andra positiva effekter av den gemensamma försäljningen på mediamarknaderna. Dessa möjliga fördelar omintetgörs även genom omfattningen och räckvidden på DFB:s respektive Ligaförbundets exklusiva försäljning av alla rättigheter till ett enda sändningsföretag. Detta tillvägagångssätt förstärker koncentrationstendenserna inom mediasektorn. Den ursprungliga anmälda ordningen hämmar även utvecklingen av fotbollserbjudanden för nya medier, som Internet eller mobiltelefoni. Den sammanslagna försäljningen av TV-rättigheter och rättigheter för nya medier till ett enda sändningsföretag minskar detta företags motivation att utveckla marknaderna inom nya medier fullt ut, eftersom det kommer att vilja skydda sina traditionella affärsområden.

9. Mot denna bakgrund lämnade ligaförbundet och DFL den 10 juni 2003 ett förslag till kommissionen som innehåller genomgripande förändringar av den ordning som först anmäldes. Ligaförbundet kommer i framtiden att centralt saluföra delar av sändningsrättigheterna enligt fastlagda, öppna regler. Klubbarna kan dessutom individuellt sälja vissa rättigheter. Kommissionen har preliminärt kommit fram till att de konkurrensproblem som den tidigare har konstaterat undanröjs genom det nya förslaget.

2. DEN NYA SALUFÖRINGSMODELL SOM FÖRESLÅS AV PARTERNA

2.1 Central försäljning

2.1.1 Tilldelningsförfarande

10. Rättigheterna bjuds ut i flera paket via ett öppet och icke-diskriminerande förfarande. Utbudet offentliggörs fyra veckor innan försäljningen inleds. En köpare kan sedan inom fyra veckor lämna bud på ett eller flera paket. Tilldelningen sker direkt genom ligaförbundet eller genom fristående representanter. För tvister om tilldelningen inrättas en skiljedomstol. Inget avtal, vare sig med representanter eller med underleverantörer, får ha längre löptid än tre spelår.

2.1.2 TV

11. Direktsändningar från bundesligan och andra bundesligan bjuds ut separat i två paket. Paket 1 omfattar de båda ligornas respektive huvudspeldagar (lördagar och söndagar) då matcherna kan sändas parallellt i sin helhet. Paket 2 omfattar de båda ligornas övriga speldagar (söndagar och fredagar), då matcherna också kan sändas parallellt i sin helhet. Båda paketen berättigar också till sändning av matcherna under övriga speldagar via gruppsamtal. Båda paketen kan dessutom innehålla rätten till höjdpunktsrapportering i efterhand via betal-TV.

12. Ett tredje paket ger köparen rätt till direktsändning av minst två matcher i bundesligan samt höjdpunktsrapportering i efterhand i fri TV. Ett fjärde paket omfattar direktsändningar från andra bundesligan samt höjdpunktsrapportering i efterhand i fri TV. Rättigheterna till andra- och tredjehandsnyttjande erbjuds i paket 5. Paketen 3-5 kan dock tilldelas flera operatörer.

2.1.3 Internet, mobiltelefoni och andra medier

13. Paket 6 omfattar rätten att sända matcher i bundesligan och andra bundesligan direkt eller i efterhand via Internet, antingen endast avsnitt eller hela matcher. Paketet innehåller dessutom rätten att sända i efterhand (utan prioritet). Detta paket kommer att konkretiseras av ligaförbundet i samband med offentliggörandet och kan också tilldelas flera operatörer. Ytterligare ett sjunde paket gäller höjdpunktsrapporteringen i efterhand, som också kan tilldelas flera operatörer.

14. Paket 8 innehåller rättigheterna att sända matcherna i bundesligan eller andra bundesligan direkt, nästan direkt eller i efterhand via mobiltelefoni, antingen i avsnitt eller hela matcher. Detta paket kommer att konkretiseras av ligaförbundet i samband med offentliggörandet och kan tilldelas flera mobiltelefonoperatörer. I detta fall kan ligaförbundet anpassa innehållet i anbuden till varandra. Paket 9 berättigar till sändningar av matchavsnitt från bundesligan eller andra bundesligan i efterhand via mobiltelefoni.

15. Alla ytterligare mediarättigheter, som inte kan inordnas i något av paketen 1-9 eller under klubbarnas egna rättigheter, sammanförs i ytterligare ett paket. I denna kategori ingår bl.a. radiorättigheter samt rättigheter till rörliga bilder i samband med offentliga evenemang, reklam, produktion av bild- och ljudprodukter för slutkonsumenter (video, CD, DVD) och för datoriserade match- och spelaranalyser. Dessa paket kan säljas med varierande innehåll till flera operatörer.

2.2 Rättigheter som säljs av klubbarna

Enligt det nya systemet får klubbarna följande rättigheter.

2.2.1 TV

16. Varje klubb kan till fri TV sälja sina hemmamatcher 24 timmar efter matchen och för ett tillfälle, upp till hela matchlängden.

2.2.2 Internet, mobiltelefoni och andra medier

17. Varje klubb kan på sin egen webbplats via Internet två timmar efter matchernas slut sända en sammanfattning på upp till 30 minuter av sina hemma- och bortamatcher. Efter 24 timmar kan matchen sändas i sin helhet. Om det gäller ren radiorapportering via Internet kan alla klubbar sända hela sina hemma- och bortamatcher direkt. Sändningsrättigheterna via Internet kan även helt och hållet överföras till tredje part genom "outsourcing", som dock måste visa en tydlig koppling till den klubb det gäller.

18. Varje klubb kan sälja till en mobiltelefonoperatör rättigheterna att rapportera från sina hemmamatcher genom mobilnät inom EES. Därvid kan ett obegränsat antal klipp på högst en minut sändas i efterhand under matchens gång. Efter matchens slut fram till två timmar efter matchen kan klippen vara upp till två minuter långa. Efter två timmar kan matcherna sändas via mobiltelefoni i sin helhet.

19. Klubbarna kan utan begränsning efter matchernas slut sända sina hemmamatcher över det fria radionätet. Direktsändningar får inte överskrida 10 minuter per halvlek.

20. Därutöver har klubbarna rätt att i begränsad omfattning i stadion visa bilder från sina egna matcher, både den aktuella matchen och tidigare matcher (10 sekunder inspelat material från varje mål under matchens gång, 3 minuter återblickar från den aktuella matchen, 3 minuter från tidigare matcher under innevarande säsong). Därutöver har klubbarna rätt att använda inspelat material för reklamändamål (30 sekunder per match om detta inte förhindras genom andra klubbars eller spelares rättigheter), för klubbens egna bild- och ljudproduktioner (video, CD, DVD) avsedda att säljas till slutkonsument eller för egna datoriserade match- och spelaranalyser.

2.2.3 Regler för individuell försäljning

21. De ovan beskrivna rättigheterna får inte nyttjas på ett sådant sätt att en användare kan framställa en produkt som orsakar intressekonflikter med DFB, ligaförbundet eller någon av dem som har förvärvat en enhetlig produkt genom något av paketen 1-9 och som hotar att äventyra fördelarna med märkesreklam (branding) och central marknadsföring (one-stop-shop). När klubbarna själva säljer nyttjanderättigheter får de därför inte sälja rättigheterna till mer än två matcher samtidigt. Av samma anledning får en matchrapport från en match i bundesligan på grundval av nyttjanderätter som har sålts av klubbarna högst omfatta 30 % av hela sändningen. Om det rör sig om en matchrapport som sänds via en klubbs egen medieplattform ("Club-TV"), får hela programmet upptas av sändningar från bundesligan. Om klubbarnas matcher sänds via tredje parts medieplattform (t.ex. "Club-TV Magazine" eller "Club-Radio Show"), får sändningar från bundesligan omfatta 50 % av programtiden.

2.3 Inga outnyttjade rättigheter

22. Enligt parternas ändrade förslag tillfaller outnyttjade rättigheter klubbarna. Ligaförbundet får dock fortsätta att parallellt, utan ensamrätt, marknadsföra de berörda paketen.

- Detta inträffar exempelvis när ligaförbundet inte har lyckats sälja alla rättigheter som är avsedda för central försäljning. Om vid slutet av den fjärde speldagen inget avtal med någon användare har slutits om något av de ovannämnda paketen enligt den fastlagda modellen, får klubbarna från och med den femte speldagen fram till säsongens slut själva sälja rättigheterna till sina hemmamatcher i den mån de förekommer inom ramen för de rättigheter som omfattas av paketet. Villkoren enligt 2.2.3 måste därvid vara uppfyllda.

- Klubbarna har även rätt att överta försäljningen av rättigheter om en köpare utan fullgoda skäl underlåter att utöva sina rättigheter, dvs. under fler än två speldagar under en säsong avstår från att nyttja det antal matcher han har fått sig tilldelat eller inte sänder dem i den form (direkt, nästan direkt, i efterhand) eller omfattning som avtalats. Användaren skall i så fall utan dröjsmål underrätta ligaförbundet, som informerar klubbarna, så att dessa kan göra bruk av sina rättigheter.

2.4 Övergångsperiod

23. Ändringarna på TV-området kommer att träda i kraft den 1 juli 2006. Alla andra ändringar gäller från och med den 1 juli 2004. Dessa övergångsperioder gör att konkurrensproblemen kommer att kunna undanröjas gradvis, utan att spelverksamheten i bundesligan och andra bundesligan utsätts för några störningar.

24. De licensavtal som kommer att slutas omfattas inte av det ovan beskrivna försäljningssystemet. Kommissionen förbehåller sig rätten att granska dessa avtal separat i förhållande till gemenskapslagstiftningen, särskilt om en kombination av flera av de centralt saluförda paketen som innehåller exklusiva rättigheter förvärvas av en och samma operatör.

3. KOMMISSIONENS AVSIKTER

25. Den ändrade ordningen bör kunna leda till fördelar för konsumenterna som överväger över betänkligheterna beträffande konkurrensen. Kommissionen avser därför göra en gynnsam bedömning av den anmälda ändrade ordningen. Dessförinnan uppmanas dock berörda parter att inkomma med synpunkter inom en månad från dagen för offentliggörandet av detta tillkännagivande med angivande av ärende 37.214 - Gemensam försäljning av mediarättigheterna till tyska bundesligan, till följande adress: Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för konkurrens

Direktion C-2

B - 1049 Bryssel Fax (32-2) 296 98 04 E-post: Stefan.WILBERT@cec.eu.int

(1) Dessa rättigheter till central marknadsföring omfattar alla typer av sändningsrättigheter: fri TV (free-TV), betal-TV (pay-TV), pay-per-view-TV, marksända TV-sändningar, sändningar via kabel eller satellit, direktsändningar, förinspelade program, sändning av hela matcher, utdrag eller höjdpunkter samt radio. De omfattar även rättigheterna till befintliga och framtida tekniska installationer av alla slag, t.ex. UMTS, Internet eller business TV.

(2) Marknadsföringen av internationella ligamästerskap omfattas inte. Försäljningen av rättigheterna till matcherna i UEFA Champions League omfattas således av beslutet i ärendet "Gemensam försäljning av exklusiva mediarättigheter till UEFA Champions League" från den 23 juli 2003, IP/03/1105.

(3) Enligt § 31 i den tyska lagen mot konkurrensbegränsningar är § 1 i samma lag, som avser förbud mot konkurrensbegränsande avtal, inte tillämplig på central försäljning av rättigheter till TV-sändningar av sportevenemang som är stadgeenligt genomförda av sådana sportföreningar som har ett samhällsansvar och därmed en plikt att främja ungdoms- och amatörsport och som använder en rimlig andel av intäkterna från den centrala försäljningen av dessa TV-rättigheter för att uppfylla dessa plikter.