52003PC0853

Förslag till Rådets beslut om att bemyndiga Konungariket Spanien att tillämpa en åtgärd som avviker från artikel 21 i rådets sjätte direktiv (77/388/EEG) av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter /* KOM/2003/0853 slutlig */


Förslag till RÅDETS BESLUT om att bemyndiga Konungariket Spanien att tillämpa en åtgärd som avviker från artikel 21 i rådets sjätte direktiv (77/388/EEG) av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter

(framlagt av kommissionen)

MOTIVERING

1. I mars 2001 antog rådet beslut 2001/243/EG om ändring av artikel 1 i beslut 1999/81/EG i syfte att förlänga beslutets giltighetstid till och med den 31 december 2003. Genom beslut 1999/81/EG bemyndigas Spanien att till och med det datumet tillämpa en åtgärd som avviker från artikel 2 och artikel 28a.1 i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter - Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund [1] i syfte att befria leveranser och gemenskapsinterna förvärv av visst avfall från skatt såvitt den skattskyldiges omsättning inte överstiger vissa belopp. Myndigheterna kan emellertid bevilja skattskyldiga, vilkas transaktioner i princip omfattas av tillämpningsområdet för undantaget, tillstånd att inte tillämpa dessa särskilda ordningar.

[1] EGT L 145, 13.6.1977, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2003/92/EG (EUT L 260, 11.10.2003, s. 8).

2. Under de senaste åren har kommissionen vid upprepade tillfällen kontaktats av både de handlare som är aktiva i denna sektor och de spanska myndigheterna beträffande det faktum att det fortfarande förekommer bedrägerier. Båda parter hävdar att endast en lösning som tryggar lika behandling för alla aktörer som är aktiva i sektorn, och som undviker risken att mervärdesskatt som tagits ut av dessa aktörer inte betalas in, kommer att vara effektiv på lång sikt när det gäller att förhindra skatteundandragande och påföljande snedvridning av konkurrensen som drabbar ärliga handlare.

3. Genom en skrivelse som registrerades vid kommissionens generalsekretariat den 27 oktober 2003 ansökte den spanska regeringen, med hänvisning till artikel 27 i rådets sjätte direktiv, om att få genomföra särskilda åtgärder för tillhandahållande av varor och tjänster i fråga om avfall.

4. I enlighet med artikel 27.3 i det sjätte direktivet har övriga medlemsstater underrättats om Spaniens ansökan genom en skrivelse av den 7 november 2003.

5. Den spanska regeringen skulle vilja tillämpa ett förfarande för "omvänd skattskyldighet" för tillhandahållande av följande varor och tjänster:

- leverans av metallavfall av både av järnmetall och icke-järnmetall liksom tillhandahållande av tjänster som innebär urval, skärning och pressning av detta avfall,

- leverans av avfall av glas, papper och kartong,

- leverans av halvfärdiga produkter som framställts genom omformning av metaller.

6. Den spanska regeringen anför i sin ansökan att åtgärden syftar till att bekämpa den skatteflykt som förekommer inom sektorn genom att vissa aktörer, särskilt små näringsidkare, trots att de tar ut mervärdesskatt ofta inte betalar in någon mervärdesskatt till myndigheterna. Följaktligen kan erbjuda lägre priser och tränger på så sätt undan aktörer som följer bestämmelserna. Det faktum att de företag som inte följer bestämmelserna är många och små till storleken gör det särskilt svårt för myndigheterna att effektivt kontrollera dem.

7. Åtgärden skulle göra det möjligt för Spanien att ange mottagaren av avfallsmaterialet (och de tjänster som är förbundna med detta) som skattskyldig. I enlighet med artikel 17.2 a i direktiv 77/388/EEC kommer mottagaren av leveranserna av avfall att kunna dra av den skatt som skall betalas för sådana leveranser. Räckvidden för förfarandet för omvänd skattskyldighet skulle fastställas utifrån vilken sorts varor som levereras.

8. Åtgärden skall först och främst betraktas som en åtgärd för att förhindra vissa former av skatteflykt i sektorn för avfallsåtervinning, såsom att handlare som arbetar med insamling, sortering och grundläggande bearbetning av avfall underlåter att betala mervärdesskatt och därefter försvinner spårlöst. Åtgärden förenklar också skattemyndigheternas arbete då de ofta har stora problem att ta ut den skatt som skall betalas i den berörda sektorn.

9. Åtgärden står i proportion till de mål som eftersträvas eftersom det inte är tänkt att den skall tillämpas på all skattpliktig verksamhet i den berörda sektorn utan endast på viss verksamhet som utgör ett betydande problem när det gäller skatteflykt.

10. Åtgärden inverkar inte negativt på gemenskapens egna medel som härrör från mervärdesskatt och påverkar inte heller den skattemängd som skall betalas i samband med den slutliga användningen.

11. I sitt meddelande till rådet och Europaparlamentet av den 7 juni 2000 om en strategi för förbättring av mervärdesskattesystemets funktion inom ramen för den inre marknaden [2] förband sig kommissionen att företa en viss rationalisering när det gäller det stora antal undantag som nu är i kraft. I vissa fall skulle rationaliseringen emellertid kunna bestå i att vissa undantag som visat sig särskilt effektiva utsträcks till att omfatta samtliga medlemsstater.

[2] KOM(2000) 348 slutlig.

12. Vad den berörda sektorn beträffar framgår det av de kontakter som kommissionen nyligen haft med vissa medlemsstaters myndigheter och med företrädare för näringslivet att särskilda bestämmelser som är anpassade till denna sektors särdrag kan behöva införas för att man skall få till stånd en mera rättvis beskattning av alla som ägnar sig åt denna typ av verksamhet i gemenskapen. Kommissionen har för avsikt att utarbeta ett förslag till en särskild ordning tillämplig för sektorn för avfallsåtervinning.

13. I avvaktan på att det företas mera varaktiga ändringar är kommissionen därför beredd att medge att detta undantag gör det möjligt att effektivt bekämpa överträdelser av mervärdesskattesystemets regler. Den anser därför att det är lämpligt att bevilja undantaget fram till den dag då ett särskilt system för tillämpning av mervärdesskatt inom sektorn för avfallsåtervinning träder i kraft, dock senast den 31 december 2005.

Förslag till RÅDETS BESLUT om att bemyndiga Konungariket Spanien att tillämpa en åtgärd som avviker från artikel 21 i rådets sjätte direktiv (77/388/EEG) av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets sjätte direktiv (77/388/EEG) av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter - Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund [3], särskilt artikel 27 i detta,

[3] EGT L 145, 13.6.1977, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2003/92/EG (EUT L 260, 11.10.2003, s. 8).

med beaktande av kommissionens förslag [4], och

[4] EUT C nr ...

av följande skäl:

(1) Enligt artikel 27.1 i det sjätte mervärdesskattedirektivet får rådet enhälligt, på kommissionens förslag, bemyndiga varje medlemsstat att införa eller förlänga särskilda åtgärder som avviker från bestämmelserna i det direktivet, för att förenkla skatteuttaget eller för att förhindra vissa typer av skatteflykt eller skatteundandragande.

(2) Den spanska regeringen ansökte i en skrivelse som registrerades vid kommissionens generalsekretariat den 27 oktober 2003 om att få tillämpa en särskild åtgärd för beskattning av avfall.

(3) Övriga medlemsstater underrättades den 7 november 2003 om Spaniens ansökan.

(4) Det är tänkt att det aktuella undantaget skall göra det möjligt för Spanien att ange mottagaren av vissa typer av leveranser av avfall som betalningsskyldig för skatten. I enlighet med artikel 17.2 a i direktiv 77/388/EEG kommer mottagaren av leveranserna av avfall att kunna dra av den skatt som skall betalas för sådana leveranser. Härigenom kommer de problem som skattemyndigheterna står inför när det gäller att ta ut den mervärdesskatt som skall betalas i den sektorn att reduceras till ett minimum.

(5) Åtgärden skall först och främst betraktas som en åtgärd för att bekämpa vissa former av skatteflykt i sektorn för avfallsåtervinning, såsom att handlare som arbetar med insamling, sortering och grundläggande bearbetning av avfall underlåter att betala mervärdesskatt och därefter försvinner spårlöst. Åtgärden förenklar också skattemyndigheternas arbete.

(6) Åtgärden står i proportion till de mål som eftersträvas eftersom det inte är tänkt att den skall tillämpas på all skattepliktig verksamhet i den berörda sektorn utan endast på specifik verksamhet som utgör ett betydande problem när det gäller skatteflykt.

(7) Kommissionen lade den 7 juni 2000 fram en strategi för förbättring av mervärdesskattesystemets funktion på kort sikt och förband sig i denna att företa en viss rationalisering när det gäller det stora antal undantag som nu är i kraft. I vissa fall skulle rationaliseringen emellertid kunna bestå i att vissa undantag som visat sig särskilt effektiva utsträcks till att omfatta samtliga medlemsstater.

(8) Vad den berörda sektorn beträffar framgår det av de kontakter kommissionen nyligen haft med vissa medlemsstaters myndigheter och med företrädare för näringslivet att särskilda bestämmelser som är anpassade till denna sektors särdrag kan behöva införas för att man skall få till stånd en mera rättvis beskattning av alla som ägnar sig åt denna typ av verksamhet i gemenskapen. Kommissionen har för avsikt att utarbeta ett förslag till särskilt system för sektorn för avfallsåtervinning.

(9) Följaktligen är det lämpligt att undantaget upphör att gälla den dag ett särskilt system för tillämpning av mervärdesskatt i sektorn för avfallsåtervinning träder i kraft, dock senast den 31 december 2005.

(10) Undantaget har ingen negativ inverkan på den del av Europeiska gemenskapens egna medel som härrör från mervärdesskatt och inte heller påverkar det den mervärdesskattemängd som tas ut i samband med den slutliga användningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genom avvikelse från artikel 21.1 a i direktiv 77/388/EEG, i sin lydelse enligt artikel 28g i det direktivet, skall Spanien bemyndigas att ange mottagaren av de leveranser av varor och tjänster som avses i artikel 2 i det här beslutet som betalningsskyldig för mervärdesskatten.

Artikel 2

Mottagaren av varor och tjänster får anges som betalningsskyldig för mervärdesskatt i följande fall:

- Leveranser av industriavfall, avfall och skrot av järn eller stål, avfall och annat material för återvinning bestående av järnmetaller och icke-järnmetaller, legeringar av dessa, slagg, aska och industriavfall som innehåller metaller och metallegeringar, samt tillhandahållande av tjänster som innebär urval, skärning, fragmentering och pressning av dessa produkter.

- Leveranser av papper, kartong eller glas.

- Leveranser av halvfärdiga produkter (t.ex. tackor, klumpar, plattor, stänger, korn, granulat och valstråd) från beredning, framställning eller smältning av icke-järnmetaller, med undantag av blandningar som innehåller nickel.

Artikel 3

Detta beslut skall upphöra att gälla den dag en särskild ordning för tillämpning av mervärdesskatt i sektorn för avfallsåtervinning träder i kraft och ändrar direktiv 77/388/EEG, dock senast den 31 december 2005.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till Konungariket Spanien.

Utfärdat i Bryssel den [...]

På rådets vägnar

Ordförande